„>J e g y z ő k ö n y v

 

Kustánszeg Község Önkormányzati Képviselő-testületnek 2011. május 16-i alakuló üléséről.

 

Jelen vannak: csatolt jelenléti ív szerint

 

Bécs Tiborné mb. polgármester: Üdvözlés és a határozatképesség megállapítása után javaslatot tesz a napirendre.

 

A képviselő-testület a napirendi javalatot – formai határozat meghozatala nélkül – egyhangúlag elfogadta.

 

Napirend:

 

1./ Helyi Választási Bizottság elnökének beszámolója az időközi választás eredményéről.

Előadó: Bodó Jánosné HVB elnöke

 

2./ Polgármester eskütétele.

 

3./ Új képviselő eskütétele.

 

4./ Polgármester tiszteletdíjának megállapítása.

 

5./ Alpolgármester megválasztása és eskütétele.

 

6./ Aktuális feladatok megbeszélése

 

 

1./ Helyi Választási Bizottság elnökének beszámolója az időközi választás eredményéről.

Előadó: Bodó Jánosné HVB elnöke

Bodó Jánosné: Ismerteti a május 8-i időközi polgármester választás eredményét. (jkv-höz csatolva), majd átadja a megbízólevelet Bécs Tiborné polgármesternek.

 

2./ Polgármester eskütétele.

A Helyi Választási Bizottság elnöke előtt Bécs Tiborné polgármester leteszi az előírt esküt. (jkv-höz csatolva)(jkv-höz csatolva)

 

3./ Új képviselő eskütétele.

A Helyi Választási Bizottság elnöke előtt Szabó Miklós képviselő leteszi az előírt esküt.

 

4./ Polgármester tiszteletdíjának megállapítása.

Juhász András: Bécs Tiborné társadalmi megbízatású polgármesterként indult, az ő tiszteletdíját a köztisztviselő illetményalap 2,5 – 4,5 szeresében határozza meg a törvény.

 

Kovács Szilvia: Én annyit javaslok, amennyi a korábbi polgármesteré volt, 110.000.- Ft-ot.

 

Bécs Tiborné: Nekem megfelel így és telefont szeretnék kérni, tudtommal meg is van a korábbi polgármesteré, mellyel ingyenesen tudnék beszélni a jegyző úrral és a hivatal dolgozóival. A telefont a hivatalos ügyek intézésére is szeretném használni. Útiköltséget egyelőre nem kérek. Ha már nem tudom a saját autómmal megoldani az utazásomat, a gyűlésekre, megbeszélésekre járást, a hivatalos ügyek intézését, akkor kérném a költségtérítést.

 

Kustánszeg Község Önkormányzati Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett, a következő határozatot hozta:

 

20/2011. számú határozat

Kustánszeg Község Önkormányzat Képviselő-testülete Bécs Tiborné polgármester tiszteletdíját 110.000.- Ft-ban állapítja meg. Az illetményen kívül az önkormányzat mobiltelefont biztosít a polgármester részére.

 

Kéri a körjegyzőt, hogy a tiszteletdíj számfejtéséhez szükséges intézkedéseket tegye meg.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Juhász András körjegyző

 

5./ Alpolgármester megválasztása és eskütétele.

 

Bécs Tiborné: Javaslom alpolgármesternek Szabó Miklós képviselőt.

 

A képviselő-testület tagjai közül szavazatszámláló bizottságot választott, melynek tagjai: Kovács Szilvia Katalin és Kustánné Gyalog Márta. A bizottság a titkos szavazást lebonyolította. (jkv. csatolva)

 

Kustánszeg Község Önkormányzati Képviselő-testülete három igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta:

 

21/2011. számú határozat

Kustánszeg Község Önkormányzati Képviselő-testülete tagjai sorából alpolgármesternek választja Szabó Miklóst.

Az alpolgármester társadalmi megbízatásban végzi tevékenységét.

