J e g y z ő k ö n y v:

 

 

Kustánszeg Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2009. november 12-i nyílt üléséről.

 

Jelen vannak: csatolt jelenléti ív szerint.

Geráth Sándor: Üdvözlés és a határozatképesség megállapítása után javaslatot tesz a napirendre.

 

Kustánszeg Község Önkormányzati Képviselő-testülete a napirendi javaslatot – formai határozat meghozatala nélkül – egyhangúlag elfogadta.

 

 

N a p i r e n d:

1./ 2010. évi belső ellenőrzési terv megtárgyalása.

Előadó: Juhász András körjegyző

 

2./ Harmadik negyedéves pénzügyi beszámoló.

Előadó: Geráth Sándor polgármester

 

3./ Költségvetési rendelet módosítása.

Előadó: Geráth Sándor polgármester

 

4./ 2010. évi költségvetési koncepció.

Előadó: Geráth Sándor polgármester

 

5./ Göcsej Kistérségi Társulással kapcsolatos döntés.

Előadó: Juhász András körjegyző

 

6./ Aktuális feladatok megbeszélése

 

 

 

1./ 2010 évi belső ellenőrzési terv megtárgyalása. Előadó: Juhász András körjegyző.

Juhász András: Mi kértük betervezni, hogy a szociális ágazat normatívájának leigénylését ellenőrizze le még azelőtt, mielőtt a Magyar Államkincstár teszi ezt meg. A belső ellenőrzés a mi érdekünkben történik, és a kistérségi társulás fizeti, nem az önkormányzatok.

 

Lakatos Dezső: Mennyire felelősségteljes ez az ellenőrzés, ő is hibázhat.

 

Juhász András: Bízzunk benne, hogy megtalálja a hibákat.

 

Kustánszeg Község Önkormányzati Képviselő-testülete egyhangúlag a következő határozatot hozta:

 

42/2009. számú határozat

 

Kustánszeg Község Képviselő-testülete a belső ellenőr 2010. évi munkatervét jóváhagyja.

Felkéri a polgármestert, hogy a Belső Ellenőrzési Társulást a döntésről értesítse.

Határidő: azonnal

Felelős: Geráth Sándor polgármester

 

 

2./ Harmadik negyedéves pénzügyi beszámoló. Előadó: Geráth Sándor polgármester

 

Geráthné: A kiadott anyagban láthatják, hogy kb. időarányosan teljesültek a feladatok.

Szeretnénk egyéb ÖNHIKI pályázatot benyújtani, november 27. a határideje. Az anyag nagyjából már összeállt, a szöveges kérelmet még meg kell írni.

 

Juhász András: Két határozatot kell hoznunk a két témában.

 

Kustánszeg Község Önkormányzati Képviselő-testülete egyhangúlag a következő határozatot hozta:

 

43/2009. számú határozat

Kustánszeg Község Önkormányzati Képviselő-testülete az önkormányzat 2009. évi háromnegyed éves gazdálkodásáról szóló beszámolót 46.623 ezer forintos bevételi és 44.829 ezer forintos kiadási teljesítéssel egyhangúlag elfogadta.

 

A testület felkéri a polgármestert, hogy az önkormányzat takarékos működését év hátralévő részében biztosítsa.

 

Határidő: 2009. december 31.

Felelős: Geráth Sándor polgármester

 

Kustánszeg Község Önkormányzati Képviselő-testülete egyhangúlag a következő határozatot hozta:

 

44/2009. számú határozat

 

Kustánszeg Község Önkormányzati Képviselő-testülete pályázatot nyújt be egyéb ÖNHIKI támogatásra.

 

Kéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

 

Határidő: 2009. november 27.

Felelős: Geráth Sándor polgármester

 

3./ Költségvetési rendelet módosítása. Előadó: Geráth Sándor polgármester

Juhász András: A háromnegyed éves előirányzat módosítás miatt szükséges a költségvetési rendelet módosítása.

 

Kustánszeg Község Önkormányzati Képviselő-testülete – minősített többségi szavazattal – egyhangúlag a következő rendeletet alkotja:

 

6/2009. (XI. 16.) számú rendelet

 

Kustánszeg Község Önkományzati Képviselő-testülete a 6/2009. (XI. 16.) számú rendeletét az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 2/2009. (III.20.) számú rendeletének módosításáról megalkotja.

 

A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

 

4./ 2010. évi költségvetési koncepció. Előadó: Geráth Sándor polgármester.

Juhász András: PM 2010. évi költségvetési tervezetéből dolgoztunk, és a letöltött adatok alapján állítottuk össze a koncepciót. Az állami normatívák tovább csökkennek, és a hiány további növekedésére lehet számítani.

