J e g y z ő k ö n y v

 

Kustánszeg Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2009. március 16-i üléséről.

 

Jelen vannak: csatolt jelenléti ív szerint.

 

Geráth Sándor: Üdvözlés és a határozatképesség megállapítása után javaslatot tesz a napirendre.

 

Kustánszeg Község Önkormányzati Képviselő-testülete a napirendi javaslatot – formai határozat meghozatala nélkül – egyhangúlag elfogadta.

N a p i r e n d:

 

1./ 2009. évi költségvetés tárgyalása, rendelet-alkotás.

Előadó: Geráth Sándor polgármester

 

2./ A Magyar Vöröskereszt Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatának 2008. évi beszámolója

Előadó: Juhász András körjegyző

 

3./ Aktuális feladatok

 

1./ 2009. évi költségvetés tárgyalása, rendelet-alkotás. Előadó: Geráth Sándor polgármester.

Geráthné: Az előző tárgyaláshoz képest az intézményi működési bevétel változott, a Zelka karbantartási díj, valamint a szociális étkeztetés díja miatt. Az összes bevétel változatlan maradt.

 

Juhász András: Bizonytalan a költségvetésünk, az ország költségvetéséhez hasonlóan, de bizonytalan az emberek a vállalkozók helyzete is. A fő cél, a fennmaradás, más célkitűzés nem nagyon lehet.

 

Srágli Sándor: Ha megkapjuk az állami támogatást, talán nem lesz baj. Fejleszteni kell, tegyünk jót az embereknek. Voltam más területén az országnak, és láttam, hogy sokkal rosszabbak az utak, mint nálunk.

 

Geráthné: Az állami támogatás a legszükségesebb kiadásokra elég csak.

 

Kustánszeg Község Önkormányzati Képviselő-testülete egyhangúlag – minősített többségi szavazattal – a következő rendeletet alkotja.

 

2/2009. (III. 20.) számú rendelet

Kustánszeg Község Önkormányzati Képviselő-testülete az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 2/2009. (III. 20.) számú rendeletét megalkotja.

 

A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

 

2./ A Magyar Vöröskereszt Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatának 2008. évi beszámolója. Előadó: Juhász András körjegyző.

Simonné: A vöröskereszt évente készíti a beszámolót, melyet kiküldtünk. Örülnünk kell, hogy csak általánosságról írnak elsősorban, mert ez azt jelenti, hogy nincsen nagy probléma ezen a területen a községünkben.

 

Kustánszeg Község Önkormányzati Képviselő-testülete egyhangúlag a következő határozatot hozta:

 

13/2009. számú határozat

 

Kustánszeg Község Önkormányzati Képviselő-testülete a Zala Megyei Vöröskereszt Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatának 2008. évi beszámolóját egyhangúlag elfogadta.

 

3./ Aktuális feladatok

Juhász András: A ZALAISPA társulási tanács kétszer is ülésezett egymás után. Először határozatképtelenség miatt nem tudtak dönteni, majd március elején a megismételt ülésen elfogadták az alapító okirat és a társulási megállapodás módosítás tervezetét. Mindkét ügyben kell a testületek jóváhagyása. Először az alapító okiratra vonatkozó döntést kellene meghozni.

 

Kustánszeg Község Önkormányzati Képviselő-testülete egyhangúlag a következő határozatot hozta:

14/2009. számú határozat

Kustánszeg Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Nyugat-Balaton és Zala Folyó Medence Nagytérség Települési Szilárdhulladékai Kezelésének Korszerű Megoldására létrejött Önkormányzati Társulás Alapító Okiratának módosítását az előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a határozatról a Társulási Tanács Elnökét tájékoztassa, és felhatalmazza az egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okirat aláírására.

