Jegyzőkönyv

Kustánszeg Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2011. január 19-i üléséről.

 

Jelen vannak: csatolt jelenléti ív szerint.

Németh Edit: Üdvözlés és a határozatképesség megállapítása után javaslatot tesz a napirendre.

 

Kustánszeg Község Önkormányzati Képviselő-testülete a napirendi javaslatot – formai határozat meghozatala nélkül – egyhangúlag elfogadta.

N a p i r e n d

 

1./ Közfoglalkoztatási pályázat benyújtása.

Előadó: Németh Edit polgármester

 

2./ A 2010. évi költségvetési rendelet módosítása.

Előadó: Németh Edit polgármester

 

3./ A 2011. évi költségvetés első olvasatban való tárgyalása.

Előadó: Németh Edit polgármester

 

4./ Egyebek, aktuális feladatok.

 

5./ Zárt ülésen: Gál Ferencné 8919 Kustánszeg, Jókai u. 30. átmeneti segély kérelme.

 

 

1./ Közfoglalkoztatási pályázat benyújtása. Előadó: Németh Edit polgármester.

Németh Edit: Ez év január 1-jétől változik a közfoglalkoztatás rendszere, illetve aktív korúak ellátása. Az eddigi rendelkezésre állási támogatás helyett bérpótló juttatás lesz, a közcélú foglalkoztatás helyett rövid- és hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás. A rövid időtartamú közfoglalkoztatásban a bérpótló juttatásra jogosultak vehetnek részt napi 4 órás foglalkoztatásban minimum 2 maximum 4 hónapig. A foglalkoztatásra az önkormányzatnak pályázni kell, évente legfeljebb 3 pályázatot adhatunk be. A rövid időtartamú közfoglalkoztatásra Kustánszegen a minimális bevonandó létszám 9 fő, a rendelkezésre álló keret bruttó 1.369.000.- Ft.

A hosszabb időtartamú közfoglalkoztatásban minimum 2 maximum 12 hónapra 6-8 órában foglalkoztathatunk elsősorban bérpótló juttatásban részesülő álláskeresőt. Erre egy évben egy pályázatot lehet beadni. Keretünk 1 fő, melyhez bruttó 485.000.- Ft-ot kaphatunk.

A rövidtávú foglalkoztatásra az önkormányzat önállóan pályázik, míg a hosszabb időtartamúra a Többcélú Kistérségi Társulással közösen.

 

Márkus Gyula: A Kistérség a meghatározott kereten felül is szeretne pénzhez jutni?

 

Juhász András: A közös pályázat lényege, hogy lesznek önkormányzatok, akiknek a kerete nagyon kevés nem tudnak hosszabb időtartamra sikeresen pályázni, illetve akik nem tartanak igényt a keretre, azt felosztják az arra igényt tartó önkormányzatoknak.

Véleményem szerint célszerű minél hamarabb pályázni, mert később lehet, hogy már nem lesz pénz. Pályázati adatlapot a szükséges mellékletekkel kell megküldeni a Munkaügyi Központba, s majd csak azután kell névszerint kiközvetíttetni az embereket.

Minden bérpótló juttatásra jogosultnak 30 nap munkaviszonyt kell szereznie, ellenkező esetben kikerül a szociális rászorultsági körből.

 

Kustánszeg Község Önkormányzati Képviselő-testülete egyhangúlag a következő határozatot hozta:

 

1/2011. számú határozat

 

Kustánszeg Község Önkormányzati Képviselő-testülete pályázatot nyújt be

a Vas Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ Zalaegerszegi Kirendeltségéhez rövid időtartamú közfoglalkoztatás támogatására.

 

Kéri a polgármestert a pályázat benyújtására.

Határidő: azonnal

Felelős: Németh Edit polgármester

 

Kustánszeg Község Önkormányzati Képviselő-testülete egyhangúlag a következő határozatot hozta:

 

2/2011. számú határozat

 

Kustánszeg Község Önkormányzati Képviselő-testülete a hosszabb időtartamú közfoglalkoztatásra a Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulással

Együttműködve kíván pályázatot benyújtani.

 

 

2./ A 2010. évi költségvetési rendelet módosítása. Előadó: Németh Edit polgármester.

Juhász András: Az önkormányzatnak a költségvetését negyedévenként kötelező felülvizsgálni, s rendeletét módosítania. A költségvetés induló összege az elfogadáskor 67.034.000.- Ft, s ez az összeg év végére 69.189.000.- Ft-ra módosult.

