J e g y z ő k ö n y v

 

Kustánszeg Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2009. december 9-i üléséről.

 

Jelen vannak: csatolt jelenléti ív szerint.

 

 

Geráth Sándor: Üdvözlés és a határozatképesség megállapítása után javaslatot tesz a napirendre.

 

Kustánszeg Község Önkormányzati Képviselő-testülete a napirendi javaslatot – formai határozat meghozatala nélkül – egyhangúlag elfogadta.

N a p i r e n d:

 

1./ Közmeghallgatás

– „Kustánszegért” díj átadása

– polgármesteri beszámoló

 

2./ Aktuális feladatok megbeszélése.

 

1./ Közmeghallgatás

– „Kustánszegért” díj átadása

– polgármesteri beszámoló

Geráth Sándor: A 2005. évben alapított „Kustánszegért” díjat átadom Papp-Kovács Szilvia Katalin 8919 Kustánszeg, Arany J. u. 2. szám alatti lakos részére.

 

Tájékoztatást ad a 2009-ben elvégzett feladatokról:

változott a szemétszállítási díj, és a kábeltelevízió karbantartási díj beszedésének módja, mindkét esetben a szolgáltató kötött szerződést a lakossággal és a díjat is ő hajtja be.

új vízműkutat kellett fúrni, mert a korábbi kút nem tudott elegendő vizet adni

„Út a munkához” program keretében 10 főt tudtunk foglalkoztatni május 1-jétől, remélem, hogy ez meg is látszik a falun, hiszen sok munkát elvégeztek, rendben tartották a közterületeket, a tó környékét, a temetőt, illetve a templom dombot is kitakarították. A templomnál lévő területek az egyház tulajdonában voltak, sőt eladásra is kerültek, de a Földhivatal nyilvántartása szerint, kettőt nem íratott át a vásárló, így még mindig a Református Egyház a tulajdonosa.

Jókai út felújítása megtörtént önerőből. Ennek az útnak a felújítására már kétszer utasították el a pályázatunkat, mindig forráshiányra hivatkozással.

Utánfutót szükséges vásárolni, mert a falugondnoki autóba nem nagyon tudjuk berakodni a fűnyírókat és egyéb gépeket. Azt tervezzük, hogy kölcsön is adjuk, ha valakinek szüksége van rá, ne kelljen Zalaegerszegre mennie.

Ma elvitték a régi falugondnoki autót 1 millió forintot fizettek érte.

Pályázatokról röviden: IKSZT cím birtokosi pályázatunk és a KIHOP pályázatunk nyertes, a játszótér pályázatunk tartalékpályán van. ÖNHIKI pályázaton 4.033 ezer forintot kaptunk, egyéb ÖNHIKI pályázatunk pedig jelenleg elbírálás alatt van. Sajnos a legfontosabbat, a szennyvízberuházásra benyújtott pályázatunkat a műszaki tervdokumentáció nem megfelelősége miatt, be sem fogadták. A tervező pedig egy nagy összegű számlát küldött a munkájáért, melyet mi nem tartunk jogosnak, így nem is szeretnénk kifizetni. A műszaki tervek 2002-es felmérés alapján készültek. Amennyiben lesz még pályázati lehetőségünk, másik tervezőt kérünk fel a tervdokumentáció elkészítésére.

 

Gyenese Benjamin: Az önkormányzat adott el területeket Paraszán, a szomszéd telkek tulajdonosait miért nem kérdezték meg. Illetve lehet-e azt, hogy az elvetett földemet az új tulajdonos kitárcsázza, és akáccsemetével beültesse?

 

Geráth Sándor: Megkérdeztem a szomszéd ingatlanok tulajdonosait, köztük Önöket is. Az a probléma, hogy Önök a 2200 m2-es terület helyett 3400 m2-t használtak, illetve nem pontosan azt, amely a térkép szerint van. Az új tulajdonos földmérővel kimérette, a területekről digitalizált felvétel is van, melyen nagyon jól látszanak a ingatlanok határai.

 

Juhász András: Az önkormányzat tulajdonában lévő belterületi beépítetlen területek forgalomképesek, eladásukban a képviselő-testület jogosult dönteni, az eladás törvényszerű volt.

Korrekt megoldás az lett volna, hogy a földméréskor az új tulajdonos odahívta volna Önöket is, de ebbe az önkormányzat nem szólhat bele.