 

Kustánszeg Község Önkormányzati Képviselő-testülete egyhangúlag a következő határozatot hozta:

 

45/2009. számú határozat

Kustánszeg Község Önkormányzati Képviselő-testülete a 2010. évi költségvetési koncepciót elfogadta.

Felkéri a polgármestert, a költségvetési tervezetet a törvény hatálybalépését követően nyújtsa be elfogadásra.

Határidő: 2010. január 31.

Felelős: Geráth Sándor polgármester

 

5./ Göcsej Kistérségi Társulással kapcsolatos döntés. Előadó: Juhász András körjegyző.

Juhász András: Amikor megalakult a Göcsej Kistérségi Társulás, az Alapító Okiratban a Zala Megyei Önkormányzat alapító tagként került felvételre, de a valóságban segítő tag volt. Időközben kivált Böde, Barlahida, de sosem hoztunk határozatot.

 

Geráth Sándor: Ennek már semmi értelme nincsen, és semmi hasznunk nincs és nem is volt belőle. Véleményem szerint, most ne döntsünk ebben, úgyis kell együttes ülést tartani Becsvölgyével, ott majd megbeszéljük.

 

6./ Aktuális feladatok megbeszélése

Geráth Sándor: A Zalavíz Zrt. összehívott bennünket, hogy ivóvízminőség javításra pályázatot adnak be. Ők mindent megcsinálnak, nekünk nem lesz vele dolgunk, csak határozatot kell hoznunk, hogy csatlakozunk a pályázathoz.

 

Juhász András: Javaslom, menjünk bele a társulásba. Ha jó a műszaki tartalom 99 % a pályázati esély.

 

Kustánszeg Község Önkormányzati Képviselő-testülete egyhangúlag a következő határozatot hozta:

 

46/2009. számú határozat

Kustánszeg Község Önkormányzati Képviselő-testülete a KEOP pályázattal kapcsolatos anyagot megtárgyalta. A KEOP Ivóvízminőség javító pályázaton Kustánszeg Önkormányzata, mint a viziközmű tulajdonosa részt vesz. A projekt végrehajtásához szükséges Társuláshoz szükség esetén csatlakozik.

Kéri a polgármestert, hogy a határozati kivonatot a Zalavíz Zrt-hez küldje meg.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Geráth Sándor polgármester

 

Geráth Sándor: Zalaispa Társulás 2010. január 1. napjától érvényes szakfeladat rendjének kialakítására szükséges a Társulási megállapodás és az Alapító Okirat módosítása.

 

Kustánszeg Község Önkormányzati Képviselő-testülete egyhangúlag a következő határozatot hozta:

 

47/2009. számú határozat

1. Kustánszeg Önkormányzat Képviselő-testülete – a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény 44. §-ának (4) bekezdésében foglaltaknak megfelelően – felülvizsgálta az irányítása alá tartozó Zalabér, Rákóczi Ferenc utca 2. szám alatti székhelyű „Önkormányzati Társulás a Nyugat-Balaton és Zala folyó Medence Nagytérségi Települési Szilárd Hulladékai Kezelésénekés Megoldására” (továbbiakban: ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulás) közfeladat ellátásának módját szervezeti szempontból és annak továbbműködését 2009. július 1-je után is indokoltnak tartja.

2. A Társulási Tanács az irányítása alá tartozó ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Tásulás-t a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény előírásai szerint tevékenységének jellege szerint közszolgáltató, a közszolgáltató szervfajtája szerint közüzem; a feladatellátáshoz gyakorolt funkciója alapján önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervnek sorolja be.

3. Alapító Okirat

3.1. Az Alapító Okirat preambuluma a következők szerint módosul:

A Nyugat-Balaton és Zala folyó medence Nagytérségi Települési Szilárd Hulladékai Kezelésének Korszerű Megoldására a helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. törvény (a továbbiakban: Ttv.) 16. §-a alapján létrehozott Önkormányzati Társulást alapító önkormányzatok képviselő-testületei és közgyűlései a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény 2. § (2) bekezdése és 4. §-a, valamint az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII.30.) Korm. rend. 10. §-a szerinti tartalmi követelményeknek megfelelően az alábbi módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot adják ki:”

3.2. Az Alapító Okirat 1-16. pontjai helyébe az alábbi szöveg lép:

1. A költségvetési szerv (Társulás) neve: Önkormányzati Társulás a Nyugat-Balaton és Zala folyó Medence Nagytérség Települési Szilárd Hulladékai Kezelésének Korszerű Megoldására

Rövidített neve: ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulás

2. Székhelye: 8798 Zalabér, Rákóczi Ferenc utca 2.

3. A létrehozásáról rendelkező

határozat száma: Társulási Tanács 1/2005. (X.26.) TT számú határozata

4. Az alapítók neve és címe: Felsorolásukat az Alapító Okirat l. sz. melléklete tartalmazza

5. A fenntartó szerveinek neve és címe: A Társulást alapító önkormányzatok

Felsorolásukat az Alapító Okirat 1. sz. melléklete tartalmazza

6. A Társulás irányító (döntéshozó) Társulási Tanács

szerve és székhelye: 8798 Zalabér, Rákóczi Ferenc utca 2.”

