J e g y z ő k ö n y v

 

Kustánszeg Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2009. február 23-i üléséről.

 

Jelen vannak: csatolt jelenléti ív szerint.

 

 

Geráth Sándor: Üdvözlés és a határozatképesség megállapítása után javaslatot tesz a napirendre.

 

Kustánszeg Község Önkormányzati Képviselő-testülete a napirendi javaslatot – formai határozat meghozatala nélkül – egyhangúlag elfogadta.

N a p i r e n d:

1./ A 2008. évi költségvetési rendelet módosítása.

Előadó: Juhász András körjegyző

 

2./ A gázliberalizációból adódó feladatok

Előadó: Juhász András körjegyző

 

3./ A villamosenergia-liberalizációból adódó feladatok.

Előadó: Juhász András körjegyző

 

4./ ZALAISPA teendők

Előadó: Geráth Sándor polgármester

 

5./ Belső ellenőri jelentés 2008. évre

Előadó: Juhász András körjegyző

 

6./ Közfoglalkoztatás előkészítése

Előadó: Geráth Sándor polgármester

7./ Aktuális feladatok

 

 

1./ A 2008. évi költségvetési rendelet módosítása. Előadó: Juhász András körjegyző.

Juhász András: Az írásos előterjesztést kiküldtük.

 

Kustánszeg Község Önkormányzati Képviselő-testülete – minősített többségi szavazattal –egyhangúlag a következő rendeletet alkotja:

 

1/2009. (III.02.) számú rendelet

 

Kustánszeg Község Önkormányzati Képviselő-testülete az 1/2009. (III.02.) számú rendeletét az önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló 4/2008. (III.10.) számú rendelet módosításáról megalkotja.

 

A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

2./ A gázliberalizációból adódó feladatok. Előadó: Juhász András körjegyző.

Juhász András: A földgázról szóló 2008. évi XL. törvény január 1-jétől megnyitotta a szabadpiaci lehetőséget. Az EMFESZ Kft. keresett meg bennünket, a hazai gázimport 23 %-ával rendelkezik, s erre keres piacot. Ők a lakosságnak az évi gázfogyasztásból 1 havi megtakarítást kínálnak, míg az önkormányzatokkal egyedi szerződést kötnek. Véleményem szerint kistérségben, vagy egész megyében kellene gondolkodni, alakítani egy beszerzési közösséget, s így megjelenni a piacon.

Javaslatom, hogy hatalmazzanak meg engem, illetve a polgármestert, hogy tárgyaljunk velük, keressünk kapcsolatokat a beszerzési közösségek alakítására. Én magánemberként biztosan váltok Lakossági körben legcélszerűbb, ha interneten váltunk, mert nincsen költségvonzata. Semmi nem változik, marad az óra, minden marad, csak papíron kell másik szerződés. Tervezem, hogy a helyi újságban írok egy rövid tájékoztatót a lakosság felé.

Takács Miklós: Mindent meg kell lépni, amin spórolni lehet.

 

A képviselő-testület – formai határozat nélkül – meghatalmazza a körjegyzőt és a polgármestert, hogy a gázliberalizációval kapcsolatosan tárgyalásokat folytassanak.

 

3./ A villamosenergia-liberalizációból adódó feladatok. Előadó: Juhász András körjegyző.

Juhász András: Ugyanaz a helyzet, mint az előző napirendnél, csak annyi az eltérés, hogy az erre vonatkozó törvény 2009. július 1-jével lép életbe. Valószínűleg, nemcsak egy cég lép be. Erre is készüljünk fel, ne csak egy feladatra alakítsunk beszerzési közösséget.

 

4./ ZALAISPA teendők. Előadó: Geráth Sándor polgármester.

Geráth Sándor: Volt egy ülés, amely kudarcba fulladt, nem volt határozatképes a közgyűlés. Mindenki mondta az igazát, s azt szeretnénk, ha lépcsőzetesen vezetnék be a szemétszállítási díjat. Abban már döntöttünk, hogy áthárítjuk a lakosságra a szemétszállítás díját, a kérdés, mikortól. Március 5-én új ülés lesz, ott remélem, dűlőre jutunk. Amikor már minden kérdés letisztázódik, a Zala-Depo köt szerződést a lakossággal.

