Jegyzőkönyv

Kustánszeg Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2011. február 16-i üléséről.

 

Jelen vannak: csatolt jelenléti ív szerint.

Bécs Tiborné alpolgármester: Üdvözlés és a határozatképesség megállapítása után javaslatot tesz a napirendre.

 

Kustánszeg Község Önkormányzati Képviselő-testülete a napirendi javaslatot – formai határozat meghozatala nélkül – egyhangúlag elfogadta.

N a p i r e n d

1./ Németh Edit polgármester halálával kapcsolatos feladatok.

Előadó: Juhász András körjegyző

 

2./ Időközi választással kapcsolatos feladatok.

Előadó: Juhász András körjegyző

 

3./ Állattartásról szóló rendelet megtárgyalása.

Előadó: Juhász András körjegyző

 

4./ Aktuális feladatok megbeszélése

 

 

1./ Németh Edit polgármester halálával kapcsolatos feladatok. Előadó: Juhász András körjegyző.

Juhász András: Németh Edit polgármester halála mindenkit mélyen megrázott. Az előzetes beszélgetések alapján, az önkormányzat saját halottjának kívánja tekinteni, , illetve a temetési költségek viseléséről is dönteni kell. A Magyar Vöröskereszt Zala Megyei Szervezet is szintén a saját halottjának tekinti, így a temetési költségek megfeleződnek.

 

Kustánszeg Község Önkormányzati Képviselő-testülete egyhangúlag a következő határozatot hozta:

 

6/2011. számú határozat

Kustánszeg Község Önkormányzati Képviselő-testülete Németh Editet az önkormányzat saját halottjának nyilvánítja. A volt polgármester temetésének költségeit a Magyar Vöröskereszt Zala Megyei Szervezetével közösen, fele-fele arányban viselik.

A képviselő-testület felkéri az alpolgármestert, hogy a döntést hajtsa végre.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Bécs Tiborné alpolgármester

Juhász András: A polgármesteri feladatokat a vonatkozó jogszabályok alapján az időközi választásig az alpolgármester, Bécs Tiborné veszi át, akinek felhatalmazást kell adni. A megbízott polgármester jogosítványai ugyanazok, mint ami az Edité volt. Az anyagi juttatás tekintetében úgyszintén az általa kapott tiszteletdíj a kiindulási alap.

 

Bécs Tiborné: A tisztséget elfogadom, de a képviselői tiszteletdíjhoz ragaszkodom, a polgármesterit viszont felajánlom az önkormányzat nehéz helyzete miatt a község számára.

 

Kustánszeg Község Önkormányzati Képviselő-testülete egyhangúlag a következő határozatot hozta:

 

7/2011. számú határozat

 

Kustánszeg Község Önkormányzati Képviselő-testülete Bécs Tiborné alpolgármestert bízza meg a polgármesteri teendők ellátására az új polgármester megválasztásának időpontjáig.

A megbízott polgármesternek – kérésére – külön tiszteletdíj nem kerül meghatározásra.

 

Határidő: folyamatos

Felelős: Bécs Tiborné megbízott polgármester

 

2./ Időközi választással kapcsolatos feladatok. Előadó: Juhász András körjegyző.

Juhász András: A megüresedett polgármesteri tisztségre időközi választást kell kitűzni. A jogszabály úgy rendelkezik, hogy az esemény után legkorábban 60 nappal de mindenképpen 4 hónapon belül kell az időközi választást megtartani, ez azt jelenti, hogy április 5. és június 5. közé kell esnie, mindenképpen vasárnapra, de nem lehet ünnep, illetve nemzeti ünnep, tehát húsvét és május 1-je nem jöhet szóba. A legkorábbi időpontnak május 8. tűnik, ehhez kell kiszámolni a határnapokat. Csütörtökön, 17-én egyeztetek a Területi Választási Irodában, illetve a döntést a helyi választási bizottság hozza meg.

 

Kustánszeg Község Önkormányzati Képviselő-testülete egyhangúlag a következő határozatot hozta:

 

8/2011. számú határozat

 

Kustánszeg Község Önkormányzati Képviselő-testülete a megüresedett polgármesteri hely betöltésére az időközi választás időpontját 2011. május 8. napjára javasolja kitűzni.

Felkéri a megbízott polgármestert, hogy az időközi választás megszervezésében a helyi választási bizottság és a helyi választási iroda munkáját mindenben segítse elő.

 

Határidő: folyamatos

Felelős: Bécs Tiborné megbízott polgármester

 

3./ Állattartásról szóló rendelet megtárgyalása. Előadó: Juhász András körjegyző.