3.3. Az Alapító Okirat 8., 9. és 10. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„8. A Társulás besorolása:

a) A tevékenység jellege alapján: közszolgáltató költségvetési szerv

b) A közszolgáltató költségvetési szerv fajtája: közüzem

c) A feladatellátásához kapcsolódó funkció szerint: önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv.

d.) A Társulás elsősorban szakmai célú költségvetési kerettel rendelkezik, amelyek felett kötelezettségvállalási, teljesítésigazolási joggal és felelősséggel bír. A szakmai alapfeladata ellátásához szükséges szakmai szervezeti egységekkel rendelkezik, ezen kívül egyes adminisztratív, szellemi támogató feladatokat is – e célt szolgáló külön szervezeti egység nélkül – elláthat.

Előirányzata felett teljes jogkörrel rendelkezik. Kialakítja a költségvetési szerv adottságainak, körülményeinek leginkább megfelelő számviteli politikáját és elkészíti a hozzákapcsolódó szabályzatokat. A vonatkozó jogszabályokkal összhangban meghatározza a közbeszerzési eljárás szabályait. Önálló adatközlési, beszámolási és statisztikai jelentési jogosítványokkal rendelkezik. A költségvetési szerv az államháztartás és költségvetési szervekre vonatkozó számviteli előirányzatok alapján tervezi meg naptári évenként a költségvetését és számol be a gazdasági eseményekről.

Gazdálkodási feladatait – a projektiroda közreműködésével – külön megállapodásban foglaltak alapján Zalabér-Zalavég Községi Önkormányzatok Körjegyzősége látja el jelen Társulási Megállapodásban, továbbá az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1997. (XII. 30.) Korm. rendeletben foglaltak szerint.

9. A Társulás működési köre: Az alapítók közigazgatási területe.

10. A társulás képviselete: A Társulás képviseletére a Társulási Tanács Elnöke jogosult. Helyettesítéséről a Társulás Társulási Megállapodása rendelkezik oly módon, hogy az Elnök akadályoztatása esetén teljes jogkörrel elsősorban Zala megyei, másodsorban Vas megyei elnök-helyettese helyettesíti.”

3.3. Az Alapító Okirat 12. pontja az alábbi rendelkezéssel bővül:

„A Társulás egyéb más, vele bármely alkalmazási jogi kapcsolatban állók jogviszonyára a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. tv. rendelkezései az irányadók.”

3.4. Az Alapító Okirat az alábbi 17-23. pontokkal egészül ki:

17. Alaptevékenysége:

Szakágazat:

száma: 382100

megnevezése: Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása

 

Szakfeladat száma

Szakfeladat megnevezése:

381101

Települési hulladék összetevőinek válogatása, elkülönített begyűjtése, szállítása, átrakása

381102

Egyéb nem veszélyes hulladék összetevőinek válogatása, elkülönített begyűjtése, szállítása, átrakása

381103

Települési hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása

381104

Egyéb nem veszélyes hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása

382101

Települési hulladék kezelése, ártalmatlanítása

382102

Egyéb nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása

382103

Szennyvíziszap kezelése, ártalmatlanítása

390003

Épületek szennyeződésmentesítése

390004

Telephely szennyeződésmentesítési tevékenységek

390005

Egyéb szennyeződésmentesítési tevékenységek

429900

Egyéb m.n.s. építés

431200

Építési terület előkészítése

439900

Egyéb speciális szaképítés m.n.s.

432900

Egyéb épületgépészeti szerelés

682002

Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése

683200

Ingatlankezelés

712201

Összetétel-, tisztaságvizsgálat, – elemzés

771200

Gépjárműkölcsönzés (3,5 tonna fölött)

773000

Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzés

811000

Építményüzemeltetés

821100

Összetett adminisztratív szolgáltatás

 

18. A feladat ellátására szolgáló vagyon: A Társulás vagyona a tulajdonából és a Társulást megillető vagyoni értékű jogokból áll.

19. A vagyon feletti rendelkezési

jogosultság: A vagyon feletti rendelkezési jog a Társulási Tanács jogkörébe tartozik. A Társulás vagyona feletti döntésekben a Társulás tagjai vagyoni hozzájárulásuk arányában vesznek részt.

