TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS

MÓDOSÍTÁSA

Csonkahegyhát, Dobronhegy, Milejszeg, Németfalu, Pálfiszeg, Becsvölgye és Kustánszeg települések önkormányzatainak képviselő-testületei a Csonkahegyháton 2013. április 22.-én kötött Társulási Megállapodást ( továbbiakban Megállapodás)a következők szerint módosítja:

1. A Megállapodás 1. mondatából a „Becsvölgye és Kustánszeg” szövegrész kimarad.

 

2. A Tárculás céljai a következők szerint módosulnak:

 

· A kötelező óvodai ellátás biztosítása. Kötelező feladat: az óvodai nevelés, a nemzetiséghez tartozók óvodai nevelése, a többi gyermekkel, tanulóval együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése- feladatuk megvalósítása

· Az óvodáskorúak nevelési színvonalának javítása a pedagógiai szempontok, valamint a demográfiai helyzet figyelembevételével.

 

· Az óvodáskorúak Csonkahegyháton történő nevelésének megoldása.

· Az intézményi társulás számára igénybe vehető normatív támogatás kihasználása a szolgáltatások minőségének javítására.

 

· Közös pályázati célok megvalósítása, bővüljön a pályázati úton történő eszközbeszerzések, beruházások, felújítások lehetősége.

 

3. A társulási megállapodás 2. pontja helyébe a következő szövegrész lép:

A társulás tagjainak neve, székhelye

Csonkahegyhát Község Önkormányzata

Székhelye: 8918 Csonkahegyhát, Fő u. 20.

Törzsszáma: 432315

Adószáma: 15432319-1-20

Bankszámlaszám: 11749008-15432319

Képviselő: Salamon Mária polgármester

(a továbbiakban: „A gesztor önkormányzat polgármestere”)

Lakosságszáma 2012.január 1-jén: 362 fő

 

Dobronhegy Község Önkormányzata

Székhelye: 8989 Dobronhegy, Petőfi u. 18/b.

Törzsszáma: 437035

Adószáma: 15437039-1-20

Bankszámlaszám: 11749008-15437039

Képviselő: Barabás Erzsébet polgármester

Lakosságszáma 2012. január 1-jén: 146 fő

 

Milejszeg Község Önkormányzata

Székhelye: 8917 Milejszeg, Kossuth u. 17.

Törzsszáma: 437046

Adószáma: 15437046-1-20

Bankszámlaszám: 11749008-15437046

Képviselő: Egyedné Salamon Mária polgármester

Lakosságszáma 2012. január 1-jén: 333 fő

 

Németfalu Község Önkormányzata

Székhelye: 8918 Németfalu, Ady u. 1.

Törzsszáma: 437057

Adószáma: 15437053-1-20

Bankszámlaszám: 11749008-15437053

Képviselő: Galambos László polgármester

Lakosságszáma 2012. január 1-jén: 191 fő

 

Pálfiszeg Község Önkormányzata

Székhelye: 8990 Pálfiszeg, Kossuth u. 3.

Törzsszáma: 437068

Adószáma: 15437060-1-20

Bankszámlaszám: 11749008-15437060

Képviselő: Szakál Tibor polgármester

Lakosságszáma 2012. január 1-jén: 166 fő

 

3. A társulási megállapodás 6. pontja helyébe a következő szövegrész lép:

A társulás által közösen fenntartott intézmények neve, címe

Székhely intézmény:

Csonkahegyháti Bóbita Óvoda

8918 Csonkahegyhát, Kossuth u. 15.

Telephely:

Csonkahegyháti Bóbita Óvoda Főzőkonyhája

8918 Csonkahegyhát, Fő u. 24.

4. A társulási megállapodás 7.1. pontja helyébe a következő szövegrész lép:

7.1. Az intézmény önkormányzati feladatként elsődlegesen ellátandó tevékenységei:

 

562912 Óvodai intézményi étkeztetés

562913 Iskolai intézményi étkeztetés

562917 Munkahelyi étkeztetés

562920 Egyéb vendéglátás

851011 Óvodai nevelés, ellátás

851012 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása.