Kustánszeg Község Önkormányzat Képviselő-testülete rögzíti, hogy a Nyugat- Balaton és Zala Folyó Medence Nagytérség Települési Szilárdhulladékai Kezelésének Korszerű Megoldására létrejött Önkormányzati Társulás 2009. március 05-i Társulási Tanács egyhangú igen szavazással meghozott 5/2009. sz. határozata szerint – a beruházás eredményeként létrejött ISPA/KA vagyon vonatkozásában – a 970. Ft/LE/év eszközhasználati díj 2009. július 1. napjától kezdődően az alábbiak szerint kerül bevezetésre:

2009. július 1-től, 2009.december 31-ig 50%-os mértékben (azaz 485 Ft/LE/év), míg

2010. január 1-től 2010. december 31-ig 70%-os mértékben (azaz 680 Ft/LE/év), majd

2011. január 1-től 100%-ban (azaz 970 Ft/LE/év).

Az így megállapított eszközhasználati díj 2010. január 1-től a KSH által a tárgyévet megelőző évre közzétett közölt inflációs rátával emelkedik.

Határidő: 2009. március 16.

Felelős: Geráth Sándor Sándor polgármester

Juhász András: A társulási megállapodásról szintén kérném a testület döntését.

Kustánszeg Község Önkormányzati Képviselő-testülete egyhangúlag a következő határozatot hozta:

 

15/2009. számú határozat

Kustánszeg Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Nyugat-Balaton és Zala Folyó Medence Nagytérség Települési Szilárdhulladékai Kezelésének Korszerű Megoldására létrejött Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosítását az előterjesztés 2. sz. melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a határozatról a Társulási Tanács Elnökét tájékoztassa, és felhatalmazza az egységes szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodás aláírására.

A Képviselő Testület tudomásul veszi, hogy a jelenleg folyamatban lévő hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződésének lejártát követően a ZALAISPA Zrt-vel együttműködve dönt az új közszolgáltató kijelöléséről.

 

Határidő: 2009. március 16.

Felelős: Geráth Sándor polgármester

Geráth Sándor: Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás elkészítette a közfoglalkoztatási tervet, melyet határozattal kell elfogadni. 10 embert gondoltam foglalkoztatni egész évben, ez az önkormányzatnak kb. 1-1,5 millió forint költséget jelent.

 

Kustánszeg Község Önkormányzati Képviselő-testülete egyhangúlag a következő határozatot hozta:

 

16/2009. számú határozat

Kustánszeg Község Önkormányzati Képviselő-testülete a közfoglalkoztatási tervet elfogadja.

Kéri a polgármestert, hogy a záradékolt tervet 2009. április 2-áig küldje vissza

A Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Koordinációs Irodájába.

 

Határidő: 2009. április 2.

Felelős: Geráth Sándor polgármester

 

Geráth Sándor: Felmerült a bölcsőde, óvoda összevonás, de ezt nem tudjuk megvalósítani, nincsenek meg hozzá a feltételek. Gondozónőt kellene felvenni, pelenkázót készíttetni stb. A plusz normatíva nem lenne elég erre.

 

Megkeresett a Fundamenta lakástakarék megbízottja, mert hallották, hogy szeretnénk indítani a szennyvízberuházást. Becsvölgyén már 3 éve indult, de a befizetett összeget nemcsak szennyvízbekötésre lehetne felhasználni, hanem egyéb lakásfelújításra is. Ilyen tevékenységgel foglalkozik Srágli Sándor is, aki falubeli, ezért, amennyiben elvállalja, bízzuk meg őt ezzel a munkával.

 

A hivatal mellett lévő házba, Bácsik Tiborhoz beköltözött Horváth György és családja albérletbe. Sajnos a házban nincsen villany, mert kikötötte az E.ON, mivel Bácsik Tibor nem fizette a díjat. Horváthéknak 3 általános iskolás gyerekük van, akikre tekintettel megengedtük, hogy egy falon kívüli konnektorból áramot vigyenek a házba hosszabbítóval. Segítünk a villany bekötésében is, de ezt visszafizettetjük velük. Horváth György élettársa rendszeres ellátást kap az önkormányzattól, abból visszafizeti, melyet majd az albérleti díjban jóváírnak egy külön szerződésben. Kb. 100.000.- Ft körüli a visszakötés költsége, ebben a hátralék rendezése is benne szerepel. Egyetértenek-e ezzel? Természetesen erről megállapodást készítünk majd.

 

A képviselő-testület egyhangúlag egyetért Geráth Sándor polgármester javaslatával.

