J e g y z ő k ö n y v:

 

 

Kustánszeg Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2009. szeptember 28-i nyílt üléséről.

 

Jelen vannak: Geráth Sándor polgármester, Bécs Tiborné, Gyenese Béla, Lakatos Dezső, Srágli Sándor és Takács Miklós képviselők.

Geráth Sándor: Üdvözlés és a határozatképesség megállapítása után javaslatot tesz a napirendre.

 

Kustánszeg Község Önkormányzati Képviselő-testülete a napirendi javaslatot – formai határozat meghozatala nélkül – egyhangúlag elfogadta.

 

 

1./ Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz csatlakozás.

Előadó: Geráth Sándor polgármester

 

2./ Szegi Suli Általános Iskola és Nyitnikék Óvoda Alapító Okiratának módosítása.

Előadó: Geráth Sándor polgármester

 

3./ Aktuális pályázatokkal kapcsolatos feladatok. (szennyvíz, IKSZT)

Előadó: Juhász András körjegyző

 

4./ Aktuális feladatok megbeszélése.

 

1./ Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz csatlakozás.

Előadó: Geráth Sándor polgármester

 

Geráth Sándor: Ez a napirend már hagyományos, a korábbi években is csatlakoztunk ehhez az ösztöndíjpályázathoz. Ennek első lépése, hogy a csatlakozásról döntenünk kell és azt szeptember 30-ig meg kell küldenünk az Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósághoz.

 

Kustánszeg Község Önkormányzati Képviselő-testülete egyhangúlag a következő határozatot hozta.:

 

33/2009. számú határozat

 

Kustánszeg Község Önkormányzati Képviselő-testülete csatlakozik a hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók, illetőleg felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok támogatására létrehozott Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2010. évi fordulójához.

Kéri a polgármestert a csatlakozási nyilatkozat aláírására és visszaküldésére.

 

Határidő: 2009. szeptember 30.

Felelős: Geráth Sándor polgármester

2./ Szegi Suli Általános Iskola és Nyitnikék Óvoda Alapító Okiratának módosítása.

Előadó: Geráth Sándor polgármester

Geráth Sándor: A bölcsődei ellátás bevezetése miatt szükséges az alapító okirat módosítása, a határozati kivonatot kiküldtük Önöknek.

 

Kustánszeg Község Önkormányzati Képviselő-testülete egyhangúlag a következő határozatot hozta:

34/2009. (IX. 28.) számú határozat:

 

Kustánszeg Község Önkormányzati Képviselő-testülete elfogadja a Szegi Suli Általános Iskola és Nyitnikék Óvoda Alapító Okiratának alábbiakban részletezett módosítását.

 

Szegi Suli Általános Iskola és Nyitnikék Óvoda, Becsvölgye intézmény 85-…/2009. számú alapító okirata a következők szerint módosul:

 

1. Az alapító okirat i.) pontja a következő bekezdéssel egészül ki:

„Vagyon feletti rendelkezés:

A vagyon felett az épületek és építmények tekintetében az önkormányzatok tulajdoni hányaduk arányában rendelkeznek. A tulajdonost megillető jogok gyakorlásáról a képviselő-testületek a vagyongazdálkodás szabályairól szóló rendeleteikben rendelkeznek.

Az intézmény az épületeket, építményeket nem jogosult elidegeníteni, használatukra az önkormányzati rendeletek alapján jogosult.

Egyéb tárgyi eszközök tekintetében: a berendezési, felszerelési, számítástechnikai, és egyéb szakmai tárgyi eszközök az intézmény tulajdonában vannak.”

 

2.. Az alapító okirat a következő új k/a) ponttal egészül ki:

 

„2010.01.01. napon a k) pont hatályát veszti, egyidejűleg a k/a) pont hatályba lép, és k) pontra módosul.

k/a) Ellátandó alaptevékenységek:

562912 Óvodai intézményi étkeztetés

562913 Iskolai intézményi étkeztetés

841901 Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai

851011 Óvodai nevelés, ellátás

851012 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása

A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. 121.§. 29. pontja értelmében az alábbi fogyatékossági típusok jelennek meg az intézménynél:

· A megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra visszavezethető tartós és súlyos rendellenességgel küzd;

· A megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenességgel küzd.

