J E G Y Z Ő K Ö N Y V


Kustánszeg Község Önkormányzat Képviselő-testület

2013. augusztus 26. napján megtartott

rendkívüli nyilvános üléséről

 


Rendelet: 5/2013.(IX.10.) Szociális gondoskodásról szóló rendelet módosítása

Határozat: 31/2013.(VIII.26.) Becsvölgyei Kistérségi Társulásból való kilépés

32/2013.(VIII.26.) Helyi Esélyegyenlőségi Program elfogadása

33/2013.(VIII.26.) Önkormányzat hitelfelvétele

Jelen vannak: Bécs Tiborné polgármester, Srágli Mónika, Gyenese Norbert képviselők, Gombosné Bencze Ildikó pénzügyi csoportvezető, Fazekas István jegyző.

Távol volt: Id. Pulger István képviselő

Bécs Tiborné polgármester köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy az ülés határozatképes, jegyzőkönyv-vezetőnek javasolta Gyenese Esztert.

A javaslatot a képviselő-testület egyhangúlag elfogadta.

Ezután javaslatot tett a napirendre:

Fazekas István jegyző javasolt, hogy az első napirendi pontba vegyék fel a Becsvölgyei Kistérségi Társulásból való kilépést.

Bécs Tiborné felkérte a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a napirendi pontok módisításával kapcsolatban, akik egyhangúlag (4 igen) megszavazták a módosítást.

Napirendi pontok:

1./ Becsvölgyei Kistérségi Társulásból való kilépés

Előadó: Bécs Tiborné polgármester

2./ Szociális gondoskodásról szóló rendelet módosítása

Előadó: Bécs Tiborné polgármester

3./ Helyi Esélyegyenlőségi Program elfogadása

Előadó: Bécs Tiborné polgármester

4./ Egyéb ügyek

Előadó: Bécs Tiborné polgármester

Zárt ülés

1./ Becsvölgyei Kistérségi Társulásból való kilépés

Előadó: Bécs Tiborné polgármester

Bécs Tiborné felkérte Fazekas István jegyző Urat, hogy tájékoztassa a képviselőket a társulásból való kilépésről.

Fazekas István elmondta, hogy az Önkormányzati törvény előírja, hogy az Önkormányzatoknak felül kell vizsgálni a társulási megállapodásaikat. Ha fent akarják tartani a társulásaikat, akkor át kell alakítani, vagy pedig meg kell szüntetni. Becsvölgyei székhellyel megalakult egy Kistérségi Társulás még a választási ciklust követően. Ez a társulás nem működött, ezért javasolta Becsvölgye polgármestere, hogy ilyen formában a társulás fenntartása nem célszerű, mert komoly előírásoknak kell megfelelnie. Többek közt jogi személlyel kell rendelkeznie, képviselőinek kell lennie, önálló költségvetési szervként kell funkcionálnia. Azt javaslom, hogy a Kustánszegi Önkormányzat ebből a társulásból lépjen ki.

Bécs Tiborné szavazásra kérte fel a jelen lévő képviselő-testületi tagokat, akik egyhangúlag (4 igen) a következő határozatot hozták:

Kustánszeg Község Önkormányzata 31/2013. (VIII.26.) számú határozata

Kustánszeg Község képviselő-testülete a Becsvölgyei Kistérségi Társulásból kilép.

Felhatalmazza Bécs Tiborné polgármestert, hogy a kilépésről a Társulást értesítse.

2./ Szociális gondoskodásról szóló rendelet módosítása

Előadó: Bécs Tiborné polgármester

/ Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete /

Bécs Tiborné elmondta, hogy a 3/2007. (II.05.) a Szociális gondoskodásról szóló rendeletben a visszatérítendő átmeneti segély összege 20.000.- Ft-tól 100.000.- Ft-ig állapították meg. Szeretném kérni, hogy a rendeletet módosítsuk úgy, hogy az összege 20.000-300.000.- Ft-ig terjedő legyen.

