Jegyzőkönyv

 

Készült: Kustánszegen a Polgármesteri Hivatal épületében megtartott képviselőtestületi ülésről 2012. november 23-án.

Jelen vannak: a mellékelt jelenléti íven szereplők.

A testületi ülés 17,30 órakor kezdődött és 17,55 órakor ért véget.

I./ Napirend előtt

Bécs Tiborné polgármester nyitotta meg a testületi ülést. Köszöntötte a testület tagjait. Megállapította, hogy az ülés határozatképes, mivel azon valamennyi képviselő megjelent. A napirendet az alábbi témákkal javasolja elfogadni:

1./ ZALAKEOP társulással kapcsolatos döntés

2./ BURSA HUNGARICA 2013.

3./ Egyebek, aktuális feladatok

A képviselőtestület a tervezett napirendet egyhangúlag elfogadta.

II./ Napirend tárgyalása

1./ ZALAKEOP társulással kapcsolatos döntés

Bécs Tiborné: Azért kértünk benneteket, hogy sürgősen összeüljünk, mivel a társulás összetételét illetően december 5-ig minden érintett önkormányzatnak meg kell hozni a határozatát. / A ZALAKEOP-os levél és a határozati javaslat ismertetésre került. /

 

A képviselő-testület vita nélkül, 5 igennel határozott:

 

50/2012. határozat

Kustánszeg Község Képviselő-testülete jóváhagyja, hogy a Zalaegerszeg és térsége ivóvízminőségének javítására létrehozott Önkormányzati Társuláshoz

Babosdöbréte Község Önkormányzata ( Babosdöbréte, Kossuth u. 6. )

Bocfölde Község Önkormányzata ( Bocfölde, Ady u. 15. )

Böde Község Önkormányzata ( Böde, Hunyadi u. 1/A. )

Csatár Község Önkormányzata ( Csatár, Kossuth u. 1. )

Hottó Község Önkormányzata ( Hottó, Szabadság tér2. )

Kiskutas Község Önkormányzata ( Kiskutas, Fő u. 63. )

Nagykutas Község Önkormányzata ( Nagykutas, Fő u. 21. )

Sárhida Község Önkormányzata ( Sárhida, Béke u. 26. )

Teskánd Község Önkormányzata ( Teskánd, Rákóczi u. 3. )

Kispáli Község Önkormányzata (Kispáli, József Attila u. 40. )

 

csatlakozzon, tagként belépjen. A Képviselő-testület a csatlakozás elfogadása mellett jóváhagyja a Zalaegerszeg és térsége ivóvízminőségének javítására létrehozott Önkormányzati Társulás módosításokkal egységes szerkezetben foglalt Társulási Megállapodását, és felhatalmazza a polgármestert annak aláírására, és a szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: 2012. december 5.

Felelős: Bécs Tiborné polgármester

 

2./ BURSA HUNGARICA 2013.

Bécs Tiborné: Hagyományosan minden évben ilyenkor szoktunk dönteni a benyújtott pályázatokról. / A kérelmezők listája felolvasásra került. /

Juhász András: Az eddigi gyakorlat az volt, hogy a települési önkormányzat minden rászoruló pályázatát támogatta, és az önkormányzati önrészt biztosította.

Kovács Szilvia Katalin: Természetesen most is támogatjuk a felsorolt pályázókat.

A testület 5 igennel szavazott:

 

51/2012. határozat

Kustánszeg Község Képviselőtestülete a BURSA HUNGARICA 2013. évi ösztöndíj pályázatán induló kustánszegi hallgatókat kivétel nélkül támogatja, és részükre az önkormányzati önrészt átutalja.

Felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzat nevében a szükséges intézkedéseket megtegye.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Bécs Tiborné polgármester

 

 

3./ Egyebek, aktuális feladatok

Bécs Tiborné: Dr. Erdősy Tamás ügyvéd levélben keresett meg bennünket azzal, hogy a kustánszegi külterületen fekvő, összesen mintegy 36 ha nagyságú Becsvölgye és Kustánszeg önkormányzatok közös tulajdonát képező ingatlanokra 1998-ban adás-vételi előszerződés jött létre. / A teljes levél felolvasásra került. /

Kustánné Gyalog Márta: Hol lehetnek ezek az iratok? Közülünk akkor még senki nem volt itt. Szerintem Becsvölgyét kellene hivatalosan megkeresni, hiszen ott volt a körjegyzőség.

A testület vita nélkül, 5 igennel határozott:

52/2012. határozat

Kustánszeg Község Képviselő-testülete megkeresi Becsvölgye Község Önkormányzatát, hogy az ügyvédi levélben leírtakkal kapcsolatban fejtse ki véleményét, illetve adja át az ügyben keletkezett iratokat, vagy azok másolatát betekintés végett.

Felkéri a polgármestert, hogy a testületi döntésről Becsvölgye Község Polgármesterét írásban értesítse.

Határidő: azonnal

Felelős: Bécs Tiborné polgármester

A testületi ülés ezzel lezárult.

 

 

K.m.f.

 

/ Bécs Tiborné / / Juhász András /

polgármester körjegyző