J e g y z ő k ö n y v

Kustánszeg Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2010. október 18-i alakuló üléséről.

Jelen vannak: csatolt jelenléti ív szerint

 

 

Meghívott: Bodó Jánosné a HVB elnöke és Juhász András körjegyző.

 

 

Bécs Tiborné korelnök: Üdvözlés és a határozatképesség megállapítása után javaslatot tesz a napirendre.

 

 

A képviselő-testület a napirendi javaslatot – formai határozat meghozatala nélkül – egyhangúlag elfogadta.

 

 

 

N a p i r e n d:

 

1./ A választási bizottság tájékoztatója a választás eredményéről, megbízólevelek átadása.

Előadó: Bodó Jánosné HVB. Elnök

 

2./ Az önkormányzati képviselők eskütétele.

Előadó: Juhász András körjegyző

 

3./ A polgármester eskütétele

Előadó: Juhász András körjegyző

 

4./ Alpolgármester megválasztása, eskütétele

Előadó: Németh Edit polgármester

 

5./ Polgármester, alpolgármester és képviselők tiszteletdíjának megállapítása

Előadó: Juhász András körjegyző

 

6./ Ciklusprogram ismertetése

Előadó: Németh Edit polgármester

 

7./ Aktuális feladatok

 

 

 

1./ A választási bizottság tájékoztatója a választás eredményéről, megbízólevelek átadása. Előadó: Bodó Jánosné HVB. Elnök

Bodó Jánosné: Ismerteti a 2010. október 3-i önkormányzati választás eredményét, (jkv-höz csatolva) majd átadja a megbízóleveleket.

 

2./ Az önkormányzati képviselők eskütétele. Előadó: Juhász András körjegyző

A Helyi Választási Bizottság elnöke, Bodó Jánosné előtt a képviselők leteszik az előírt esküt. (eskü tételi jkv. csatolva)

 

 

3./ A polgármester eskütétele. Előadó: Juhász András körjegyző.

A Helyi Választási Bizottság elnöke előtt Németh Edit polgármester leteszi a törvényben előírt esküt. (jkv-höz csatolva)

 

4./ Alpolgármester megválasztása, eskütétele Előadó: Németh Edit polgármester.

Németh Edit: Javaslom alpolgármesternek Bécs Tibornét. Harmadik alkalommal választották újra képviselőnek, lelkiismeretes, úgy gondolom, jól tudunk együtt dolgozni.

 

A képviselő-testület tagjai közül szavazatszámláló bizottságot választott, melynek tagjai: Kovács Szilvia Katalin, Kustánné Gyalog Márta és Lakatos Dezső. A szavazatszámláló bizottság a titkos szavazást lebonyolította. (eredményéről jkv. csatolva)

 

Kustánszeg Község Önkormányzati Képviselő-testülete egyhangúlag a következő határozatot hozta:

 

23/2010. számú határozat

Kustánszeg Község Önkormányzati Képviselő-testülete tagjai sorából alpolgármesternek választja Bécs Tibornét.

Az alpolgármester társadalmi megbízatásban végzi tevékenységét.

Felkéri a polgármestert, hogy az alpolgármesterrel kapcsolatos okmányokat készítse el, illetve az eskü letételét biztosítsa.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Németh Edit polgármester

 

Bécs Tiborné Németh Edit polgármester előtt letette az előírt esküt. (jkv. csatolva)

 

5./ Polgármester, alpolgármester és képviselők tiszteletdíjának megállapítása. Előadó: Juhász András körjegyző.

Juhász András: Németh Edit társadalmi megbízatású polgármesterként indult, az ő tiszteletdíját a köztisztviselői illetményalap (38.650.- Ft) 2,5 – 4 –szeresében határozza meg a törvény. Írásbeli nyilatkozat alapján ennél kevesebb tiszteletdíj megállapítható, illetve mellőzhető.

 

Németh Edit: Önmérsékletet tanúsítok, nem a pénz motivál, erre kérem a képviselőket is. Én nem igazán értettem egyet azzal sem, hogy az elmúlt négy évben kaptak tiszteletdíjat.

 

Bécsné: Bruttó 10.000.- Ft tiszteletdíjat kaptunk,, ebből nekem 5.600.- Ft maradt meg nettóban, s ezt a pénzt el is adakoztuk.

 

Németh Edit: Én magamnak bruttó 50.000.- Ft-ot gondoltam, költségátalányt nem kérek, esetleg a telefonköltségem merülhet fel.

 

Juhász András: A legkisebb faluban is kb. 100.000.- Ft körül van a tiszteletdíj, s emellett költségtérítést is kapnak. A minimumnak nem kellene alámenni, mert ezt az összeget még ki lehet gazdálkodni.

 

Németh Edit: Legyen most 50.000.- Ft a tiszteletdíjam, s ha jól dolgozom, akkor térjünk vissza az esetleges emelésre.

