A

Készült: Kustánszegen a Polgármesteri Hivatal épületében megtartott képviselőtestületi ülésről 2012. október 5-én.

Jelen vannak: a mellékelt jelenléti íven szereplők.

A testületi ülés 18,00 órakor kezdődött és 20,30 órakor ért véget.

I./ Napirend előtt

Bécs Tiborné polgármester nyitotta meg a testületi ülést. Köszöntötte a testület tagjait, illetve az első napirendhez meghívott vendégeket. Megállapította, hogy az ülés határozatképes, mivel azon Srágli József kivételével valamennyi képviselő megjelent. A napirendet az alábbi témákkal javasolja elfogadni:

1./ Árajánlatok tárgyalása

2./ Járási megállapodás tárgyalása

3./ ZALAISPA döntés

4./ Belső ellenőr 2013. évi munkaterve

5./ Többcélú Társulás társulási megállapodás módosítása

6./ Egyebek, aktuális feladatok

A képviselőtestület a tervezett napirendet egyhangúlag elfogadta.

II./ Napirend tárgyalása

1./ Árajánlatok tárgyalása

Bécs Tiborné: Köszöntöm a megjelent vendégeinket, örülök, hogy elfogadták a meghívásunkat. Először pár szót az előzményekről. A Kultúrház belső felújítására nyertünk el pályázati pénzt. A kiküldött megkeresésünkre végül is három cég jelentkezett érdemben. Az Útalap Kft., a Cseke Kft. és ifj. Scheiber Béla építési vállalkozó. Az árajánlatok összehasonlítását Kercza Virág végezte, és további árlejtés lehetőségét találta az ajánlatokban. Most immár a végérvényes döntést kell meghoznunk.

 

Kercza Virág: Az Útalap Kft. 3.863.882,- forintos ajánlatot nyújtott be. A Cseke Kft. 3.385.322,- forintos ajánlattal érkezett, ifj. Scheiber Béla a második megkereséstől visszalépett. A legelőnyösebb ajánlattevő kiválasztása az önkormányzat feladata, jelen esetben ennek minden szempontból a Cseke Kft. felel meg. Cseke Ottó megjelent a felkérésünkre, így még lehetőség nyílik a problémákat átbeszélni.

 

Kustánné Gyalog Márta: Már a múltkori ülésen is felvetődött az a probléma, hogy a terven a felvételi alaprajz valótlan adatokat tartalmaz, gondolok itt a nem létező belső válaszfalra, és a pénztárhelyiségre.

 

Kercza József: A pályázat műszaki tartalma nem érinti az Ön által felvetett problémákat, azokat az MVH nem is fogja vizsgálni. Nyugodtak lehetnek, ebből nem lesz probléma.

 

Kustánné Gyalog Márta: A másik sarkalatos kérdés az akadálymentesítés, meg kell-e oldani a komplex akadálymentesítést?

 

Kercza József: A beavatkozás nem építési engedély köteles tevékenység, ezért nem írja elő a jogszabály, hogy ilyen esetben teljeskörű akadálymentesítést kellene megoldani. Ami a pályázatban be lett építve, azokat a műszaki paramétereket kell produkálni, azokat viszont teljes körűen.

Kustánné Gyalog Márta: Még egy utolsó felvetés, és megígérem többet már nem szólok hozzá. A padozat szintkülönbségével mit lehet csinálni? Ezt elsősorban a kivitelezőtől kérdezem, mi a javaslata?

 

Cseke Ottó: Először is köszönöm a meghívásukat, amennyiben bennünket bíznak meg, úgy megpróbálunk minden létező problémát orvosolni. A padozatnál én úgy látom, hogy a 29 cm-es szintkülönbséget le lehet csökkenteni kb. 15 cm-re, ezzel viszont már megoldódnak a gondjaink. Amit egyelőre nem lehet látni, hogy a felbontott padozat mögött a falak szigetelése milyen állapotban van. Mi erre is megoldást találunk, ha szerződnek velünk.

 

Bécs Tiborné: Nem tudom, hogy van-e még kérdés, vagy felvetés, mert ha nincs akkor szavaznánk.