Felkéri a polgármestert, hogy az alpolgármesterrel kapcsolatos okmányokat készítse el, illetve az eskü letételét biztosítsa.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Bécs Tiborné polgármester

 

 

6./ Aktuális feladatok megbeszélése

 

Juhász András: Május 23-án lesz ZALAISPA Társulási ülés. Korábban a volt polgármester volt a delegált tag, most is kell erről határozatot hozni, hogy Bécs Tiborné polgármestert delegálják a Tanácsba, illetve helyettesítésére is meg kell jelölni valakit. Legcélszerűbbnek tartanám az alpolgármestert.

 

Kustánszeg Község Önkormányzati Képviselő-testülete egyhangúlag a következő határozatot hozta:

 

22/2011. számú határozat

 

Kustánszeg Község Önkormányzati Képviselő-testülete a ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Tanácsba Bécs Tiborné polgármestert

delegálja. Akadályoztatása esetén Szabó Miklós alpolgármester helyettesíti.

 

A testület kéri a polgármestert, hogy a döntésről a ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulás Projektirodáját tájékoztassa.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Bécs Tiborné polgármester

 

Juhász András: Parlagfű-mentesítésre írt ki pályázatot a Vidékfejlesztési Minisztérium. 250.000.- Ft összegben lehet pályázni, ha vállalunk önerőt, az előnyt jelent a pályázat elbírálásánál.

 

Szabó Miklós: A zalaegerszegi Laur-B. Kft-nél van ismerősöm, ahol önjáró traktort tudnánk vásárolni 300.000.- Ft-ért. Nagyon jó lenne a sportpálya és a temető kaszálására. Kellene tőlük árajánlatot kérni.

 

Juhász András: Határozatot kell hozni a pályázat benyújtásáról.

 

Kustánszeg Község Önkormányzati Képviselő-testülete egyhangúlag a következő határozatot hozta:

 

23/2011. számú határozat

Kustánszeg Község Önkormányzati Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a Vidékfejlesztési Minisztérium által kiírt „Parlagfűmentes település”elnevezésű pályázati kiírásra.

 

Kéri a körjegyzőt a pályázat elkészítésére.

 

Határidő: 2011. május 25.

Felelős: Juhász András körjegyző

 

Bécs Tiborné:A következő témánk az általános iskolánk további fenntartása, finanszírozása, melyhez meghívtuk Vásár Mariannt a Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás munkatársát, Salamon Máriát, Csonkahegyhát polgármesterét és Salamon Henriettát Csonkahegyhát körjegyzőjét.

 

Vásár Mariann: Köszönti a jelenlévőket. Ma kaptam újabb szakvéleményt Bertók Sándor közoktatási szakértőtől, már 21. variációt dolgozott ki. Egy biztos, átszervezés mindenképpen szükséges. Gesztornak olyat kell választani, ahol 1-8. osztály van. Az egész átszervezésre azért van szükség, hogy plusz bevételhez, kiegészítő normatívához jussanak az önkormányzatok.

A három lehetőség:

Csonkahegyhát a gesztor, Becsvölgye telephely az 5-8. osztállyal, Kustánszeg tagintézmény az 1-4. osztállyal. Így megmaradnának az intézmények, az óvoda is tagintézmény lenne, és szeptembertől lehet kiegészítő normatívát igényelni, kb. 4 – 4,5 millió Ft-ot.

A második lehetőség: Becsvölgye lenne a székhely, ott lenne az 1-8. osztály, Becsvölgye hazavinné az 1-4 osztályt, a felső tagozat maradna, ahogyan eddig, Kustánszegen csak a kustánszegi 1-4. osztályosok maradnának. Ebben az esetben lecsökkenne a bejárós gyerekek utáni normatíva, Kustánszegen kevés lenne a normatíva, összevont osztályok lennének, Becsvölgyén tantermeket kellene kialakítani.

A harmadik lehetőség: Megmaradna a jelenlegi társulás és Becsvölgyére járna az 1-8. osztály, Kustánszegen megszűnne a tanítás.

Fontos szempont, hogy a minőség és a gyerekek érdeke ne sérüljön.

 

Juhász András: Csonkahegyhát polgármesterét és körjegyzőjét azért hívtuk, hogy ők is vázolják az elképzeléseiket.

