J e g y z ő k ö n y v:

 

Kustánszeg Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2009. május 25-i nyílt üléséről.

 

 

Jelen vannak: csatolt jelenléti ív szerint.

 

Geráth Sándor: Üdvözlés és a határozatképesség megállapítása után javaslatot tesz a napirendre.

 

Kustánszeg Község Önkormányzati Képviselő-testülete a napirendi javaslatot – formai határozat meghozatala nélkül – egyhangúlag elfogadta.

N a p i r e n d:

 

1./ Körjegyzőség Alapító Okiratának módosítása.

Előadó: Juhász András körjegyző

 

2./ Zalaispa Alapító Okiratának és társulási megállapodásának módosítása.

Előadó: Juhász András körjegyző

 

3./ Gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2008. évi ellátásáról beszámoló.

Előadó: Juhász András körjegyző

 

4./ Aktuális feladatok

 

 

 

1./ Körjegyzőség Alapító Okiratának módosítása. Előadó: Juhász András körjegyző.

Juhász András: 2008. évi CV. törvény szabályozza, hogy a költségvetési szerveket újra kell sorolni, emiatt szükséges az alapító okiratok módosítása. A körjegyzőség Alapító Okiratát tavaly júliusában módosítottuk utoljára. Jogvesztő határidőt határoztak meg, melynek elmulasztása miatt, kizárhatnak a törzskönyvi nyilvántartásból.

A körjegyzőség közhatalmi feladatokat ellátó költségvetési szerv.

 

Kustánszeg Község Önkormányzati Képviselő-testülete egyhangúlag a következő határozatot hozta:

 

21/2009. számú határozat

Kustánszeg Község Önkormányzati Képviselő-testülete Barlahida, Kustánszeg és Mikekarácsonyfa Községek Körjegyzőségének Alapító Okiratának módosítását elfogadja.

 

Kéri a körjegyzőt a szükséges intézkedések megtételére

Határidő: azonnal

Felelős: Juhász András körjegyző

 

2./ Zalaispa Alapító Okiratának és társulási megállapodásának módosítása. Előadó: Juhász András körjegyző

Juhász András: A Zalaispa közszolgáltatást ellátó költségvetési szerv, szintén szükséges az Alapító Okiratának, emiatt pedig a Társulási megállapodásnak a módosítása.

 

 

Kustánszeg Község Önkormányzati Képviselő-testülete egyhangúlag a következő határozatot hozta:

22/2009. számú határozat

1. Kustánszeg Képviselőtestülete a Nyugat-Balaton és Zala Folyó Medence Nagytérség Települési Szilárdhulladékai Kezelésének Korszerű Megoldására létrejött Önkormányzati Társulás új Alapító Okiratát 2009. július 1-jei hatállyal az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja.

A képviselőtestület felkéri a polgármestert, hogy a határozatról a Társulási Tanács Elnökét tájékoztassa, és felhatalmazza az új Alapító Okirat aláírására.

 

Határidő: 2009. május 31.

Felelős: Geráth Sándor polgármester

Kustánszeg Község Önkormányzati Képviselő-testülete egyhangúlag a következő határozatot hozta:

 

23/2009. számú határozat

2. Kustánszeg Képviselőtestülete a Nyugat-Balaton és Zala Folyó Medence Nagytérség Települési Szilárdhulladékai Kezelésének Korszerű Megoldására létrejött Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodását 2009. július 1-jei hatállyal az alábbiak szerint módosítja:

2.1. A Társulási Megállapodás III. fejezete helyébe az alábbi szövegrész lép:

III. A TÁRSULÁS JOGÁLLÁSA

A helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. törvény (a továbbiakban Ttv.) 16-18. §-aiban foglalt rendelkezéseknek megfelelően, a Társulás önálló jogi személyiséggel rendelkező költségvetési szerv.

Tevékenység jellege alapján a Társulás közszolgáltató költségvetési szerv. Közszolgáltató költségvetési szerv fajtája szerint közüzem, míg a feladatellátásához kapcsolódó funkció szerint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv.