 

Bécsné: 110.000.- Ft-ot javaslok megállapítani. Mindenki tudja, hogy itt dolgozni kell, s mellette még költségek is merülnek fel.

 

Kustánszeg Község Önkormányzati Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, 1 nem ellenében a következő határozatot hozta:

 

24/2010. számú határozat

 

Kustánszeg Község Önkormányzati Képviselő-testülete Németh Edit polgármester tiszteletdíját 110.000.- Ft-ban állapítja meg.

 

Kéri a körjegyzőt, hogy a tiszteletdíj számfejtéséhez szükséges intézkedéseket

tegye meg.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Juhász András körjegyző

 

Juhász András: Az alpolgármester is kaphat tiszteletdíjat.

 

Bécsné: Nem kérem tiszteletdíj megállapítását, ezen a téren a képviselőkkel vegyenek együtt.

Eddig bruttó 10.000.- Ft-ot kaptam képviselőként, s a körjegyzőség másik két településén is így van, én ezt támogatom.

 

Lakatos Dezső: Először én is húzódoztam a tiszteletdíj ellen, de visszaadakozzuk a rendezvényeken.

 

A képviselő-testület az alpolgármester és a képviselők tiszteletdíját is változatlanul hagyja, (bruttó 10.000.- Ft), így rendeletmódosításra nem kerül sor.

 

6./ Ciklusprogram ismertetése Előadó: Németh Edit polgármester.

Németh Edit: Én a polgármesteri feladatot csapatmunkának tekintem és mindenkire számítok is. A korábbi testületeimre is büszke vagyok, remélem, ez most is így lesz. Minden segítő kritikát jószándékkal fogadok és el is várom. Úgy gondolom eleinte többször kell üléseznünk, Bécsné és Lakatos Dezső irányvonalát elég jól ismerem, de szeretném megismerni Kovács Szilvia és Kustánné elképzeléseit is.

Ami a nyilvános ülésen elhangzik azt lehet a faluban is ismertetni, illetve a helyi újságban is benne lesz, de a zárt ülésen elhangzottakat nem lehet kivinni faluba.

Látványos fejlesztés nem várható a következő négy évben, hiszen nincs jó anyagi helyzetben az önkormányzat. Amit fontosnak tartanék: össze kell rázni a közösséget, az elmúlt 4 évben háttérbe szorult a társadalmi munka, ezt szeretném feléleszteni mindenképpen. Tervezek létrehozni egy kulturális közösséget, erről vannak is elképzeléseim, mert a női kórus felbomlásával űr keletkezett a faluban. Szeretném megszólítani a nyugdíjasokat, közösségbe csalogatni őket, de a fiatalokra is gondolni kell, vonzó programokat kell szervezni számukra.

Meg kell újítani a Kustánszegi Krónikát, mert eltolódtak az arányok, sok benne, ami az intézményekről szól. Ha nem tudjuk hasznos tartalommal megtölteni, el kell gondolkodni, hogy szükséges-e havonta megjelentetni, vagy ritkábban is elég?

A Kustánszegi Napok programját visszahozni, mert már ellaposodik. Több munkát igényelne, de lehetne javítani.

Fontosnak tartom az intézmények továbbműködtetését.

Fejlesztési elképzeléseim:

– az ivóvízfejlesztéssel kapcsolatosan nem vagyok teljesen képben, ezt szeretném minél előbb megismerni

– szennyvízelvezetés és tisztítás nagyon fontos lenne, ennek érdekében lobbitevékenységre is szükség van

– csapadékvíz- elvezető rendszer karbantartása

– önkormányzati utak további javítása, hátra van még a Petőfi, Táncsics út

– a helyi kistermelők megismertetése a Göcsej védjeggyel, ez Becsvölgyén már nagyon jól működik, nálunk nem volt kellő reklámja

– pályázatokon próbálok minél több pénz szerezni, azzal tisztában vagyok, hogy az önerő gondot jelent.

Igyekeztem egy tervet készíteni az elvégzendő feladatokról, és arra jutottam, mivel keveset leszek itthon a főállású munkám miatt, hogy osszuk fel magunk között a falut, hogy melyik résznek ki a felelőse, Kovács Szilviáé lehetne Parasza és a Rákóczi út, Bécsnéé a Kossuth utca felső része, Béke út, Kustánnéé a Petőfi, Templom és a Kossuth utca a kultúrháztól a tájházig, a Tájháztól pedig Lakatos Dezsőé.

Szerdánként 15,30 órától 17,30-ig óráig tartok fogadóórát a hivatalban, ezen kívül, ha megtehetem, reggelente 7,30 órától 8, 30 óráig ott tartózkodom.. Ezek a terveim, a gyakorlat majd igazolja, hogy működik-e így.

Kustánszeg Község Önkormányzati Képviselő-testülete egyhangúlag a következő határozatot hozta:

 

25/2010. számú határozat

Kustánszeg község Önkormányzati Képviselő-testülete Németh Edit polgármester által beterjesztett polgármesteri programot jóváhagyja.

