J e g y z ő k ö n y v

 

Kustánszeg Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2008. szeptember 1-jei üléséről.

 

Jelen vannak: csatolt jelenléti ív szerint.

 

Geráth Sándor: Üdvözlés és a határozatképesség megállapítása után javaslatot tesz a napirendre.

 

Kustánszeg Község Önkormányzati Képviselő-testülete a napirendi javaslatot – formai határozat meghozatala nélkül – egyhangúlag elfogadta.

 

N a p i r e n d:

1./ Közmunkaprogramhoz csatlakozás

Előadó: Geráth Sándor polgármester

 

2./ Körjegyzőség félévi beszámolója

Előadó: Juhász András körjegyző

 

3./ Önkormányzat félévi beszámolója.

Előadó: Geráth Sándor polgármester

 

4./ Költségvetési rendelet módosítása

Előadó: Geráth Sándor polgármester

 

5./ Alapító Okiratok módosítása

Előadó: Juhász András körjegyző

 

6./ Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerhez csatlakozás.

Előadó: Geráth Sándor polgármester

 

7./ Középületek külső felújítása pályázat

Előadó: Juhász András körjegyző

 

8./ Tetőcserép akció önkormányzatoknak

Előadó: Juhász András körjegyző

 

9./ Aktuális feladatok

 

1./ Közmunkaprogramhoz csatlakozás. Előadó: Geráth Sándor polgármester

Geráth Sándor: A Többcélú Kistérségi Társulás pályázatot nyújt be közmunkaprogramra, melyhez mi is csatlakozni kívánunk. Ezt határozattal meg kell erősítenünk.

Kustánszeg Község Önkormányzati Képviselő-testülete egyhangúlag a következő határozatot hozta:

 

 

23/2008. számú határozat

Kustánszeg Község Önkormányzata úgy határozott, hogy csatlakozni kíván a Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás (8900. Zalaegerszeg, Kossuth Lajos u. 17-19) által benyújtásra kerülő „A hátrányos helyzetű, tartós munkanélküli lakosság foglalkoztatását, megélhetését, életkörülményeinek javítását, a hátrányos helyzetű települések és kistérségek felzárkóztatását szolgáló, a regionális munkaügyi központokkal együttműködésben megvalósuló foglalkoztatási programokkal” című, 2008/5/b. számú közmunkaprogramhoz.

 

A település vállalja 1 fő tartós munkanélküli, 45 év feletti férfi munkába állítását.

 

Az Önkormányzat a közmunkaprogram keretében az alábbi feladatokat kívánja ellátni:

  1. a kül- és belterületi, önkormányzati tulajdonú csapadék- és belvíz elvezető csatornahálózatának kialakítása, helyreállítása, karbantartása,
  2. belterületi utak karbantartása
  3. önkormányzati település – üzemeltetési, és tisztasági feladatok ellátása,
  4. a személyes (szociális) gondoskodás keretébe tartozó alapellátási formák biztosítása

 

A 3 hónapos foglalkoztatás ideje alatt az Önkormányzat felelősséget vállal a munkavállalóért, az egyéb munkáltatói jogokat gyakorolja.

 

Az önkormányzat vállalja, hogy amennyiben a foglalkoztatás ideje alatt a munkavállaló felmond, vagy egyéb okból munkaviszonya megszűnik, úgy azt a megszűnést követő napon ugyanazon feltételek betartása mellett pótolja.

 

Amennyiben a vállalt létszámot a település nem tudja tartani, és a társulást mint pályázót visszafizetési kötelezettség terheli, úgy az az önkormányzatra hárul.

 

Az önkormányzat vállalja, hogy amennyiben a közmunkában foglalkoztatott nem rendelkezik bankszámlaszámmal, úgy a társulás pénztárából kifizetett havi munkabér munkavállalónak való átadásáról gondoskodik.

 

Az önkormányzat a pályázatban vállalja a saját erő összegének megfizetését a társulással kötött megállapodás alapján.

 

Kéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Geráth Sándor polgármester

 

 

2./ Körjegyzőség félévi beszámolója. Előadó: Juhász András körjegyző.

Juhász András: Az írásos előterjesztést szóban kiegészíti.

 

Kustánszeg Község Önkormányzati Képviselő-testülete egyhangúlag a következő határozatot hozta:

24/2008. számú határozat

Kustánszeg Község Önkormányzati Képviselő-testülete a körjegyzőség első félévi

gazdálkodásáról szóló beszámolót elfogadta.

 

 

2./ Önkormányzat félévi beszámolója. Előadó: Geráth Sándor polgármester.

Geráth Sándor: Az adóbevételek, különösen az iparűzési adó bevételek kis mértékben teljesülnek. A notórius tartozókkal szemben mindenképpen el kell járnunk.

 

Geráthné: Kb. 50 adóbevallást küldtem ki, 2-3 nem fizetett semmit, csak az a baj, hogy nagyon magas összegű adóval tartoznak.