852011 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyam)

852012 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyam)

A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. 121.§. 29. pontja értelmében az alábbi fogyatékossági típusok jelennek meg az intézménynél:

· A megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra visszavezethető tartós és súlyos rendellenességgel küzd;

· A megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenességgel küzd.

852014 Általános iskolai felnőttoktatás (1-4. évfolyam)

852021 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évfolyam)

852022 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évfolyam)

A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. 121.§. 29. pontja értelmében az alábbi fogyatékossági típusok jelennek meg az intézménynél:

· A megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra visszavezethető tartós és súlyos rendellenességgel küzd;

· A megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenességgel küzd.

852024 Általános iskolai felnőttoktatás (5-8. évfolyam)

855911 Általános iskolai napközi otthoni nevelés

855912 Sajátos nevelési igényű tanulók napközi otthoni nevelése

A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. 121.§. 29. pontja értelmében az alábbi fogyatékossági típusok jelennek meg az intézménynél:

· A megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra visszavezethető tartós és súlyos rendellenességgel küzd;

· A megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenességgel küzd.

855914 Általános iskolai tanulószobai nevelés

855915 Sajátos nevelési igényű tanulók általános iskolai tanulószobai nevelése

A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. 121.§. 29. pontja értelmében az alábbi fogyatékossági típusok jelennek meg az intézménynél:

· A megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra visszavezethető tartós és súlyos rendellenességgel küzd;

· A megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenességgel küzd.

889101 Bölcsődei ellátás

890111 Esélyegyenlőség elősegítését célzó általános, komplex tevékenységek és programok

931204 Iskolai, diáksport-tevékenység és – támogatása”

 

3. Az alapító okirat eredeti q) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

 

„q) Hatálya: 2009.10.01.”

 

A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a határozati kivonatot Becsvölgye Község Önkormányzatának küldje meg.

 

Felelős: Geráth Sándor polgármester

Határidő: 2009. szeptember 30.

 

 

3./ Aktuális pályázatokkal kapcsolatos feladatok. (szennyvíz, IKSZT) Előadó: Juhász András körjegyző.

Geráth Sándor: Megkaptuk az IKSZT címbirtokosi oklevelet, a pályázatot október 15-ig lehet beadni. Dolgoznak a tervezők is, a jelenlegi ifjúsági klubot szeretnénk felújítani. Ezenkívül 1 személy bérére is lehet pályázni, amit három évig biztosítanak, illetve az akadálymentesítést meg kell oldani. 50 millióra lehet maximálisan pályázni.

Ha nyerne a pályázatunk, és megoldhatnánk az épület ezen részének a felújítását, még mindig a legnagyobb problémát a tető beázása jelentené, mert arra nem lehet pályázni, pedig nagyon fontos lenne. Bútorzatra 10 millió Ft-ot lehetne költeni, s öt évig üzemeltetési kötelezettségünk van.

Kustánszeg Község Önkormányzati Képviselő-testülete egyhangúlag a következő határozatot hozta:

35/2009. (IX. 28.) számú határozat:

 

Kustánszeg Község Önkormányzati Képviselő- testülete mai ülésén úgy határozott, hogy a 112/2009(VIII.29) FVM rendelet által meghirdetett „Integrált Közösségi Szolgáltató Tér kialakítása és működtetésére” pályázatot nyújt be.

 

A fejlesztés megnevezése: Integrált Közösségi Szolgáltató Tér kialakítása és működtetésére

A fejlesztés megvalósítási helye: 8919 Kustánszeg, 1 hrsz.