 

Salamon Mária: Köszönti a jelenlévőket. Az iskola fenntartása és működtetése régóta foglalkoztat bennünket, az esetleges átszervezésről május 31-ig dönteni kell, viszont a megyei önkormányzat felé már május 16-ig jelezni kell az átszervezés tényét. A megyei bizottság május 25-én ülésezik, s véleményezi az átszervezéseket.

Korábbi megbeszélésen már tárgyaltunk arról, hogy minden faluban maradjon meg az oktatás, az iskolavezetés pedig dolgozza ki a tanügyi részét.

Jelenleg egy évre kell dönteni társulás létrehozásáról, mert a közoktatási jogszabály biztosan változni fog.

A csonkahegyháti körjegyzőségekhez tartozó önkormányzatok arról foglaltak állást, hogy részt veszünk a társulásban, de mindig a törvényi feltételeknek megfelelve, nehogy jogtalan normatívát hívjunk, mint történt ez Kustánszeg és Becsvölgye esetében.

A társulásról mi is kértünk szakvéleményt, melyben arról tájékoztattak, hogy megtehetjük, létrehozhatjuk a társulást, de nem látnak neki hosszú jövőt. Ez a társulás egy évig szól és rengeteg a tisztáznivaló kérdés. A törvényi feltételek és a pénz a legdöntőbb szempont. Lehetne jó iskolánk, ha lenne rá pénzünk. Az etnikai oktatást is azért vezettük be korábban, mert különben nem tudtunk volna normatívát lehívni. Én egyet tudok azzal érteni, hogy mindenhol maradjon meg az iskola, de nagyon át kell gondolni, s a társulási megállapodásban mindent rögzíteni, mert azt ne várja el senki, hogy olyan döntésbe belemenjünk, ami a mi önkormányzatainknak nem lenne jó.

 

Juhász András: Én a Csonkahegyháttal való együttműködést tartom reálisnak. Törvényesnek azt látom, hogy a fenntartói társulásban mindent rögzíteni kell.

 

Bécsné: Az én elvem, hogy minden maradjon így, mint eddig, de a székhely Csonkahegyhát legyen.

 

Salamon Henrietta: A legjobb megoldás az lenne, ha Kustánszegen maradna az alsó tagozat, a felsősök viszont átjárnának Csonkahegyhátra, ezt most a lehívható normatíva szempontjából mondom.

 

Salamon Mária: Kustánszeg döntésén sok múlik. Már 2007-ben is lehetett volna átszervezés, s most nem lennének pénzügyi gondjaink. Bíztunk a kormányzati döntésben, hogy nem hagynak bennünket magunkra. Felelős döntést kell hozni, egy önkormányzat nem juthat csődbe. Csonkahegyháton van 1-8. osztály, mi lehetünk székhely. Mi úgy is tudjuk fogadni az itteni gyerekeket, hogy mindenki odajár a csonkahegyháti iskolába. Egy kicsit az is ésszerűtlen döntésnek tűnhet, hogy lesz egy intézményfenntartó társulás és párhuzamosan mennek az osztályok. Annyiféle variáció szóba került, hogy már azt sem tudom, mit akarunk.

 

Kustánné: Vásár Mariann mit lát legvalószínűbbnek a 2012/2013. tanévre. Most döntünk egy évre, de utána mi várható?

 

Vásár Mariann: Nem tudom, de gondolom, nem akarják az iskolákat elaprózni. Az 1-4. osztályhoz nem nyúlnak, de a felsősökhöz igen. Alsó tagozathoz tagintézményi normatívát biztosítanak, a felső tagozathoz bejáró normatívával, ami jelenleg 90 000.- Ft, ösztönöznek az utaztatásra.

 

Kustánné: Ha Kustánszegen maradna az 1-4. osztály, a felsősöket elvinnénk Csonkahegyhátra, akkor Becsvölgyének is lépnie kellene. Az óvodával mi lenne ?

