J e g y z ő k ö n y v

 

Kustánszeg Község Önkormányzati Képviselő-testületnek 2011. május 31-i üléséről.

 

Jelen vannak: csatolt jelenléti ív szerint

 

Bécs Tiborné polgármester: Üdvözlés és a határozatképesség megállapítása után javaslatot tesz a napirendre.

 

A képviselő-testület a napirendi javaslatot – formai határozat meghozatala nélkül – egyhangúlag elfogadta.

 

Napirend:

 

1./ Új képviselő eskütétele.

 

2./ Gyermekvédelmi beszámoló elfogadása.

Előadó: Juhász András körjegyző

 

3./ Az önkormányzat gazdasági programjának elfogadása.

Előadó: Bécs Tiborné polgármester

 

4./ Aktuális feladatok megbeszélése

 

 

1./ Új képviselő eskütétele.

Bécs Tiborné: Köszöntöm Srágli Józsefet, aki vállalja a képviselői feladatokat. Arra kérem, hogy szíveskedjék az esküt letenni.

 

Srágli József leteszi az előírt szövegű esküt. (jkv-höz csatolva)

 

 

2./ Gyermekvédelmi beszámoló elfogadása. Előadó: Juhász András körjegyző.

Juhász András: Az írásos előterjesztést kiküldtük.

 

Kustánné: Óvodáztatási támogatásra kifizettünk 50.000.- Ft-ot, ezt kik kaphatják?

 

Simonné: Azok után a óvodás gyermekek után jár, akik rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülnek, a szülők legmagasabb iskola végzettsége 8. általános, a gyermeket 3. illetve 4. éves koráig beíratták óvodába és a gyermek rendszeres óvodába járásáról gondoskodnak.

 

Kustánszeg Község Önkormányzati Képviselő-testülete egyhangúlag a következő határozatot hozta:

 

 

 

25/2011. számú határozat

 

Kustánszeg Község Önkormányzati Képviselő-testülete a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2010. évi ellátásáról készített beszámolót elfogadja.

 

 

3./ Az önkormányzat gazdasági programjának elfogadása. Előadó: Bécs Tiborné polgármester

Juhász András: Az önkormányzat gazdasági programja 2003-ban készült, melyet 2007-ben módosítottak. Az önkormányzati törvény kimondja, hogy az alakuló ülést követő hat hónapon belül felül kell vizsgálni. Az írásos előterjesztést ismerteti.

 

Bécsné: Az előterjesztésben találtam egy mondatot, amely a lényeg: a 2011-2014-es időszak akkor lehet sikeres, ha az önkormányzat gazdasági helyzete megerősödik, a fejlesztési célokhoz illő pályázatok állnak rendelkezésre, és meglesz az a helyi aktivitás, kezdeményezőkészség, ami elengedhetetlen a célok megvalósításához.

 

Kustánné: A SWOT-analízíst mi készítettük, vagy valaki más.

 

Juhász András: A rendezési terv készítői.

 

Kustánné: Erősségként van feltűntetve a vadászati turizmus.

 

Juhász András: Antal Ernőre gondoltunk. Ő finanszírozta 90 %-ban a Tölgyfa utca vízelvetését, javítását. Emellett iparűzési és idegenforgalmi adót fizet, plusz a vendégkör reklámot jelent.

 

Kovács Szilvia: Ez neki is érdeke volt.

 

Kustánné: 2008. évnél került feltüntetésre: Vadászház építése , 2009. évnél a tó teljes körű hasznosítása.

 

Juhász András: Ezt azért tettük bele, mert a terület Becsvölgye és Kustánszeg önkormányzatainak tulajdonát képezte.

A halászati jog a Göcsej Horgász Egyesület kezelésében van. Ez az egyik rész, a másik rész pedig a tulajdonjog, amely három önkormányzaté.

 

Kustánné: A másik két önkormányzat megteheti, hogy eladja a tulajdonrészét?

 

Juhász András: Elméletileg megtehetik, de nekünk elővásárlási jogunk van. Ha eladják is, szétmérni nem lehet, közös tulajdon lehet csak.

 

Szabó Miklós: Közös tulajdon a tó, a költségeken hogyan osztozkodnak?

