J e g y z ő k ö n y v

 

Kustánszeg Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2009. január 26-i üléséről.

 

Jelen vannak: csatolt jelenléti ív szerint.

 

 

Geráth Sándor: Üdvözlés és a határozatképesség megállapítása után javaslatot tesz a napirendre.

 

Kustánszeg Község Önkormányzati Képviselő-testülete a napirendi javaslatot – formai határozat meghozatala nélkül – egyhangúlag elfogadta.

N a p i r e n d:

1./ Körjegyzőség alakítási kérelmekben döntés.

Előadó: Geráth Sándor polgármester.

 

2./ 2009. évi költségvetés első olvasatbani tárgyalása.

Előadó: Geráth Sándor polgármester

 

3./ Aktuális feladatok megbeszélése.

 

 

 

1./ Körjegyzőség alakítási kérelmekben döntés. Előadó: Geráth Sándor polgármester.

Geráth Sándor: Becsvölgye és Nova községek megkeresték az önkormányzatot körjegyzőség alakításának kérdésében. Mi a jelenlegi körjegyzőségi felállással elégedettek vagyunk, így nem kívánunk ezen változtatni.

 

Kustánszeg Község Önkormányzati Képviselő-testülete egyhangúlag a következő határozatot hozta:

 

1/2009. számú határozat

 

Kustánszeg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Barlahida, Kustánszeg és Mikekarácsonyfa Körjegyzőség hivatali munkájával, a

falu lakosságának véleményét figyelembe véve, elégedett, így jelenlegi körjegyzőségből kiválni nem szándékozik.

 

Kéri a polgármestert hogy a döntésről Becsvölgye Község Önkormányzatát értesítse.

Határidő: azonnal

Felelős: Geráth Sándor polgármester

 

 

 

 

Kustánszeg Község Önkormányzati Képviselő-testülete egyhangúlag a következő határozatot hozta:

 

2/2009. számú határozat

 

Kustánszeg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Barlahida, Kustánszeg és Mikekarácsonyfa Körjegyzőség hivatali munkájával, a

falu lakosságának véleményét figyelembe véve, elégedett, így jelenlegi körjegyzőségből kiválni nem szándékozik.

 

Kéri a polgármestert hogy a döntésről Nova Község Önkormányzatát értesítse.

Határidő: azonnal

Felelős: Geráth Sándor polgármester

 

 

 

2./ 2009. évi költségvetés első olvasatbani tárgyalása. Előadó: Geráth Sándor polgármester.

Geráthné: Részletesen, sorról-sorra ismerteti a kiküldött anyagot. Sajnos szomorú tény, hogy a tavalyihoz képest kevesebb a bevétel.

 

Srágli Sándor: Rendezték-e a hátralékosok a befizetetlen adókat ?

 

Geráthné: Van amit rendeztek, és van amit nem. December 31-én volt egy nagy összegű befizetés, ami csak 5-én került az iparűzési adó számlánkra.

 

Juhász András: A gépjárműadó behajtása tűnik számomra a legkézenfekvőbbnek, annak a behajtásával kellene kezdenünk.

 

Geráth Sándor: Mindenkinél kezdeményezzük a behajtást igazságosan.

 

Srágli Sándor: A törvénytisztelő emberek befizetik az adókat, csak néhányan vannak, akik nem, de ez így nem igazságos azokkal, akik teljesítik a kötelességüket. Az összes hátralékossal szemben lépjünk fel.

 

Kustánszeg Község Önkormányzati Képviselő-testülete egyhangúlag a következő határozatot hozta:

 

3/2009. számú határozat

 

Kustánszeg Község Önkormányzati Képviselő-testülete a 2009. évi költségvetést első olvasatban elfogadja.

 

 

3./ Aktuális feladatok megbeszélése.

Geráth Sándor: A ZALA-DEPO levelét kiküldtük Önöknek. Két variáció szerepel a levélben. Az I. variáció a szelektív hulladékgyűjtés bevezetésével 15,8 %-os emelést jelent. A II. variáció a ZALAISPA Zrt. felé fizetendő használati díjjal kiegészülne, már egy nagyobb emelés lenne, mert egy bizonyos alapot képezne a későbbi időkre, 10.244.- Ft/kuka/év lenne a díj. Sajnos az önkormányzat nem tudja továbbra átvállalni a lakossági szemétszállítás díját. Becsvölgyén, Nován a lakosság a ZALA-DEPO-val kötött szerződést, és odafizetnek. Ezt át kell gondolnunk, s nekünk is meg kell ezt lépnünk.

Becsvölgyén lett volna egy megbeszélés a ZALAISPA képviselőivel, de nem érkeztek meg.

 

Juhász András: Korábban én is azon a véleményen voltam, hogy segítsük a lakosságot, de az ÁSZ vizsgálat is leírta, hogy ez szabálytalan. Előbb-utóbb mindenképpen vissza kell hárítani a lakosságra, a kérdés az, hogy ezt egyszerre tesszük meg, vagy fokozatosan?

 

Geráth Sándor: A lépcsőzetes bevezetéssel egyetértek. Abban is egyetértünk, hogy áthárítjuk a lakosságra. Biztosan nehéz lesz, mert a kommunális adót mindenki csak „szemétdíjnak” tudta be, s nehezen veszik majd tudomásul, hogy szemétszállítási díjat is kell fizetni, valamint kommunális adót is.

 

Juhász András: Valamilyen formában azokat kell kedvezményben részesíteni, akik befizetik a kommunális adót, ezt jól át kell gondolni, s ennek megfelelően kell rendeletet kidolgozni, megalkotni.