 

Kustánszeg Község Önkormányzati Képviselő-testülete egyhangúlag – minősített többségi szavazattal – a következő rendelet alkotja:

 

1/2011. számú (I. 26.) számú rendelete

 

Kustánszeg Község Önkormányzati Képviselő-testülete az 1/2011. (I.26.) számú rendeletét az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló többször módosított 3/2010. (III.05.) számú rendeletének módosításáról megalkotja.

 

A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

 

 

3./ A 2011. évi költségvetés első olvasatban való tárgyalása. Előadó: Németh Edit polgármester.

Juhász András: A költségvetést minden évben két olvasatban kell megtárgyalni, ez egyrészt jogszabályi előírás, másrészt ilyenkor még az információ is kevés.

A kiadott 1. számú melléklet tartalmazza a bevételeket, melyet részletesen szeretnék ismertetni. Természetesen még lehet változás.

 

A költségvetést érintően sajnos nagyon rossz hírrel kellett szembesülnünk az iskolai oktatáshoz biztosított kistérségi normatívával kapcsolatosan.

 

Németh Edit: Az iskolánkkal kapcsolatosan nagyon-nagy gondban vagyunk, nem tudunk hozzájutni a kistérségi kiegészítő normatívához, kb. 16 millió Ft-hoz. Ez ügyben próbálkoztunk sokfelé segítséget kérni, a zalaegerszegi polgármesternél, a Zala Megyei Közgyűlésnél, ezeknek a megkereséseknek sajnos semmi eredménye nem volt. A becsvölgyei polgármester az illetékes minisztériumokkal is levelezett, szintén eredménytelenül. Ezután ültünk le a Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás oktatási és közművelődési referensével, Vásár Mariannal, aki azzal szembesített bennünket, hogy nemcsak a 2011. évi normatív lehívásával van gond, hanem a 2010. évi lehívott normatívára is visszafizetési kötelezettségünk lehet.

Eddig erről senki nem beszélt, a háromnegyedéves intézményi költségvetés tárgyalásakor úgy tűnt, hogy minden rendben van, s most kiderült, hogy mégsem.

 

Márkus Gyula: Ki kell deríteni, hogy ki hibázott!

 

Juhász András: Az iskola közös intézmény, a felelősség is közös. El lehet indítani a felelősségre vonást, de a gondot az sem oldja meg, mert a jogtalan lehívást vissza kell fizetni kamatostól, bírságostól.

 

Márkus Gyula: Én azt javaslom, hogy hivatalosan, írásban kérjünk tájékoztatót erről a becsvölgyei önkormányzattól, illetve az iskolától!

 

Kustánszeg Község Önkormányzati Képviselő-testülete egyhangúlag a következő határozatot hozta:

 

3/2011. számú határozat

 

Kustánszeg Község Önkormányzati Képviselő-testülete az önkormányzat 2011. évi költségvetést első olvasatban elfogadta.

 

Felkéri a polgármestert, hogy a költségvetés végleges tárgyalásáig a Szegi Suli Általános Iskola finanszírozásával kapcsolatos problémákat Becsvölgye Község Önkormányzatával tisztázza.

 

Határidő: 2011. február 28.

Felelős: Németh Edit polgármester

 

4./ Egyebek, aktuális feladatok.

 

Németh Edit: Zalaegerszeg Megyei Jogú Város polgármestere levélben keresett meg bennünket, hogy kössünk társulási megállapodást a zalaegerszegi általános iskolába járó tanulók tanulmányainak finanszírozására.

Egy diák jár Andráshidára iskolába a szülő döntése alapján, ezért nem gondolom, hogy jogos a kérésük. Egyelőre biztosított nálunk az alapfokú oktatás, ne engedjék meg a zalaegerszegi iskoláknak, hogy felvegyenek vidékről bejáró gyerekeket.

 

 

Pais Tibor keresett meg, hogy a legutóbbi hulladékgyűjtő edények cseréjekor a hulladékszállító autó teljesen tönkretette a bejáratát. A szelektív hulladékgyűjtő edényeket az általános iskola kertjének sarkába épített szigetre tették, Pais Tibor területe mellett, amelyet ő bejárati útnak alakított ki. 2006.évben, amikor a sziget elkészült, az akkori polgármesterrel kötöttek egy megállapodást, hogy hozzájárul az útként használt terület igénybevételéhez, s ennek fejében az önkormányzat vállalja az igénybevétel során keletkező károk helyreállítását, és most Pais Tibor jogosan kéri a helyreállítást.