 

A társulás operatív végrehajtási, pénzügyi, gazdasági feladatait – a Projektiroda közreműködésével – külön megállapodásban foglaltak szerint, mint Pénzügyi Lebonyolító Szerv; Zalabér Község Önkormányzatának Képviselőtestülete látja el jelen Társulási Megállapodásban, továbbá az államháztartás működési rendjéről szóló 2l7/1998. (XII. 30.) Korm. rendeletben foglaltak szerint.

Társult Települési Önkormányzatok-képviselőtestületeinek megbízásából a Társulási Tanács Elnöke – az alapítók képviseletében – intézkedik a Magyar Államkincstár Területi Igazgatóságánál történő törzskönyvi nyilvántartásba vétel kezdeményezése iránt.

 

2.2. A Társulás Megállapodás XV. Záró rendelkezések fejezetének utolsó bekezdése kiegészül „a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény”-re történő hivatkozással.

2.3. A Társulási Megállapodás jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlanul hatályban maradnak.

A Képviselőtestület felkéri a polgármestert, hogy a határozatról a Társulási Tanács Elnökét tájékoztassa, és felhatalmazza a módosító okirat és az egységes szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodás aláírására.

 

Határidő: 2009. május 31.

Felelős: Geráth Sándor polgármester

3./ Gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2008. évi ellátásáról beszámoló. Előadó: Juhász András körjegyző

Juhász András: Az előterjesztést kiküldtük.

 

Srágli Sándor: Szomorú tény, hogy a lakosság fogy, és évről-évre kevesebb gyerek születik.

Kustánszeg Község Önkormányzati Képviselő-testülete egyhangúlag a következő határozatot hozta:

 

24/2009. számú határozat

Kustánszeg Község önkormányzati Képviselő-testülete a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2008. évi ellátásáról készítet beszámolót elfogadta.

 

 

4./ Aktuális feladatok

 

Geráth Sándor: A Zalavíz Zrt. korábban jelezte, hogy a jelenlegi két kút nem bírja a terhelést, új kút fúrása lenne szükséges. Megtervezték, kijelölték a helyét, 16,07 millió Ft a költsége. Mi korábban ajánlottuk, hogy nézzék meg a paraszai kutat, de sajnos az sem megoldás, annak a vizét tisztítani szükséges, amit csak Becsvölgyén tudnak, ennél már olcsóbb egy új kút. Felvetődött az is, hogy Nagylengyelhez csatlakozni, de nagyon hosszú lenne a vezeték, s pang a víz a vezetékben. Tehát mindenképpen az új kút fúrása a megoldás. A Zalavíz a Közös Pénzügyi Alapból megfinanszírozná, 7 év alatt kellene visszafizetni. Sajnos nincs más megoldás.

 

 

 

Kustánszeg Község Önkormányzati Képviselő-testülete egyhangúlag a következő határozatot hozta:

 

25/2009. számú határozat

Kustánszeg Község Önkormányzati Képviselő-testülete úgy határozott, hogy Becsvölgye Község Önkormányzatával közösen – a viziközmű vagyon használatba adásáról és működtetéséről szóló háromoldalú szerződésben foglalt költségmegosztással – megrendeli a becsvölgyei új viziközmű kút kivitelezési munkálatait.

 

Az önkormányzat megbízza a Zalavíz Zrt. szolgáltatót a kivitelező kiválasztásával.

 

Az önkormányzat vállalja, hogy az Egyesített Közös Pénzügyi Alap által megelőlegezett költségek visszafizetéséhez szükséges fedezetet használati díján keresztül a vízdíjába 7 éven belül beépíti.

 

Felhatalmazza a polgármestert, hogy a döntésről a szolgáltatót értesítse, és a szükséges eljárást megtegye.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Geráth Sándor polgármester

 

 

Juhász András: Eu-s kötelezettségünk az egészséges ivóvíz biztosítása 2010. december 31-ig. Sajnos a vas és az arzén a legnagyobb probléma. Kiemelt pályázat van EU-s támogatással, a pályázati támogatás összességében akár 92,7 %-os is lehet. Pályázatot önkormányzat, vagy önkormányzati társulás nyújthat be, meg kell lépnünk, ennél kedvezőbb feltételek nem lesznek.