 

Juhász András: Pontosabb képet kapunk a III. negyedéves beszámoló után.

 

Geráth Sándor: Működési kiadásaink lassan elérik a tervezettet. Az Antal Ernőtől az ingatlanért 1,7 millió Ft-ot kaptunk.

 

Geráthné: Sajnos az ÖNHIKI pályázaton 2.600.000.- Ft-ot kaptunk csak, ez kevesebb, mint a már lekért ÖNHIKI előleg. Nagyon nehéz lesz a következő időszak, feléljük a fejlesztési pénzünket működésben.

 

Kustánszeg Község Önkormányzati Képviselő-testülete egyhangúlag a következő határozatot hozta:

25/2008. számú határozat

Kustánszeg Község Önkormányzati Képviselő-testülete az önkormányzat első félévi

gazdálkodásáról szóló beszámolót elfogadta.

 

 

 

3./ Költségvetési rendelet módosítása. Előadó: Geráth Sándor polgármester

 

Juhász András: A rendelet tervezetet kiküldtük.

 

Kustánszeg Község Önkormányzati Képviselő-testülete egyhangúlag – minősített többségi szavazattal – a következő rendeletet alkotja:

 

7/2008. (IX. 08.) számú rendelet

Kustánszeg Község Önkormányzati Képviselő-testülete a 7/2008. (IX.08.) számú rendeletét az önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló 4/2008. (III.10.) számú rendeletének módosításáról megalkotja.

 

A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

 

4./ Alapító Okiratok módosítása. Előadó: Juhász András körjegyző.

Juhász András: Az európai uniós előírások miatt megjelent egy pénzügyminisztériumi közlemény, amely előírja az önkormányzatok számára is, hogy az alapító okiratban meg kell jelölni az alaptevékenységeket, és ezek száma, valamint elnevezése módosult. Egyéb előírásokat, érdemi szakmai változtatásokat nem érint. Sorrendben először a körjegyzőség, majd a könyvtár, illetve a kultúrház alapító okiratát módosítanánk.

 

Kustánszeg Község Önkormányzati Képviselő-testülete egyhangúlag a következő határozatot hozta:

 

26/2008. számú határozat

Kustánszeg Község Önkormányzati Képviselő-testülete a körjegyzőség alapító okiratát az alaptevékenység megjelölésével, és a szakágazati besorolás megváltoztatásával jóváhagyja. Jelen alapító okirat hatálybalépésével a 2003. július 4-én kelt alapító okirat hatályát veszti.

A testület kéri a polgármestert a módosított alapító okirat aláírására.

 

Határidő: 2008. szeptember 15.

Felelős: Geráth Sándor polgármester

 

Kustánszeg Község Önkormányzati Képviselő-testülete egyhangúlag a következő határozatot hozta:

 

27/2008. számú határozat

Kustánszeg Község Önkormányzati Képviselő-testülete a közművelődési könyvtár alapító okiratát az alaptevékenység megjelölésével, és a szakágazati besorolás megváltoztatásával jóváhagyja. Jelen alapító okirat hatálybalépésével az 1998. február 4-én kelt alapító okirat hatályát veszti.

A testület kéri a polgármestert a módosított alapító okirat aláírására.

 

Határidő: 2008. szeptember 15.

Felelős: Geráth Sándor polgármester

 

Kustánszeg Község Önkormányzati Képviselő-testülete egyhangúlag a következő határozatot hozta:

 

28/2008. számú határozat

Kustánszeg Község Önkormányzati Képviselő-testülete a kultúrház alapító okiratát az alaptevékenység megjelölésével, és a szakágazati besorolás megváltoztatásával jóváhagyja. Jelen alapító okirat hatálybalépésével az 1998. december 9-én kelt alapító okirat hatályát veszti.

A testület kéri a polgármestert a módosított alapító okirat aláírására.

 

Határidő: 2008. szeptember 15.

Felelős: Geráth Sándor polgármester

 

 

 

 

 

5./ Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz csatlakozás.

Előadó: Geráth Sándor polgármester.

 

Geráth Sándor: Ez a napirend már hagyományos, a korábbi években is csatlakoztunk ehhez az ösztöndíjpályázathoz. Ennek első lépése, hogy a csatlakozásról döntenünk kell és azt szeptember 30-ig meg kell küldenünk az Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósághoz.

 

Kustánszeg Község Önkormányzati Képviselő-testülete egyhangúlag a következő határozatot hozta.:

 

29/2008. számú határozat

 

Kustánszeg Község Önkormányzati Képviselő-testülete csatlakozik a hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók, illetőleg felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok támogatására létrehozott Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2009. évi fordulójához.

Kéri a polgármestert a csatlakozási nyilatkozat aláírására és visszaküldésére.

 

Határidő: 2009. szeptember 30.

Felelős: Geráth Sándor polgármester

 

6./ Középületek külső felújítása pályázat. Előadó: Juhász András körjegyző.