 

Juhász András: Sehogyan, Németfalu kereken visszautasított bennünket, ők nem járulnak hozzá a költségekhez, Becsvölgye sem. A tó 1989-ben épült, de én indítottam el, hogy a tóként kerüljön bejegyzésre az ingatlan-nyilvántartásban. Eredetileg 14,1 ha volt a területe, ma már 16 ha.

 

Kustánné: 2008. évben épült garázs, tároló és gyermekfoglalkoztató, erre van-e még hitel?

 

Juhász András: Anyagvásárlás volt, társadalmi munkában épült.

 

Geráthné: 1,4 millió Ft-ba került.

 

Kustánné: A faanyagot a temetőben kivágott fák adták?

 

Juhász András: Ez így nem pontos, inkább becseréltük száraz faanyagra.

 

Kustánné: Gyengeségek között szerepelt a megszűnő közintézmények, nem gondolunk arra, hogy visszacsalogatjuk a postákat?

 

Juhász András: A FIDESZ-nek szerepelt ez a programjában, de most nem beszélnek erről.

 

Kovács Szilvia: Mit jelent a „vállalkozás-barát” adópolitika?

 

Juhász András: Jelenleg az iparűzési adó mértéke a nettó árbevétel 2 %-a, melyet csökkenteni lehetne 1%-ra és a másik 1 %-ot megosztani, de ez a megoldás még kidolgozásra vár.

 

Kustánszeg Község Önkormányzati Képviselő-testülete egyhangúlag a következő határozatot hozta:

 

26/2011. számú határozat

 

Kustánszeg Község Önkormányzati Képviselő-testülete az önkormányzat 2011-2014. évi gazdasági programját elfogadja.

 

Határidő: folyamatos

Felelős: Bécs Tiborné polgármester

 

4./ Aktuális feladatok megbeszélése

 

Bécs Tiborné: Szeretnék mindenkivel együttdolgozni, a hivatal munkatársaival is, s ehhez kérném az ő segítségüket is. Szeretnék leltárt kérni, a havi kiadásokról kimutatást. Nem tudom, mennyi pénze van az önkormányzatnak, erről is szeretnék tájékoztatást kapni. Szeretnék pályázatokat írni, íratni, de ehhez is tudnom kell, hogy mennyi pénz áll a rendelkezésünkre. Szeretném látni a számlákat, azt, hogy mit vásárolunk, mit fizetünk ki, mindenről szeretnék tudni. Arról, ha valamit vásárolni kell, előre szeretnék tudni.

 

Juhász András: Jövő testületi ülésre elkészítjük a leltárt, a havi kimutatást.

 

Gerátné: Én a múlt ülésen röviden elmondtam, hogy mennyi pénzt kapunk havonta és mennyi a kiadásunk és mire fizetünk. Én azokról a számlákról, amelyeket az asztalomra tesznek, feltételezem, hogy már látta a polgármester. Kértem, hogy a számlákat lássa el a kézjegyével, s akkor tudom, hogy utalhatom.

 

Bécsné: Szeretnék falunapot is szervezni, de nem tudom lesz-e rá pénzünk?

 

Szabó Miklós: Ezzel várjunk még egy kicsit, próbáljunk meg támogatókat, pénzt szerezni.

Azt a tájékoztatást kaptam, hogy küldenek még mart aszfaltot kevés pénzért. Erre most van lehetőség és rengeteg utat ki tudunk javítani ezzel az anyaggal. A Jókai, Táncsics, Petőfi, Akácos utat. Vehetnénk egy használt úthengert, kb. 70.000.- Ft-ba kerül.

Beszéltem a Hydrocomp Kft. munkatársaival, kitisztítanák Paraszán a Nagyberki patakot, csak meg kell keresni a vezetőt, Dormán László urat.

 

Bécsné: Én próbáltam már keresni Dormán urat, de még nem sikerült találkoznom vele.

 

Sümegi Kálmán befizetett közterület-használati díjként 42.500.- Ft-ot. Hogyan lehetne többet kérni, illetve azt leellenőrizni, hogy mennyi fát termelnek ki és tárolnak közterületen.

 

Juhász András: Mi nem kapunk tájékoztatást az erdőtervi kivonatokról, illetve a fakivágásokról. Nagyon nehéz ezt ellenőrizni, szinte lehetetlen.

 

Szabó Miklós: Vannak néha árusok a kultúrházban, kérünk-e bérleti díjat ezért?

 

Simonné: 2.000.- Ft/alkalom bérleti díjat állapított meg korábban a testület.