 

Vásár Mariann: Ebben az esetben Kustánszeg kilépne a jelenlegi iskolafenntartó társulásból, tehát az óvodára is ez vonatkozna, és az óvodásokat is vinné Csonkahegyhátra. Ha létrejönne a társulás Csonkahegyháttal és Becsvölgye is beleegyezne, akkor az óvoda tagintézmény lenne. Jelenleg 2012. december 31-ig kell megoldást találni, mert 2013-tól nem tudhatjuk mi lesz.

 

Kustánné: A polgármesterrel Gellénházán és Teskándon is voltam megbeszélésen az iskolával kapcsolatosan, ahol elhangzott az iskolahálózat kiépítése és Teskánd és Gellénháza volt kiemelve, mint központi iskolák.

 

Vásár Mariann: Mindenhol van terv, ahol úgymond központokat határoztak meg. Ezeket a terveket kötelező elkészíteni. Már 2005-ben arról volt szó, hogy az alsó tagozatokat meghagyják, a felső tagozatokat átszervezik és 2008. évtől költségvetési törvényben a normatívák megállapításával is erre ösztönöznek.

 

Kustánné: Csonkahegyháton mennyibe kerül egy gyerek?

 

Salamon Mária: Ezt most nem tudom megmondani, nem készültem ebből.

 

Salamon Henrietta: A normatíva elég lesz, nem kell fizetni, ha Csonkahegyhátra járnának a gyerekek.

 

Kustánné: Nálunk volt egy nagyon jó óvodai program, azt átvihetnénk Csonkahegyhátra?

 

Salamon Mária: Egy új, egységes pedagógiai programot kell kidolgozni.

 

Juhász András: Van az iskolában gazdasági vezető?

 

Salamon Mária: Nincsen, 4 órás iskolatitkár van. Nálunk az iskola nem önálló intézmény.

Juhász András: Korábban szó volt arról, hogy Csonkahegyháton kiírásra kerül az igazgatói állás, ott lenne igazgató, aztán lenne tagintézményvezetői állás. Ha az óvodát is bevonjuk, Becsvölgyén nincsen óvodavezető, akkor ez is megoldódna, valószínűleg gazdasági vezetőre nem lesz szükség, az ő végkielégítése lenne plusz kiadás, illetve néhány óraadóra nem lesz szükség. Ezeket kell jól átgondolni, átszámolni. Ha ebbe az irányba elmozdulunk, hosszú távon nagyobb biztonságban leszünk, még akkor is ha az első évben nem lesz megtakarítás. Ha nem lépjük meg az átszervezést senkinek nincs esélye, ha lépünk akkor fennmaradna egy a társulás, és 2-3 év múlva előnyt jelentene.

Arról nem beszéltünk, ha holnap este Becsvölgyével nem tudunk megállapodni, és kenyértörésre kerülne sor, akkor mi Csonkahegyhát állásfoglalása?

 

Salamon Mária: Csonkahegyhát nyitott Kustánszeg felé egyedül is. A megállapodást kell körültekintően, pontról-pontra elkészíteni.

 

Vásár Mariann: A megállapodást körültekitően kell elkészíteni, mert ha Becsvölgyén jövőre megszűnne az iskola, az nem történhet meg, hogy Csonkahegyhátnak is fizetnie kelljen a pedagógusok végkielégítésébe.

 

Bécsné: Ha társulunk Csonkahegyháthoz, vihetünk oda kustánszegi tanárt?

 

Salamon Mária: Ez már szakmai kérdés, kidolgozásra vár.

Sok mindenről beszéltünk, mi nyitottak vagyunk, s ha létrejön a társulás, annak minden pontját körültekintően ki kell dolgozni. Az egyértelmű, hogy átszervezésre szükség van, mert azt követeli meg a törvény.

 

Juhász András: Ma el kell jutni a közös állásponthoz, amit Becsvölgyén képviselnek holnap. Május 31-ig dönteni kell, hogy lesz-e átszervezés, utána lesz idő kidolgozni a megállapodást.

Helyzetünket nehezíti a felvett kiegészítő normatíva visszafizetési kötelezettség. Ha így marad minden ahogyan volt, akkor szinte lehetetlent vállalnak be az önkormányzatok. A szakértők azt tanácsolták, hogy Csonkahegyhát felé nyissunk.