Felkéri a polgármestert, hogy a részletesen kidolgozott gazdasági programot a polgármesteri programban meghatározott célok mentén dolgozza ki, és terjessze be a testület elé jóváhagyásra.

 

Határidő: 2011. március 1.

Felelős: Németh Edit polgármester

7./ Aktuális feladatok

 

Juhász András:Két dologról szeretném tájékoztatni a testületet: az egyik a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség, melyet most kiosztok, s kérem, hogy határidőben adják le a hivatalban.

A másik: felhatalmazást kell adni az SZMSZ felülvizsgálatára.

 

A képviselő-testülete a javaslattal egyetértett, és formai határozat meghozatala nélkül, egyhangúlag elfogadta.

 

Juhász András: Kell még ülést tartani ebben az évben novemberben, de elképzelhető, hogy decemberben is.

Novemberben meg kell tárgyalni a háromnegyedéves költségvetési beszámolót, a 2011. évi költségvetési koncepciót, a belső ellenőr 2011. évi munkatervét, a Bursa Hungarica ösztöndíjpályázatokat. Becsvölgyével együttes ülésen az intézmények beszámolóját.

 

A közcélú foglalkoztatás keretében jelenleg 9 főt alkalmaz az önkormányzat, munkaszerződésük október 31-én lejár, tervezik-e a továbbfoglalkoztatást.

 

Lakatos Dezső: Közeledik a tél, beszélni kell Németh Lajossal a hóltakarításról, csak neki van olyan tolólapja, amelyikkel lehet havat takarítani. Meg kell állapodni vele, hogy milyen feltételekkel tudja ezt a munkát elvégezni.

 

Németh Edit: Horváth Vilmosné Vali tanító néni 14-én fejezte be a tanítást, 39 évig tanított Kustánszegen, én érdemesnek tartanám Kustánszegért díjra.

 

Lakatos Dezső: Tett-e annyi pluszt a faluért, hogy megkapja a díjat. A sors úgy hozta, hogy itt volt a munkahelye, de amióta én itt élek, nem vett részt a közösségi életben.

 

Németh Edit: Amikor itt laktak, részt vett a közösségi életben, Becsvölgyére építkeztek, odaköltöztek, akkor szűnt meg ez a tevékenysége.

 

Bécsné: Én támogatnám, de a köztudatban az van, hogy kustánszegi kapja meg ezt a díjat.

 

Lakatos Dezső: Én tartom magam ahhoz, hogy nem tett pluszt a faluért, csak itt volt a munkahelye.

 

Németh Edit: Elfogadom, gondolkodjunk el azon, hogy kinek adhatnák a díjat? Természetesen kiadni sem kötelező.

 

Kovács Szilvia: Kezdődnek a szokásos év végi gondok, megindult a fenyőfatermelés, illetve fakitermelés is folyik, ezért a paraszai és a Rákóczi úton nagy a sár. Ez ellen kellene hatékonyan tenni valamit.

 

Lakatos Dezső: Ha más megoldás nem lesz, ki kell hívni a rendőrséget.

 

Németh Edit: Tisztában vannak azzal, hogy hosszú évek óta problémát jelent a sárfelhordás. Reggelente találkozom a munkásokkal, megkérdezem a főnökük elérhetőségét, próbálok vele megegyezni, és valamilyen formában a fakitermelők kilétét is nyomon követni.

 

Kustánné: Az iskola felső tagozatán nincs már nagyon régóta takarítónő, ez nem megengedhető.

Németh Edit: Szerdán délután találkozom az igazgató úrral, rákérdezek erre, és találunk megoldást.

 

Kustánné: A háziorvosra, fogorvosra tudunk-e valamelyest hatni, hogy a rendelési időt egy kicsit későbbre tolják ki. A háziorvos rendelhetne kb. 15 -15,30 óráig, amikor Kustánszegen van.

 

Németh Edit: Mindketten vállalkozók, nem nagyon tudunk hatni rájuk. Működésükhöz pénzzel nem járulunk hozzá A háziorvossal azért próbálok beszélni.

 

Juhász András: Geráth Sándor polgármester végkielégítésének megigénylésére egyéb önhiki pályázatot szeretnénk benyújtani. Ehhez képviselő-testületi határozatot kell hozni.

 

Kustánszeg Község Önkormányzati Képviselő-testülete egyhangúlag a következő határozatot hozta:

 

26/2010. számú határozat

 

Kustánszeg Község Önkormányzati Képviselő-testülete pályázatot nyújt be egyéb ÖNHIKI támogatásra.

 

Kéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: 2010. november 15.

Felelős: Németh Edit polgármester

 

Németh Edit: Az ülést berekeszti.

 

k. m. f.

 

 

Juhász András Németh Edit

körjegyző polgármester