Jegyzőkönyv

Kustánszeg Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2011. március 31-i üléséről.

 

Jelen vannak: csatolt jelenléti ív szerint.

Bécs Tiborné mb. polgármester: Üdvözlés és a határozatképesség megállapítása után javaslatot tesz a napirendre.

 

Kustánszeg Község Önkormányzati Képviselő-testülete a napirendi javaslatot – formai határozat meghozatala nélkül – egyhangúlag elfogadta.

N a p i r e n d

1./ Göcsej Horgász Egyesület székhelyének bejegyzése.

Előadó: Juhász András körjegyző

2./ ÖNHIKI pályázat benyújtása

Előadó: Juhász András körjegyző

 

3./ Aktuális feladatok

 

1./ Göcsej Horgász Egyesület székhelyének bejegyzése. Előadó: Juhász András körjegyző.

Juhász András: A Göcsej Horgász Egyesület kéri, hogy az új alapszabályában székhelyként a 8919 Kustánszeg, Kossuth utca 45. cím szerepelhessen. Korábban a székhely Becsvögye, Kopácsai u. 53. volt, a becsvölgyei hivatal címe.

 

Kustánszeg Község Önkormányzati Képviselő-testülete egyhangúlag a következő határozatot hozta:

 

14/2011. számú határozat

 

Kustánszeg Község Önkormányzati Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a Göcsej Horgász Egyesület Alapszabályában az egyesület székhelyeként 8919

Kustánszeg, Kossuth utca 45. szám kerüljön bejegyzésre.

 

Kéri mb. polgármestert, hogy a határozatról a Göcsej Horgász Egyesületet értesítse.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Bécs Tiborné mb. polgármester

 

 

1./ ÖNHIKI pályázat benyújtása. Előadó: Juhász András körjegyző.

 

Juhász András: Tájékoztatja a képviselőket a költségvetési törvényben, illetve a 4/2011. (III.1.) BM rendeletben előírtakról. Az önkormányzat évek óta önhikis, tehát nem újdonságról van szó, arra viszont fel kell készülni, hogy új szabályozás van. A pályázat benyújtásának határideje április 30.

Kustánszeg Község Önkormányzati Képviselő-testülete egyhangúlag a következő határozatot hozta:

15/2011. számú határozat

Kustánszeg Község Önkormányzati Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvény 6. számú melléklet 2. pontja alapján ( a továbbiakban 6 . számú melléklet ) támogatási igényt nyújt be az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatására.

 

Kustánszeg Község Képviselő-testülete az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatásának igényléséhez a fenti törvény alapján a következő nyilatkozatot teszi:

 

I. b) A települési önkormányzat lakosságszáma 2010. január 1-én 1000 fő alatti, és a Barlahida székhelyű körjegyzőséghez tartozik.

 

II. a) A települési önkormányzat helyi adó bevezetéséről döntött és 2011. évben ilyen jogcímen 3.565.000.- Ft összegű bevételt tervez.

 

III. Az önkormányzat 2011. évi költségvetési rendeletét 14.287.000.- Ft összegű működési célú hiánnyal fogadta el.

 

IV. Az önkormányzat kötelezettségvállalása 2010. és 2011. évben nem haladja meg az Ötv. 88.§. (2) bekezdés szerinti éves kötelezettségvállalás felső határát.

 

V. a) Az önkormányzat az Ötv. szabályai szerint kötelező könyvvizsgálatra nem kötelezett.

A képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert a pályázat elkészítésére, és benyújtására.

 

Határidő: 2011. április 30.

Felelős: Bécs Tiborné mb. polgármester

 

2./ Aktuális feladatok

Juhász András: Tájékoztatja a képviselőket, hogy a rövid távú közmunkaprogram április 1-jétől indul. Egy főt, Boronyákné Nemes Nórát már ettől a naptól foglalkoztatjuk, míg 3 főt, Horváth Ildikó Gizella, Horváth József György és Czenner Jolán 6-án állnak munkába.

Tervezzük, hogy nyújtunk be pályázatot hosszabb időtartamú közmunkára, ebben kérném a segítségüket, hogy milyen munkakörben akarnak foglalkoztatni 1 főt, férfi legyen, vagy nő?

 

Márkus Gyula: Véleményem szerint, férfit kellene, illetve aki szükség esetén a falugondnokot is tudná helyettesíteni.

 

Juhász András: Kaptunk egy listát, arról választhatnak. A hosszabb időtartamú közmunkaprogramban való foglalkoztatásnak nem feltétele a bérpótló juttatás megléte, regisztrált munkanélkülinek kell lenni.

 

Bécsné: Tuboly Gyula megfelelő lenne, amennyiben elfogadja a munkát. Egyeztetünk vele.