 

Juhász András: A nyertes kivitelező kiválasztása mellett a műszaki ellenőr személyéről is dönteni kell.

 

A képviselő-testület először az árajánlatok alapján a nyertes kivitelezőről döntött. A testület 4 igennel, ellenszavazat nélkül határozott:

 

41/2012. határozat

Kustánszeg Község Képviselő-testülete a Kultúrház belső átalakítására kiírt kiviteli pályázat nyerteséül a Cseke Kft. teskándi céget hirdeti ki. A vállalkozói díj összege: 2.855.000,- Ft + ÁFA, mindösszesen: 3.625.850,- Ft.

Felkéri a polgármestert, hogy a cég vezetőjével a kiviteli szerződést kösse meg, és a kivitelezést szervezze meg.

 

Határidő: folyamatos, illetve 2012. november 30.

Felelős: Bécs Tiborné polgármester

 

Bécs Tiborné: A műszaki ellenőrre szeretnék javaslatot tenni Kercza József személyében. A vállalási díj 180.000,- Ft + ÁFA, összesen bruttó 228.600,- Ft.

 

A testület 4 igennel döntött:

 

42/2012. határozat

Kustánszeg Község Képviselő-testülete a Kultúrház belső felújítási munkáihoz műszaki ellenőrnek felkéri Kercza Józsefet.

Felhatalmazza a polgármestert, hogy a műszaki ellenőri szerződést az önkormányzat nevében aláírja.

 

Határidő: 2012. október 31.

Felelős: Bécs Tiborné polgármester

 

Bécs Tiborné: AZ IKSZT pályázathoz szeretnénk felkérni Kercza Virágot, hogy 3 árajánlatot kérjen be, piackutatás céljából. A beruházás megvalósításáról azután fog majd dönteni a képviselő-testület. A projektmenedzsmenti díj Kercza Virág esetében 85.000,- Ft + ÁFA.

 

Kercza Virág: Természetesen a kivitelezőket értesítjük erről is.

 

Bécs Tiborné: A képviselő-testületnek a kultúrházas döntéséről az érintetteket hétfőn kiértesítjük, kedden pedig sor kerülhet Cseke úrral a szerződés aláírására.

Szeretném megköszönni a vendégeink részvételét, remélem hasznos és eredményes lesz a közös munka, ami ránk vár.

A testület még egyéb napirendekkel folytatja munkáját.

 

A képviselő-testület 5 perc szünet után folytatta az ülését.

 

2./ Járási átadás jóváhagyása

Bécs Tiborné: A járások kialakításával kapcsolatban van döntési kötelezettségünk. A képviselő-testületnek kell szentesíteni a járási megállapodást.

Juhász András: Kustánszeget közvetlenül nem érinti a megállapodás, mivel innen sem létszám, sem irodabútor, vagy számítógép nem kerül elvitelre. A megállapodást ugyanakkor minden polgármesternek szentesíteni kell.

A testület 4 igennel szavazott:

 

43/2012. határozat

Kustánszeg Község Képviselőtestülete a járási hivatal kialakításához előterjesztett megállapodás-tervezetet jóváhagyja.

Felhatalmazza a polgármestert, hogy a megállapodást, és annak mellékleteit az önkormányzat nevében aláírja, az átadást az önkormányzat részéről lebonyolítsa.

 

Határidő: 2012. október 31., illetve folyamatos

Felelős: Bécs Tiborné polgármester

 

 

3./ ZALAISPA döntés

Bécs Tiborné: A ZALAISPA társulás székhelye Zalaegerszeg, Köztársaság u. 1/A. számra változott, ezért kérik a társulási megállapodás módosítás jóváhagyását.

A testület 4 igennel határozott:

44/2012. határozat

Kustánszeg Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Nyugat-Balaton és Zala Folyó Medence Nagytérség Települési Szilárd Hulladékai Kezelésének Korszerű Megoldására létrejött Önkormányzati Társulás ( rövidített neve: ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulás ) módosításokkal egységes szerkezetben foglalt Társulási Megállapodását jóváhagyja, és felhatalmazza a polgármestert annak aláírására, és a szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: 2012. november 25.