 

Juhász András: Április 20. az ÖNHIKI pályázat benyújtásának határideje. Határozatot kell elfogadni, hogy benyújtjuk a pályázatot.

 

Kustánszeg Község Önkormányzati Képviselő-testülete egyhangúlag a következő határozatot hozta:

 

17/2009. számú határozat

 

A) Kustánszeg Község Önkormányzati Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetéséről szóló 2008. évi CII. törvény 17. §. /1/ bekezdése és 6. számú melléklet 1. pontja (továbbiakban: 6.számú melléklet ) alapján támogatási igényt nyújt be az önhibájukon kívül hátrányos pénzügyi helyzetben lévő települési önkormányzatok támogatására.

 

B) Kustánszeg Község Képviselő-testülete az önhibájukon kívül hátrányos pénzügyi helyzetben lévő települési önkormányzatok támogatásának igényléséhez a fenti törvény alapján a következő nyilatkozatot teszi:

 

I. a./ Az önkormányzat lakosságszáma 2008. január 1-én 1000 fő alatti, és a Barlahida székhelyű körjegyzőséghez tartozik.

 

II. b./ Az önkormányzat a polgármesteri hivatalon túl intézményt nem tart fenn, azonban a Becsvölgye székhelyű – külön jogszabály szerint létrehozott – intézményfenntartó társulásban részt vesz, és a zalaegerszegi kistérségi társulás tagja.

 

III. Az önkormányzat lakosságszáma 2008. január 1-én 1500 fő vagy az alatti.

 

IV. Az önkormányzat a következő helyi adók bevezetéséről döntött és költségvetésében ilyen bevételt tervez és a gazdálkodás során realizál:

 

magánszemélyek kommunális adója / 4/1995. /III.31./

helyi iparűzési adóról / 15/2007. /XII. 3./

idegenforgalmi adóról / 2/2001. /II.13./

 

IV. Az önkormányzat a 2008. évi zárszámadására vonatkozóan az Ötv. 92/A. §-a alapján könyvvizsgálatra nem kötelezett és zárszámadásának hitelesítésével könyvvizsgálót saját döntése alapján sem bízott meg.

Határidő: 2009: április 20.

Felelős: Juhász András körjegyző

Juhász András: Pályázati lehetőség nyílt sportlétesítmény felújítására, melynek benyújtási határideje április 24. Az iskolával egyeztetve egy aszfaltos sportpálya kialakítását szeretnénk megpályázni.

Kustánszeg Község Önkormányzati Képviselő-testülete egyhangúlag a következő határozatot hozta:

 

18/2009. számú határozat

Kustánszeg Község Önkormányzati Képviselő-testülete pályázatot nyújt be sportlétesítmény felújításának támogatására, melynek sikeressége esetén az általános iskola udvarán aszfaltos sportpálya kialakítását valósítja meg.

 

Kéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: 2009. április 24.

Felelős: Geráth Sándor polgármester

 

 

 

Kustánszeg Község Önkormányzati Képviselő-testülete egyhangúlag a következő határozatot hozta:

 

19/2009. számú határozat

Kustánszeg Község Önkormányzati Képviselő-testülete az önkormányzat sportfelújítási programját elfogadja.

 

 

Kustánszeg Község Önkormányzati Képviselő-testülete egyhangúlag a következő határozatot

hozta:

 

20/2009. számú határozat

Kustánszeg Község Önkormányzati Képviselő-testülete az önkormányzat sportkoncepcióját elfogadja.

 

Juhász András: Befogadták a Közösségi Internet Hozzáférési Pont pályázatunkat, hiánypótlás nélkül.

 

AZ IKSZT pályázatról még nincsen hírünk.

 

Elkészült a Vodafone bázisállomás, küldhetjük a számlát a bérleti díjról.

 

Jó hír, éppen ma kaptam, hogy a falugondnoki autóra megkaptuk a pályázati pénzt, így visszafizethetjük a felvett hitelt.

 

A Siklósi Fúvószenekar jelezte, hogy fellép a Kustánszegi Napok rendezvényen, augusztus 3-tól augusztus 10-ig lesznek itt.

 

Geráth Sándor: Az ülést berekeszti.

k. m. f.

 

Juhász András Geráth Sándor

körjegyző polgármester