A fejlesztés forrásösszetétele:

Adatok forintban

 

Megnevezés

Összeg

Saját forrás (beruházás Áfa összege)

7 714 403.Ft

Támogatásból igényelt összeg (beruházás nettó összegének 100%-a)

30 857 610.Ft

Egyéb támogatás

0

Egyéb forrás

0

Összesen:

38 572 013.Ft

 

 

 

 

 

A Képviselőtestület a 2009-2010. évre előirányozott összegét a 2009. és 2010. évi költségvetéséről szóló rendeletébe fogja beépíteni. A testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására.

 

Határidő: 2009. október 31.

Felelős: Geráth Sándor polgármester

 

Juhász András: KIHOP pályázaton nyertünk 1 millió Ft-ot mindhárom faluban. Ebből 250 e Ft előleget kaptunk meg. E-tanácsadói tanfolyamot kellett elvégeznie egy diplomás személynek. Nálunk Hári Barnabás végezte el ezt a tanfolyamot, neki kell megbízási díjat fizetni, illetve kötelező eszközbeszerzés is van. Projektort mindenképpen szeretnénk vásárolni és ezt a pályázat be is fogadja.

 

 

4./ Aktuális feladatok megbeszélése.

 

Geráth Sándor: Megszűnt Városkörnyéki Önkormányzatok Egészségügyi Társulása, de az ügyeleti központban lévő vagyont értékesíteni szükséges, majd a kapott pénzt az érintett önkormányzatok felé szétosztják. Ehhez testületi határozat szükséges.

 

Kustánszeg Község Önkormányzati Képviselő-testülete egyhangúlag a következő határozatot hozta:

36/2009. (IX. 28.) számú határozat:

 

Kustánszeg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Zalaegerszeg Városkörnyéki Önkormányzatok Egészségügyi Társulása felhatalmazza Bak Község önkormányzatát, mint a Társulás gesztor önkormányzatát, hogy a Társulás tulajdonában lévő a pacsai ügyeleti központban (Pacsa, Csány L. u. 10.) lévő, 2007. március 26. napján felvett leltárban szereplő vagyont nyilvános pályázat útján, vagyonértékelést követően, értékesítse jegyzőkönyvhöz mellékelt kimutatás alapján.

Az értékesítésből befolyt bevételt a társult önkormányzatok között a 2008. január 1-jei lakosságszám alapján felossza, amelyet csökkent – szintén a lakosság száma arányában – a számlával alátámasztott vagyonértékesítésből adódó költségekkel.

 

Kustánszeg Község Önkormányzatának hivatalos, 2008. január 1-jei KSH szerinti lakosságszáma: 547 fő, költségvetési elszámolási számlájának száma: 11749008-15436966.

 

A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről a jegyzőkönyvi kivonat 4 példányának megküldésével – értesítse a Zalaegerszeg Városkörnyéki Önkormányzatok Egészségügyi Társulása gesztor önkormányzatát, azaz Bak Község Önkormányzatát (8945 Bak, Rákóczi u. 2/a.) legkésőbb szeptember 20. napjáig.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Geráth Sándor polgármester

 

Geráth Sándor: A Kustánszeg internetes honlapját Papp Zoltán készítette el. Ő biztosítja tárhelyet, illetve frissítéseket is elvégez, ezért 15.000.- Ft-ot kér havonta, amennyiben ezt nem biztosítjuk, azt mondta, hogy lekapcsolja a gépet. Ő most Budapesten él, mert elköltözött a családjától, a feltöltésről, arról, hogy anyagok felkerüljenek a honlapra, a volt felesége gondoskodik.

 

Lakatos Dezső: Van egy ismerősöm, aki elvállalná ezt a feladatot, ne fizessünk ki ennyi pénzt havonta.

 

A képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadta.

 

Geráth Sándor: A közmunkások szerződése lejárt, a férfiakat szeretnénk továbbfoglalkoztatni, de a nőknek télen nem tudunk munkát adni. Szeretném kitakaríttatni a templomdombi ingatlanokat is, mert nagyon rontják a falu képét. Ezekről az ingatlanokról kiderült, hogy nincsenek is átíratva a földhivatalban, kettő még mindig a református egyház nevén van.