 

Juhász András: Provender József küldött egyenlegközlő levelet, még 593.750.- Ft-ot kér az önkormányzattól.

 

Bécsné: Nem tartozunk neki, mert volt egy egyeztető tárgyalás, illetve egy képviselő-testületi határozat, hogy 1.000.000.- Ft+ÁFA összeget fizetünk, s ez meg is történt, kifizettük, így nem tartozunk nekik. Ezt írjuk meg válaszul.

 

Juhász András: A szennyvízzel kapcsolatosan szeretném elmondani, hogy a vízjogi létesítési engedélyhez mindent iratot megküldünk a Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőséghez, hiánypótlásra nem szólítottak fel bennünket, így várhatjuk az engedélyt.

 

Bécsné: Az Ifjúsági Szálláshely térítési díját kellene felülvizsgálni. Eddig 790.- Ft/fő/éjszaka volt a díja, minimális emelést javasolnék.

 

Márkus Gyula: 900.- Ft csoportoknak, egyénileg, maximum 4 főig 1.100.- Ft.

 

Kustánszeg Község Önkormányzati Képviselő-testülete egyhangúlag a következő határozatot hozta:

 

16/2011. számú határozat

 

Kustánszeg Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. április 1. napjától

Az Ifjúsági Szálláshely díját a következők szerint állapítja meg:

 

Csoportoknak (5 főtől) 900.- Ft/fő/éjszaka

Egyénileg (4 főig) 1.100.- Ft/fő/éjszaka.

 

Felelős: Bécs Tiborné mb. polgármester

Határidő: folyamatos

 

Bécs Tiborné: A márciusi Kustánszegi Krónikából kimaradt a lomtalanítás időpontja.

 

Simon Miklósné: Nem egyeztettem még a ZALA-DEPO Kft-vel, ha ez megtörténik, szórólapon értesítjük a lakosságot, ha májusban kerül rá sor, akkor az áprilisi újságban tesszük közzé.

 

Bécsné: A Héder József erdész megkeresett, hogy a fakitermelés után rendbe tették az általuk használt utat, így kérik vissza a letett 100.000.- Ft kauciót.

 

Márkus Gyula: Én kimentem vele leellenőrizni, hogy valóban megtörtént-e az út helyreállítása. Valóban rendbetették, így jogosan kérik vissza a kauciót, vagy legalábbis annak egy részét.

 

Bécsné: A teljes összeget visszaadjuk? Használták a Rákóczi utcát, ők is okoztak bosszúságot az ott élőknek, 50 %-át fizessük csak vissza.

 

A képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadta.

 

Bécsné: Március 25-én volt Becsvölgyén megbeszélés azzal kapcsolatosan, hogy Zalalövőn elindult egy kezdeményezés, amely legfőképpen a vállalkozókat szeretné tömöríteni, illetve önkormányzatokat hívtak még meg erre a beszélgetésre. Ennek célja, hogy a vállalkozók úgynevezett „érdekképviseletet” hoznának létre, havonta egyszer összeülnének beszélgetni, tapasztalatot, információt cserélni. 100.000.- Ft úgynevezett „tagdíjjal” lehetne beszállni. Vállalkozók közül senki nem jött el, az önkormányzatok részéről is csak néhányan jelentünk meg ezen a beszélgetésen. Ismertetni kellene ezt a lehetőséget a helyi vállalkozókkal.

 

Márkus Gyula: A Zalai Hírlapban megjelent ennek a beszélgetésnek, illetve kezdeményezésnek az időpontja, tehát, aki akart tudott róla és elmehetett volna a beszélgetésre. Engem nem érdekelt, azért el sem mentem, gondolom másokat sem érintett meg.

 

Bécsné: Az Általános Iskola igazgatója felhívott telefonon, s egy pályázatot említett nekem, illetve azt is elmondta, hogy a pályázathoz egy árajánlatot kér vállalkozótól. Én mindezt elmondtam jegyző úrnak is, illetve Simonnénak is, ennek ellenére a pályázatból nem lett semmi. Az igazgató úr sem hozta az árajánlatot, a pályázat benyújtási határideje április 1-je, tehát ebben már intézkedni kellett volna. Én megkértem a hivatal munkatársait, ők mégsem tettek semmit a pályázat érdekében.

 

Juhász András: Bennünket az iskolaigazgató úr nem keresett meg a pályázattal kapcsolatosan. Elolvastam a pályázati kiírást, véleményem szerint, mi nem nyújthatunk be pályázatot.

 

Bécsné: Szeretnék találkozni majd személyesen a pályázatírónkkal.

 

Juhász András: Ennek nincsen semmi akadálya.

 

Bécsné: Az ülést 22, 20 órakor berekeszti.

 

k. m. f.

 

 

 

Juhász András Bécs Tiborné

Körjegyző mb. polgármester