 

5./ Belső ellenőri jelentés 2008. évre. Előadó: Juhász András körjegyző.

Juhász András: Az elmúlt évben két témakörben végzett ellenőrzést, házipénztár-kezelés és közbeszerzés, ez utóbbi csak Barlahidán volt. Minimális észrevétele volt az ellenőrzés során.

 

Kustánszeg Község Önkormányzati Képviselő-testülete egyhangúlag a következő határozatot hozta:

 

10/2009. számú határozat

 

Kustánszeg Község Önkormányzati Képviselő-testülete a belső ellenőr

2008. évi jelentését elfogadja.

 

6./ Közfoglalkoztatás előkészítése. Előadó: Geráth Sándor polgármester.

Geráth Sándor: A Többcélú Kistérségi Társuláson keresztül fog a közfoglalkoztatás megtörténni, ők készítik a programban részt vevő emberek munkaügyi iratait, és ők készítik el a közfoglalkoztatási tervet is április 15-ig, a mi általunk biztosított adatok alapján.

 

Juhász András: A tavalyi ellátásokat el kell felejteni. Rendszeres szociális segélyt csak az 55 évnél idősebbek, az egészségkárosodottak, illetve azok, akik 14 évnél fiatalabb gyermeket nevelnek, akiknek a napközbeni ellátása nem biztosított. A többiek, akiknek tud az önkormányzat munkát adni, közfoglalkoztatásban vesznek részt, illetve akiknek nem tudunk munkát biztosítani, rendelkezésre állási támogatást kapnak, melynek összege a mindenkori öregségi nyugdíjminimum, jelenleg 28.500.- Ft.

 

Geráth Sándor: A Többcélú Kistérségi Társulást határozattal kell megbízni a közfoglalkoztatási terv elkészítésére, melyet február 28-ig meg kell küldenünk.

 

Kustánszeg Község Önkormányzati Képviselő-testülete egyhangúlag a következő határozatot hozta:

 

11/2009. számú határozat

Kustánszeg Község Önkormányzatának Képviselőtestülete úgy határozott, hogy a Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsának 22/2009. (02.04) sz. határozata alapján a közfoglalkoztatási feladatok szervezését, a közfoglalkoztatási terv elkészítését, annak folyamatos felülvizsgálatát kistérségi szinten kívánja megvalósítani 2009. évben.

 

Az önkormányzat felhatalmazza a Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás munkaszervezetét, hogy a településsel történő egyeztetést követően készítse el a kistérségi közfoglalkoztatási tervet.

 

Kustánszeg Község Önkormányzata felhatalmazza a Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Elnökségét, hogy a közfoglalkoztatási terv módosításával kapcsolatos Társulási Tanácsi döntéseket a település jegyzőjével történt egyeztetést követően előzetesen jóváhagyja.

Kéri a polgármestert, hogy a határozati kivonatot Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Koordinációs Irodájának küldje meg.

 

Határidő: 2009. február 28.

Felelős: Geráth Sándor polgármester

 

 

Geráth Sándor: A Többcélú Kistérségi Társulás megküldte tájékoztatóját a mozgókönyvtári és közművelődési normatíváról, melynek összege 708.000.- Ft. Ennek az összegnek a felét a könyvtári ellátásokra, a másik felét rendezvényekre fordíthatjuk, illetve átadhatnák közoktatási feladatokra is. Az elmúlt évben a Kustánszegi Napok rendezvényre fordítottuk ezt az összeget, most is ezt javaslom.

Kustánszeg Község Önkormányzati Képviselő-testülete egyhangúlag a következő határozatot hozta:

 

12 / 2009. sz. határozati javaslat

Kustánszeg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás által a település mozgókönyvtári szolgáltató helyére lehívott 2009. évi normatíva átadását a Többcélú Társulás által a település részére az alábbiak szerint:

 

A település továbbra is vállalja a mozgókönyvtári szolgáltató hely működtetését az ellátó könyvtárak és a település közti szerződésben foglaltaknak megfelelően, azzal a kitétellel, hogy a kapott támogatásból a mozgókönyvtári szolgáltató hely köteles legalább egy számítógépet, internet hozzáféréssel biztosítani, és ehhez kapcsolódóan tartalékolnia kell 100.000 Ft-ot egy kistérségi munkaállomás kezelő szoftver megvásárlására. Valamint a település vállalja, hogy az ellátó könyvtárak a település könyvtárában ellenőrzést végeznek a szolgáltató hely működésével kapcsolatban.