Megköszöni a csonkahegyháti polgármester és körjegyző részvételét az ülésen.

 

Kustánné: Amit most tudunk, azt tudtuk már másfél hónapja is.

 

Szabó Miklós: Becsvölgye körjegyzőséget hozott létre Novával, iskolával nem oda akarnak csatlakozni?

 

Juhász András: Novának nincs iskolája.

 

Szabó Miklós: Akkor mit képviselünk holnap este Becsvölgyén?

 

Bécsné: Csonkahegyhát székhely iskola, Kustánszeg tagintézmény és Becsvölgye telephely, ezt képviseljük, ha Becsvölgye ebbe nem megy bele, akkor kilépünk a társulásból. Ez lenne a legrosszabb. Ebben holnap dönteni kell, mert a Megyei Önkormányzat is várja a döntést, a mai nap volt a határidő, hogy az átszervezést tudassuk velük.

 

Kovács Szilvia: Azt szeretném tudni, hogy Csonkahegyhátnak mennyi hozzájárulást kell fizetni. Az sem lenne mindegy, hogy gyereklétszám arányában fizetünk, vagy lakosságszám arányában, mert Kustánszeg a legnagyobb lélekszámú.

 

Juhász András: Ezt majd a megállapodásban rögzíteni kell jól átgondoltan.

 

Bécsné: Holnap este azzal megyünk Becsvölgyére, hogy Csonkahegyháttal alakítsunk társulást Csonkahegyhát székhellyel, Becsvölgye telephely lenne, Kustánszeg tagintézmény. Ha ők ezt nem támogatják, kilépünk a jelenlegi társulásból.

 

 

Márkus Gyula lemondott képviselői tisztségéről, bejelentését nem indokolta a testületnek határozattal el kell fogadni, hogy a lemondást tudomásul veszi.

 

Kustánszeg Község Önkormányzati Képviselő-testülete egyhangúlag a következő határozatot hozta:

 

24/2011. számú határozat

 

Kustánszeg Község Önkormányzati Képviselő-testülete Márkus Gyula képviselő lemondását elfogadja.

 

Szabó Miklós: Takarítják, pucolják ki a Cserta patakot a Hydrocomp dolgozói, jó lenne velük a Jókai utcai árkot kitakaríttatni.

A kultúrház támfala nagyon ki van dőlve, félő, hogy a szomszéd udvarába borul, nagy sürgősen fel kell újítani, esetleg megpróbálni a biztosítót bevonni.

 

Bécsné: Az Útkezelői Társulás kéri a tagdíjat 2011. évre, 85.000.- Ft-ot. Levélben kérdezzük meg, mit nyújtanak az önkormányzatnak ezért a pénzért, s ettől tesszük függővé, hogy jövőre tagja maradunk-e a társulásnak, vagy nem?

 

A képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadta.

 

Bécsné: Beszéltem a sportegyesület elnökével, hogy hívjuk össze a sportolókat, s beszéljük meg a problémákat, hozzáállásukat.

 

Szabó Miklós: A sportöltöző hátsó fala vizes, biztosan csőtörés van a falban, sürgősen ki kell javítani.Ezt is mutassuk meg a biztosító szakemberének, illetve a többi beázást is a kultúrházban, az Ifjúsági Szálláshelyen.

Kustánné: Két-három forduló van hátra a bajnokságból, majd az új bajnokság előtt hívjuk össze, mielőtt beneveznének az új fordulóra.

 

Bécsné: Rendben van, akkor a sportolók összehívását elnapoljuk.

 

Molnár István megkeresett, hogy a falunapon fogathajtó versenyt szeretne szervezni, kb. 150.000.- Ft lenne a költsége. Ilyen még nem volt, én szeretném is, de a szokásos, augusztus második hétvége, időpont nem jó nekik. Még érdeklődöm, csak tájékoztatásul mondtam el.

 

Az ülést 22,30 órakor berekeszti.

 

 

k.m.f.

 

Juhász András Bécs Tiborné

körjegyző polgármester