Juhász András: Várhatóan még szeptember hónapban kihirdetésre kerül az az EMVA pályázat, mely falumegújítás címén lehetőséget biztosít középületek teljes külső felújításának elvégzésére. A munkaanyagot letöltöttük az internetről, ezt ismertetném Önökkel. Több épületre lehet pályázni, nekem a templom ugrott be.

 

Geráth Sándor: Én a kultúrház tetejét javaslom, a léceket már nagyon fel kell újítani.

 

Kustánszeg Község Önkormányzati Képviselő-testülete egyhangúlag a következő határozatot hozta.:

 

30/2008. számú határozat

Kustánszeg Község Önkormányzati Képviselő-testülete részt kíván venni a középületek felújítására meghirdetett FVM-s pályázaton.

Felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzat nevében a pályázatot készítse elő, a szükséges dokumentumok, engedélyek beszerzése iránt intézkedjen.

Határidő: 2008. szeptember 30. Felelős: Geráth Sándor polgármester

 

7./ Tetőcserép akció önkormányzatoknak. Előadó: Juhász András körjegyző.

Juhász András: Ez a napirend szorosan kapcsolódik az előbbihez. Bár a megkeresés a tetőcserép gyártó cégektől (BRAMAC, TONDACH) érkezett, jól illeszkedik az előző ponthoz. Ez egy folyamatos akció, egy adatlapot kell kitölteni. Egy területi mérnöktanácsadó segít ingyenesen az önkormányzatoknak.

 

Kustánszeg Község Önkormányzati Képviselő-testülete egyhangúlag a következő határozatot hozta.:

 

31/2008. számú határozat

Kustánszeg Község Önkormányzati Képviselő-testülete részt kíván venni a cserépgyártók önkormányzati akciójában.

 

Felkéri a polgármestert, hogy kérjen egyedi árajánlatot mindkét gyártótól a kultúrház épületére, és az azonos műszaki tartalom mellett dönt a végleges megoldásról.

 

Határidő: 2008. szeptember 30.

Felelős: Geráth Sándor polgármester

 

 

8./ Aktuális feladatok

 

Juhász András: A mai postával érkezett a ZALAISPA központból az a levél, melyben felhívják a figyelmünket, hogy újra lehetőség lesz az illegális szeméttelepek rekultivációjára. Ehhez egyelőre egy szándéknyilatkozat, és egy adatlap kitöltése szükséges.

 

Kustánszeg Község Önkormányzati Képviselő-testülete egyhangúlag a következő határozatot hozta.:

 

32/2008. számú határozat

 

Kustánszeg Község Önkormányzati Képviselő-testülete részt kíván venni a ZALAISPA keretében tervezett második körös rekultivációs programban.

Felkéri a polgármestert, hogy az ehhez szükséges szándéknyilatkozatot, illetve az adatlapot juttassa el a zalabéri gesztorhoz.

 

Geráth Sándor: A Többcélú Kistérségi Társulás tevékenysége a gyepmesteri feladatokkal bővül, ehhez a társulási megállapodás módosítása szükséges.

 

Kustánszeg Község Önkormányzati Képviselő-testülete egyhangúlag a következő határozatot hozta.:

 

33/2008. számú határozat

 

1. Kustánszeg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás társulási megállapodásának módosítását elfogadja.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a társulási megállapodás aláírására.

2. Kustánszeg Község Önkormányzata a közszolgáltatások biztosításához kapcsolódó és térségi együttműködést igénylő egyes feladat – és hatáskörök közül részt vesz a:

gyepmesteri feladatok

közös ellátásában.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás részére a határozat eljuttatásáról, legkésőbb 2008. szeptember 30- ig gondoskodjon.

Felelős: Geráth Sándor polgármester

Határidő: 2008. szeptember 30.

 

Geráth Sándor: A XII. Kustánszegi Napok rendezvény költsége 704.000.- Ft volt, támogató bevétel 314.000.- Ft, ehhez jött még a mozgókönyvtári feladatokról átcsoportosított 390.000.- Ft, ez a két összeg fedezte is a rendezvényt. Voltak olyan személyek is falunkban, akik nem pénzzel támogatták, hanem munkával, légkábellel, ők is támogatóink voltak.

 

A garázs építése 70 % készültségben van, eddig a költség 960.000.- Ft.

 

A közcélú és közhasznú munkásaink kitisztítják a Kovács gyöpi utat.

 

Gyenese Béla képviselő lekezeli a millenniumi emlékművet. A festéket az önkormányzat biztosítja, a festést elvégzi társadalmi munkában.

 

Gyenese Béla: A Rákóczi utcában már nagyon régóta közterületen, az út szélén parkol Pálfi István autója. Vontassa be az udvarra, mert balesetveszélyes.

 

Geráth Sándor: Az ülést berekeszti.

 

k. m. f.

 

 

Juhász András Geráth Sándor

körjegyző polgármester