TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS

köznevelési feladatok ellátására

(módosításokkal egységes szerkezetben)

Csonkahegyhát, Dobronhegy, Milejszeg, Németfalu, Pálfiszeg, Becsvölgye és Kustánszeg települések önkormányzatainak képviselő-testületei Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés k) pontja szerinti alkotmányos alapjogával, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 87. § -ában foglalt felhatalmazással élve a nemzeti köznevelésről szóló 2011. CXC. törvény

alapján önkéntes és szabad elhatározásukból, egyenjogúságuk tiszteletben tartásával, a kölcsönös előnyök és az arányos teherviselés alapján a köznevelési feladataik ellátására köznevelési intézményeik (óvoda) közös fenntartásában állapodnak meg.

 

A megállapodás időtartama

A megállapodás 2013. május 1-től határozatlan időre szól.

 

A társulás céljai

 

· A kötelező óvodai ellátás biztosítása. Kötelező feladat: az óvodai nevelés, a nemzetiséghez tartozók óvodai nevelése, a többi gyermekkel, tanulóval együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése- feladatuk megvalósítása

· Az óvodáskorúak nevelési színvonalának javítása a pedagógiai szempontok, valamint a demográfiai helyzet figyelembevételével.

 

· Az óvodáskorúak Csonkahegyháton és Becsvölgyén történő nevelésének megoldása.

· Az intézményi társulás számára igénybe vehető normatív támogatás kihasználása a szolgáltatások minőségének javítására.

 

· Közös pályázati célok megvalósítása, bővüljön a pályázati úton történő eszközbeszerzések, beruházások, felújítások lehetősége.

 

· Szabadság, tartós távollét, nyugdíjazás esetén rugalmasan és hatékonyan megoldható legyen a helyettesítés és a folyamatos munkavégzés, feladatellátás.

 

 

1. A társulás neve, székhelye, működési területe, jogállása

A társulás neve: Csonkahegyháti Intézményi Társulás

Székhelye: 8918 Csonkahegyhát, Fő u. 20.

 

Működési területe: a társult önkormányzatok közigazgatási területe az ott lakóhellyel rendelkező vagy onnan bejáró gyermekek esetében feladat-ellátási kötelezettséggel, valamint bármely önkormányzat közigazgatási területe az onnan bejáró gyermekek, tekintetében.

 

A társulás jogállása: A társulás önálló jogi személyiséggel rendelkezik.

 

Az önállóan működő költségvetési szerv pénzügyi-gazdasági feladatait a pénzügyi-gazdasági feladatok ellátásáról szóló külön megállapodás alapján a gesztor önkormányzat hivatala látja el.

 

2. A társulás tagjainak neve, székhelye

 

Csonkahegyhát Község Önkormányzata

Székhelye: 8918 Csonkahegyhát, Fő u. 20.

Törzsszáma: 432315

Adószáma: 15432319-1-20

Bankszámlaszám: 11749008-15432319

Képviselő: Salamon Mária polgármester

(a továbbiakban: „A gesztor önkormányzat polgármestere”)

Lakosságszáma 2012.január 1-jén: 362 fő

 

Dobronhegy Község Önkormányzata

Székhelye: 8989 Dobronhegy, Petőfi u. 18/b.

Törzsszáma: 437035

Adószáma: 15437039-1-20

Bankszámlaszám: 11749008-15437039

Képviselő: Barabás Erzsébet polgármester

Lakosságszáma 2012. január 1-jén: 146 fő

 

Milejszeg Község Önkormányzata

Székhelye: 8917 Milejszeg, Kossuth u. 17.

Törzsszáma: 437046

Adószáma: 15437046-1-20

Bankszámlaszám: 11749008-15437046

Képviselő: Egyedné Salamon Mária polgármester

Lakosságszáma 2012. január 1-jén: 333 fő

 

Németfalu Község Önkormányzata

Székhelye: 8918 Németfalu, Ady u. 1.

Törzsszáma: 437057

Adószáma: 15437053-1-20

Bankszámlaszám: 11749008-15437053

Képviselő: Galambos László polgármester

Lakosságszáma 2012. január 1-jén: 191 fő

 

Pálfiszeg Község Önkormányzata

Székhelye: 8990 Pálfiszeg, Kossuth u. 3.