Bécs Tiborné polgármester szavazásra kérte fel a jelenlévő képviselő testület tagjait, akik egyhangúlag (4 igen szavazat) a következő határozatot hozták:

Kustánszeg Község Önkormányzata 5/2013. (IX.10.) önkormányzati rendelete

Kustánszeg Község Önkormányzata 3/2007. (II.05.) számú Szociális gondoskodásról szóló rendeletet az előterjesztésnek megfelelően elfogadta.

3./ Helyi Esélyegyenlőségi Program elfogadása

Előadó: Bécs Tiborné polgármester

Bécs Tiborné elmondta, hogy a Helyi Esélyegyenlőségi Program keretében Miklovics Miettát kértük fel, hogy járjon el tanfolyamra és készítse el az anyagot. A program elkészítése minden önkormányzatnak kötelező. A program mentora Bogdán Iván sokat segített Miettának.

Fazekas István: Ennek a programnak az a célja, hogy egy helyzetelemzést végezzen, hogy mutassa be a településen élő hátrányos helyzetű rétegek, nem megkülönböztetési szándékkal, de különösképpen a nők helyzete, a romák, az idősek helyzete, munkanélküliek helyzete hogy alakul. Ha ezt megnézzük, akkor kiderül, hogy nem a legkedvezőbb a település helyzete. Egy elöregedő településről van szó, csökkenő lélekszámmal, a helyi munka lehetőségek száma kevés. Ez nem csak Kustánszeg Községében okoz gondot, hanem az ország számos másik településén is.

Bécs Tiborné polgármester szavazásra kérte fel a jelenlévő képviselő testület tagjait, akik egyhangúlag (4 igen szavazat) a következő határozatot hozták:

Kustánszeg Község Önkormányzata 32/2013. (VIII.26.) számú határozata

Kustánszeg Község Önkormányzata a település Helyi Esélyegyenlőségi Programját az előterjesztett formában és tartalommal fogadta el.

4./ Egyéb ügyek

Előadó: Bécs Tiborné polgármester

 

 

Bécs Tiborné elmondta, hogy 2013. szeptemberében és októberében nem lesz közmunka program, ami az egész országot érinti. A jelenleg dolgozó kettő közmunkásnak augusztus 31-vel fejeződik be a munkaviszonya. Valószínűleg társadalmi munkában kell végezni a munkálatokat, mert a falugondnok egyedül nem tudja csinálni. Kaptuk egy e-mailt, ahol a novembertől 2014. áprilisig terjedő közmunkaprogramhoz a községek igényeit mérték fel, ahova mi is elküldtük igényünket. Reméljük, hogy a lesz rá lehetőség.

 

 

A mozgókönyvtárban és a fotókiállításnál dolgozó 4 órás részmunkaidős alkalmazott munkaidejét fel kellene emelni 6 órába. Így a takarítást ő végezné el. Javaslom, hogy szavazzunk ez ügyben.

Bécs Tiborné szavazásra kérte a jelen lévő képviselő-testületi tagokat, akik egyhangúlag (4 igen) megszavazták a részmunkaidős óra emelését.

 

 

Éder Róbert Kustánszegi lakos közérdekű munkán napi 6 órában összesen 20 napot dolgozik az önkormányzatnál.

 

 

2013. augusztus 11-én kigyulladt családi háznál sok törmelék és hulladék gyűlt össze, amit elszállítottunk a temető mellett található árokba.

Lakatos Dezső: Be kellene temetni földdel, mert lehet, hogy már veszélyes hulladéknak számít.

Bécs Tiborné: Honnét szerzünk földet?

Lakatos Dezső: Hozzám jönnek földet rendezni, ahol lesz 1-2 pótkocsi föld.

Bécs Tiborné: Nekünk az jó lenne betemetni a hulladékot.

Lakatos Dezső: Kell egy billentős pótkocsi hozzá.

Bécs Tiborné: Egy helyi lakosnak van billentős pótkocsija, neki kell szólnunk, hogy a földet vigye majd fel.

 

 

Vizsgálatok során kiderült, hogy az ívó víz arzén tartalma értékhatár alatti, így 2013. augusztus 01-től újra fogyasztható. Minket a Népegészségügyi szakhatóság tájékoztatott erről egy levélben.