Juhász András: Az anyagot kiküldtük. Két területet, a méhészetet és a veszélyes állattartást kihagytuk a rendeletből, ezekre magasabb szintű jogszabály van érvényben speciális előírásokkal.

 

Kustánné: Korábban hallani lehetett arról, hogy a volt tsz. majorban nyulakat fognak tenyészteni, erről nem olvastam a rendeletben.

 

Juhász András: Természetesen arra is vonatkoznak szabályok, amelyeket be kell tartani, s azt majd az állatorvos ellenőrzi. A rendeletben rögzítettnél magasabb számú állatokat is lehet tartani, de ahhoz külön engedélyt kell majd kérni. A nagyüzemi állattartást magasabb szintű jogszabály szabályozza.

 

Bécsné: A nagy haszonállatok számát javaslom 10 db-ban megállapítani.

 

Kustánszeg Község Önkormányzati Képviselő-testülete – minősített többségi szavazattal – egyhangúlag a következő rendeletet alkotja:

 

2/2011. (II.21.) számú rendelet

Kustánszeg Község Önkormányzati Képviselő-testülete az állattartásról szóló 2/2011. (II.21.) számú rendeletét megalkotja.

 

A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

 

4./ Aktuális feladatok megbeszélése

 

Juhász András: A vagyonnyilatkozatokat mindenki benyújtotta, melyet az Ügyrendi Bizottság megvizsgált. Intézkedést nem kellett tenni.

 

Kustánszeg Község Önkormányzati Képviselő-testülete egyhangúlag a következő határozatot hozta:

9/2011. számú határozat

Kustánszeg Község Képviselő-testülete az Ügyrendi Bizottság vizsgálata alapján megállapítja, hogy az önkormányzati választást követő vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének a testület minden tagja eleget tett, szankció alkalmazására nem került sor.

A testület felhívja a mb. polgármester figyelmét, hogy a jövő évre vonatkozó benyújtási kötelezettséget hasonló módon szervezze meg.

Határidő: folyamatos

Felelős: Bécs Tiborné mb. polgármester

Juhász András: Korábbi ülésen már beszéltünk, illetve döntöttek a közfoglalkoztatásról. A rövid távú közfoglalkoztatásra benyújtottuk a pályázatunkat. Időközben kiderült, hogy a hosszabb időtartamú közfoglalkoztatásra is az önkormányzat nyújtja be a pályázatot, mert csak így tudja érvényesíteni a járulékkedvezményt.

 

Kustánszeg Község Önkormányzati Képviselő-testülete egyhangúlag a következő határozatot hozta:

 

10/2011. számú határozat

 

Kustánszeg Község Önkormányzati Képviselő-testülete pályázatot nyújt be

a Vas Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ Zalaegerszegi Kirendeltségéhez hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatására.

 

Kéri a mb. polgármestert a pályázat benyújtására.

Határidő: azonnal

Felelős: Bécs Tiborné mb. polgármester

 

Juhász András: A Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás megállapodásának módosítása szükséges a változások aktualizálása és a szociális törvény változása miatt. Az önkormányzat ezideig egyedi döntéseket nem hozott. A határozati kivonatot április 1-ig kell a zalaegerszegi kistérséghez eljuttatni.

 

Kustánszeg Község Önkormányzati Képviselő-testülete egyhangúlag a következő határozatot hozta:

 

11/2011. számú határozat

Kustánszeg Község Önkormányzati Képviselő-testülete Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás módosított megállapodását megtárgyalta és elfogadta.

 

Kéri a mb. polgármestert, hogy a döntésről a Többcélú Kistérségi Társulást értesítse.

 

Határidő: 2011. április 1.

Felelős: Bécs Tiborné mb. polgármester

 

Juhász András: Mozgókönyvtári és közművelődési feladatokra a Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás ebben az évben 600.000.- Ft-ot biztosít, melynek maximum 50 %-át közoktatási feladatokra lehet átcsoportosítani. Ha nem csoportosítunk át, akkor is kell határozatot küldeni.

 

Bécsné: Az elmúlt évek gyakorlata az volt, hogy nem csoportosítottunk át pénzt a közoktatásra.