Törzsszáma: 437068

Adószáma: 15437060-1-20

Bankszámlaszám: 11749008-15437060

Képviselő: Szakál Tibor polgármester

Lakosságszáma 2012. január 1-jén: 166 fő

 

 

Becsvölgye Község Önkormányzata

Székhelye: 8985 Becsvölgye, Kopácsai u. 53.

Törzsszáma: 734356

Adószáma: 15734350 -2-20

Bankszámlaszám: 11749008-15734350

Képviselő: Magai Ágota polgármester

Lakosságszáma 2012. január 1-jén: 816 fő

Kustánszeg Község Önkormányzata

Székhelye: 8919 Kustánszeg, Kossuth u. 45.

Törzsszáma: 436962

Adószáma: 15436966-1-20

Bankszámlaszám: 11749008-15436966

Képviselő: Bécs Tiborné polgármester

Lakosságszáma 2012. január 1-jén: 523 fő

 

3. A társulás döntéshozó szerve

 

A társulás döntéshozó szerve a társulási tanács.

A társulási tanács tagjai a társult önkormányzatok mindenkori polgármesterei, ahol minden tag 1 szavazati joggal rendelkezik.

A Társulás elnöke a társulás székhelye szerinti, gesztori feladatokat ellátó önkormányzat polgármestere, aki a társulást képviseli.

 

 

4. A döntéshozatal módja

 

A társulásban részt vevő képviselő-testületek mindegyikének minősített többséggel hozott döntése szükséges:

a) a társulási megállapodás jóváhagyásához,

b) a társulási megállapodás módosításához,

c) a társulás megszüntetéséhez,

d) a társuláshoz történő csatlakozáshoz való hozzájáruláshoz,

e) a társulásból történő kiváláshoz,

f) a társulás fejlesztését szolgáló, pénzügyi hozzájárulást igénylő pályázat benyújtásához és az ahhoz szükséges települési hozzájárulás meghatározásához,

g) a hatáskörébe utalt választáshoz, kinevezéshez, felmentéshez, vezetői megbízás adásához illetve visszavonásához, fegyelmi eljárás megindításához, fegyelmi büntetés kiszabásához.

A társulási tanács döntéshozatalának módja

 

Szavazni személyesen, vagy meghatalmazott képviselő útján lehet. A képviseleti joggal meghatalmazott képviselő felhatalmazó irat (határozat, meghatalmazás, kijelölő irat) bemutatását, átadását követően járhat el.

 

A Tanács akkor határozatképes, ha ülésén legalább a szavazatok felével rendelkező képviselő jelen van.

A Társulási Tanács döntését ülésén, nyílt szavazással, határozati formában hozza meg. A javaslat elfogadásához legalább annyi képviselő igen szavazata szükséges, amely meghaladja a jelen lévő képviselők szavazatainak több mint a felét.

 

A minősített többséghez legalább annyi tag igen szavazata szükséges, amely eléri a társulásban részt vevő tagok szavazatainak több mint felét és az általuk képviselt települések lakosságszámának a felét.

A társulási tanács minősített többséggel dönt a társulásból történő kizárásról.

 

 

5. A társulás gesztora, székhelye

Csonkahegyhát Község Önkormányzata

8918 Csonkahegyhát, Fő u. 20.

6. A társulás által közösen fenntartott intézmények neve, címe

Székhely intézmény:

Csonkahegyháti Bóbita Óvoda

8918 Csonkahegyhát, Kossuth u. 15.

Telephely:

Csonkahegyháti Bóbita Óvoda Főzőkonyhája

8918 Csonkahegyhát, Fő u. 24.

Tagintézmény:

Csonkahegyháti Bóbita Óvoda Becsvölgyei Nyitnikék Egységes Óvoda-bölcsőde

Tagintézménye

8985 Becsvölgye, Virágos u. 4.

7. A társulás feladat- és hatásköre

7.1. Az intézmény önkormányzati feladatként elsődlegesen ellátandó tevékenységei:

 

562912 Óvodai intézményi étkeztetés

562913 Iskolai intézményi étkeztetés

562917 Munkahelyi étkeztetés

562920 Egyéb vendéglátás

851011 Óvodai nevelés, ellátás

889101 Bölcsődei ellátás

851012 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása.