 

Szabó Miklós: Ez nagyon kevés, 5.000.- Ft-ot javaslok.

 

Kovács Szilvia: Ez nagyon nagy emelés egyszerre.

 

Kustánszeg Község Önkormányzati Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, 1 nem szavazat ellenében a következő határozatot hozta:

 

27/2011. számú határozat

 

Kustánszeg Község Önkormányzati Képviselő-testülete a kultúrházban történő alkalmi árusítások bérleti díját 5.000.- Ft/ alkalom összegben határozza meg.

 

Határidő: folyamatos

Felelős: Bécs Tiborné polgármester

 

Bécsné: Simonnéval kigyűjtöttük a rendetlen telkek tulajdonosait, írtunk felszólító levelet.

 

Kovács Szilvia: Paraszán is van néhány terület, amelyet rendbe kell tenni. Németh Laci bácsi féle ház, az Arany J. u. 1. szám alatti ház, a Varga Istvánék volt háza. A Kossuth utca 77. szám alatti régi ház életveszélyes.

 

Juhász András: Rengeteg tulajdonosa van, az építéshatósági osztályt kellene megkeresnie az önkormányzatnak, s akkor a bontási engedély nem kerülne pénzbe.

 

Bécsné: Az egyik tulajdonosa Gál József, őt azért keressük meg ez ügyben.

 

A helyi vállalkozóknak kiküldtük a levelet az idei falunappal kapcsolatosan, kértük a támogatásukat, és a segítő javaslataikat.

 

Kustánné: Keressük meg Kustán Gyulát a Budapest Bank igazgatóját is, ha reklámanyaggal segítene is.

 

Bécsné: Szabó Miklós alpolgármester úr meghívta a Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség igazgatóját, valamint a zalaegerszegi szakaszmérnökség vezetőjét, és kértük segítségüket a csapadékvíz-elvezetés megoldásában. Van egy pályázati lehetőség, 85 %-os támogatottsággal, melyhez 15 % önrészt kell biztosítanunk. Ígérték, hogy segítenek.

 

Juhász András: Nádor István igazgató úr azzal kezdte a beszélgetést, hogy gondolja át az önkormányzat, hogy milyen költségekkel jár a pályázat. A pályázathoz vízjogi engedélyt, szakhatósági hozzájárulást kell csatolni, ennek költsége kb. 500.000.- Ft, s ezt meg kell előlegezni a pályázat benyújtása előtt. Ezen a pályázaton 3 évre 2 milliárd Ft-os keret van, esély 1-99% között van, s 15 % önrészt kell mellétenni. Ezt így kell átgondolni, a költségekkel kalkulálni. Arról is szó esett a beszélgetésen, hogy Zalában a 3 év alatt kb. 3 nyertes pályázat lehet.

Kettő variációról lehetne szó, a Kossuth utcáról, melynek kezelője a Magyar Közút, illetve a Jókai út. A Magyar Közút részére 100 %-os lenne a támogatottság.

 

Szabó Miklós: Akkor csinálják meg a Kossuth utca vízelvezetését, adjanak be pályázatot ők.

 

Bécsné: Keressük meg a Magyar Közutat.

 

Juhász András: A Kossuth utca nem kerülne pénzbe, de ha leágazna egy mellékutcába, az már az önkormányzaté és az már csak 85 %-os támogatottságú.

 

Bécsné: Június 3-án az Arany Bárányban lesz előadás az alternatív energetikáról. Én szeretnék elmenni, de délután a 17-20 óráig Népi Hagyományok Estje, az óvodában ekkor lesz az évzáró, s inkább odamegyek el. Valaki jelentkezik- e az előbbi előadásra?

 

November 25-ig él egy tetőcserép pályázat, 50 %-os támogatottsággal. Utánanézek.

 

Juhász András: Minden évben indítanak ilyen pályázatot, csak nem érte meg. Mindenképpen szakember szükséges felméréshez.

 

Bécsné: Utána kell nézni ennek a lehetőségnek.

 

Szabó Miklós: A kultúrházba is befolyik a csapadékvíz, a tetőszerkezet felújítása nagyon esedékes.

 

Bécsné: Több program is van, amelyekre elmegyek, de Önök közül is eljöhetnek:

Június 10-én 16- 19 óráig: Színház a Kulisszák mögött.

