Jegyzőkönyv

 

Készült: Kustánszegen a Polgármesteri Hivatal épületében megtartott képviselőtestületi ülésről 2012. augusztus 13-án.

Jelen vannak: a mellékelt jelenléti íven szereplők.

A testületi ülés 18,00 órakor kezdődött és 22,30 órakor ért véget.

I./ Napirend előtt

Bécs Tiborné polgármester nyitotta meg a testületi ülést. Köszöntötte a testület tagjait. Megállapította, hogy az ülés határozatképes, mivel azon valamennyi képviselő megjelent. A napirendet az alábbi témákkal javasolja elfogadni:

1./ Törvényességi észrevétel tárgyalása

2./ Első féléves pénzügyi beszámoló és a költségvetés módosítása

3./ Becsvölgyével kapcsolatos közös ügyek megvitatása

4./ ÖNHIKI II. ütem benyújtása

5./ BURSA HUNGARICA 2013.

6./ Keménfa rendezési terv módosítása

7./ Rendőrségről szóló beszámoló megvitatása

8./ LEADER és IKSZT pályázatok alakulása

9./ Egyebek, aktuális feladatok

Kustánné Gyalog Márta: A napirend jóváhagyása előtt szeretnék még szólni. A falugyűlés elég jól kinyilvánította, hogy a közös önkormányzati hivatal létrehozása ügyében Csonkahegyhát felé orientálódik. Szerintünk meg kellene erősíteni ezt határozat formájában.

Bécs Tiborné: Én mindenféleképpen kitérek rá az egyebekben. Egyébként levélben megkeressük Csonkahegyhátot, és abban a mi elképzeléseinket, kéréseinket rögzíteni kellene. Erről mindenki gondolkodjon.

Kustánné Gyalog Márta: Én azzal nem értek egyet, hogy a csatlakozási szándékunkat azzal indítsuk, hogy milyen feltételeket kötünk ki. Ezt majd a csatlakozási tárgyalás során kell a feleknek közösen kialakítani, és kompromisszumra jutni.

Juhász András: A falugyűlést követően Csonkahegyhát irányába a csatlakozási szándékot tartalmazó levelet megírtam. / A levél felolvasásra került. /

Bécs Tiborné: Én addig nem írtam alá, amíg testületi megerősítés nincs ebben az ügyben. Sok információ hiányzik még, ami nélkül nehéz jó döntést hozni.

Kustánné Gyalog Márta: Csonkahegyhátot időközben megkereste Teskánd. Ha megegyeznek, azután nekünk esélyünk sem lesz bármibe is beleszólni.

Juhász András: Én úgy látom, hogy ebben a kérdésben hosszúra nyúló vitára számíthatunk. Mi lenne, ha azokat a napirendeket vennénk előre, amelyek pénzügyi témájúak, illetve pénzügyi kihatásuk van ( pl: becsvölgyei ügyek ), és a pénzügyes kollégáknak nem kellene az egész éjszakát itt velünk végigülniük.

A képviselőtestület a tervezett napirendet a tárgyalás sorrendjének megváltoztatásával egyhangúlag elfogadta.

II./ Napirend tárgyalása

1./ Az első féléves pénzügyi beszámoló és a költségvetési rendelet módosítása

Juhász András: A kiadott anyag azért ilyen friss, mert kedden vittük a Kincstárba a beszámolót a Zsuzsáékkal, így a már átvett, és szakmailag ellenőrzött dokumentáció az alapja a kiküldött testületi anyagnak. A június 30-i állapot szerint 54.997 ezer forinttal javasoljuk elfogadni a költségvetés módosított főösszegét. A mellékelt táblázatban a kirészletezés megtalálható.

 

A kiadott anyaghoz Geráthné Vizy Piroska fűzött rövid kiegészítést.

 

A testület az önkormányzat költségvetési rendeletének módosítását 5 igennel fogadta el.

Ezt követően szintén egyhangúlag döntött:

26/2012. határozat

Kustánszeg Község Önkormányzati Képviselő-testülete az önkormányzat első féléves pénzügyi beszámolóját a kiadott anyagnak megfelelően jóváhagyja.

