J e g y z ő k ö n y v:

 

 

Kustánszeg Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2009. július 27-i nyílt üléséről.

 

 

Jelen vannak: Geráth Sándor polgármester, Bécs Tiborné, Gyenese Béla, Lakatos Dezső, Srágli Sándor és Takács Miklós képviselők.

 

Geráth Sándor: Üdvözlés és a határozatképesség megállapítása után javaslatot tesz a napirendre.

 

Kustánszeg Község Önkormányzati Képviselő-testülete a napirendi javaslatot – formai határozat meghozatala nélkül – egyhangúlag elfogadta.

N a p i r e n d:

 

 

1./ 2009. első félévi beszámoló és költségvetési rendelet módosítása.

Előadó: Juhász András körjegyző

 

2./ Gyermekvédelmi gondoskodásról szóló rendelet elfogadása.

Előadó: Juhász András körjegyző

 

3./ Aktuális feladatok

– XIII. Kustánszeg Napok megrendezésével kapcsolatos feladatok

– tájékoztató pályázatokról

 

 

 

1./ 2009. első félévi beszámoló és költségvetési rendelet módosítása. Előadó: Juhász András körjegyző.

Juhász András: 578.000.- Ft-tal szükséges a költségvetési főösszeg módosítása, a táblázatban kimutattuk, hogy ez az összeg miből tevődik össze.

 

Kustánszeg Község Önkormányzati Képviselő-testülete – minősített többségi szavazattal – egyhangúlag a következő rendeletet alkotja:

 

4/2009. (VII. 31.) számú rendelet

Kustánszeg Község Önkormányzati Képviselő-testülete a 4/2009. (VII.31.) számú rendeletét az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 2/2009. (III.20.) számú rendeletének módosításáról megalkotja.

 

A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

 

 

 

2./ Gyermekvédelmi gondoskodásról szóló rendelet elfogadása. Előadó: Juhász András körjegyző

Geráth Sándor: Uniós csatlakozás miatt szükséges a változás.

Kustánszeg Község Önkormányzati Képviselő-testülete – minősített többségi szavazattal – egyhangúlag a következő rendeletet alkotja:

 

5/2009. (VII. 31.) számú rendelet

Kustánszeg Község Önkormányzati Képviselő-testülete az 5/2009. (VII. 31.) számú rendeletét az önkormányzat által biztosított gyermekvédelmi gondoskodásról megalkotja.

 

A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

 

3./ Aktuális feladatok

 

Geráth Sándor: Befejeződött az új vízműkút fúrása, 300 méter mélységig. Különböző méréseket, vizsgálatokat kell végezni, hogy elegendő vízmennyiséget biztosít-e. Jelenleg még mindig életben van a vízkorlátozás, feloldásáról minden lakást tájékoztatni fogunk. A kútfúrás összes költsége 20.901.000.- Ft, melyet a Közös Pénzügyi Alapból fizet ki a ZALAVÍZ Zrt, s a nálunk megállapított vízdíj fedezi.

 

Szennyvízberuházással kapcsolatosan beszélgettünk tervezővel, pályázatíróval, mindannyian úgy láttuk, hogy nagyobb lenne az esély közös konzorcium esetén, Becsvölgye, Kustánszeg, Gombosszeg bevonásával. Ha nem közösen adjuk be, nagyon kicsi eséllyel indulunk a pályázaton.

 

Juhász András: Valóban nagyobb az esélye egy közös pályázatnak. A tervező, Provender József nem tett mást, mint összetolta a három falu költségvetését. Egy közös tisztítótelep költsége kevesebb lenne, de többe kerülne a gerincvezeték. A pályázatban nettó kell számolni, a három községre az ÁFA 150 millió forint. Jó esélyünk csak közös pályázat esetén van.

 

Geráth Sándor: A következő években valószínűleg nem lesz pályázati lehetőségünk. Sajnos az üdülőövezetet nem sikerült bevonni a beruházási körbe. Gombosszeg nem csatornás lenne, hanem tározók lennének leágazásokkal, és gépkocsival vinnék el a szennyvizet. Nagyon magas a tervezői és egyéb költségek. Ahhoz, hogy a pályázatot beadhassuk több millió forintot ki kell fizetni, s még csak nem is biztos, hogy támogatást nyerünk.

 

Juhász András: Sikeres pályázat elfogadja a tervezési költségeket is.