851013 Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás

889101 Bölcsődei ellátás

890111 Esélyegyenlőség elősegítését célzó általános, komplex tevékenységek és programok

680002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése

 

7.2. Az óvodai nevelés szakmai munkájáért és az ésszerű, költség-hatékony gazdálkodás megvalósításáért az óvodavezető tartozik felelősséggel és gyakorolja a munkáltatói jogokat, az intézmény közalkalmazottai és az egyéb jogviszonyban foglalkoztatott dolgozói felett.

 

8. A megállapodás tartalma

8.1. Csonkahegyhát, Dobronhegy, Milejszeg, Németfalu, Pálfiszeg, Becsvölgye és Kustánszeg Községek Önkormányzatai a kötelező óvodai ellátásra vonatkozó feladatait ezen társulási megállapodás alapján biztosítják.

 

8.2. Az óvodai feladatellátást biztosító intézmények szerkezete a következő:

 

csonkahegyháti székhelyű óvoda működik:

8918 Csonkahegyhát, Kossuth u. 15.

egységes óvoda-bölcsöde tagintézmény működik:

8985 Becsvölgye, Virágos u. 4. szám alatt

 

8.3. Csonkahegyhát, Dobronhegy, Milejszeg, Németfalu, Pálfiszeg, Becsvölgye, Kustánszeg Községek Önkormányzatai a szerződéssel érintett székhelyintézmény, a tagintézmény és telephely közreműködésével garantálják, hogy ugyanolyan óvodai jogokat és lehetőségeket biztosítanak e megállapodás keretében működő intézmények valamennyi gyermekének.

 

A társulásban résztvevő intézmények az óvodába járó gyermekek jogait, kötelezettségeit a hatályos jogszabályok alapján, az intézmény alapdokumentumaiban (SZMSZ, Házirend, stb.) rögzítik.

 

 

9. A társulás egyéb szolgáltatásai

 

9.1. Az óvodás-bölcsödés gyermekek a helyi igényekhez és sajátos lehetőségekhez igazodva részesülnek foglalkozáson kívüli tevékenységekben – melyek az intézmény alapdokumentumaiban kerülnek konkretizálásra.

Igény szerint nevelési szünetekben – a feladatot ellátó intézmény által elnyert források terhére – szabadidős programok szervezésére kerülhet sor. A társulás keretében közös szándék, hogy a helyi közművelődési rendezvények (előadások, kiállítások, stb.), tehetséggondozó programok, hagyományápoló rendezvények száma növekedjen és eljusson a társult településekre.

9.2. A székhelyintézmény és a tagintézmény ellátják a gyermekekkel, illetve a közalkalmazottakkal kapcsolatos egyéb szolgáltatásokat, jogszabályban meghatározott kötelezettségeket:

 

· a szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi feladatokat,

· a gyermek-egészségügyi, a fogászati, egyéb szűrési és prevenciós feladatokat,

· a gyermekekkel és nevelői nyilvántartással kapcsolatos adminisztrációt.

 

 

10. A társult felek a költségek viselése tárgyában az alábbiakban állapodnak meg

10.1. A társulással létrejött intézmény önállóan működő költségvetési szerv, melynek

költségvetése Csonkahegyhát Község Önkormányzatának összesített

költségvetésében szerepel.

 

10.2 Az intézmény költségvetésében a székhelyintézmény és a tagintézmény költségvetése külön-külön is, és összesítetten is megjelenik.

 

10.3 A működési költségek fedezetét a költségvetési törvényben nevesített normatív állami hozzájárulások és egyéb kiegészítő közoktatási hozzájárulások képezik, melyeket 2012. január 1. napjától a társulás gesztoraként megbízott Csonkahegyhát Község Önkormányzata hív le.

