Kustánszeg Község Önkormányzati Képviselő-testületének

2/2012. (II.15.) önkormányzati rendelete

a közműves ivóvízellátás díjának megállapításáról szóló 11/2003. (XI.27.)

önkormányzati rendelet módosításáról

 

 

 

Kustánszeg Község Önkormányzati Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (1) bekezdésében és a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 4. § (2) bekezdés a), b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

 

1. §

A közműves ivóvízellátás díjának megállapításáról szóló 11/2003. (XII.1.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

 

„4. §”

(1) A közkifolyók vizét – háztartási szükségletük kielégítése céljára – a közműves vízellátásba be nem kötött ingatlanok lakói vehetik rendszeresen igénybe.

 

(2) A szolgáltató és a polgármester hozzájárulása szükséges a közkifolyóknak nem háztartási vízszükséglet kielégítésére (így például építkezés, gépkocsi mosás céljára), illetőleg a víznek a közterületen lévő tűzcsapról nem tűzoltási célra történő rendszeres igénybevételéhez. A felhasznált víz díját ez esetben a hozzájárulást kérő köteles megfizetni a szolgáltató részére. A tevékenység ellenőrzését a szolgáltató végzi.

 

(3) A közkifolyóról fogyasztott víz díját a (2) bekezdésben foglaltak kivételével az önkormányzat fizeti meg.

 

(4) A (2) bekezdés szerinti vízfogyasztás mennyiségét vízmérő hiányában arányosítással, átalánnyal vagy műszaki számítással kell megállapítani. A mennyiség megállapítás módjáról a polgármester a hozzájárulásban határoz.

 

(5) Hatósági előírás alapján, illetve a fogyasztó igénye szerint a Zalavíz Zrt. – ivóvíz szolgáltatásával – tűzivíz szolgáltatást nyújt, amelyet – műszaki indokoltság esetén – külön mérőórával mér.”

2. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, azzal, hogy rendelkezéseit 2012. január 1-jétől kell alkalmazni.

 

(2) Hatályát veszti a Rendelet 2. §-a.

 

(3) Hatályát veszti a Rendelet Melléklete.

 

(4) Ez a rendelet a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.

 

Kustánszeg, 2012.02.13.

Juhász András

körjegyző

Bécs Tiborné

polgármester

 

Kihirdetve: 2012. február 15-én.

 

Juhász András

körjegyző