 

Kustánszeg Község Önkormányzati Képviselő-testülete egyhangúlag a következő határozatot hozta:

 

26/2009. számú határozat

Kustánszeg Község Önkormányzat pályázatot nyújt be ivóvízminőség javítására.

 

Geráth Sándor: Céde pályázati lehetőség van játszótér kiépítésére. Németh Dezső formatervező elkészítette a tervet, melyért nem kért semmit, ha viszont nyerünk, akkor vele készíttettetjük el a játékokat. A tó mellé gondoltuk a jelenlegi helyére, ami nem felel meg a szabványoknak. Az önrészt beépítettük a költségekbe, közmunkások dolgoznának, végeznék a munka egy részét. Azokat a játékokat, amelyeket kiszednénk a helyükről, elvihetnénk máshová, de sajnos az ES-s szabványnak nem felelnek meg.

 

Srágli Sándor: A faluban nincsen máshol hely, ahol a mi gyerekeink játszhatnának?

 

Geráth Sándor: Sajnos nincsen, az iskolaudvar sem jó, a bolt melletti terület nagyon kicsi és közvetlenül az út mellett van, nem éppen a legalkalmasabb egy játszótér kialakítására.

 

Kustánszeg Község Önkormányzati Képviselő-testülete egyhangúlag a következő határozatot hozta:

 

27/2009. számú határozat

Kustánszeg Község Önkormányzat úgy határozott, hogy a Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács által meghirdetett Önkormányzati Fejlesztések

Támogatása Területi Kötöttség Nélkül (CÉDE) 2009. támogatására pályázatot nyújt be.

A pályázat célja: Kustánszeg Község játszóterének fejlesztése

A fejlesztés megvalósulási helye: 8919 Kustánszeg 0371/29 hrsz.

A fejlesztés forrásösszetétele:

Megnevezés: Összege (Ft-ban)

Saját forrás 1.444.137

Hitel —-

Támogatásból igényelt 4.331.410

Egyéb támogatás (nevesítve). —–

Egyéb forrás: —-

Összesen: 5.776.547

 

A képviselő-testület a 2009. évi saját forrás összegét a 2009. évi költségvetéséről szóló 2/2009 (III.20.) számú költségvetési rendeletében biztosítja a költségvetés 2. számú mellékletében, felhalmozási kiadások során.

A testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására.

 

Határidő: 2009. június 2.

Felelős: Geráth Sándor polgármester

 

Juhász András: Elnyertük az IKSZT cím tulajdonosa címet, így további pályázatokra nyílik majd lehetőségünk.

 

ÖNHIKI pályázatot benyújtottuk, nem volt még bírálóbizottság előtt. Arra kértük az államkincstárt, hogy ők ne vonjanak le a beadott összegből, bízzák a minisztériumra.

 

Geráth Sándor: Ha nem kapunk ÖNHIKI támogatást, akkor nagyon nagy bajban leszünk.

 

Juhász András: A Közösségi Internet Hozzáférési Pont pályázaton 1millió Ft-ot nyertünk. Loppert Zsuzsanna levelet írt, hogy az 1390 pályázatból a miénk a 10 legjobb pályázat között van. Gondosság, kreativitás, pontosság jellemzi, és adatok nélkül közzé teszik a honlapjukon adatok nélkül. Elismerik a Győri Éva munkáját.

 

Geráth Sándor: A pályázatokkal kapcsolatosan több kérdés is felvetődik, mert mindegyik mellé önrészt is biztosítani kell. Folytassuk-e az IKSZT pályázatot? Valószínűleg kiírják újra a szennyvízpályázatot is, s ahhoz, hogy a pályázatot benyújthassuk több millió forintot kell belefektetnünk. A korábbi években a TEUT pályázatot is mindig benyújtottuk a Jókai utcára, de ha megoldódna a szennyvíz, csak utána lenne érdemes, addig a közmunkásokkal kijavítjuk a kátyúkat. A lényeg, hogy rangsort kell állítanunk a nyertes pályázatok között.

