Jegyzőkönyv

Kustánszeg Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2010. november 15-i üléséről.

 

Jelen vannak: csatolt jelenléti ív szerint.

Németh Edit: Üdvözlés és a határozatképesség megállapítása után javaslatot tesz a napirendre.

 

Kustánszeg Község Önkormányzati Képviselő-testülete a napirendi javaslatot – formai határozat meghozatala nélkül – egyhangúlag elfogadta.

N a p i r e n d

 

1./ Új képviselő beiktatása, eskütétele.

Előadó: Németh Edit polgármester

 

2./ 2011. évi költségvetési koncepció .

Előadó: Németh Edit polgármester

 

3./ Belső ellenőr 2011. évi munkaterve.

Előadó: Juhász András körjegyző.

 

4./ Adózás helyzetéről beszámoló

Előadó: Juhász András körjegyző

 

5./ Közvilágítás korszerűsítés megvalósítása

Előadó: Juhász András körjegyző

6./ Aktuális feladatok megbeszélése

 

7./ Zárt ülésen: Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj- pályázat elbírálása.

 

 

1./ Új képviselő beiktatása, eskütétele. Előadó: Németh Edit polgármester.

Németh Edit: A múlt ülésen határozattal elfogadtuk Lakatos Dezső képviselő lemondását. A választás eredményeként az őt követő legtöbb szavazatot Márkus Gyula kapta, így az eskü letételét követően ő töltheti be a megüresedett képviselői helyet.

 

Márkus Gyula leteszi az előírt esküt. (eskütételi jkv. csatolva)

 

2./ 2011. évi költségvetési koncepció . Előadó: Németh Edit polgármester

Juhász András: Az önkormányzati tervezés eltér a vállalkozói, banki szférától. A következő évi koncepciót november 30-ig kell elfogadni annak ellenére, hogy ilyenkor még nagyon kevés információnk van, teljes a bizonytalanság. Az állami költségvetés elfogadása után 60 napon belül el kell fogadni az önkormányzat költségvetését. A mi körjegyzőségünkhöz tartozó települések esetében ez úgy szokott történni, hogy először elfogadjuk a körjegyzőség költségvetését, majd a közösen működtetett intézmények költségvetését, tehát ami beépül az önkormányzatok költségvetésébe, s utána lehet tervezni a saját költségvetést. Két olvasatban kell megtárgyalni. A jövő évben a közfoglalkoztatás teljesen átalakul, s ez megint az önkormányzatokat érinti legrosszabbul.

 

Kustánszeg Község Önkormányzati Képviselő-testülete egyhangúlag a következő határozatot hozta:

 

29/2010. számú határozat

Kustánszeg Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2011. évi költségvetési koncepcióját elfogadja.

Kéri a polgármestert, hogy a költségvetési tervezetet első olvasatban a törvény hatálybalépését követően nyújtsa be elfogadásra.

 

Határidő: 2011. január 31.

Felelős: Németh Edit polgármester

 

3./ Belső ellenőr 2011. évi munkaterve. Előadó: Juhász András körjegyző.

Juhász András: A Közép-zalai Belsőellenőrzési Társuláshoz tartozunk, a belső ellenőrünk Horváth Ágnes. Ő segítő szándékkal ellenőriz. A munkatervet november 15-ig kell elfogadni. Kustánszegen jövőre az előirányzat módosítások szabályszerű átvezetése lesz a ellenőrzés célja.

 

Kustánné: „Más hibájából tanul az ember” alapon működik a belső ellenőrzés?

 

Juhász András: Ezt nem mondhatnám, mert mindenhol mást ellenőriznek, és az ellenőrzések tapasztalatait sem teszi közzé az államkincstár, viszont szigorúan visszafizettetik a jogtalanul felvett állami támogatást, természetesen kamatostól.

 

Kustánszeg Község Önkormányzati Képviselő-testülete egyhangúlag a következő határozatot hozta:

 

30/2010. számú határozat

Kustánszeg Község Önkormányzati Képviselő-testülete a söjtöri székhelyű Belsőellenőrzési Társulás 2011. évi munkatervét jóváhagyja.

 

Felkéri a polgármestert, hogy a Belsőellenőrzési Társulást a döntésről értesítse.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Németh Edit polgármester

 

4./ Adózás helyzetéről beszámoló. Előadó: Juhász András körjegyző.

Juhász András: Az írásos előterjesztést részletesen ismerteti. A kiadott táblázatból kitűnik, hogy befizetéseket tekintve ez az év jó volt, de vannak hátralékosok. A kintlévőségeket az APEH-on keresztül is behajtathatjuk, ebben egyedül nem kívánok lépni, kérem az Önök segítségét, támogatását. Mindenképpen először egy felszólító levelet küldünk ki, csak utána lépnénk keményebben, ha szükséges az APEH felé.

 

Kovács Szilvia: Ezzel értek egyet, először felszólítás és csak utána az APEH megkeresése.

 

Kustánszeg Község Önkormányzati Képviselő-testülete egyhangúlag a következő határozatot hozta:

 

31/2010. számú határozat

 

Kustánszeg Község Önkormányzati Képviselő-testülete az adózás helyzetéről szóló beszámolót elfogadta.

 

Kéri a körjegyzőt, hogy az adóhátralék behajtására a szükséges intézkedéseket tegye meg.

 

Határidő: 2010. december 31.

Felelős: Juhász András körjegyző

5./ Közvilágítás korszerűsítés megvalósítás. Előadó: Juhász András körjegyző.

Németh Edit: Sokat költünk a közvilágításra, a jelenlegi rendszer 2002-es. A jelenlegi pedig egy hirtelen jött lehetőség, amellyel jelentős megtakarítás várható.

