Jegyzőkönyv

Kustánszeg Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2011. április 13-i üléséről.

 

Jelen vannak: csatolt jelenléti ív szerint.

Bécs Tiborné mb. polgármester: Üdvözlés és a határozatképesség megállapítása után javaslatot tesz a napirendre.

 

Kustánszeg Község Önkormányzati Képviselő-testülete a napirendi javaslatot – formai határozat meghozatala nélkül – egyhangúlag elfogadta.

N a p i r e n d

 

1./ Aktuális feladatok megbeszélése

Bécs Tiborné: Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás ülést hívott össze Zalaszentivánra, melyet sajnos határozatképtelenség miatt elnapoltak április 20-ára. Engem ez nagyon meglepett, hogy a polgármesterek nem képviseltették magukat az ülésen.

A Társulás elnökségi ülésén napirendre tűzték a jogtalanul felvett kistérségi normatíva visszafizetését, 12.952.562.- Ft-ot kell visszafizetnie a két önkormányzatnak. Az elnökségi tagok többsége azon az állásponton volt, hogy két hónap alatt fizessük vissza a támogatást, ha nem, induljon Becsvölgye és Kustánszeg önkormányzatával szemben csődeljárás. Gyutai Csaba polgármester úr viszont azt javasolta, amit mi is szeretnénk, hogy a visszafizetés 2012. január 1-től induljon 2013. december 31-ig, két év alatt. Ez számunkra az egyetlen elfogadható út. Arról is tájékoztattak, hogy a mozgókönyvtári normatívát sem kapjuk meg, hanem jóváírják a tartozásban, illetve az óvodai támogatással is ugyanez a helyzet.

Gyutai Csaba elmondta azt is, hogy Becsvölgye és Kustánszeg önkormányzatai tagjai az Ivóvízminőségjavító Társulásnak is, ezért javasolta a 2 éves visszafizetés engedélyezését.

 

Az általános iskola további fenntartásával kapcsolatos ülés április 26-án lesz, melyen már kézhez kapjuk a közoktatási szakértő anyagát is. Az átszervezéssel kapcsolatos elvi döntést május végéig kell, az utolsó döntést június végéig kell meghoznia a két önkormányzatnak. A szakértő úgy dolgozza ki, hogy az iskolánk itt maradhasson a két faluban.

 

Márkus Gyula: Engem bosszant, hogy mi átadtuk a teljes iskolai finanszírozást Becsvölgye Önkormányzatának, ők pedig manipulálnak a pénzünkkel. Én az ügyviteli feladatokért átadandó pénzzel sem értek egyet, mi azt nem szavaztuk meg.

 

Bécsné: Együttes ülésen kellett volna ezt elmondani.

 

Korábban felvetődött a Kossuth és Táncsics utcák kereszteződésében lévő kanyarban forgalomtechnikai tükör elhelyezése. A Magyar Közút arról tájékoztatott bennünket, hogy ők ennek az elhelyezésével és biztonságos felszerelésével kapcsolatos költségeket nem tudják vállalni, ezt az önkormányzatnak kell állni. Ők maximum szakmai hozzájárulásukat adják. A tükör költsége bruttó 100.000.- Ft körüli összeg.

 

Márkus Gyula: Mindenképpen strapabíróbb tükör felszerelése lenne indokolt, arra pedig nincsen pénzünk. Egyelőre ne foglalkozzunk ezzel, eddig sem volt, még néhány hónapot tudunk várni.

Bécsné: A mart aszfaltot még nem hozattuk el, a körjegyző úr próbál ingyenes fuvart szerezni.

Márkus Gyula: Hová rakjuk le? Szerintem a helyére kellene tenni. Egy fordulót a református templom parkolójába, kell Paraszára a Hazai Attila útjára, a buszmegállóhoz és a szelektív hulladékgyűjtőhöz.

 

Kustánné: A szelektív hulladékgyűjtő sziget rossz helyre lett helyezve, valahová át kellene rakni, esetleg a Pallanki Ferencné mellé, ahol kialakításra került buszmegállónak egy járdasziget, de mégsem használható valamilyen okból. Kérjünk segítséget Horváth Zsolttól, ő a ZALA-DEPO-nál dolgozik, hogy mi a véleménye a hulladéksziget áthelyezéséről?

Nagyon úgy tűnik, hogy nem lesz elég a két autó mart aszfalt, írjunk még levelet és kérjünk még ezen kívül is, illetve írjuk a Magyar Közútnak is, hogy életveszélyes a Kossuth utca, javítsák ki a kátyúkat.

 

Bécsné: Felolvasom a Cserta Néptáncegyüttes levelét, amelyben támogatást kérnek. Az együttes 5 éves, 2011. június 25-én közös gálaestet rendeznek, melynek költsége kb. 100.000.- Ft. Eddig is támogattuk őket, tavaly 50.000.- Ft-ot kaptak. A rendezvényeinken mindig fellépnek, azért külön juttatást nem kértek soha.