Felkéri a polgármestert, hogy a második féléves gazdálkodás során is a takarékosság legyen az elsőrendű szempont, mellette tegyen meg mindent a folyó pályázatok sikeres lebonyolítása érdekében.

Határidő: 2012. december 31.

Felelős: Bécs Tiborné polgármester

2./ Pályázatokkal kapcsolatos tájékoztatás

Bécs Tiborné: Múlt év novemberében született az a bírói ítélet, amelyben az IKSZT pályázattal kapcsolatban nekünk adtak igazat. Az MVH a támogató határozatát azonban csak most küldte ki több, mint féléves késéssel. A történet lényege, hogy visszahelyeztek bennünket az eljárásba, így a projekt elvileg megvalósítható.

 

Kustánné Gyalog Márta: Az a kérdésem, milyen felhalmozási forrásunk van ehhez, hiszen ha jól értettem igen szűkös a költségvetési helyzetünk?

 

Geráthné Vizy Piroska: Az anyagban kiemeltük, hogy az idei évben az önkormányzat milyen felhalmozási bevételekkel számolhat. Azt is tudni kell, hogy már eddig is történt felhasználás, tehát a teljes összeg már nem áll rendelkezésre.

 

Bécs Tiborné: Ha ennyit küzdöttünk a bíróságon, én nem szeretném elveszíteni ezt a lehetőséget. A megvalósítás mellett voksolok mindenképpen.

 

Juhász András: Szóljunk a többi pályázatról is, és a végén alakítsa ki a testület az álláspontját, hiszen mindegyik pénzt igényel.

 

Bécs Tiborné: A LEADER pályázatunk szintén nyert a Kultúrház belső felújítására. A 2 milliós összegből a padozat, a vizesblokk és a színpad újulhat meg.

 

Kustánné Gyalog Márta: Van-e kivitelező javaslat? Meg kellene keresni több céget, és akár az IKSZT kérdésben is lehetne műszaki választ kapni arra, hogy egyáltalán a műszaki terv alkalmas-e a megvalósításra. Szeptember közepéig be lehetne kérni az adatokat, és újra tárgyalhatnánk már az információk birtokában.

 

Szabó Miklós: Vannak a környéken cégek, akiket meg lehet keresni. A teskándi Cseke Ottó-féle cég, a Pais Béla, a Scheiber Béla, többet is meg kell keresni. Ott van a Bán Kálmán is, ő is segít szerintem.

 

A testület egyhangúlag – formai határozat meghozatala nélkül – döntött arról, hogy az építő cégeket meg kell keresni, és szeptember közepéig beszerezni az ajánlatokat a döntéshozatalhoz.

3./ Becsvölgyei önkormányzattal kapcsolatos tulajdonosi döntések

Bécs Tiborné: A Magai Ágiék kezdeményezték, hogy menjünk át az Andrással, és néhány témát beszéljünk meg. Ezekben az ügyekben testületi döntés is kell, ezeket vennénk számba.

Juhász András felolvasta a hidroglóbusz felújítása miatti becsvölgyei megkeresést. Ebben Becsvölgye Község Képviselő-testülete ragaszkodik ahhoz, hogy a felújítási munkákat csak akkor engedélyezi, ha a torony bérleti díja megosztásra kerül a két önkormányzat között.

Kustánné Gyalog Márta: Ha jól tudom a víztorony kustánszegi területen, a kustánszegi önkormányzat tulajdonában van. Akkor mi jogosan kapjuk a mobilos cégektől a bérleti díjat.

Bécs Tiborné: Én is ragaszkodom ahhoz, hogy az elődeink döntése alapján a bérleti díjat továbbra is felénk fizessék az üzemeltető cégek.

A testület 5 igennel határozott:

27/2012. határozat

Kustánszeg Község Önkormányzati Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Kustánszeg 085/2 hrsz-ú hidroglóbuszon található létesítmények felújításához hozzájárul, oda az érintett cégek számára szabad bemenetelt engedélyez.

Egyebekben pedig fenntartja az előző képviselő-testület által meghozott tulajdonosi döntéseket, többek között a bérleti jogviszony jelenlegi formában történő folytatását.

Felkéri a polgármestert, hogy a testületi döntést az érintettekkel soron kívül közölje.