 

A Zalai Hírlap szeretne falujárást Kustánszegen. Megmondom őszintén, nem tudjuk ezt bevállalni. Vendégül kell őket látni, nem kevés pénzbe kerülne, ezenkívül Kustánszegen nagyon nehéz embereket találni az ilyen munkára.

 

Lakatos Dezső: Azért ne vessük el teljesen, mert jó reklám lenne a falunak. Egy év múlva térjünk rá vissza.

 

A képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadta.

 

Geráth Sándor: Zala Megye 1000 éves évfordulójára Zalaváron, az egykori megyeszékhelyen Millenniumi emlékművet állítanak, ehhez kér anyagi segítséget a Zala Megyei Közgyűlés elnöke. Ezideig 12 önkormányzat jelezte támogatási szándékét. Az emlékmű megépülését támogató települések neve és a település keletkezésének dátuma látható lesz az emlékmű talapzatán.

 

Lakatos Dezső: Én nem támogatom.

 

Takács Miklós: 20.000.- Ft-ot javaslok.

 

Kustánszeg Község Önkormányzati Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, 1 nem ellenében, a következő határozatot hozta:

 

37/2009. (IX. 28.) számú határozat:

Kustánszeg Község Önkormányzata Zala megye 1000 éves évfordulója alkalmából Zalaváron megépülő, Millenniumi emlékmű megépítéséhez 20.000.- Ft támogatást biztosít.

 

Kéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

 

 

Geráth Sándor: Idei évben is aktuálisság vált a Kustánszegért díj odaítélése. A Kustánszegi Krónikában közzé tesszük, hogy a lakosság részéről tegyenek javaslatot, kit tartanak érdemesnek arra, hogy a díjat megkapja.

 

Korábban már beszéltünk Becsvölgye leveléről, amelyben kérik, hogy alakítsunk Körjegyzőséget. Ajánljuk fel, hogy jöjjenek hozzánk a jelenlegi körjegyzőségbe.

 

 

Kustánszeg Község Önkormányzati Képviselő-testülete egyhangúlag a következő határozatot hozta:

38/2009. (IX. 28.) számú határozat:

Kustánszeg Község Önkormányzat Képviselő-testülete felajánlja Becsvölgye Község Önkormányzatának, hogy csatlakozzon Barlahida, Kustánszeg és Mikekarácsonyfa Községek Körjegyzőségéhez.

Kéri a polgármestert, hogy a határozati kivonatot Becsvölgye község polgármesterének küldje meg.

Határidő: azonnal

Felelős: Geráth Sándor polgármester

Geráth Sándor: Szirkovics Ákos 8919 Csonkahegyhát, Kossuth u. 53. szám alatti lakos szeretné megvásárolni a 723, 709, 708 és 707 hrsz-ú ingatlanokat. A vételár a 723 hrsz-ú ingatlanért 80 Ft/m2, a 709 és 708 hrsz-ú ingatlanokért 30 Ft/m2, a 707 hrsz-ú ingatlanért 80.- Ft/m2.

Kustánszeg Község Önkormányzati Képviselő-testülete egyhangúlag a következő határozatot hozta:

 

39/2009. számú határozat

 

Kustánszeg Község Önkormányzati Képviselő-testülete az alábbi önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanokat értékesíti Szirkovics Ákos 8918 Csonkahegyhát, Kossuth u. 53. szám alatti lakos részére:

Kustánszeg 723 hrsz 154.000.- Ft

Kustánszeg 709 hrsz 30.450.- Ft

Kustánszeg 708 hrsz 30.960.- Ft

Kustánszeg 707 hrsz 302.320.- Ft

 

Megbízza a polgármestert az adásvételi szerződés aláírásával.

 

Geráth Sándor: Szeptember 25. volt a szennyvízfejlesztési pályázat benyújtásának határideje, ezt el is készítette a pályázatíró. 171 oldalas pályázat volt. A lakosságtól bekértük a szándéknyilatkozatokat előzetes felméréshez, kellemes meglepetésünkre sokan fejezték ki csatlakozási szándékukat.