Felelős: Bécs Tiborné polgármester

 

4./ Belső ellenőr 2013. évi munkaterve

 

Bécs Tiborné: Hasonlóan az előző évekhez, most is november 15-ig kell a testületeknek jóváhagyni a belső ellenőr következő évi munkatervét.

 

A képviselőtestület 4 igennel, ellenszavazat nélkül határozott:

 

 

45/2012. határozat

Kustánszeg Község Önkormányzati Képviselő-testülete a belső ellenőr 2013. évi munkatervét jóváhagyja.

Felkéri a polgármestert, hogy az önkormányzat nevében a Belső Ellenőrzési Társulás vezetőjét a döntésről értesítse.

Határidő: 2012. november 30.

Felelős: Bécs Tiborné polgármester

5./ Többcélú Társulás társulási megállapodás módosítása

Bécs Tiborné: A zalaegerszegi többcélú társulás küldött egy anyagot, melyben kérik a társulási megállapodás módosítás jóváhagyását minden önkormányzattól.

A testület ebben a kérdésben is 4 igennel szavazott:

46/2012. határozat

Kustánszeg Község Önkormányzati Képviselő-testülete a Zalaegerszegi Többcélú Kistérségi Társulás társulási megállapodás módosítását jóváhagyja.

Felkéri a polgármestert a dokumentum aláírására.

Határidő: 2012. november 15.

Felelős: Bécs Tiborné polgármester

6./ Egyebek, aktuális feladatok

Bécs Tiborné: Szirkovics Ákos levélben keresett meg bennünket azzal a céllal, hogy járuljunk hozzá a kihelyezett tájékoztató táblák felújításához, illetve újak kihelyezéséhez. Pénzt nem kér, a költségeket természetesen ő viseli.

A testület vita nélkül, 4 igennel határozott:

47/2012. határozat

Kustánszeg Község Képviselő-testülete Szirkovics Ákos csonkahegyháti lakosnak a paraszai vállalkozásával kapcsolatos kérelmével egyetért, az információs táblák kihelyezését, illetve a meglévők felújítását jóváhagyja.

Felkéri a polgármestert, hogy a testületi döntést kérelmezővel ismertesse.

Határidő: azonnal

Felelős: Bécs Tiborné polgármester

Bécs Tiborné: Magai Ágota becsvölgyei polgármester levélben keresett meg bennünket a szolgálati lakás bérbeadásával kapcsolatban. / A levél ismertetésre került. /

A testület 4 igennel határozott:

48/2012. határozat

Kustánszeg Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a Becsvölgye, Virágos u. 2. szám alatti szolgálati lakás társtulajdonosa hozzájárul ahhoz, hogy Becsvölgye Község Önkormányzata a két önkormányzat nevében eljárva bérbe adja az ingatlant Hegyi Árpád részére 2012. október 1. napjától Becsvölgye Község Önkormányzat Képviselő-testülete 64/2012. (IX.05.) számú határozatában foglalt feltételek kikötése mellett.

Bécs Tiborné polgármestert felkéri a képviselő-testület, hogy a jóváhagyó döntést Becsvölgye Község Önkormányzatával írásban közölje.

Határidő: azonnal

Felelős: Bécs Tiborné polgármester

Juhász András: A következőkben néhány témában szeretnénk a testületet tájékoztatni, ezekben a kérdésekben nem kell határozatot hozni:

A Helyi Választási Bizottság a mai napon 16 órakor ülésezett, és kitűzte az időközi polgármester- és képviselő választás időpontját, mely december 9-én / vasárnap / lesz. Meghatározta továbbá a választási határidőket, és határnapokat, melyeket előzetesen a TVI és az OVI illetékeseivel is egyeztettem.

Csonkahegyhát Község Polgármestere megküldte a válaszlevelüket a csatlakozás kérdésében. / A levél ismertetésre került. /

A KEOP pályázat új fejleményeiről, a küldött levélről, illetve e-mailről kapott tájékoztatást a testület.

A testületi ülés nyilvános része ezzel lezárult.

 

 

K.m.f.

 

/ Bécs Tiborné / / Juhász András /

polgármester körjegyző