 

Kustánszeg Község Önkormányzati Képviselő-testülete egyhangúlag a következő határozatot hozta:

4/2009. számú határozat

 

Kustánszeg Község Önkormányzati Képviselő-testülete egyhangúlag úgy határozott, hogy legkésőbb 2009. második félévben a szemétszállítási díj fizetést áthárítja a lakosságra.

Kéri a polgármestert, hogy a határozatról a ZALADEPO Kft-t tájékoztassa, hogy a szolgáltató lakossággal az egyedi szerződések megkötését kezdeményezni tudja.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Geráth Sándor polgármester

 

 

Geráth Sándor: A ZALAVÍZ Zrt. pályázatot nyújt be ivóvízdíj támogatására. Egy meghatározott összegű díj elérésekor lehet a pályázatot benyújtani, s az üzemeltetőnek kell ezt megtennie. A benyújtó gesztor önkormányzat Egervár lesz.

A pályázaton elnyert összeget elméletileg a ZALAVÍZ-nek vissza kellene juttatnia az önkormányzatoknak.

Határozatot kell hoznunk, hogy a pályázat benyújtását támogatjuk.

 

Kustánszeg Község Önkormányzati Képviselő-testülete egyhangúlag a következő határozatot hozta:

5/2009. számú határozat

 

Kustánszeg Község Önkormányzati Képviselő-testülete a ZALAVÍZ Zrt. 2009. évi támogatási igény bejelentését tudomásul vette.

 

Felkéri a polgármestert, hogy a fentiekről a Zrt-ét értesítse.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Geráth Sándor polgármester

 

 

Geráth Sándor: Megalakult a Göcsej Szegek Turisztikai Egyesület. Tagdíj 30.000.- Ft/év.

 

Kifizettük a letelepedési támogatást Olasz Gergelyéknek és Baka Lászlóéknak.

 

A városkörnyéki orvosi ügyelethez 609Ft/lakosságszám a hozzájárulás mértéke.

 

A karácsonyfa termelők tönkretették a Dessewffy út egy részét. Egyeztettünk a tulajdonosokkal, 40.000.- Ft/fő hozzájárulást fizetnek, Németh Edit 15.000.- Ft-tal járul hozzá, mert az ő otthonához vezető utat érintette a kár. Márkus Gyula vállalkozó, a kérésünkre, még a fagy előtt leszedte az út közepét, hogy az autók alját ne tegye tönkre. Neki 10.000.- Ft-ot fizettünk ezért a munkáért.

Az EUROFARM Kft-nek rendbe kell tennie a Rákóczi út tönkretett padkáját. Kértünk árajánlatot, kb. 1 millió forintért tennék rendbe, ezt ők sokallják, s maguk fogják megoldani. Ezen kívül az összes mezei utat is tönkretették vagy a karácsonyfa-kitermelők, vagy a erdőtermelők.Erre valamilyen megoldást kell is találnunk. Amikor bejelentkeznek, kauciót kérjünk, amiből esetleg rendbe tehetjük az utakat, ha viszont nincs erre szükség, visszaadjuk a pénzt.

 

Takács Miklós: A Petőfi utat is tönkretették, hiszen az EUROFARM Kft. ott szállásolta el az embereit, s a nagy sárban összevágták a padkát.

 

Geráth Sándor: Közmunkaprogram keretében Székely Szilárdot még két hónapra alkalmazza a Többcélú Kistérségi Társulás.

Egyéb ÖNHIKI pályázaton 2 millió forintot nyertünk.

Elhoztuk az új falugondnoki autót, a régit novemberig nem adhatjuk el.

Becsvölgyére és Novára elküldtük a határozati kivonatokat, hogy nem alakítunk velünk körjegyzőséget.

A szennyvízpályázatot újból a hétvégi házas övezettel kibővítve adjuk be, ezt megbeszéltünk a tervezővel Provender Józseffel. Ezzel kapcsolatosan Dormán László a Hydrocomp vezetője azt tanácsolta, hogy ne építsünk önálló szennyvíztisztítót, hanem csatlakozzunk a zalaegerszegi rendszerhez. Provender József szerint ez a pályázati kiírástól függ, hogy kell-e önálló tisztító, vagy nem.

E-misssió Kft. megemelte a törlesztődíjat, a villamos energia 28 %-kal emelkedett, ezekre pénzt kell találni.

A Többcélú Kistérségi Társulás úgy adja a támogatást a mozgókönyvtári feladatokra, hogy vállaltuk a napi 4 órás nyitva tartást.

Több lakossági megkeresés volt felém, hogy a mellékutcák átereszeit ki kell tisztítani. Ezen kívül ki kell kátyúzni a Jókai utcát, a Templom utca is három helyen le van szakadva.

Vissza kell fizetni a T-mobil iparűzési adóját, erről bírósági ítélet született.

 

Kustánszeg Község Önkormányzati Képviselő-testülete a javaslatot egyhangúlag elfogadta.

 

Juhász András: Lehetőség van KIHOP pályázat benyújtására. Kitétel, hogy e-tanácsadót alkalmazni kell 2010. március 31-ig a lakosság részére ingyenes internet hozzáférést, illetve heti 16 órás nyitva tartást biztosítani kell. Vállalni kell, hogy minden szolgáltatás ingyenes lesz.

 

Kustánszeg Község Önkormányzati Képviselő-testülete egyhangúlag a következő határozatot hozta:

6/2009. számú határozat

 

Kustánszeg Község Önkormányzati Képviselő-testülete támogatja Közösségi Internet Hozzáférési Pont pályázat benyújtását. A pályázati kiírásban felsorolt feltételeket az önkormányzat vállalja.

 

Kéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére és a pályázat aláírására.

Határidő: 2009. február 15.

Felelős: Geráth Sándor polgármester

 

 

Geráth Sándor: Az ülést berekeszti.

 

k. m. f.

 

 

Geráth Sándor Juhász András

polgármester körjegyző