 

Kustánszeg Község Önkormányzati Képviselő-testülete egyhangúlag a következő határozatot hozta:

 

17/2011. számú határozat

Kustánszeg Község Önkormányzati Képviselő-testülete a Cserta Néptáncegyüttes részére 50.000.- Ft támogatást biztosít.

 

Kéri a polgármestert, hogy az összeg kifizetéséről intézkedjék.

 

Határidő: 2011. május 31.

Felelős: Bécs Tiborné mb. polgármester

 

Bécsné: A közmunkások dolgoznak, adtunk be pályázatot a hosszabb időtartamú közfoglalkoztatásra, illetve rehabilitációs járadékos foglalkoztatására is. Hosszabb időtartamú foglalkoztatásban Tuboly Gyulát, a rehabilitációs járadékos foglakoztatásban Horváth Mária Annát alkalmazhatjuk. Ez utóbbi már biztos, az előbbi majd csak a pályázat elbírálása után lesz az.

A Horgász Egyesület elnökével úgy egyeztünk meg, hogy a tóparton a mi munkásaink a strand felőli partot tartják rendben, a gátat és a másik oldalt a Horgász Egyesület, illetve a szemétszedésben besegítünk.

 

Márkus Gyula: Arról volt szó korábbi ülésen, hogy beadjuk a pályázatot a hosszabb időtartamú közfoglalkoztatásra, lekérjük a listát a munkaügyi központtól, és utána majd döntünk, kit veszünk fel dolgozni. Ezzel ellentétben a megkérdezésünk nélkül megbeszélték a Tuboly Gyulával.

 

Bécsné: A munkaügyi központtól kérdeztük meg, kik jöhetnek szóba. Nem volt különösebb választási lehetőség, erre a feladatra csak ő lenne megfelelő, illetve a határidő is sürgetett bennünket.

 

Döntsünk, hogy mikor legyen a falugyűlés, amelyen bemutatkozhatnak a polgármester jelöltek. Április 27. és május 6. közötti időpont jöhet szóba, mert április 26-án Becsvölgyével együttes ülés lesz, május 8-án pedig már a választás.

Május 2-a, vagy 3-a jó lesz?

 

A képviselő-testület a falugyűlés időpontjául május 2-át jelölte meg.

 

Bécsné: Beszéljük meg az Idősek Napja rendezvényünk időpontját is. A vacsora az elmúlt években az ATROPLUSZ KFt-től volt, süteményt úgy sütöttünk mi képviselők, a házi gondozók és a hivatal dolgozói. Költsége kb. 100.000.- -120.000.- Ft volt.

 

Márkus Gyula: Nincs pénz, ráérünk erről később beszélni, majd a polgármester választás után. Rohammunkában vagyunk.

 

Bécsné: Én szeretném elindítani a szervezést. Határozzuk meg a napot. Választás, anyák napi rendezvények miatt május 20-át javaslom. Beszélni kell a tanítókkal, óvónőkkel a gyerekek betanítása miatt. Hívjunk-e fellépőt rajtuk, illetve a Cserta Néptánc Együttesen kívül?

 

Márkus Gyula: Nincsen pénzünk, ne hívjunk pénzért fellépőket.

 

A képviselő-testület az Idősek Napja rendezvényt 2011. május 20-án tartja.

 

Simon Miklósné: A választásban közreműködő Szavazatszámláló Bizottságból egy tag kiesett, Németh Lajosné, mivel a férje indul a választáson. Helyette kell valakit választani.

 

Kustánné: Czimber Juditot javaslom.

 

Kustánszeg Község Önkormányzati Képviselő-testülete egyhangúlag a következő határozatot hozta:

 

18/2011. számú határozat

Kustánszeg Község Önkormányzati Képviselő-testülete a Szavazatszámláló Bizottság tagjának megválasztja Czimber Judit 8919 Kustánszeg, Templom u. 13. szám alatti lakost.

 

Kéri a körjegyzőt a szükséges intézkedések megtételére.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Juhász András körjegyző

 

Kustánné: A polgármester asszony találkozott-e már a pályázatíróval?

 

Bécsné: Még nem találkoztam vele.

 

Kustánné: Írtak-e levelet a fakitermelőknek?

 

Simonné: Nem írtunk levelet, viszont a Horváth Péter erdőgazdálkodóval beszéltünk, aki személyes felelősséget vállalt a közterület-használati díj befizetéséért.

 

Kustánné: Én nem arról beszélek, hanem a fakitermelőkről, hogy fizessenek kauciót, s ha az utat nem teszik rendbe, akkor abból elvégeztetjük a helyreállítást. Megpróbálok egyeztetni velük én, hogy többet erről már ne essen szó.

 

A Petőfi utcában élők kérdezték, hogy a csapadékvízelvezetés mikor lesz megoldva?

 

Simonné: A korábbi polgármester próbált segíteni ezen a problémán, a közmunkások kitisztították az átereszt, illetve ástak sáncot is, de arról volt szó, hogy a szűk út miatt, az út felújításakor tudják megoldani a csapadékvíz-elvezetést.

 

Bécsné: Az ülést 22,30 órakor berekeszti.

 

k. m. f.

 

 

Juhász András Bécs Tiborné

körjegyző mb. polgármester