J e g y z ő k ö n y v

 

Kustánszeg Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2008. november 7-i rendkívüli üléséről.

 

Jelen vannak: Geráth Sándor polgármester, Bécs Tiborné, Gyenese Béla, Lakatos Dezső, Srágli Sándor és Takács Miklós képviselők.

 

Meghívott: Juhász András körjegyző.

 

 

Geráth Sándor: Üdvözlés és a határozatképesség megállapítása után javaslatot tesz a napirendre.

 

Kustánszeg Község Önkormányzati Képviselő-testülete a napirendi javaslatot – formai határozat meghozatala nélkül – egyhangúlag elfogadta.

N a p i r e n d:

1./ „Kustánszegért” díj odaítélése.

Előadó: Geráth Sándor polgármester

 

2./ Sportigazgatási társulás megállapodása.

Előadó: Geráth Sándor polgármester

 

3./ Téli közmunkaprogramhoz csatlakozás.

Előadó: Geráth Sándor polgármester

 

 

 

 

1./ „Kustánszegért” díj odaítélése. Előadó: Geráth Sándor polgármester

Geráth Sándor: 2005-ben hozta létre az önkormányzat a „Kustánszegért” díjat, azóta minden évben odaadjuk valakinek, aki sokat dolgozik a községért. Gondolkodjanak el, ebben az évben kinek adjuk.

 

Kustánszeg Község Önkormányzati Képviselő-testülete egyhangúlag a következő határozatot hozta:

34/2008. számú határozat

Kustánszeg Község Önkormányzat Képviselő-testülete „Kustánszegért” kitűntető címet adományozza Simon Miklósné részére.

A képviselő-testület ezzel a kitüntetéssel ismeri el a községért végzett több évtizedes tevékenységét.

 

Kéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére

 

Határidő: 2008. évi közmeghallgatás időpontja

Felelős: Geráth Sándor polgármester

 

2./ Sportigazgatási társulás megállapodása. Előadó: Geráth Sándor polgármester

Geráth Sándor: Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzatával sportigazgatási társulással látjuk el az egyes sportfeladatokat. Ennek keretében intézik a városkörnyéki bajnoksággal kapcsolatos feladatokat. Kérik, hogy hagyjuk jóvá a társulási megállapodás módosítást, hogy a fizetési kötelezettség nem teljesítése esetén inkasszóval tudják érvényesíteni a követelésüket. Mi eddig is határidőben fizettünk, de voltak községek, akik nem, ezért teszik meg ezt a lépést.

 

Kustánszeg Község Önkormányzati Képviselő-testülete egyhangúlag a következő határozatot hozta:

35/2008. számú határozat

Kustánszeg Község Önkormányzati Képviselő-testülete a Sportigazgatási Társulási megállapodás módosítását az előterjesztésnek megfelelően elfogadja.

 

Kéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

 

Határidő: 2008. november 10.

Felelős: Geráth Sándor polgármester

 

3./ Téli közmunkaprogramhoz csatlakozás. Előadó: Geráth Sándor polgármester.

Geráth Sándor: Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás ismét közmunkaprogram pályázatot nyújt be, így lehetőségünk nyílhat 2 hónapra (december 1-től, január 31-ig)1 fő rendszeres szociális segélyben részesülő személyt foglalkoztatni. Én úgy gondolom, hogy éljünk vele. Székely Szilárdra gondoltam, hogy őt vegyük fel.

 

Kustánszeg Község Önkormányzati Képviselő-testülete egyhangúlag a következő határozatot hozta:

36/2008. számú határozat

Kustánszeg.község Önkormányzat úgy határozott, hogy csatlakozni kíván a Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás (8900. Zalaegerszeg, Kossuth Lajos u. 17-19) által benyújtásra kerülő „2008/10 Téli közmunkaprogramhoz.

A település vállalja 1 fő rendszeres szociális segélyezett személy munkába állítását.

Az Önkormányzat a közmunkaprogram keretében az alábbi feladatokat kívánja ellátni:

önkormányzati település – üzemeltetési, és tisztasági feladatok ellátására,

házi segítségnyújtás

A 2 hónapos foglalkoztatás ideje alatt az Önkormányzat felelősséget vállal a munkavállalóért, az egyéb munkáltatói jogokat gyakorolja.

Az önkormányzat vállalja, hogy amennyiben a foglalkoztatás ideje alatt a munkavállaló felmond, vagy egyéb okból munkaviszonya megszűnik, úgy azt a megszűnést követő napon ugyanazon feltételek betartása mellett pótolja.

Amennyiben a vállalt létszámot a település nem tudja tartani, és a társulást mint pályázót visszafizetési kötelezettség terheli, úgy az az önkormányzatra hárul.

Az önkormányzat vállalja, hogy amennyiben a közmunkában foglalkoztatott nem rendelkezik bankszámlaszámmal, úgy a társulás pénztárából kifizetett havi munkabér munkavállalónak való átadásáról gondoskodik.

Az önkormányzat a pályázatban vállalja a saját erő (10 %) összegének megfizetését a társulással kötött megállapodás alapján.

 

Geráth Sándor: A rendkívüli ülést berekeszti.

 

 

k. m. f.

 

Juhász András Geráth Sándor

körjegyző polgármester