Az új tulajdonos nem tárcsázhatta volna ki az Önök vetését, mert ő csak a földre szerzett tulajdonjogot, így arra kártérítési igényt nyújthatnak be, vagy megegyeznek, s ebben segítséget is nyújtok, vagy bírósági úton tudják ezt érvényesíteni.

 

Boronyák Gyula: Köszöni a Jókai út felújítását.

 

Németh Edit: A paraszai Dessewffy utcai szakasz felújítását már nagyon vártam, hiszen a hozzájárulást már kb. 1 éve megfizettem.

 

Boronyák Gyula: Elhangzott, hogy elutasították a szennyvízberuházásra benyújtott pályázatot. Véleményem szerint a kifolyó és kicsövezett szennyvizet kellene ellenőrizni.

 

Juhász András: Alapvetően jó ötlet, hogy vizsgáljuk meg, hol folyik ki szabálytalanul a szennyvíz, de valószínűleg a falu 80 %-át meg kellene büntetni.

 

Simon Zsolt iskolaigazgató: Köszönetet szeretnék mondani az önkormányzatnak, mint az iskola egyik fenntartójának, hogy mindent megtesznek, hogy iskolánk működni tudjon.

Ebben az évben elindítottuk az egységes óvoda-bölcsődét, melynek két oka is volt: egyrészt volt rá igény, másrészt kevés volt az óvodás. Felvettünk egy gondozónőt a bölcsődés gyerekek gondozására. A korábbi óvodavezető, Göncz Katalin felmondott, a megbízott óvodavezető Geráth Györgyné lett.

 

Geráth Sándor: Megköszönöm a lakosság megjelenését, természetesen maradhatnak a további nyílt ülésen is.

2./ Aktuális feladatok megbeszélése.

 

Geráth Sándor: A szennyvízpályázat be nem fogadása miatt, az elmúlt ülésen nagyon ingerült voltam. Az elmúlt péntekre összehívtunk egy egyeztetést a pályázatíró és a műszaki tervkészítő Provender József bevonásával. Sajnos Provender úr az utolsó pillanatban lemondta a találkozót. Sajnos a műszaki dokumentáció miatt nem fogadták be a pályázatot, s ezt a szakhatóságok is megerősítik. A ZALAVÍZ Zrt. véleménye az, hogy ezt a rendszert nagyon magas költségekkel lehetne csak üzemeltetni. Mi is csak később vettük észre, hogy számunkra is érthetetlen megoldások vannak benne. El tudnám fogadni, hogy elutasítják a pályázatot, de be sem fogadták a nem megfelelő műszaki dokumentáció miatt, és még közel két millió forintot fizessünk is ki? Ez háborít fel nagyon.

 

Lakatos Dezső: Ez nagyon bosszantó, én is megbíztam ebben a tervezőben. Nagyot buktunk, de ebből is tanulni kell, hogy legközelebb sokkal jobban utána kell járni mindennek. Nagyon átvertek bennünket.

 

Geráth Sándor: Felvetődik a pályázatíró továbbfoglalkoztatása is, mondják el erről a véleményüket.

 

Lakatos Dezső: Nem sokat tudok az ő tevékenységéről, nem tudom, mikor van itt.

 

Juhász András: A körjegyzőségi létszámban van, Munka Törvénykönyv alapján foglalkoztatjuk. Ő eljött az egyeztetésre, ellentétben a tervezővel. Önök elmondják a véleményüket, de ebben a kérdésben én fogok dönteni.

 

Takács Miklós: Foglalkoztassuk tovább a pályázatírót.

 

Kustánszeg Község Önkormányzati Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett, alaki határozat meghozatala nélkül, a pályázatíró továbbfoglalkoztatása mellett döntött.

 

Geráth Sándor: A Zalavíz Zrt. a 2010. évi ivóvíz-szolgáltatási díj megállapítására megküldte az előterjesztést. Az „A” variációt javaslom elfogadni.

 

Kustánszeg Község Önkormányzati Képviselő-testülete egyhangúlag – minősített többségi szavazattal – a következő rendeletet alkotja:

 

7/2009. (XII. 15.) számú rendelet

Kustánszeg Község Önkormányzati Képviselő-testülete az ivóvíz-szolgáltatás 2010. évi díjáról szóló 7/2009. (XII.15.) számú rendeletét megalkotja.

 

A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

 

Geráth Sándor: Az ülést berekeszti.

 

k. m. f.

 

 

Juhász András Geráth Sándor

körjegyző polgármester