 

Kustánszeg Község Önkormányzati Képviselő-testülete egyhangúlag a következő határozatot hozta:

 

12/2011. számú határozat

 

Kustánszeg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás által a település mozgókönyvtári szolgáltató helyére lehívott 2011. évi normatíva átadását az alábbiak szerint:

 

A település továbbra is vállalja a mozgókönyvtári szolgáltató hely működtetését az ellátó könyvtárak és a település közti szerződésben foglaltaknak megfelelően. Valamint a település vállalja, hogy az ellátó könyvtárak a település könyvtárában ellenőrzést végeznek a szolgáltató hely működésével kapcsolatban.

 

Kustánszeg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a településre jutó 600.000.- Ft normatíva összegéből 600.000.- Ft, azaz: Hatszázezer forintot mozgókönyvtári és közművelődési célra használ fel.

 

A képviselő-testület felhatalmazza a mb. polgármestert, hogy a Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás részére a határozat eljuttatásáról 2011. április 30-ig gondoskodjon.

 

Határidő: 2011. április 30.

Felelős: Bécs Tiborné mb. polgármester

 

 

Juhász András: A belső ellenőri jelentést határozattal kell elfogadni.

 

Kustánszeg Község Önkormányzati Képviselő-testülete egyhangúlag a következő határozatot hozta:

 

13/2011. számú határozat:

Kustánszeg Község Képviselő-testülete a belső ellenőr 2010. évi munkájáról szóló beszámolót a mellékelt formában és tartalommal jóváhagyja.

Felkéri a mb. polgármestert, hogy a 2011. évi ellenőrzéseket is segítse elő, illetve a beszámolóban foglalt javaslatokat építse be az önkormányzat gazdálkodásába.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Bécs Tiborné mb. polgármester

Juhász András: Az iskola 2010. évi finanszírozásával kapcsolatos válaszlevelet megkaptuk Becsvölgye polgármesterétől. Sajnos nem tudtunk meg többet, mert a kollektív felelősséget emelte ki Magai Ágota, illetve a pénzügyi kimutatásról, elszámolásról csak annyit írt, hogy az a következő ülések témája lesz.

 

Márkus Gyula: Kaptunk írásos előterjesztést az iskola 2011. évi költségvetéséről. Ebben az anyagban nem találtam semmilyen utalást a 2010. évi gondokról, illetve azt láttam, hogy 2011. évre nem tervez kistérségi kiegészítő normatívát. Miért nem ír semmit a tavalyi problémákról.

 

Juhász András: Ezt majd a 2010. évi zárszámadásban szerepeltetik.

 

Kustánné: Iskola fűtéskorszerűsítést fizetjük még? A nyílászárók cseréjére is van hitel?

 

Juhász András: Fizetjük még, de ez a finanszírozáson felül van. 2013-ban jár le. A nyílászárókra nem volt hitel, az önrészt kellett kifizetnünk.

 

Márkus Gyula: A mi önkormányzatunk az elmúlt évi finanszírozást átadta? Úgy tudom, hogy az iskola az ATROPLUSZ közétkeztetési Kft-nek tartozik 2 millió forinttal, miért?

 

Juhász András: Igen, Kustánszeg a teljes finanszírozást átadta, mi nem tartozunk. Az étkezési díjjal, gondolom, azért tartoznak, mert Becsvölgye nem adta át a pénzt.

Véleményem szerint, minél előbb legyen meg az együttes ülés, és lássunk tisztán a pénzügyi helyzetet illetően, mind az iskoláét, mind a két önkormányzatét.

 

Kovács Szilvia: Kérjünk egy múltbeli elszámolást, amit szerintem meg tudnak csinálni.

 

Juhász András: Erről többet most nem érdemes beszélnünk, együttes ülésen részletesen kitárgyaljuk. Hétfőn, 21-én lehetne az együttes ülés, amennyiben Becsvölgyének megfelel.

 

Szirkovics Ákos megvásárolja a paraszai földterületet, amelyben múltkor döntött a képviselő-testület.

 

Márkus Gyula: Két észrevételt szeretnék tenni: a januári Kustánszegi Krónikában olvastam, hogy ezentúl két havonta jelenik meg. Én ezzel nem értek egyet, legyen havonta, mint eddig, akár kevesebb oldalszámmal.

Leader táblákat vegyük le a falutáblákról.

 

Kovács Szilvia: Parasza felé az úton megint sok a felhordott sár, a fakitermelők okozzák. Valamilyen megoldást találni kell arra, hogy letakarítsák maguk után.

 

Juhász András: Az a legnagyobb probléma, hogy nem tudjuk, kik a fakitermelők. Megpróbálunk utánajárni.

 

Bécs Tiborné: Az ülést berekeszti.

 

k. m. f.

 

Juhász András Bécs Tiborné

körjegyző mb. polgármester