20. MÁK-nál nyilvántartott törzsszám: 560508

21. Közvetlen jogelődjének megnevezése,

székhelye: Nyugat-Balaton és Zala folyó medence Nagytérségi Konzorcium Tulajdonos Közössége

8798 Zalabér, Rákóczi Ferenc utca 2.

22. Záró rendelkezések:

1. Jelen Alapító Okirat hatályba lépéséhez a Társult Tagönkormányzatok képviselő-testületei és közgyűlései mindegyikének minősített többséggel hozott döntése szükséges.

2. A Társulásban résztvevő települési önkormányzatok képviselő-testületeinek és közgyűléseinek döntéseit és a jóváhagyó határozatainak számát is tartalmazó aláíró lapok ezen Alapító Okirat 2. sz. mellékletét képezik.

3. Az Alapító Okiratot kiadó képviselő-testületek megbízásából a Társulási Tanács Elnöke intézkedik a Magyar Államkincstár Területi Igazgatóságánál történő törzskönyvi nyilvántartásba vétel kezdeményezése iránt

23. Jelen Alapító Okirat a 17. pontban foglaltak kivételével 2009. július hó 1. napjával lép hatályba azzal, hogy a:

a. 8/c., 8/d. pontban foglaltakat 2010. január 1. napjától kezdődően kell alkalmazni.

b. Hatálybalépésével egyidejűleg a 12/2009. (V. 14.) sz. Társulási Tanácsi határozattal jóváhagyott Alapító Okirat hatályát veszíti.

c. Ezen Alapító Okirat 16. pontjában foglaltak 2009. december 31. napjával hatályukat veszítik.

Jelen Alapító Okirat 17. pontjában foglaltak 2010. január 1. napjával lépnek hatályba.””

4. Társulási Megállapodás

4.1. A Társulási Megállapodás bevezető szövegrésze az alábbi szövegrészre módosul:

Az alább felsorolt települési önkormányzatok, mint alapítók elhatározzák, hogy a Magyar Köztársaság Alkotmánya 44/A.§ (1) bekezdés h) pontjában, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (Ötv.) 41. § (1) bekezdésében, valamint a helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. törvény (Ttv.) 16. §-a által meghatározott társulási jog alapján, Nyugat-Balaton és Zala folyó medence nagytérség települési szilárdhulladékai kezelésének korszerű, hatékonyabb és célszerűbb megoldása érdekében, mint közös cél megvalósítására és a közös érdekérvényesítés elősegítése jegyében önálló jogi személyiséggel rendelkező önkormányzati társulást hoznak létre és biztosítják annak működési feltételeit.

4.2. A I. fejezet az alábbiak szerint módosul:

„I. A TÁRSULÁS NEVE, SZÉKHELYE, MŰKÖDÉSI KÖRE, típus szerinti BESOROLÁSA, jogelődje

A költségvetési szerv; a Társulás

neve: Önkormányzati Társulás a Nyugat-Balaton és Zala Folyó Medence Nagytérség Települési Szilárdhulladékai Kezelésének Korszerű Megoldására

A Társulás rövidített neve: ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulás

Székhelye: 8798 Zalabér, Rákóczi Ferenc utca 2.

Alapítók neve és címe: Felsorolásukat a Társulási Megállapodás 2-12. oldala tartalmazza

Fenntartó szerveinek neve és címe: Felsorolásukat a Társulási Megállapodás 2-12. oldala tartalmazza

A Társulás irányító szerve, székhelye: Társulási Tanács

8798 Zalabér, Rákóczi Ferenc utca 2.

Működési köre: az alapítók közigazgatási területe

Tevékenység jellege alapján közszolgáltató költségvetési szerv

A közszolgáltató költségvetési szerv szerfajtája: közüzem

Feladatellátáshoz gyakorolt funkciója alapján: önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv

Létrehozásáról rendelkező határozat száma: A társulási tanács 1/2005. (X. 26.) TT számú határozata

Magyar Államkincstárnál nyilvántartott törzsszám: 560508

Közvetlen jogelődjének megnevezése: Nyugat-Balaton és Zala folyó medence Nagytérségi Konzorcium Tulajdonos Közössége

8798 Zalabér, Rákóczi Ferenc utca 2. „

4.3. A Társulási Megállapodás III. A Társulás jogállása címszó alatti első bekezdést követő rendelkezés az alábbiak szerint módosul:

A Társulás élén a Társulási Tanács által a tagjai sorából megválasztott Elnök áll.

A társulás saját költségvetéssel rendelkezik, önálló gazdálkodási jogköre és felelőssége van. Alaptevékenységét önállóan látja el azzal, hogy ezen belül kormányrendeletben foglaltak szerint gondoskodik fizikai (technikai) segítő feladatai ellátááról, illetve rendelkezhet pénzügyi és számviteli szerezeti egységgel.