 

10.4 A normatívákkal és egyéb támogatásokkal le nem finanszírozott költségeket a társult községek önkormányzatai az alábbiak szerint viselik:

· A társult önkormányzatok óvodai nevelés, óvodai és iskolai étkeztetés vonatkozásában felmerülő költségekhez az illetékességi területükről ellátottak, illetve szolgáltatást igénybe vevők arányában járulnak hozzá az alábbiak szerint:

· A Csonkahegyháti Bóbita Óvoda és a Csonkahegyháti Bóbita Óvoda Főzőkonyhájának működési költségeit a normatíván és egyéb támogatáson felül Csonkahegyhát, Dobronhegy, Milejszeg, Németfalu, Pálfiszeg Községek Önkormányzatai viselik.

· A becsvölgyei tagintézmény működési költségeit – közalkalmazottak foglalkoztatásával kapcsolatban felmerülő költségek, tagintézmény-vezető, bérjellegű kiadásai, azok közterhei – a normatíván és egyéb támogatáson felül Kustánszeg és Becsvölgye Községek Önkormányzatai viselik.

 

10.5 A társuló önkormányzatok az intézmény költségvetésében tagintézményenként jóváhagyott intézményfinanszírozások összegeit szerepeltetik saját költségvetésükben.

 

10.6 Az intézmény finanszírozása a gesztor önkormányzat feladata. Az intézményfinanszírozásokat Becsvölgye, Kustánszeg, Dobronhegy, Milejszeg, Németfalu, Pálfiszeg Önkormányzatok Képviselő-testületei az adott havi állami támogatás érkezése napján utalják a finanszírozási ütemterv szerint a Csonkahegyháti Intézményi Társulás OTP Banknál vezetett 11749008 – 15810111 számú számlájára. Ennek elmaradása esetén a gesztor önkormányzat – jelen megállapodás mellékletét képező – azonnali beszedési megbízással érvényesíti követelését. Mellékletként a jelen társulási megállapodást megelőző közoktatási társulási megállapodás melléklete (OTP Bank által 2011. szeptember 8-án befogadott) érvényes továbbra is. Csonkahegyhát önkormányzata a havi munkabér csoportos kifizetését követően utalja át az esedékes havi finanszírozási összeget a társulás fenti bankszámlájára.

 

 

10.7 Az intézmény által beszedett bevételekről és a ténylegesen teljesített kiadásokról a költségvetésének szerkezeti rendjét követve, év végén zárszámadás keretében el kell számolni, s a feladat-ellátási hely pénzmaradványát jóváhagyni. A pénzmaradvány azon feladat-ellátási helyet illeti, ahol az képződött. A pénzmaradvány felhasználásáról a feladat-ellátási hely szerinti önkormányzat képviselő-testülete dönt. (A pénzmaradvány beszámítható a következő évi költségvetésnél a bevételekhez vagy el is vonható.)

 

A gazdálkodással kapcsolatos teendőket a gesztor önkormányzat hivatala látja el, az intézmények közötti külön megállapodásban szereplő munkamegosztás alapján.

 

10.8 Csonkahegyhát Község Önkormányzata a 2011. augusztus 1-jét megelőzően kötött pénzügyi és pályázati kötelezettségvállalásokért felelősséget nem vállal, azok terheit Becsvölgye és Kustánszeg Községek Önkormányzatai viselik.

 

10.9 Becsvölgye és Kustánszeg Községek Önkormányzatai a székhely iskola tekintetében 2011. augusztus 1-jét megelőzően felmerült fizetési kötelezettségekért nem vállal felelősséget.

 

10.10. Csonkahegyhát, Dobronhegy, Milejszeg, Németfalu, Pálfiszeg községek önkormányzatai kijelentik, hogy a Szegi Suli Általános Iskola és Nyitnikék Óvoda megszüntetéséből eredő vagyoni jogok, kötelezettségek, továbbá a foglalkoztatói jogviszony megszüntetésével kapcsolatos fizetési kötelezettségek tekintetében nem vállal semmiféle anyagi kötelezettséget, felelősséget. Fent említett önkormányzatokra nézve hátrányos pénzügyi következménnyel nem járhatnak a munkáltatói és egyéb döntések.

