Jegyzőkönyv

Kustánszeg Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2010. november 8-i üléséről.

 

Jelen vannak: csatolt jelenléti ív szerint.

Németh Edit: Üdvözlés és a határozatképesség megállapítása után javaslatot tesz a napirendre.

 

Kustánszeg Község Önkormányzati Képviselő-testülete a napirendi javaslatot – formai határozat meghozatala nélkül – egyhangúlag elfogadta.

N a p i r e n d

1./ Lakatos Dezső képviselő visszalépése.

Előadó: Németh Edit polgármester

 

2./ Az önkormányzat ¾ éves gazdálkodásáról szóló beszámoló elfogadása, rendeletalkotás.

Előadó: Németh Edit polgármester

 

 

1./ Lakatos Dezső képviselő visszalépése. Előadó: Németh Edit polgármester.

Németh Edit: Lakatos Dezső képviselő levélben mondott le képviselői mandátumáról. Döntését nem indokolta sem írásban, sem szóban. Határozattal kell lemondását elfogadnunk.

 

Kustánszeg Község Önkormányzati Képviselő-testülete egyhangúlag a következő határozatot hozta:

 

27/2010. számú határozat

Kustánszeg Község Önkormányzati Képviselő-testülete Lakatos Dezső képviselő lemondását elfogadja.

 

2./ Az önkormányzat ¾ éves gazdálkodásáról szóló beszámoló elfogadása. Előadó: Németh Edit polgármester.

Németh Edit: Az anyagot kiadtuk.

 

Juhász András: Röviden ismerteti a kiküldött anyagot.

 

Kustánné: Mi az a gyvk-ás támogatás.

 

Juhász András: Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők támogatása, melyet évente kétszer, júliusban és novemberben lehet megigényelni.

 

Kustánszeg Község Önkormányzati Képviselő-testülete egyhangúlag a következő határozatot hozta:

 

28/2010. számú határozat

 

Kustánszeg Község Önkormányzati Képviselő-testülete az önkormányzat ¾ éves gazdálkodásáról szóló beszámolót 67.726 ezer forintos módosított előirányzattal, illetve 43.510 ezer forintos bevételi és 41.613 ezer forintos kiadási teljesítéssel jóváhagyja.

 

Kéri a polgármestert, hogy az önkormányzat utolsó negyedéves gazdálkodását a költségvetésben foglaltak szerint biztosítsa.

 

Határidő: 2010. december 31.

Felelős: Németh Edit polgármester

 

Kustánszeg Község Önkormányzati Képviselő-testülete egyhangúlag – minősített többségi szavazattal – a következő rendeletet alkotja:

 

7/2010. ( XI. 15.)számú rendelet

Kustánszeg Község Önkormányzati Képviselő-testülete a 7/2010. (XI.15.) számú rendeletét az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló többször módosított 3/2010. (III.5.) számú rendeletének módosításáról megalkotja.

 

A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

 

Németh Edit: Az ülést berekeszti.

 

k. m. f.

 

 

Juhász András Németh Edit

körjegyző polgármester