A társulás a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 8. § (1) bekezdésében meghatározott köztisztaság és településtisztaság megoldása helyi közszolgáltatási, valamint a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 21. §-ában meghatározott kötelezően ellátandó hulladékkezelési közszolgáltatási feladatokat az Alapító Okiratban és a Társulási Megállapodásban meghatározott működési körén (szolgáltatási területen) alaptevékenységként, feladatvégzési és ellátási kötelezettséggel, Zalabér Község Önkormányzata Képviselőtestületének (továbbiakban: Pénzügyi Lebonyolító Szerv) szakmai és gazdasági felügyelete, az alapítók célszerűségi és gazdasági ellenőrzése mellett végzi.

A társulás gazdálkodási feladatait – a projektiroda közreműködésével – külön megállapodásban foglaltak alapján Zalabér-Zalavég Községi Önkormányzatok Körjegyzősége látja el jelen Társulási Megállapodásban, továbbá az államháztartás működési rendjéről szóló 2l7/1998. (XII. 30.) Korm. rendeletben foglaltak szerint.

A társulás operatív végrehajtási feladatairól a projektiroda közreműködésével, Zalabér Község Önkormányzatának Képviselőtestülete (továbbiakban: Pénzügyi Lebonyolító Szerv) gondoskodik.

Az Alapító Okiratot kiadó Önkormányzatok-képviselőtestületeinek megbízásából a Társulási Tanács Elnöke intézkedik a Magyar Államkincstár Nyugat-dunántúli Regionális Igazgatóságánál történő törzskönyvi nyilvántartásba vétel kezdeményezése iránt.”

4.4. A IV./3. szakasz helyébe az alábbi szövegrész lép:

„A projekt működéséhez szükséges munkafeladatok ellátásához a Társulás munkaszervezeti feladatain belül a IV/2. pont szerint a tagok vállalják az alábbi feladatok előkészítését, a döntések végrehajtását, illetve a hulladékgazdálkodási kötelezettségek átvállalását.”

4.5. Az „V. A Társulás alaptevékenysége” fejezet Alapvető szakágazata: 382100, Megnevezése: veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása utáni szabályozás az alábbiak szerint alakul:

Szakfeladat: (2009. december 31-ig hatályos)

45101-7 Magasépítőipar

45201-4 Mélyépítőipar

75188-9 Gazdaság- és területfejlesztési feladatok

90211-3 Települési hulladékok kezelése, köztisztasági tevékenység

2010. január 1. napjától hatályos

Alapvető szakágazat: 382100

Megnevezése: Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása

Szakfeladat száma, megnevezése:

 

Szakfeladat száma

Szakfeladat megnevezése:

381101

Települési hulladék összetevőinek válogatása, elkülönített begyűjtése, szállítása, átrakása

381102

Egyéb nem veszélyes hulladék összetevőinek válogatása, elkülönített begyűjtése, szállítása, átrakása

381103

Települési hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása

381104

Egyéb nem veszélyes hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása

382101

Települési hulladék kezelése, ártalmatlanítása

382102

Egyéb nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása

382103

Szennyvíziszap kezelése, ártalmatlanítása

390003

Épületek szennyeződésmentesítése

390004

Telephely szennyeződésmentesítési tevékenységek

390005

Egyéb szennyeződésmentesítési tevékenységek

429900

Egyéb m.n.s. építés

431200

Építési terüle előkészítése

439900

Egyéb speciális szaképítés m.n.s.

432900

Egyéb épületgépészeti szerelés

682002

Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése

683200

Ingatlankezelés

712201

Összetétel-, tisztaságvizsgálat, – elemzés

771200

Gépjárműkölcsönzés (3,5 tonna fölött)

773000

Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzés

811000

Építményüzemeltetés

821100

Összetett adminisztratív szolgáltatás

 

4.6. A VI. A TÁRSULÁS VAGYONA, GAZDÁLKODÁSA címszó első három bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

A társulás gazdálkodási feladatait – a projektiroda közreműködésével – külön megállapodásban foglaltak alapján Zalabér-Zalavég Községi Önkormányzatok Körjegyzősége látja el jelen Társulási Megállapodásban, továbbá az államháztartás működési rendjéről szóló 2l7/1998. (XII. 30.) Korm. rendeletben foglaltak szerint.

A társulás operatív végrehajtási feladatairól – a projektiroda közreműködésével – Zalabér Község Önkormányzatának Képviselőtestülete (továbbiakban: Pénzügyi Lebonyolító Szerv) gondoskodik.