 

10.11. Becsvölgye és Kustánszeg Községek Önkormányzatai kijelentik, hogy a Gárdonyi Géza Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda átszervezéséből eredő vagyoni jogok, kötelezettségek, továbbá a foglalkoztatói jogviszony átszervezésével kapcsolatosan a székhelyintézményben és az óvodai telephelyen felmerülő fizetési kötelezettségek tekintetében nem vállal semmiféle anyagi kötelezettséget, felelősséget. Fent említett önkormányzatokra nézve hátrányos pénzügyi következményekkel nem járhatnak az átalakítással kapcsolatos munkáltatói döntések.

 

 

11. Az intézmény működtetésével kapcsolatos további előírások

11.1 Társuló önkormányzatok megállapodnak abban, hogy a közösen működtetett intézmények csoportlétszámát a mindenkori költségvetési törvényben szabályozott normatíváknak való megfeleléshez alakítják, nem veszélyeztetve ezzel normatívák jogszerű igénybevételét.

Amennyiben ezen elveknek való megfelelés nem biztosítható, úgy az önkormányzatok intézményi struktúra átalakítását (csoportösszevonás, tagintézmény megszüntetése) elvégzik. Amennyiben a társulásban lévő önkormányzat(ok) a normatív támogatás szempontjából indokolt, és szükséges intézményi struktúra átalakításával nem értenek egyet, úgy kötelesek az ebből eredő többletköltséget viselni.

 

11.2 Társuló önkormányzatok az intézmény költségvetésében határozzák meg foglalkoztatható létszámkeretet, a köznevelési törvényben és a pedagógiai programban foglaltaknak megfelelően az intézmény vezetőjének javaslata alapján.

 

11.3 Az intézménynek egyetlen bankszámlája lesz, mely felett aláírási jogkörrel az óvodavezető, akadályoztatása esetén tagintézmény vezetője és a csonkahegyháti gazdasági ügyintéző rendelkezik.

 

11.4. Az intézményi működés szakmai, törvényességi előírásoknak megfelelő alapdokumentumait és azok módosításait a társult önkormányzatok együttes határozataikkal hagyják jóvá.

 

11.5. A társulás intézményei egységes nevelési-pedagógiai program alapján működnek.

 

 

 

11.6. A tagintézmény dolgozói vonatkozásában a munkáltatói jogkört az óvodavezető gyakorolja. A tagintézmények esetében a dolgozók kinevezése a tagintézmény-vezető javaslatára és véleményével történik.

 

12. Az intézményvezető alkalmazásának feltételei

A társuló felek megállapodnak abban, hogy a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvényben, valamint az egyéb ágazati jogszabályokban foglalt megbízási feltételeknek megfelelő intézményvezető pályázat útján történő kinevezéséről, felmentéséről, fegyelmi és kártérítési felelősségre vonásáról, a társult önkormányzatok társulási tanácsa dönt. A munkáltatói jogok gyakorlásával a gesztor Csonkahegyhát Község Önkormányzatának polgármesterét bízzák meg.

 

 

13. Az intézmény fenntartására vonatkozó részletes rendelkezések

 

A társult önkormányzatok megállapodnak abban, hogy Csonkahegyhát Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az alábbi feladat-és hatásköröket gyakorolja, azzal, hogy döntéséről a soron következő képviselőtestületi ülésen tájékoztatja a társult önkormányzatokat:

 

  • Az óvoda kötelező (minimális) eszközfelszerelésének beszerzési ütemtervének elfogadása.
  • Az óvoda működését érintő azon pályázatok benyújtásáról döntés, melyben a pályázatot kibocsátó szerv a fenntartó határozatához köti a pályázat benyújtását, illetve amely pályázatokhoz a közoktatási intézmény részéről saját forrás biztosítása nem szükséges.
  • Adott nevelési évben indítható óvodai csoportok számának meghatározása, továbbá a maximális csoportlétszámtól való eltérés engedélyezése.
  • Óvodába történő jelentkezés módjának, a nagyobb létszámú gyermekek egy időszakon belüli óvodai felvétele időpontjának, valamint az óvoda heti és éves nyitvatartási idejének meghatározása.
  • A szakmai munka eredményességének, továbbá a gyermek és ifjúságvédelmi tevékenységnek a gyermek baleset megelőzése érdekében tett intézkedések ellenőrzése.
  • Az önkormányzati köznevelési rendszer egészére meghatározza és jóváhagyja a az óvodai intézményrendszer működésének, minőségirányítási programját.
  • Jóváhagyja az óvoda Szervezeti és Működési Szabályzatát
  • Jóváhagyja az óvoda házirendjét,
  • Dönt az egyéb (jogszabályokban, szabályzatokban, stb. előírt) fenntartási jogkört érintő ügyekben.