Határidő: azonnal

Felelős: Bécs Tiborné polgármester

Juhász András: A következő téma a szennyvíz rácsatlakozás költsége. / A levél és a becsvölgyei határozat felolvasásra került. / Én már Becsvölgyén közöltem, hogy nem értek egyet az önkormányzatok részére történő hozzájárulás kivetésével, mivel azt a jogszabály lakosság számára teszi lehetővé. Azzal viszont egyet kell értenem, hogy mint tulajdonostársak, a ránk eső bekötési összeget a kivitelező számára megfizessük. Az ingatlan értéke is nőni fog, tehát az önkormányzati vagyon fog nőni ezáltal.

Ebben a kérdésben szintén 5 igenes döntés született:

28/2012. határozat

 

Kustánszeg Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy felhatalmazza Bécs Tiborné polgármestert, hogy Becsvölgye Község Önkormányzatával közösen a közös tulajdonú épületek vonatkozásában a szennyvízátemelők elektromos ellátásának a biztosításához szükséges munkák elvégzését a GERI-VILL Kft-től az árajánlatban megjelölt egységárak alapján rendelje meg. Elosztó felszerelése, bekötése akna oldalára 1 kszl. 10.800,- Ft+ÁFA, épületen belüli kábelhálózat kiépítése /fm 1 db. Főbiztosító felszerelése, bekötése 3.050,- Ft+ÁFA, épületen kívüli kábelhálózat kiépítése/fm 1.200,- Ft+ÁFA, kábelárok ásás, visszadöngölés /fm 2.500,- Ft+ÁFA.

Bécs Tiborné polgármestert felkéri a képviselő-testület, hogy a jóváhagyó döntést Becsvölgye Község Önkormányzatával írásban közölje.

Határidő: azonnal

Felelős: Bécs Tiborné polgármester

Juhász András: Az óvodafejlesztéssel kapcsolatban az Ágiék készítettek egy TÁMOP-os pályázatot, ebben is kellene döntést hozni. / Az előterjesztés ismertetésre került. /

A képviselő-testület 5 igennel voksolt:

29/2012. határozat

Kustánszeg Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a Becsvölgyei Nyitnikék Tagóvoda ( Becsvölgye, Virágos u. 4., 416/4 hrsz. ) tulajdonosa ( tulajdoni hányad: 2/5 ) tulajdoni hányadának megfelelően felhatalmazza az Óvodafejlesztés című TÁMOP-3.1.11-12/1-2 számú pályázat benyújtásához, az ehhez kapcsolódó kötelezettségvállalás-nyilatkozat megtételére Csonkahegyhát Község Önkormányzat Polgármesterét, mint az Intézményfenntartó Társulás gesztor önkormányzatát, valamint vállalja, hogy a pályázatból adódó valamennyi kötelezettség ( anyagi és adminisztratív egyaránt ) 2/5 tulajdoni hányad arányában Kustánszeg Község Önkormányzatát terheli.

Egyben kijelenti, hogy amennyiben a pályázat megvalósítása során átmenetileg önerő biztosítása szükséges, úgy azt haladéktalanul rendelkezésre bocsátja tulajdoni hányadának arányában.

Bécs Tiborné polgármestert felkéri a képviselő-testület, hogy a jóváhagyó döntést Becsvölgye Község Önkormányzatával írásban közölje.

Határidő: azonnal

Felelős: Bécs Tiborné polgármester

 

Juhász András: Az ATROPLUSZ Kft. megbízásából dr. Szabó Mária ügyvéd peresítés előtti felszólítást küldött ki a ki nem egyenlített számlák miatt.

Bécs Tiborné: Én utánanéztem a dolgoknak, nekünk tartozásunk nincs. Mi minden hónapban rendben fizettünk. A Zsuzsa Csonkahegyháttal is egyeztetett, a Tuboly Marika szintén megerősítette az általunk mondottakat.

Geráthné Vizy Piroska: Valóban van az intézménynek tartozása az Atroplusz felé, de Becsvölgyének van finanszírozási elmaradása, illetve nekik is voltak likviditási gondjaik, de elmondásuk szerint rövidesen megoldódnak ezek a gondok.

Kustánné Gyalog Márta: Azért mi tegyük egyértelművé, hogy nem tartozunk, és a felelősség nem bennünket terhel.