 

Június 9-én 9,30 órai kezdettel lesz az általános iskola átszervezésével kapcsolatos megbeszélés, melyen az érintett önkormányzatok polgármesterei, iskolaigazgatók, körjegyzők, gazdasági vezető, gazdálkodási előadók vesznek részt.

 

Részt vettem Vasváron egy megbeszélésen, melyen a Leader pályázatokról is szó esett. Tíz pályázati lehetőség van az önkormányzatok részére, köztük több 100 %-os támogatottságú.

 

Kustánné: Azt kell a pályázatíróval megbeszélni, hogy a 100 %-os támogatottságúra szeretnék pályázatot benyújtani.

 

Bécsné: Megkeresett Fodor János a Navigátor Egyesület tagja, hogy feltérképeznék az illegális szemét lerakóhelyeket. Ezt ők teljesen ingyenesen elvégzik. Ha találnak, rekultivációra lehet pályázni, benyújtási határideje: június 20.

A szelektív hulladékgyűjtő sziget mennyibe került?

 

Geráthné: Nem fizettünk érte, a ZALAISPA projekten keresztül készültek, s beépül a lakossági szemétszállítási díjba.

 

Kustánné: Hogyan lehetne azt áttelepíteni, mert gyakorlatilag Pais Tiborék udvarában van? Engedélyköteles?

 

Juhász András: Igen, az engedélyeket az építéshatóságtól kell beszerezni.

 

Bécsné: Pulgerné Dávid Izabella kérelemmel fordult az önkormányzathoz, hogy az Öreg Malom Vendégházzal szembe lévő területen engedélyezzük számára a baromfitartást, 150-200 db libát, kacsát szeretne tartani.

 

Juhász András: Van egy érvényes rendezési tervünk. S ezt a területet idegenforgalmi, turisztikai célú területnek tüntették fel, nem mezőgazdasági besorolású területként, s ez alól kérnek felmentést. Reális elhelyezéssel, kulturáltan lehetne ott tartani baromfit, de félő, hogy más jogos érdekét sértjük. Az Öreg Malom Vendégház a rendezési terv szellemében valósult meg. Azt lehetne tenni, hogy a szomszédos ingatlanok tulajdonosaitól szerezze be a hozzájáruló nyilatkozatokat írásban, utána majd átgondoljuk.

 

A képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadta.

 

Bécsné: Vasárnap, június 5-én lesz a III. Göcseji Randevú a Zalaegerszegi Falumúzeumban, melyre mi is elmegyünk. Több résztvevőt is beszerveztem, többek között Kustán Gyuláné Mari néni gesztenyés kiflit és epret hoz, Ábrahám Gyuláné krumliprószát készít, melyet ott sütünk meg. Szabó Miklós és felesége sajtos, túrós pogácsát, Kovács Szilvi és anyukája pörkölttortát készít, illetve Szilvi fotókiállítást hoz. Nagy Anita hozza az akvarelljeit, Kustánné Márti répalevest főz, Kustán Jenő levetíti a Duna Televízió által készített, Ízőrzők című filmet. Geráthnét és Simonnét is meghívtam a hivatalból. Én palacsintát viszek, illetve hozzávalókat, hogy ott is tudjunk még készíteni és sütni.

 

El kell kezdenünk a falunapi szervezést is, sajnos pénzünk nincsen sok, de én szeretném megszervezni ebben az évben is. A Cserta Néptáncegyüttesre mindenképpen gondoltam, a hastáncos lányokra is. Jelentkezett egy kötélugró csoport is, akik a szállásért cserébe, adnának műsort, karate.

 

Kovács Szilvia: Gyerekeknek ugrálóvár, arcfestés, a rendőrségnek van egy bűnmegelőzési programja, amely szerintem ingyenes. Idén is lehetne fotópályázat .

 

Kustánné: Tapolcai Musicel Klub, Zalaegerszegi bábszínház.

 

Juhász András: A Siklósi Fúvószenekar is jelezte, hogy eljönnének. Szombaton zenés ébresztőt fújnának, vasárnap este pedig a záróműsort.

 

Bécsné: A Göcsej Horgász Egyesület horgászversenyt szervez, halászlét főz, a Sportegyesület utcabajnokságot szervez. A dödöllefőző versenyt is folytatni szeretném. Jelentkezett Csiszár László a két fős zenekarával.

 

Az ülést berekeszti.

 

k. m. f.

 

 

Juhász András Bécs Tiborné körjegyző polgármester