Kustánszeg Község Képviselőtestületének

16/2007.(…….) számú rendelete

a közműves ivóvízellátás díjának megállapításáról szóló

11/2005. (XII.1.) számú rendelet kiegészítéséről és módosításáról

Az árak megállapításáról szóló, többször módosított 1990. évi LXXXVII. törvényben kapott felhatalmazás alapján Kustánszeg Község Önkormányzata az alábbi rendeletet alkotja:

1.§.

Az alaprendelet a következőkkel egészül ki:

(1) A hálózaton a Szolgáltató ellenőrzést végezhet.

2.§.

Az alaprendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

 

Az ivóvíz szolgáltatási díj esetében a fogyasztó az ún. „kéttényezős díjrendszer” – mely az alapdíjból és fogyasztástól függő díjból áll – szerint köteles díjat fizetni. Az alapdíj a vízmérő átmérőjének mérete, a lehetséges maximális fogyasztás nagysága szerint differenciáltan kerül megállapításra, kivéve a tűzoltási célú vízfelhasználás vízmérőjének az alapdíját, mely egységes, a vízmérő átmérőjétől független. Az alapdíj a viziközmű rendszer fenntartásával szükségszerűen együtt járó költségek fedezését szolgáló díjtétel, amelynek funkciója a közmű üzemképes állapotban tartása.

3.§.

A rendelet melléklete helyébe a jelen rendelet melléklete lép.

Záró rendelkezés

4.§.

(1) Ez a rendelet 2008. január első napján lép hatályba.

(2) Kihirdetésről a körjegyző gondoskodik.

Kustánszeg, 2007. november 26.

Geráth Sándor Juhász András

polgármester körjegyző

Kihirdetve: ………………………………………..

Juhász András

Körjegyző

MELLÉKLET

Kustánszeg Község Önkormányzatának

16/2007. (……..) számú rendeletéhez

A rendelet 2. §-ában meghatározott:

Fogyasztásfüggő ivóvízdíj mértéke: 210,- Ft/m3+ÁFA

A vízmérő átmérőjétől függő alapdíj mértéke:

Mérő (d)

Alapdíj mértéke Ft/hó

13

366+ÁFA

20

1099+ÁFA

25

2196+ÁFA

30

3594+ÁFA

40

7190+ÁFA

50

14378+ÁFA

80

35146+ÁFA

100

43934+ÁFA

150

51255+ÁFA

200

54916+ÁFA

Tűzoltási célú vízfelhasználás vízmérőjének az alapdíja a vízmérő átmérőjétől függetlenül egységesen 16.350,- Ft/db/hó+ÁFA.