 

Lakatos Dezső: Ha nem lépünk, esélyünk sincs.

 

Geráth Sándor: Ha a konzorcium nem jön lépre, akkor nem is érdemes pályázni, ezzel egyetértenek-e?

 

Kustánszeg Község Önkormányzati Képviselő-testülete egyhangúlag a következő határozatot hozta:

 

29/2009. számú határozat

 

Kustánszeg Község Önkormányzati Képviselő-testülete pályázatot kíván benyújtani Kustánszeg szennyvízkezelésére konzorcium formájában, Becsvölgye és Gombosszeg községekkel közösen.

 

Kéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Geráth Sándor polgármester

 

Geráth Sándor: A közcélú munkások munkaszerződését további három hónappal meghosszabbítjuk.

Nagy Kolozsvári István tiszteletes úr temetésére elmegyünk, és egy koszorúval rójjuk le kegyeletünket.

Nagyon nagy szükségünk lenne egy utánfutóra, mert az új falugondnoki autónak kicsi a raktere, jelenleg a saját utánfutómat használjuk. Korábban ígért egy utánfutót a Fiat Szalon tulajdonosa, de sajnos ebből nem lett semmi. Nem kell új utánfutó, de legyen műszaki vizsgája.

 

Kustánszeg Község Önkormányzati Képviselő-testülete egyhangúlag a következő határozatot hozta:

 

30/2009. számú határozat

 

A képviselő-testület utánfutó vásárlásával egyhangúlag egyetért.

Kéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

 

 

Geráth Sándor: Farkas Balázs kérelmet adott be, hogy szeretné megvásárolni 644 hrsz-ú ingatlant.

 

Kustánszeg Község Önkormányzati Képviselő-testülete egyhangúlag a következő határozatot hozta:

 

31/2009. számú határozat

 

Kustánszeg Község Önkormányzati Képviselő-testülete a 644 hrsz-ú ingatlant értékesítésre felajánlja Farkas Balázs 8919 Kustánszeg, Arany J. u. 8. szám alatti lakosnak 100 Ft/m2 áron.

 

Kéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Geráth Sándor polgármester

 

Geráth Sándor: Becsvölgye polgármestere ismét levelet írt körjegyzőség alakítására. Fura megfogalmazású ez a levél, nem is igazán értem, mit is akarnak. Számokkal nem támasztják alá a kérelmüket, s azt írják, hogy hozzájárulást nem kérnek a körjegyzőségi hivatal működéséhez, hanem az állami hozzájárulást kérik, illetve működhet Kustánszegen is hivatal a lakosság szolgálatában, de azt saját költségünkre kell megtennünk. Augusztusban lesz együttes ülés, ott még beszélünk erről. Nekem most is az a véleményem, hogy a bevált hivatalon már ne változtassunk.

 

Juhász András: Valóban érdekes egy levél. Ha egyik önkormányzat megkeresi a másik önkormányzatot, hogy alakítsanak körjegyzőséget, akkor készít egy tervezetet, hogy miért lenne hasznos és előnyös ennek a körjegyzőségnek megalakítása.

 

Srágli Sándor: Jól működik a hivatal, ezért ne változtassunk.

 

Lakatos Dezső: Mi az utolsó évben már ne változtassunk.

 

Kustánszeg Község Önkormányzati Képviselő-testülete egyhangúlag a következő határozatot hozta:

 

32/2009. számú határozat

 

Kustánszeg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Barlahida, Kustánszeg és Mikekarácsonyfa Körjegyzőség hivatali munkájával, a

falu lakosságának véleményét figyelembe véve, elégedett, így jelenlegi körjegyzőségből kiválni nem szándékozik.

 

Kéri a polgármestert hogy a döntésről Becsvölgye Község Önkormányzatát értesítse.

Határidő: azonnal

Felelős: Geráth Sándor polgármester

 

Srágli Sándor: Szabó Miklósék előtt járhatatlan a járda, annyira megsüllyedt már. Tudom, hogy nincs pénze az önkormányzatnak, de jó lenne valamit erre kitalálni.

 

Geráth Sándor: Sajnos megsüllyedt a sánc, az oldalát ki kellene betonozni, hogy ott járhatóvá tegyük a járdát, de a faluban több helyen is ez történt. Saját erőből nem tudjuk felújítani a járdát.

 

Az ülést berekeszti.

k. m. f.

 

 

Juhász András Geráth Sándor

körjegyző polgármester