 

Márkus Gyula: Nem jó helyen van a hulladéksziget, kellene keresni alkalmasabb területet.

 

Németh Edit: Korábban is sokat gondolkodtunk, hogy hol lenne megfelelő terület, de nem tudtunk okosat kitalálni. Én most megígértem, hogy a falugondnok addig kiigazítja a tönkretett területet és megpróbálunk alkalmasabb helyet keresni.

 

Szirkovics Ákos levélben fordult az önkormányzathoz, hogy szeretné megvásárolni a 703 hrsz-ú, 678 m2 területű ingatlant, melyért 40 Ft/m2 vételárat ajánl.

 

Juhász András: Szirkovics Ákos 2009-ben vásárolt több területet 80 Ft/m2 áron, ezért én a 40 Ft-os ajánlatot kevésnek találom, a 100 Ft/m2 árat tartanám korrektnek.

 

Kustánszeg Község Önkormányzati Képviselő-testülete egyhangúlag a következő határozatot hozta:

 

4/2011. számú határozat

Kustánszeg Község Önkormányzati Képviselő-testülete a kustánszegi 703 hrsz-ú 678 m2 területű ingatlant 100 Ft/m2 áron felajánlja megvételre. Szirkovics Ákos 8918 Csonkahegyhát, Kossuth u. 53. szám alatti lakos részére.

 

Megbízza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Németh Edit polgármester

 

Németh Edit: A decemberi ülésünkön megtárgyaltuk a 2011. évi hulladékszállítási díjat, s elfogadtuk, hogy az ISPA használati díjat áthárítjuk a lakosságra. December 16-án kaptunk újabb előterjesztést a ZALA-DEPO-tól, hogy az ISPA használati díj mégsem 100 %-ban kerül bevezetésre 2011. évtől, hanem 80 %-ban, s emiatt változott a hulladékszállítás összege, a korábbi 438.- Ft/alkalom+ ÁFA összegről 406.- Ft/alkalom+ÁFA összegre csökkent. Új határozatot kell hoznunk a december 7-i ülésen elfogadott helyett.

 

Kustánszeg Község Önkormányzati Képviselő-testülete egyhangúlag a következő határozatot hozta:

 

5/2011. számú határozat

 

Kustánszeg Község Önkormányzati Képviselő-testülete a 2011. évi hulladékszállítási díjat ISPA használati díjjal növelten 406.- Ft/alkalom+ÁFA

összegben fogadja el.

 

Kéri a polgármestert, hogy a döntésről a ZALA-DEPO Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Kft-t értesítse.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Németh Edit polgármester

 

Kovács Szilvia Katalin: Srágli Zsolték megkértek, hogy jelezzem ülésen, hogy a kisfiúk az iskolából fél hazamenni az utcán csavargó kutyáktól. Arra gondoltam, hogy a helyi újságban írjunk egy felhívást, hátha érünk el eredményt.

 

Juhász András: Az újságban már többször kértük a lakosságot, hogy ne engedjék közterületre a kutyájukat. Jó lenne tudni név szerint, hogy kinek a kutyája csavarog az úton, akkor tudnánk hatásosabban intézkedni.

 

Márkus Gyula: Én az autóbusz parkolással szeretnék felvetést tenni. Most már több autóbusz is van a faluban nemcsak egy. Ha jól emlékszem a kemping előtt van a kijelölt parkolóhelyük, ezzel szemben mindig máshol parkolnak, attól függően ki a sofőr, néha nagyon rossz helyen. A Jókai út elején lévő hídon, a Kossuth utca 26. előtti kanyarban, ami balesetveszélyes. Nagyon sokszor két busz parkol a polgármesteri hivatal és a kultúrház előtti parkolóban. Valamilyen megoldást kell erre találni. Ha szükséges, keressük meg a ZALA VOLÁN-t.

 

Németh Edit: Tájékoztatásképpen szeretném elmondani, hogy a Becsvölgye-Kustánszeg-Csonkahegyhát Református Egyházközség a Kustánszeg, Templom u. 5. szám alatti, jelenleg általános iskola, ingatlanért 16 millió Ft pénzbeli kártalanítást kapott.

Zárt ülésen kell még Gál Ferencné átmeneti segély kérelmében dönteni.

 

A nyílt ülést berekeszteni.

 

 

k.m. f.

 

Juhász András Németh Edit

körjegyző polgármester