A Török Virág nyugdíjas pedagógus jelenleg a könyvtáros, megbízási szerződéssel kellene számára fizetni, mert a mozgókönyvtári feladatokra ilyen célra is fordíthatunk. Ha az IKSZT pályázat és a KIHOP pályázat megvalósulása sikerülne, egy főállású személyt foglalkoztatnunk is kellene.

 

Srágli Sanyi: Biztosan találunk fiatalt is a faluban.

 

Geráth Sándor: Bruttó 20.000.- Ft a Török Virágnak, ezzel egyetértenek-e? Erre a célra kapunk normatívát a Többcélú Kistérségi Társuláson keresztül.

 

A képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadta.

 

Geráth Sándor: A Cserta Néptánc együttes kér tőlünk támogatást. A becsvölgyei önkormányzat is támogatja őket állítólag 100.000.- Ft-tal. Javaslom, hogy mi is támogassuk őket, az összeget beszéljük meg.

 

Kustánszeg Község Önkormányzati Képviselő-testülete egyhangúlag a következő határozatot hozta:

 

28/2009. számú határozat

 

Kustánszeg Község Önkormányzati Képviselő-testülete a Cserta Néptánc együttes részére 50.000.- Ft támogatást biztosít. Az összeg felhasználását számlával kell igazolni.

 

Kéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Geráth Sándor polgármester

 

Geráth Sándor: Május 1-jétől 8 fő közcélú munkást alkalmazunk, június 1-jétől még 2 főt veszünk fel. A Többcélú Kistérségi Társulást CÉDE pályázatot nyújt be munkaeszközökre, (fűnyíró, lapát, talicska stb.) melyhez mi is csatlakoztunk. Reméljük, tudunk így még gépekhez jutni, a pályázati önrész 100.000.- Ft körül lesz. A közmunkások a közterületeket, árkokat teszik rendbe, kijavítják az utcákban a kátyúkat. Horváth Andrea pedig az ifjúsági szállást, a tónál a szociális létesítményt fogja takarítani, rendezni a kiültetett virágokat.

 

Több probléma van az ebéddel, amit jelenleg Bocföldéről hoznak. Teskándról is lehetne kérni, három menüből lehetne választani, de 70 Ft-tal többe kerülne. Most Bocföldén merik ki az éthordókba, hogy ne kelljen olyan sokszor átrakni az ételt, s úgy osztják ki a faluban.

 

Július 1-jétől Kustánszegen is üzemelni fog a gyepmesteri szolgálat.

 

Június 7-én részt veszünk a Zalaegerszegei Falumúzeumban a Göcseji Randevú elnevezésű rendezvényen.

 

Szükséges lenne utánfutó, mert nem tudjuk a gépeket, fűnyírókat szállítani a falugondnoki autóban.

 

Korábban már beszéltünk arról, hogy a Bácsik Tibornál kikötötte a villanyt az e.on. Mi megelőlegeztük a költségeket, 121.000.- Ft-ot. Elkészítettük a megállapodást, 5.000.- Ft-ot kell fizetnie havonta két évig.

 

Lakatos Dezső: Tudják a képviselők, hogy elkészült a roncsderbi autóverseny pályánk. Mivel a korábbi csapatunk megszűnhet, szeretnénk egyet alakítani a Sportegyesület keretein belül, annak autó-motor szakosztályaként. Természetesen a felmerülő költségeket mi vállalnánk, az önkormányzatnak nem kerülne semmibe, amennyiben ehhez hozzájárulnának.

 

A képviselő-testület hozzájárul ahhoz, Kustánszegi Sportegyesület autó-motor szakosztállyal bővüljön.

 

Srágli Sándor: Korábbi ülésen már beszéltünk az adótartozások behajtásáról. Eredményes volt-e?

 

Juhász András: Sajnos nem volt olyan eredményes, mint vártuk, de természetesen tovább visszük az ügyet, ha másként nem, kezdeményezzük a forgalomból való kivonást.

 

Geráth Sándor: Az ülést berekeszti.

 

k. m. f.

 

 

Juhász András Geráth Sándor

körjegyző polgármester