Jegyzőkönyv

Kustánszeg Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2010. december 7-i üléséről.

Jelen vannak: csatolt jelenléti ív szerint.

Németh Edit: Üdvözlés és a határozatképesség megállapítása után javaslatot tesz a napirendre.

Kustánszeg Község Önkormányzati Képviselő-testülete a napirendi javaslatot – formai határozat meghozatala nélkül – egyhangúlag elfogadta.

N a p i r e n d

1./ 2011. évi ivóvízdíj elfogadása, rendelet alkotás.

Előadó: Németh Edit polgármester,

2./ Hulladékszállítás 2011. évi díja.

Előadó: Németh Edit polgármester

3./ Aktuális feladatok

4./ Zárt ülésen Bakáné Dóra Zsuzsanna és Srágli Zsolt kustánszegi lakosok kamatmentes kölcsön kérelmének elbírálása.

Előadó: Németh Edit polgármester

1./ 2011. évi ivóvízdíj elfogadása, rendelet alkotás. Előadó: Németh Edit polgármester.

Németh Edit: A ZALAVÍZ Zrt. által készített előterjesztést megküldtük önöknek. Már évek óta két változatot ajánlanak, az „A” variáció csak fogyasztásfüggő, míg a „B” variácó használati díjat is tartalmaz, fedezi a fejlesztési tervben szereplő munkák megvalósításához szükséges forrást.

Kustánszeg egy kicsit „fekete bárány” volt, mert mindig az „A” variációt fogadta el a testület, így a Közös Pénzügyi Alapban nekünk nincs tartalékunk. Ha az „A” variációt fogadjuk el, marad az elmúlt évi díj, ha a „B” variációt, akkor 349 Ft/+ÁFA lesz a 2011. évi vízdíj.

Juhász András: A Közös Pénzügyi Alapba befolyt pénzből előlegezi meg a munkákat a ZALAVÍZ. A díj megállapításánál gondolni kell a ivóvízminőség javításra, amelyhez kell plusz pénznek lenni, ezért én a „B” variációt javaslom elfogadni.

Márkus Gyula: Nekem nem nagyon tetszik, hogy a ZALAVÍZ más pénzéből gazdálkodik.

Kovács Szilvia: El tudom fogadni az emelést a lakosság korrekt tájékoztatásával.

Kustánszeg Község Önkormányzati Képviselő-testülete – minősített többségi szavazattal – egyhangúlag a következő rendeletet alkotja:

8/2010. (XII. 14.) számú rendelet

Kustánszeg Község Önkormányzati Képviselő-testülete az ivóvíz-szolgáltatás 2011. évi díjáról szóló 8/2010. (XII.14.) számú rendeletét megalkotja.

A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

2./ Hulladékszállítás 2011. évi díja. Előadó: Németh Edit polgármester

Németh Edit: Ezt az anyagot is kiküldtük, és a ZALA DEPO is kétféle díjat ajánl. Az első variáció csak az inflációkövetést venné figyelembe, és az ISPA használati díjat az önkormányzat fizetné.

A második variáció szerint az ISPA használati díj beépülne a lakossági díjba. 2010. évben az ISPA használati díj 75 %-a már beépült a lakossági díjba, 376 Ft/alkalom volt + ÁFA.

2011. évben ISPA használati díj nélkül 280 FT/alkalom+ÁFA lenne a lakossági díj, használati díjjal pedig 438 Ft/alkalom+ÁFA.

Juhász András: Ha az első variációt fogadják el, csökken a lakossági díj, így mi egy harmadik variációt is felvetettünk, mégpedig, hogy maradjon a 2010. évi díj (376 Ft) és a 2011. évi ISPA használati díjjal emelt 438 Ft összegének a különbözetét pedig fizetné az önkormányzat.

Márkus Gyula: Ez nem olyan nagy tétel, hogy ne tudná a lakosság kifizetni. Én a második variációt javaslom.

Kovács Szilvia: Én a harmadik variációt támogatom.

Kustánszeg Község Önkormányzati Képviselő-testülete 3 igen szavazattal – 1 szavazat a harmadik variáció mellett – a következő határozatot hozta:

36/2010. számú határozat

Kustánszeg Község Önkormányzati Képviselő-testülete a 2011. évi hulladékszállítási díjat ISPA használati díjjal növelten 438.- Ft/alkalom+ÁFA

Összegben fogadja el.

Kéri a polgármestert, hogy a döntésről a ZALA-DEPO Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Kft-t értesítse.

Határidő: 2010. december 31.

Felelős: Németh Edit polgármester

3./ Aktuális feladatok

Németh Edit: Horváth Richárd 8. osztályos tanulónak lehetősége nyílt részt venni a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjában, s az önkormányzatnak határozatban kell arról dönteni, hogy részt veszünk ebben a programban. Elvi támogatást adunk, pénzbeli támogatást nem. A Zrínyi Miklós Gimnáziumban szeretne ő tanulni.

Kustánszeg Község Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag a következő határozatot hozta:

37/2010. számú határozat

Kustánszeg Község Önkormányzati Képviselő-testülete benyújtja pályázatát a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjában való részvételre.

Támogatja, hogy Horváth Richárd György (szül.: Zalaegerszeg, 1995. 11.17., an.: Czenner Jolán) nyolcadik évfolyamos tanuló Kustánszeg község képviseletében részt vegyen a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjában.

Az önkormányzat elviekben támogatja a tanulót, anyagi támogatást nem tud

nyújtani számára.

Felkéri a polgármestert, hogy a döntésről az érintetteket értesítse.

Határidő: 2010. december 10.

Felelős: Németh Edit polgármester

Németh Edit: Zalaegerszeg polgármestere levélben keresett meg bennünket, hogy a Tűzoltóság eszközeinek fejlesztésére, felújítására pályázatot nyújtottak be, s az önrész biztosításához kérik 74 községi önkormányzat segítségét is. Lakosságszámra lebontva Kustánszegtől 53.436.- Ft-támogatást. Sajnos ebben az évben már nincs pénzünk, de most nem is kell. Elvi támogatásunkról biztosítanánk őket, nyertes pályázatuk esetén a jövő évi költségvetés terhére tudnánk csak támogatást adni.

Kustánszeg Község Önkormányzati Képviselő-testülete egyhangúlag a következő határozatot hozta:

38/2010. számú határozat

Kustánszeg Község Önkormányzat Képviselő-testülete Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóságeszközeinek fejlesztésre benyújtott pályázathoz – sikeres pályázat esetén – az önkormányzatra eső önrészt (53.436.- Ft-ot) a 2011. évi költségvetésében biztosítja.

Kéri a polgármestert, hogy a döntésről ZMJV polgármesterét értesítse.

Határidő: azonnal

Felelős: Németh Edit polgármester

Németh Edit: Zárt ülésen kell két kölcsön kérelemben döntenünk.

A nyílt ülést berekeszti.

k. m. f.

Juhász András Németh Edit

Körjegyzőpolgármester