851013 Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás

890111 Esélyegyenlőség elősegítését célzó általános, komplex tevékenységek és programok

680002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése

5. A Megállapodás 8.1.pontjának szövegéböl a „, Becsvölgye és Kustánszeg” szövegrész

kimarad.

6. A társulási megállapodás 8.2. pontja helyébe a következő szövegrész lép:

8.2. Az óvodai feladatellátást biztosító intézmény szerkezete a következő:

 

csonkahegyháti székhelyű óvoda működik:

8918 Csonkahegyhát, Kossuth u. 15.

 

7. A társulási megállapodás 8.3. pontja helyébe a következő szövegrész lép:

8.3.Csonkahegyhát, Dobronhegy, Milejszeg, Németfalu, Pálfiszeg, Községek Önkormányzatai a szerződéssel érintett székhelyintézmény, közreműködésével garantálják, hogy ugyanolyan óvodai jogokat és lehetőségeket biztosítanak e megállapodás keretében működő intézmények valamennyi gyermekének.

 

A társulásban résztvevő intézmény az óvodába járó gyermekek jogait, kötelezettségeit a hatályos jogszabályok alapján, az intézmény alapdokumentumaiban (SZMSZ, Házirend, stb.) rögzíti.

 

8. A társulási megállapodás 9.1. pontja első mondatából a „bölcsödés „ szó kimarad.

 

9. A társulási megállapodás 9.2. pont első mondata helyébe a következő szövegrész lép:

 

9.2.A székhelyintézmény ellátja a gyermekekkel, illetve a közalkalmazottakkal kapcsolatos egyéb szolgáltatásokat, jogszabályban meghatározott kötelezettségeket:

 

10. A Megállapodás 10.5. pontjából a „ tagintézményenként „ szó a 10.6.pontjából a

„Becsvölgye, Kustánszeg”szövegrész kimarad.

11. A megállapodás 11.1. pontjának 1.mondatában szereplő „intézmények” szó helyébe

„ intézmény„ szó kerül.

 

9.A társulási megállapodás 11.3. pontja helyébe a következő szövegrész lép:

11.3 Az intézménynek egyetlen bankszámlája lesz, mely felett aláírási jogkörrel az óvodavezető, és a csonkahegyháti gazdasági ügyintéző rendelkezik.

 

10. A társulási megállapodás 14.2. pont első mondata helyébe a következő szövegrész lép:

14.2.Az ingó és ingatlanok karbantartásáért, állaguk megőrzéséért az óvodavezető

felelős.

11. A Megállapodás 10.2.pontja, a 10.4.pont harmadik bekezdése, a 10.8.pontja, a

10.9.pontja, 10.11.pontja, és a 11.6.pontja hatályát veszti.

12. Jelen módosítás 2013. augusztus 15.-én lép hatályba.

 

 

Salamon Mária Barabás Erzsébet

Csonkahegyhát Község polgármestere Dobronhegy Község polgármestere

 

 

 

 

 

 

Egyedné Salamon Mária Galambos László

Milejszeg Község polgármestere Németfalu Község polgármestere

 

 

 

 

 

 

Szakál Tibor Bécs Tiborné

Pálfiszeg Község polgármestere Kustánszeg Község polgármestere

 

 

 

 

 

 

Magai Ágota

Becsvölgye Község polgármestere

 

 

 

 

 

Záradék

Jelen társulási megállapodást

Becsvölgye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az …../2013. (IV.22.) számú

Csonkahegyhát Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a …/2013. (IV.22.) számú

Dobronhegy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a …./2013. (IV.26.) számú

Kustánszeg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 20/2013. (IV.22.) számú

Milejszeg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a …./2013. (IV.24.) számú

Németfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a …./2013. (IV.22.) számú

Pálfiszeg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a …../2013. (IV.22.) számú

képviselő-testületi határozatukkal fogadta el.

 

 

 

 

 

 

Fazekas István

jegyző