A testület a felvetéssel egyetértett, és 5 igennel határozott:

30/2012. határozat

Kustánszeg Község Képviselő-testülete az ATROPLUSZ KFT. megbízásából eljáró dr. Szabó Mária ügyvéd peresítés előtti felszólítását tudomásul veszi, ugyanakkor kijelenti, hogy az önkormányzatnak finanszírozási elmaradása nincs, így az intézmény pénzügyi nehézségei miatt felelősséggel nem tartozik.

Kéri a polgármestert, hogy a döntést az összes érintettel ismertesse.

Határidő: azonnal

Felelős: Bécs Tiborné polgármester

Juhász András: Még egy becsvölgyei téma maradt, ez pedig az óvodánál végzett tűzvizsgálat, illetve abból adódó tulajdonosi kötelezettségek.

/ A csatolt dokumentumok ismertetésre kerülte. /

A testület 5 igennel döntött:

31/2012. határozat

Kustánszeg Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Gárdonyi Géza és Szegi Suli Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda becsvölgyei Nyitnikék Tagóvodája ( Becsvölgye, Virágos u. 4. ) vonatkozásában a GERI-VILL Kft-től az árajánlatban megjelölt 260.390,- Ft + 55.360,- Ft ( ÁFA ) mindösszesen 315.750,- Ft-ért a 2/5 tulajdoni hányadnak megfelelően megrendeli a tűzvédelmi felülvizsgálati jegyzőkönyvben megjelölt hibák kijavítását.

Bécs Tiborné polgármestert felkéri a képviselő-testület, hogy a jóváhagyó döntést Becsvölgye Község Önkormányzatával írásban közölje.

Határidő: azonnal

Felelős: Bécs Tiborné polgármester

4./ Törvényességi észrevétel tárgyalása

Juhász András: A Zala Megyei Kormányhivatal XX-B-030/1389-1/2012. számon törvényességi észrevételt tett. / A levél ismertetésre került. /

A testület a napirend megtárgyalását követően 5 igennel határozott:

32/2012. határozat

Kustánszeg Község Képviselő-testülete a Zala Megyei Kormányhivatal XX-B-030/1389-1/2012. számú törvényességi felhívását megtárgyalta, és tudomásul vette.

Felkéri a polgármestert, hogy a testületi döntést a Zala Megyei Kormányhivatallal haladéktalanul közölje, és a szükséges intézkedéseket tegye meg.

Határidő: azonnal

Felelős: Bécs Tiborné polgármester

5./ Rendőrségi beszámoló

Bécs Tiborné: Mint bizonyára tudjátok a Megyei Rendőrkapitányságon is kinevezték az új vezetőt, az ő bemutatkozása megtörtént. A moziban tartott értekezleten részt vettünk, az új elképzelések ismertetésre kerültek. Bennünket közvetlenül érint az új őrs létrehozása, illetve kibővítése Gellénháza székhellyel. / A megkeresés, és a rendőrségi beszámoló ismertetésre került. /

A testület megvitatta az anyagokat, majd 5 igennel döntött:

33/2012. határozat

Kustánszeg Község Képviselő-testülete a rendőrségi beszámolót a kiküldöttek szerint jóváhagyja. A fejlesztési elképzelésekkel egyetért.

Felkéri a polgármestert, hogy a döntésről a rendőrség vezetését levélben tájékoztassa.

Határidő: azonnal

Felelős: Bécs Tiborné polgármester

6./ ÖNHIKI II-es ütem benyújtása

Juhász András: Az önkormányzat pénzügyi helyzetét a Zsuzsával közösen felvázoltuk. Látható, hogy működési gondjainkat hitellel, vagy önhikis támogatással lehet csak kezelni. Javasoljuk a hivatal nevében a II-es ütem benyújtását.

A testület a javaslattal egyetértett, és 5 igennel határozott:

34/2012. határozat

Kustánszeg Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság 2012. évi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény 16. §. /1/ bekezdése és 6. számú mellékletének 1. pontja alapján támogatási igényt nyújt be az önhibájukon kívül hátrányos pénzügyi helyzetben lévő /működési forráshiányos/ helyi önkormányzatok támogatására.