 

 

2013. augusztus 09-10-11-én megtartottuk a XVII. Kustánszegi Napokat. Sajnos a 11-i programok elmaradtak a tűzeset miatt. Az egész rendezvény sátorral és fellépőkkel együtt 730.707 ,- Ft-ba került, amelyből a József Attila Könyvtár Kulturális feladatokra normatív támogatásra adott 596.220 ,- Ft, a Harisnyás pippikek a József Attila Könyvtár támogatta, az 50.000 ,- Ft, Szirkovics Ákos felajánlott 5.000,- Ft-ot, én, Bécs Tiborné felajánlottam 30.000,- Ft-ot, Panácz Antal felajánlott egy boros készletet, Srágli Mónika cukrot vett a gyerekeknek, valamint a három havi tisztelet díját ajánlotta fel, Sümegi Kálmán felajánlott egy vaddisznót, a Becsvölgyei Önkéntes programnál 20.000,- Ft-ot kaptunk terembérletre, valamint 60.000,- Ft-ot rendezvény támogatásra. Becsvölgye részéről így 80.000,- Ft-ot kaptunk. Ha ezeket a pénzeket összeadjuk, akkor az önkormányzatnak semmibe nem került a falunap.

 

 

Bécs Tiborné elmondta, hogy az IKSZT pályázattal kapcsolatban hitelt kell felvenni. Kaptunk az MVH-tól egy hiánypótlást, amit a napokban már be is küldünk, így a beruházás szeptember vége felé el is kezdődhet. Megkérte Gombosné Bencze Ildikó pénzügyi csoportvezetőt, hogy tájékoztassa a megjelent képviselő-testületi tagokat a hitel felvételről.

Gombosné Bencze Ildikó elmondta, hogy az OTP Bank Nyrt-vel folytatott tárgyalást, amelyről a képviselő-testületnek egy határozatot kell hoznia, amelyben arról döntenek, hogy 13.900.000,- Ft összegű éven belüli lejáratú hitelt vesznek fel.

Bécs Tiborné polgármester szavazásra kérte fel a jelenlévő képviselő testület tagjait, akik egyhangúlag (4 igen szavazat) a következő határozatot hozták:

 

 

Kustánszeg Község Önkormányzata 33/2013. (VIII.26.) számú határozata

Kustánszeg Község Önkormányzat Képviselőtestülete 13.900.000.- Ft összegű éven belüli lejáratú hitel felvételéről döntött az önkormányzat által IKSZT beruházáshoz elnyert EMVA támogatás megelőlegezésére.

 

A hitel futamideje: szerződéskötéstől 2014. augusztus 31-ig

A 13.900.000.- Ft összegű hitel visszafizetésének biztosítékául az önkormányzat IKSZT .(pályázat megnevezése) keretében elnyert „Kustánszeg Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér kialakítása” című 16.373.985.-Ft támogatást az OTP Bank Nyrt-re engedményezi.

 

 

A hitel és járulékai megfizetésének további biztosítékául az önkormányzat az állami hozzájáruláson, állami támogatáson, valamint az államháztartáson belülről működési célra átvett bevételein kívüli valamennyi költségvetési bevételeit ajánlja fel.

 

Az önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a fejlesztéshez igényelt támogatás megelőlegező hitelen felül szükséges forrást ( 7.332.391.-Ft-ot) a költségvetés terhére biztosítja..

Az önkormányzat kötelezettséget vállal a hitel visszafizetésére, valamint arra, hogy a hitel visszafizetés időtartama alatt a kért hitelt és járulékait a futamidő éveiben – a felhalmozási és tőke jellegű kiadásokat megelőzően – a költségvetésébe betervezi és jóváhagyja, illetve költségvetési előirányzat módosításai során figyelembe veszi.

 

Az önkormányzat képviselőtestülete felhatalmazást ad a polgármesternek, hogy a határozatban szereplő feltételekkel történő hitel felvétel ügyében eljárjon és a hitelszerződést az Önkormányzat képviseletében az OTP Bank Nyrt-vel megkösse.

 

 

 

 

Kmf.

Bécs Tiborné                                                                                                      Fazekas István

polgármester jegyző