 

Juhász András: A véletlen folytán bukkantunk a lehetőségre. A lényege, hogy a jelenlegi rendszertől eltérő, más típusú LED világításról van szó, amelynek lényegesen kisebb az energiafelvétele. Esztergomi cég foglalkozik ezzel, és több város, illetve falu élt már vele. A lámpák élettartama 10-15 év. A megtakarítás az energiaigényből és a lámpák élettartamából adódik össze. Egy év alatt 1,8 millió Ft-os megtakarítás várható, ha minden jól megy, karácsonyra elkészülhet. Elvi döntést kellene hozni, hogy foglalkozzunk-e vele, vagy sem. A beruházás összértéke 10 millió Ft és 50 %-os uniós támogatású.

Kustánszeg Község Önkormányzati Képviselő-testülete egyhangúlag a következő határozatot hozta:

 

32/2010. számú határozat

 

Kustánszeg Község Önkormányzati Képviselő-testülete részt kíván venni az új típusú közvilágítási rendszer kiépítésében.

Felhatalmazza a polgármestert, hogy az esztergomi székhelyű cég képviselőivel a megvalósítás feltételeiről tárgyalásokat folytasson, majd számoljon be a testületnek a konkrét lehetőségekről.

 

Határidő: 2010. december 31.

Felelős: Németh Edit polgármester

 

6./ Aktuális feladatok megbeszélése

 

Németh Edit: Megbeszéltük, hogy kérünk hótolásra árajánlatot Németh Lajostól. Erre alkalmas hótoló ekéje csak neki van a faluban. 6.500.- Ft/óra árajánlatot tett.

 

Márkus Gyula: Mást is megkérdezhetnénk.

 

Németh Edit: Mindenképpen helyiben gondolkodjunk, mert ő azonnal a rendelkezésre tud állni.

A részleteket meg kell vele beszélni, hogy mekkora hó esetén induljon el havat takarítani.

 

A Zalaispa hulladékgazdálkodási projekt megvalósítására Társulási Tanács alakult, melybe delegált tag Geráth Sándor polgármester volt, helyette kell új tagot határozattal delegálni.

 

Kustánszeg Község Önkormányzati Képviselő-testülete egyhangúlag a következő határozatot hozta:

 

33/2010. számú határozat

 

Kustánszeg Önkormányzati Képviselő-testülete a ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Tanácsba Németh Edit polgármestert delegálja.

A testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a döntésről a ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulás Projektirodáját írásban tájékoztassa.

 

Határidő: 2010. november 30.

Felelős: Németh Edit polgármester

 

 

Németh Edit: Önkormányzatunk tagja annak a társulásnak, amely azért jött létre, hogy ivóvízminőség javítására pályázatot adhassunk be. A pályázatot a ZALAVÍZ Zrt. nyújtotta be. Az elképzelések szerint Zalaegerszegről kapnánk az ivóvizet. Ez számomra egyelőre nagyon elképesztőnek tűnik, de még nem látom teljesen tisztán ezt a helyzetet.

A társulás delegált tagja eddig a korábbi polgármester, Geráth Sándor volt, kérik hogy új tagot delegáljon az önkormányzat. Én nem akarom ezt kisajátítani, bárki jelentkezhet.

 

Juhász András: Részt vettem az előkészítő munkában, eddig jobbára a polgármesterek voltak a delegáltak, de meghatalmazással bárki szavazati joggal részt vehet az ülésükön.

 

Márkus Gyula: A Zalavíz Zrt. teljesen monopolhelyzetbe kerül.

 

Kustánszeg Község Önkormányzati Képviselő-testülete egyhangúlag a következő határozatot hozta:

 

34/2010. számú határozat

 

Kustánszeg Község Önkormányzati Képviselő-testülete az Önkormányzatok Ivóvízminőség Javító Társulásába tagként Németh Edit polgármestert delegálja.

Kéri a polgármestert, hogy a döntésről a Társulást értesítse.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Németh Edit polgármester

 

Németh Edit: Amikor korábban polgármester voltam az átmeneti segélyekben való döntés a képviselő-testület hatásköre volt, s ez időközben polgármesteri hatáskör lett. Én ezzel nem kívánok élni, szeretném, ha visszakerülne testületi hatáskörbe.

 

Juhász András: A szociális gondoskodásról szóló rendeletben azért rögzítettük így, mert a jogorvoslati lehetőség így két lépcsős lett. A polgármesteri döntés ellen a képviselő-testülethez lehet jogorvoslattal fordulni, míg a testületi döntés ellen azonnal a bírósághoz.

 

Németh Edit: Akkor ne variáljunk, maradjon így, de én mindenképpen kikérem a testület véleményét.

 

A hagyományos Falu Télapó maradjon-e továbbra is? Ennél jobbat nem tudunk kitalálni. Milyen értékben vásároljunk? Én azt javasolnám, hogy az egyéb vásárlásainkat Lakatos Dezsőnél bonyolítjuk, ezért a mikulás csomagokat rendeljük meg a Szabó Andreánál. Milyen értékben?

 

Kustánné: 500.- Ft/csomag.

 

A képviselő-testület alaki határozat meghozatal nélkül úgy döntött, hogy 500.- Ft/csomag értékben Szabó Andreánál rendeli meg a mikulás csomagokat.

 

Kovács Szilvia Katalin: A szomszédban lévő elhanyagolt területtel tudunk-e valamit kezdeni? Külföldi a tulajdonosa, nem volt még itt.

 

Juhász András: Külföldi jogsegélyszolgálaton keresztül tudnánk felszólítani.

 

Németh Edit: Zárt ülésen kell elbírálnunk a Bursa Hungarica pályázatokat.

A nyílt ülést berekeszti.

 

k. m. f.

 

 

Juhász András Németh Edit

Körjegyző polgármester