J e g y z ő k ö n y v

 

Kustánszeg Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2008. november 27-i rendkívüli üléséről.

 

Jelen vannak: Geráth Sándor polgármester, Bécs Tiborné, Lakatos Dezső, és Takács Miklós képviselők.

 

Meghívott: Juhász András körjegyző.

 

 

Geráth Sándor: Üdvözlés és a határozatképesség megállapítása után javaslatot tesz a napirendre.

 

Kustánszeg Község Önkormányzati Képviselő-testülete a napirendi javaslatot – formai határozat meghozatala nélkül – egyhangúlag elfogadta.

N a p i r e n d:

1./ 2009. évi ivóvízdíj megállapítása.

Előadó: Juhász András körjegyző

2./ Körjegyzőségi létszámkeret felemelése.

Előadó: Juhász András körjegyző.

3./ Aktuális feladatok megbeszélése

1./ 2009. évi ivóvízdíj megállapítása. Előadó: Juhász András körjegyző.

Juhász András: A ZALAVÍZ Zrt. megküldte az előterjesztést a viziközmű szolgáltatás 2009. évi díjának megállapítására. Az egyik változat, ezt szoktuk minden évben elfogadni, fogyasztásfüggő díj, 280.- Ft/m3 + ÁFA. A másik változat 972.- Ft/m3/ÁFA, ez magába foglalja rekonstrukciós és felújítási munkák fedezetére szükséges összeget.

Kustánszeg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete – minősített többségi szavazattal – egyhangúlag a következő rendeletet alkotja:

 

9/2008. (XII.01 számú rendelet

Kustánszeg Község Önkormányzati Képviselő-testülete a 9/2007. (XII.01.) számú rendeletét a közműves ivóvízellátás díjának megállapításáról szóló 11/2005. (XII.01.) számú rendelet kiegészítéséről és módosításáról megalkotja.

 

A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

 

2./ Körjegyzőségi létszámkeret felemelése. Előadó: Juhász András körjegyző.

Juhász András: A körjegyzőség létszámkerete jelenleg négy fő. Ebben nincs bent a prémium éves dolgozónk. Most lehetőség lenne a létszámkeret felemelésére oly módon, hogy ez ne kerüljön többletköltségbe a fenntartók számára. / A részletes terv ismertetésre került. /

Kustánszeg Község Önkormányzati Képviselő-testülete egyhangúlag a következő határozatot hozta:

47/2008. számú határozat

Kustánszeg Község Képviselőtestülete hozzájárulását adja a körjegyzőségi létszámkeret egy fővel történő felemeléséhez.

Felhatalmazza a polgármestert, hogy a döntés értelmében a másik két polgármesterrel együtt a szükséges lépéseket megtegye.

Határidő: 2008. november 30.

Felelős: Juhász András körjegyző

3./ Aktuális feladatok megbeszélése

Geráth Sándor: Minden évben hagyomány már, hogy Falu Télapó látogatja az általános iskolás gyerekeket. Felvetődött, hogy a felsős diákok már nem nagyon örülnek neki, változtassunk-e a régi szokáson, és csak az alsósoknak legyen csomag, vagy maradjon minden a régiben, és a felsősök is kapjanak.

Lakatos Dezső: Véleményem szerint, maradjon meg a régi hagyomány. Egy-két kivételtől eltekintve, várják a nagyobb gyerekek is.

A képviselő-testület elfogadta Lakatos Dezső javaslatát.

Geráth Sándor: Az ülést berekeszti.

k. m. f.

Juhász András Geráth Sándor

körjegyző polgármester