A szennyvízpályázat benyújtásáról határozatot kell hoznunk.

 

Kustánszeg Község Önkormányzati Képviselő-testülete egyhangúlag a következő határozatot hozta:

 

40/2009. számú határozat

 

A Képviselőtestület ülésén úgy határozott, hogy a Nyugat-dunántúli Operatív Program által meghirdetett NYDOP-2009-4.1.1/A-09 azonosítószámú, Kistelepülések szennyvízkezelése című pályázati felhívásra pályázatot nyújt be, Kustánszeg község szennyvízfejlesztése címmel, melynek célja a településen szennyvízhálózat és tisztítótelep kialakítására.

A fejlesztés forrásösszetétele:

adatok Ft-ban

 

Megnevezés

%

Saját forrás

47 824 125 Ft

15 %

Támogatás

271 003 375 Ft

85 %

Források összesen

318 827 500 Ft

100 %

 

A testület a saját forrás összegét a Költségvetési Rendeletében betervezi, biztosítja.

A testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására.

Geráth Sándor: Minden év végén igyekszünk fiatal családoknak lakásfelújítási támogatást biztosítani. Jelenleg három kérelem van előttem, körülbelül egyidőben is nyújtották be.Dávid Róberték, Boronyák Tiborék és Kustán Gyuláék várják a segítséget.

 

Kustánszeg Község Önkormányzati Képviselő-testülete egyhangúlag a következő határozatot hozta:

 

41/2009. számú határozat

 

Kustánszeg Község Önkormányzati Képviselő-testülete Boronyák Tibor és élettársa Varga Andrea Kustánszeg, Templom u. 6. szám alatti lakosok részére 70.000.- Ft vissza nem térítendő lakásfelújítási támogatást biztosít.

 

Megbízza a polgármestert a támogatási szerződés elkészítésével és aláírásával.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Geráth Sándor polgármester

 

Geráth Sándor: Hamarosan aktuális lesz a karácsonyfa kitermelés és megkezdődnek a problémák a faluban. Az elmúlt évben is tönkretették az útjainkat, a Rákóczi úton az útpadkát, megígérték, hogy helyreállítják, és nem teljesítettek az ígéretükből semmit. Kauciót fogunk kérni tőlük előre, amiből majd a helyreállításokat elvégezzük. Mennyi legyen ennek az összege.

Takács Miklós: Legalább 200.000.- Ft-ot kérjünk.

A képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadta

 

 

Geráth Sándor: Október 10-én kezdik meg az M2 televízión a „Szabadlábon Zalában” című öt részes film vetítését, melyet a nyáron itt forgattak a faluban.

 

 

A XIII. Kustánszegi Napok rendezvényt Antal Ernő, Bécs Tiborné, Bittschi Ilona, Bodó János, EUROFARM Kft, Fülöp Tibor, Geráth Sándor, Horváth István, József Attila Városi Könyvtár, Kormos Kálmán, Lakatos Dezső, Papp -Kovács Szilvia Katalin, Srágli János, Srágli Sándor, Szirkovics László, Takács Miklós, TÁMASZ Alapszolgáltatási Intézmény, Vassné Horváth Anikó, valamint a Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás támogatták, kb 655.000.- Ft összegben. A rendezvény jól sikerült, de el kell gondolkodnunk azon, hogy egy naposra szűkítsük le. Anyagilag megterhelő az önkormányzatnak, ezért nem biztos, hogy mindenáron ragaszkodnunk kell a korábbi hagyományokhoz. A nálunk jobb helyzetben lévő községek is csak egy napos rendezvényt tartanak.

Lakatos Dezső: Az időponton is gondolkodjunk el, mert Nagylengyelben és Zalalövőn is ekkor vannak rendezvények.

 

Geráth Sándor: Október 9-én a József Attila Városi Könyvtár támogatásával rétesfesztivált szervezünk a kultúrházban, melyre szeretettel meghívom a képviselőket és családjukat.

 

Az ülést berekeszti.

 

k. m. f.

 

 

Juhász András Geráth Sándor

körjegyző polgármester