J e g y z ő k ö n y v

 

Kustánszeg Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2008. május 27-i üléséről.

 

 

Jelen vannak: csatolt jelenléti ív szerint.

 

 

Geráth Sándor: Üdvözlés és a határozatképesség megállapítása után javaslatot tesz a napirendre.

 

Kustánszeg Község Önkormányzati Képviselő-testülete a napirendi javaslatot – formai határozat meghozatala nélkül – egyhangúlag elfogadta.

 

1./ 2007. évi gyermekvédelmi feladatok átfogó értékelése

Előadó: Juhász András körjegyző

 

2./ Falugondnoki pályázat szakmai programjának elfogadása.

Előadó: Juhász András körjegyző

 

 

1./ 2007. évi gyermekvédelmi feladatok átfogó értékelése. Előadó: Juhász András körjegyző.

Juhász András: Az 1997. évi XXXI. törvény 96. §. (6) bekezdésének értelmében a helyi önkormányzat a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról minden év május 31-ig átfogó értékelést készít, melyet a képviselő-testület megtárgyal. Ezt az értékelést meg kell küldeni a megyei gyámhivatalnak. Az értékelés tartalmi követelményeit a gyámhatóságokról, valamint a gyámügyi és gyermekvédelmi eljárásról szóló 149/1997. (IX.10.) Korm. rendelet 170/A. §-a alapján a rendelet 10. számú melléklete tartalmazza. Beszámolónkat ennek megfelelően készítettük el.

 

Kustánszeg Község Önkormányzati Képviselő-testülete egyhangúlag a következő határozatot hozta:

 

18/2008. számú határozat

Kustánszeg Község Önkormányzati Képviselő-testülete a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2007. évi ellátásáról szóló beszámolót elfogadta.

 

 

 

2./ Falugondnoki pályázat szakmai programjának elfogadása. Előadó: Juhász András körjegyző.

Juhász András: A falugondnoki pályázathoz szakmai programot is kell készíteni, melyet Önöknek határozattal el kell fogadni.

 

Kustánszeg Község Önkormányzati Képviselő-testülete egyhangúlag a következő határozatot hozta:

 

19/2008. számú határozat

Kustánszeg Község Önkormányzati Képviselő-testülete a falugondnoki gépjármű cseréjére benyújtandó pályázathoz készített szakmai programban foglaltakat jóváhagyja.

 

Geráth Sándor: Az ülést berekeszti.

 

k. m. f.

 

 

Juhász András Geráth Sándor

körjegyző polgármester