Kustánszeg Község Önkormányzata Képviselőtestületének

1/2012. (II.15.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló

többször módosított

5/2011. (III.25.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Kustánszeg Község Önkormányzati Képviselőtestülete az államháztartási, valamint a 2011. évi költségvetésről szóló törvények előírásai alapján a 2011. évre vonatkozó költségvetési rendeletét a 2011. december 31-i állapot szerint az alábbiak szerint módosítja:

A költségvetés főösszegei

1.§.

A rendelet 2.§-a az alábbiak szerint módosul:

Kustánszeg Község Képviselő-testülete az önkormányzat 2011. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 84.000,- forinttal lecsökkenti, és 58.582.000,- forintban határozza meg.

A költségvetés bevételei

2.§.

A rendelet 3.§. (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

/5/ A bevételek és a kiadások közötti egyensúly megteremtése céljából az önkormányzat 4.319.000,- Ft-os működési hitel felvételét irányozza elő.

A költségvetés kiadásai

3.§.

A rendelet 4.§. (1) bekezdése az alábbiak szerint változik:

/1/ A kiadások között kiemelten kerülnek meghatározásra:

– személyi juttatások: 7.376.000

– munkaadót terhelő járulékok: 2.284.000

– dologi kiadások: 13.108.000

– tám.értékű műk. kiad., pe. átadás: 24.656.000

– önk. által folyósított ellátások: 7.265.000

– felhalmozási kiadások: 3.893.000

A rendelet 4.§-a egy (8) bekezdéssel egészül ki:

A 2011. IV. negyedévi előirányzat változásokat a rendelet

13. számú melléklete rögzíti.

Hatályba léptető rendelkezések

3.§.

Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Kustánszeg, 2012. február 13.

/ Bécs Tiborné / / Juhász András /

polgármester körjegyző

Kihirdetésre került: 2012. február 15.

/ Juhász András /

körjegyző