14. A vagyongazdálkodás szabályai

 

14.1. Az önkormányzatok vagyonához tartozó épületek felújítása, azokon értéknövelő beruházás elvégzése az intézményt fenntartó tulajdonos önkormányzatokat terheli, tulajdoni hányadaik alapján.

 

14.2. Az ingó és ingatlanok karbantartásáért, állaguk megőrzéséért a székhely intézmény és a telephely vonatkozásában az óvodavezető a tagintézmény vonatkozásában a tagintézmény-vezető felelős. Az ezzel járó kiadások finanszírozása az azt végrehajtó intézményegység feladata. Amennyiben azt saját bevétele terhére finanszírozni nem tudja, úgy az ehhez szükséges forrás biztosítása az ingatlant fenntartó tulajdonos önkormányzatok kötelessége az adott költségvetési évben illetékességi területükről járó gyermeklétszámuk arányában.

 

14.3. Az intézmény pályázati támogatás útján, vagy egyéb más módon történő befektetett eszközeiben bekövetkező vagyongyarapodása, amennyiben pontosan intézményegységként a vagyongyarapodás összege nem állapítható meg, úgy az intézményegységet az oda járó gyermekek létszámának arányában illeti meg.

 

14.4. Az intézményegység befektetett eszközeiben bekövetkező vagyongyarapodás, kisértékű tárgyi eszközök és kisértékű szellemi termékek az azt finanszírozó intézményegység tulajdonába kerülnek.

 

 

15. A társulás ellenőrzésének rendje

15.1. A társulás működésének ellenőrzését, a feladatok egyeztetését az érintett polgármesterek együttesen végzik. Az ellenőrzésbe a Költségvetési Bizottságok, illetve egyéb bizottságok is bekapcsolódhatnak, konkrét témákhoz kapcsolódóan eseti írásos megbízással más képviselők, vagy szakemberek is képviselhetik a polgármestereket, illetve belső ellenőrzési szervezet is felkérhető. A polgármesterek egyenrangúak és egyenjogúak.

 

15.2. Az ellenőrzések eredményéről, valamint a társulás pénzügyi helyzetéről, a társulás tevékenységének és céljainak megvalósulásáról a társult önkormányzatok polgármesterei a zárszámadást jóváhagyó ülésen számolnak be a képviselő-testületnek.

 

15.3. A nevelési- intézmény vezetője évente egy alkalommal beszámol a képviselő-testületeknek

· Az intézmény személyi, dologi, tárgyi feltételeiről,

· A törvényességi, szakmai követelmények betartásáról,

· A létszámok (gyermek, alkalmazotti) alakulásáról, csoportbeosztásról,

· A társulást érintő feladatokról.

 

15.4. A polgármesterek együttesen és külön-külön is tájékoztatást kérhetnek az intézmény vezetőjétől az egyes feladatok megvalósításáról, melyet az óvodavezető az intézmény belső szabályzataiban rögzített rendnek megfelelően köteles megadni.

 

 

16. A társuláshoz történő csatlakozás

16.1. A társult képviselő-testületek a csatlakozást kizárólag azon önkormányzatok képviselő-testületei részére teszik lehetővé, amelyek határozatban nyilatkoznak arról, hogy

 

· elfogadják a társulás céljait,

· hatékonyan közreműködnek a feladatok költségkímélő megvalósításában,

· vállalják a költségek és többletköltségek viselésének jelen megállapodásban rögzített módját, és jelen megállapodásban foglaltakat magukra nézve kötelezően ismerik el.