Zalabér-Zalavég Községi Önkormányzatok Körjegyzősége a Pénzügyi Lebonyolító Szerv Vezetőjén keresztül, a projektiroda közreműködésével köteles a bankszámla pénzforgalmáról részletes kimutatást készíteni és évente legalább egyszer, illetve a Tagok kérelmére bármikor a Tagok rendelkezésére bocsátani.

4.7. VI/1. A Társulás működésének, fejlesztésének forrásai: címszó alatt a) pont előtti bekezdés – „saját bevételek” szövegrész előtt – helyébe a következő rendelkezés lép:

„A gazdálkodási feladatok ellátását végző Zalabér-Zalavég Községi Önkormányzatok Körjegyzősége, a Tagok által vállalt fizetési kötelezettségének nem teljesítése esetén a fizetési határidőt követő 15. naptól azonnali beszedési megbízás (inkasszó) benyújtására jogosult.

Amennyiben a gazdálkodási feladatokat ellátó szerv nem tesz eleget a Társulás felé vállalt fizetési kötelezettségének, úgy a Társulási Tanács a gazdálkodási feladatok ellátására új arra jogosult költségvetési szerv kijelöléséről dönthet, amelyet egyúttal felhatalmaz arra, hogy a Zalabér-Zalavég Községi Önkormányzatok Körjegyzősége ellen azonnali beszedési megbízást nyújtson be.”

4.8. A VIII. Belső szervezeti rendszer fejezet további 6. ponttal egészül ki:

„6. Zalabér-Zalavég Községi Önkormányzatok Körjegyzősége, mint gazdálkodási feladatokat ellátó szerv”.

4.9. A VIII. fejezet 6. bekezdése után az alábbi szövegrész lép:

„A gazdálkodási feladatokat ellátó szer székhelye: 8798 Zalabér, Rákóczi Ferenc utca 2.

A Tagok rögzítik, hogy képviseleti jogkörrel a Pénzügyi Lebonyolító Szervnél a polgármester, míg a gazdálkodási feladatokat ellátó költségvetési szervnél a körjegyző rendelkezik.”

4.10. A VIII. fejezetben szereplő szervezeti ábra helyébe az alábbi ábra lép:

 

Társulás

|

Társulási Tanács Felügyelő Bizottság

(döntéshozó; irányító szerv) (működési, ellenőrző szerv)

|

Társulási Operatív Tanács

(Operatív feladatellátásra megbízott szervezet)

|

Pénzügyi Lebonyolító Szerv

(Zalabér Község Önkormányzatának Képviselőtestülete:

szakmai és gazdasági felügyeletet ellátó szerv, operatív végrehajtási feladatok)

|

Projektiroda __________Zalabér-Zalavég Községi Önkormányzatok Körjegyzősége

(Munkaszervezet) (gazdálkodási feladatokat ellátó költségvetési szerv)

 

4.11. A VIII/1. Társulási Tanács fejezet első mondata az alábbiak szerint alakul:

„A Ttv. 11. §-a alapján a Társulás irányító (döntéshozó) szerve a Társulási Tanács, amely a társult Tagok képviselőtestületei által delegált önkormányzati képviselők, vagy polgármesterek összességéből áll.”

4.12. A VIII/1. fejezet utolsó mondata az alábbi szövegre módosul:

„A gazdálkodási feladatokat ellátó költségvetési szerv – a Pénzügyi Lebonyolító Szerven keresztül -, a Felügyelő Bizottság állásfoglalása alapján történt pénzügyi keret felhasználásáról részletes, számszaki adatokat is tartalmazó tájékoztatási kötelezettséggel tartozik a soron következő Társulási Operatív Tanács, majd beszámolási kötelezettséggel tartozik a soron következő Társulási Tanács ülésén.”

4.13. A VIII/1.2 A társulási tanács működése fejezet második bekezdésének, valamint legutolsó bekezdésének utolsó mondatai törlésre kerülnek.

4.14. A VIII/1.3. A Társulási Tanács Elnöke címszó alatti „A Társulási Tanács Elnöke a Társulás ügyeinek vitele keretében” szövegrész b. pontjában jelzett 15 napos határidőre „8 napon belül” szövegre változik

4.15. A VIII/3. Pénzügyi Lebonyolító Szerv és Projektiroda fejezet első kettő bekezdése az alábbi szövegre módosul:

A Társulás Zalabér Község Önkormányzatának Képviselőtestületét (Pénzügyi Lebonyolító Szerv) bízza meg a Társulás Alapító Okiratában, valamint Társulási Megállapodásában meghatározott feladatainak szakmai és gazdasági felügyeletével, az operatív végrehajtási feladatok ellátásával.