 

1. Kustánszeg község képviselő testülete a településre jutó 708 000,- Ft normatíva összegéből… 708.000.- Ft–t, azaz Hétszáznyolcezer Forintot mozgókönyvtári és közművelődési célra használ fel.

 

A település a mozgókönyvtári és közművelődési feladatokra szánt normatíva a mozgókönyvtári szolgáltató helyek (községi könyvtárak) részére kerüljön átadásra egyenlő arányban, a mozgókönyvtári szolgáltató hely működési és felhalmozási kiadásaira (min. 50 %), azzal a kitétellel, hogy a kapott támogatásból a mozgókönyvtári szolgáltató hely köteles legalább egy számítógépet, internet hozzáféréssel biztosítani, és ehhez kapcsolódóan tartalékolnia kell 100.000 Ft-ot egy kistérségi munkaállomás kezelő szoftver megvásárlására, amely segítségével elérhetővé válik az ellátó könyvtár információs állománya, valamint közművelődési feladatok ellátására, közösségi programok szervezésére (max. 50 %) elsősorban hagyománnyal rendelkező, térségi rendezvényekre.

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás részére a határozat eljuttatásáról, 2009. március 31 -ig gondoskodjon.

 

Felelős: Geráth Sándor polgármester

Határidő: 2009. március 31.

 

 

7./ Aktuális feladatok

 

Geráth Sándor: Beszéljünk néhány gondolatot a Kustánszegi Napokról is. Megjelent egy pályázati kiírás, mellyel élni kívánunk. Nyerhető színpad, technikai berendezés és készpénz is. Én úgy gondolom, hogy vigyük tovább a hagyományt. Tavaly az összes költség nem haladta meg az 1 millió Ft-ot, ennél többe ebben az évben sem kerülhet. Papp-Kovács Szilvia fotókiállítást szeretne a kultúrházban tartani, mellé ki kell még valamit találnunk. Gobelin kiállítás, vagy a Literáti doktor úr képei is szóba jöhetnének.

 

Bécsné: Idén hívjunk egy nagyobb sztárt is.

 

Geráth Sándor: A sztárok nagyon sokba kerülnek, majd beszélünk még erről többször is, mire kialakul a program.

 

Juhász András: Benyújtottuk a pályázatot Közösségi Internet Hozzáférési Pontra. Jelenleg operátori ellenőrzés van folyamatban, választ 1-1,5 hónap múlva kapunk.

Lábodi Úr, tőlük vásároltuk az új falugondnoki autót, azt ígérte, hogy egy utánfutót is kap mindkét önkormányzatunk, ezen kívül átvállalta az okmányirodai, valamint a matricázási költségeket is.

 

Geráth Sándor: Áramszünettel kapcsolatosan, szeretném elmondani, hogy elküldtük a kárbejelentéseket, – azon háztartások esetében, akik aláírták a meghatalmazást az Ügyvédi Iroda felé – a Zala Megyei Közgyűlésnek.

A Máltai Szeretetszolgálat 25-én hozza az élelmiszercsomagokat a faluba.

 

Március 14-én este mindenkit várok az ünnepi megemlékezésre.

 

A Zelka Zrt. kiküldte a szórólapot a községbe, ugyanis április 1-jétől megváltozik a kábeltelevíziós szolgáltatás rendje. A Zelka március 20-án egyedi szerződéseket köt a lakossággal, akik nem kötnek szerződést, ők nem vehetik igénybe a szolgáltatást.

 

Becsvölgyén voltunk egy megbeszélésen az iskola további működésével kapcsolatosan. Salomvár és Zalacséb polgármesterei voltak még jelen, és abban maradtunk, hogy Többcélú Kistérségi Társulási ülésre Magai Ágota terjessze be, hogy kistérségi szinten foglalkozzanak az iskolák helyzetével, a TÁMASZ Alapszolgáltatási Intézmény példájára.

 

k.m.f.

 

Juhász András Geráth Sándor

körjegyző polgármester