 

16.2. A csatlakozásról valamennyi társult önkormányzat képviselő-testületének minősített többséggel hozott döntése szükséges.

 

16.3. A társult képviselő-testületek a nemzeti köznevelésről szóló 2010. évi CXC törvény átszervezésre vonatkozó szabályainak betartásával engedélyezik a csatlakozást.

 

 

17. A társulási megállapodás felmondása, az elszámolás rendje

17.1. A szerződést felmondani egyoldalú nyilatkozattal csak a szorgalmi idő végével, az átszervezésre vonatkozó jogszabályi korlátok betartásával lehet. A felbontás kezdeményezését bármely fél elindíthatja, de azt legalább 6 hónappal előre írásban közölni kell. A társult önkormányzat részéről kezdeményezett felmondás nem ad alapot a gesztor önkormányzattal szembeni vagyoni követelés megfogalmazására, illetve érvényesítésére.

17.2. A kivált önkormányzatra a kiválást követően visszaszáll a jelen megállapodás alapján jogutódlással átadott köznevelési alapfeladat-ellátási kötelezettsége.

 

17.3. Csonkahegyhát Község Önkormányzata, a megállapodás megszűnésének napját követő 30 napon belül köteles elszámolni a kivált önkormányzattal az éves költségvetési rendeletben előzetesen jóváhagyott kiadások és bevételek teljesítésével, a normatív bevételeken túli támogatások időarányos felhasználását és a kiegészítő támogatásokat figyelembe véve.

Az elszámolás benyújtását követő 1 hónapon belül a társult önkormányzatot érintő pénzügyi követeléseket teljesíteni kell.

 

 

 

18. Egyéb rendelkezések

18.1 Jelen Társulási Megállapodás 2013. május 1. napján lép hatályba és határozatlan időre szól, de a finanszírozásra vonatkozó rendelkezéseket a 2013. év elejétől kell alkalmazni. Jelen Társulási Megállapodás hatályba lépésével egyidejűleg a 2013. február 13-án kelt közoktatási feladatok ellátásáról szóló társulási megállapodás hatályát veszti.

 

18.2.A megállapodó képviselő-testületek egybehangzóan kijelentik, hogy a megállapodásból, továbbá a feladatellátás során keletkezett vitás kérdéseiket tárgyalásos úton, egyeztetéssel kívánják rendezni, s bírósági keresetindítási lehetőséggel kizárólag annak eredménytelensége esetén élnek. A helyi önkormányzatok képviselő-testületei között a társulok működése során felmerülő vitás kérdésekben a közigazgatási és munkaügyi bíróság dönt.

 

18.3. A megállapodást annak elolvasása, tartalmának megértése után a képviselő-testületek nevében eljáró polgármesterek, mint az önkormányzati akarattal teljességgel megegyezőt, helybenhagyólag aláírják.

 

18.4. A megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a felek a hatályos jogszabályok és szakmai előírások szerint járnak el.

 

 

 

 

Csonkahegyhát, 2013. április 22.

Salamon Mária Barabás Erzsébet

Csonkahegyhát Község polgármestere Dobronhegy Község polgármestere

 

 

 

 

 

 

Egyedné Salamon Mária Galambos László

Milejszeg Község polgármestere Németfalu Község polgármestere

 

 

 

 

 

 

Szakál Tibor Bécs Tiborné

Pálfiszeg Község polgármestere Kustánszeg Község polgármestere

 

 

 

 

 

 

Magai Ágota

Becsvölgye Község polgármestere

 

 

 

 

 

Záradék

Jelen társulási megállapodást

Becsvölgye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 31/2013. (IV.22.) számú

Csonkahegyhát Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 9/2013. (IV.22.) számú

Dobronhegy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 12/2013. (IV.26.) számú

Kustánszeg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 20/2013. (IV.22.) számú

Milejszeg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 20/2013. (IV.24.) számú

Németfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 10/2013. (IV.22.) számú

Pálfiszeg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 11/2013. (IV.22.) számú

képviselő-testületi határozatukkal fogadta el.

 

 

Csonkahegyhát, 2013. április 26.

 

 

 

 

Fazekas István

jegyző