A Pénzügyi Lebonyolító Szerv a projektirodán keresztül ellátja a Társulás adminisztrációjával kapcsolatos feladatokat, gondoskodik a Társulás számlavezetéséről, koordinálja a gazdálkodási feladatokat ellátó költségvetési szerv; a Zalabér-Zalavég Községi Önkormányzatok Körjegyzősége és a Társulás különböző szervei között az információáramlást, továbbítja az adatszolgáltatást.”

4.16. A XI. A társulásban foglalkoztatott személy alkalmazásának feltételei címszó alatti szövegrész további alábbiak szerinti mondattal egészül ki:

„A Társulás egyéb más, vele bármely alkalmazási jogi kapcsolatban állók jogviszonyára a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. tv. (pl. megbízási jogviszony) rendelkezései az irányadók.

5. Az Alapító Okirat és a Társulási Megállapodás jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlanul hatályban maradnak.

6. Az Alapító Okirat módosítás és a Társulási Megállapodás módosítás 2009. július 1-jén lép hatályba, amelyhez a Társult Tagönkormányzatok képviselő-testületei mindegyikének minősített többséggel hozott döntése szükséges.

7. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az Alapító Okirat Módosítás, az egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okirat, valamint a Társulási Megállapodás Módosítás és az egységes szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodás aláírására és a döntésről a Társulási Tanács elnökének értesítésére.

Határidő: 2009. november 30.

Felelős: Geráth Sándor polgármester

Geráth Sándor: Szennyvízpályázat hiánypótlásunkat sajnos nem fogadták be. Több kifogást is emeltek, pl. a műszaki tervdokumentáció nem tartalmazza az engedélyes terveket. Nagyon bosszantó, ugyanis időközben a tervező is megküldte a számláját 1,8 millió forintot kér. Ezt a pénzt nem szívesesen fizetnénk ki, mert nem végzett alapos munkát. Mindenki hibás abban, hogy elutasították a hiánypótlást, mert a pályázati kiírásban biztosan szerepelt, hogy engedélyes terveket kell csatolni, akkor pedig be sem kellett volna adnunk a pályázatot, mert az engedélyes tervek beszerzéséhez több hónapra van szükség.

 

Juhász András: Sajnos a pályázati kiírás nem volt egyértelmű, arról volt szó, hogy nem kellenek engedélyes tervek, most mégis amiatt van az elutasítás.

A tervezőt szembesíteni kell azzal, hogy nem megfelelő munkát végzett, és nem fizetünk neki.

 

Geráth Sándor: Nem egyedül ő a hibás, mert azt tudni kellett volna a pályázat beadása előtt, hogy engedélyes tervdokumentáció kell, vagy nem engedélyes.

A falunak ezt hogyan mondjuk el, hogy be sem fogadták a pályázatunkat?

 

Szirkovics Ákos megvásárolta a földeket, azóta már ki is mérette, s ebből már nagy baj van, mert eddig a szomszéd földtulajdonosok nem a valóságnak megfelelően művelték.

 

2010. évben is folytatódik az „Út a munkához” közmunkaprogram, illetve kibővítik a roma közmunkaprogrammal. Jeleztünk is három főt.

 

 

Geráth Sándor: 2005-ben hozta létre az önkormányzat a „Kustánszegért” díjat, azóta minden évben odaadjuk valakinek, aki sokat dolgozik a községért. Gondolkodjanak el, ebben az évben kinek adjuk.

 

Kustánszeg Község Önkormányzati Képviselő-testülete egyhangúlag a következő határozatot hozta:

48/2009. számú határozat

Kustánszeg Község Önkormányzat Képviselő-testülete „Kustánszegért” kitűntető címet adományozza Papp- Kovács Szilvia Katalin részére.

A képviselő-testület ezzel a kitüntetéssel ismeri el a községért végzett több évtizedes tevékenységét.

 

Kéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére

 

Határidő: 2009. évi közmeghallgatás időpontja

Felelős: Geráth Sándor polgármester

Geráth Sándor: A Támasz Alapszolgáltatási Intézmény tevékenységi köre bővül.

 

Kustánszeg Község Önkormányzati Képviselő-testülete egyhangúlag a következő határozatot hozta:

 

49/2009. számú határozat

A Kustánszeg község önkormányzati képviselő-testülete elfogadja a Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának alábbiak szerinti módosítását :

4.sz. függelék

 

TELEPÜLÉS

TÁMASZ ALAPSZOLGÁLTATÁSI INTÉZMÉNY ÁLTAL ELLÁTANDÓ FELADATOK

(2010. január 1-től)

Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás települései

Családsegítés

Házi segítségnyújtás

Szociális étkeztetés

Nappali ellátás

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

Gyermekjóléti feladatok

Alibánfa

x

x

x

x

x

x

Alsónemesapáti

x

x

x

x

x

x

Babosdöbréte

x

x

x

x

x

x

Bagod

x

x

x

x

x

x

Bak

x

x

x

x

X

x

Baktüttös

x

x

x

x

x

x

Becsvölgye

x

x

x

x

x

x

Bocfölde

x

x

x

x

x

Boncodfölde

x

x

x

x

x

x

Böde

x

x

x

x

x

x

Csatár

x

x

x

x

x

Csonkahegyhát

x

x

x

x

x

Csöde

x

x

x

x

x

x

Dobronhegy

x

x

x

x

x

Egervár

x

x

x

x

x

x

Gellénháza

x

x

x

x

x

x

Gombosszeg

x

x

x

x

x

x

Gősfa

x

x

X

x

x

x

Gyűrűs

x

x

x

x

x

x

Hagyárosbörönd

x

x

x

x

x

x

Hottó

x

x

x

x

x

x

Iborfia

x

x

x

x

x

x

Kávás

x

x

x

x

x

x

Kemendollár

x

x

x

x

x

x

Keménfa

x

x

x

x

x

x

Kisbucsa

x

x

x

x

x

x

Kiskutas

x

x

x

x

x

x

Kustánszeg

x

x

x

x

x

x

Lakhegy

x

x

x

x

x

x

Lickóvadamos

x

x

x

x

x

x

Milejszeg

x

x

x

x

Nagykutas

x

x

x

x

x

x

Nagylengyel

x

x

x

x

x

x

Nemesapáti

x

x

x

x

x

x

Nemeshetés

x

x

x

x

x

x

Németfalu

x

x

x

x

x

Ormándlak

x

x

x

x

x

x

Ozmánbük

x

x

x

x

x

x

Pálfiszeg

x

x

x

x

x

Pethőhenye

x

x

x

x

x

x

Petrikeresztúr

x

x

x

x

x

x

Pókaszepetk

x

x

x

x

x

x

Pusztaederics

x

x

x

x

x

x

Pusztaszentlászló

x

x

x

x

x

x

Salomvár

x

x

x

x

x

x

Sárhida

x

x

x

x

X

x

Söjtör

x

x

x

x

x

x

Szentkozmadomja

x

x

x

x

x

x

Teskánd

x

x

x

x

x

x

Tófej

x

x

x

x

x

x

Vasboldogasszony

x

x

x

x

x

x

Vaspör

x

x

x

x

x

x

Vöckönd

x

x

x

x

x

x

Zalaboldogfa

x

x

x

x

x

x

Zalacséb

x

x

x

x

x

x

Zalaháshágy

x

x

x

x

x

x

Zalaistvánd

x

x

x

x

x

x

Zalaszentgyörgy

x

x

x

x

x

x

Zalaszentiván

x

x

x

x

x

x

Zalaszentlőrinc

x

x

x

x

x

x

Zalatárnok

x

x

x

x

x

x

Zalalövő

x

x

x

x

x

x

TELEPÜLÉS

TÁMASZ ALAPSZOLGÁLTATÁSI INTÉZMÉNY ÁLTAL ELLÁTANDÓ FELADATOK
(2010. január 1-től)

Őrségi Többcélú Kistérségi Társulás települései

Családsegítés

Házi segítségnyújtás

Szociális étkeztetés

Nappali ellátás

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

Gyermekjóléti feladatok

Bajánsenye

x

x

x

x

x

x

Felsőjánosfa

x

x

x

x

x

x

Felsőmarác

x

x

x

x

x

x

Hegyhátszentjakab

x

x

x

x

x

x

Hegyhátszentmárton

x

x

x

x

x

x

Ispánk

x

x

x

x

x

Ivánc

x

x

x

x

x

x

Kercaszomor

x

x

x

x

x

x

Kerkáskápolna

x

x

x

x

x

x

Kisrákos

x

x

x

x

x

Kondorfa

x

x

x

x

x

x

Magyarszombatfa

x

x

x

x

x

x

Nagyrákos

x

x

x

x

x

Őrimagyarósd

x

x

x

x

x

x

Őriszentpéter

x

x

x

x

x

Pankasz

x

x

x

x

x

Szaknyér

x

x

x

x

x

x

Szalafő

x

x

x

x

x

Szatta

x

x

x

x

x

Szőce

x

x

x

x

x

x

Velemér

x

x

x

x

x

x

Viszák

x

x

x

x

x

 

 

A képviselőtestület felkéri a polgármestert a társulási megállapodás módosításáról szóló képviselő-testületi határozat Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társuláshoz való beküldésére.

Felelős: Geráth Sándor polgármester

Határidő: 2009. november 30.

Geráth Sándor: Zárt ülésen Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatok elbírálása következik.

A nyílt ülést berekeszti.

 

 

k. m. f.

 

 

Juhász András Geráth Sándor

körjegyző polgármester