I. Kustánszeg Község Képviselő-testülete az önhibájukon kívül hátrányos pénzügyi helyzetben lévő /működési forráshiányos/ helyi önkormányzatok támogatásának igényléséhez a fenti törvény alapján a következő nyilatkozatot teszi:

1./ Az önkormányzat lakosságszáma 2012. január 1-én 500 fő feletti.

2./ Az önkormányzat a polgármesteri hivatalon túl intézményt nem tart fenn, azonban a csonkahegyháti székhelyű intézményfenntartó társulásban részt vesz.

3./ Az önkormányzat 2012. január 1-jei lakosságszáma 3000 fő alatti, és nevelési, alapfokú oktatás intézményt nem tart fenn.

4./ Az önkormányzat 3 hónapra, vagy ennél hosszabb időre lekötött tartós bankbetéttel – intézményeit is beleértve – nem rendelkezik.

5./ Az önkormányzat a következő helyi adók bevezetéséről döntött és költségvetésében ilyen bevételt tervez:

magánszemélyek kommunális adója

helyi iparűzési adó

tartózkodás utáni idegenforgalmi adó

6./ Az önkormányzat a 2011. évi zárszámadására vonatkozóan az Ötv. 92/A. §-a

alapján könyvvizsgálatra nem kötelezett, a zárszámadásának hitelesítésével

könyvvizsgálót saját döntése alapján sem bízott meg.

Határidő: azonnal

Felelős: Bécs Tiborné polgármester

 

 

7./ BURSA HUNGARICA 2013. pályázaton való részvétel

Juhász András: Hasonlóan az előző évekhez, most is először az önkormányzatnak szándéknyilatkozatot kell tenni, hogy részt kíván venni a 2013-as pályázati kiíráson. Kustánszegen igen sok családon tudtunk eddig segíteni ezzel a pályázattal, most is javaslom a részvételt.

 

A képviselőtestület 5 igennel, ellenszavazat nélkül határozott:

 

35/2012. határozat

Kustánszeg Község Önkormányzati Képviselő-testülete részt kíván venni a BURSA HUNGARICA 2013. ösztöndíjpályázatán.

Felkéri a polgármestert, hogy az önkormányzat nevében a szándéknyilatkozatot írja alá.

Határidő: 2012. szeptember 30.

Felelős: Bécs Tiborné polgármester

8./ Keménfa község rendezési terv módosítása

Juhász András: Keménfa község polgármestere levélben keresett meg bennünket azzal, hogy rendezési tervüket módosítani szeretnék. A rendezési terv módosítását a szakhatóságok bevonása mellett a szomszédos önkormányzatokkal is ismertetni kell, és ki kell kérni véleményüket. / A módosítás felolvasásra került. /

A testület 5 igennel határozott ebben a kérdésben is:

36/2012. határozat

Kustánszeg Község Képviselő-testülete Keménfa község rendezési tervének módosítását tudomásul veszi, az abban foglaltakkal egyetért.

Kijelenti, hogy az eljárás további szakaszában már nem kíván részt venni.

Felkéri a polgármestert, hogy a testület döntéséről Keménfa polgármesterét írásban tájékoztassa.

Határidő: azonnal

Felelős: Bécs Tiborné polgármester

9./ Egyebek, aktuális feladatok

Az egyebekben Bécs Tiborné polgármester és Juhász András körjegyző szólt az előző ülés óta eltelt időszak munkájáról, és az aktuális feladatokról. Többek között az alábbi témák kerültek még megvitatásra:

a falunappal kapcsolatos tapasztalatok;

fogathajtó verseny elszámolása;

személyi változások ismertetése ( Nelli, Dia );

könyvtár és kultúrház épületének beázása;

paraszai hegyi útba benyúló fák problémája;

közfoglalkoztatás alakulása, személyek kiválasztása;

terasz tetejének megrongálása;

barlahidai falunapra meghívó;

ingatlanok rendbetétele, kaszálása;

helyi újság írásának folytatása;

útkarbantartási feladatok / mart aszfalt /.

Egyéb téma az ülésen nem vetődött fel, így a testületi ülés ezzel lezárult.

 

K.m.f.

 

/ Bécs Tiborné / / Juhász András /

polgármester körjegyző