J e g y z ő k ö n y v

 

Kustánszeg Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2008. április 17-i üléséről.

 

Jelen vannak: csatolt jelenléti ív szerint.

 

 

Geráth Sándor: Üdvözlés és a határozatképesség megállapítása után javaslatot tesz a napirendre.

 

Kustánszeg Község Önkormányzati Képviselő-testülete a napirendi javaslatot – formai határozat meghozatala nélkül – egyhangúlag elfogadta.

1./ 2007. évi zárszámadás elfogadása

Előadó: Geráth Sándor polgármester

 

2./ A 2008. évi költségvetési rendelet módosítása.

Előadó: Geráth Sándor polgármester

 

3./ Falugondnoki pályázat korrigálása.

Előadó: Juhász András körjegyző

 

4./ Pályázatokkal kapcsolatos tájékoztató.

Előadó: Juhász András körjegyző

 

5./ Aktuális feladatok megbeszélése.

 

 

 

1./ 2007. évi zárszámadás elfogadása. Előadó: Geráth Sándor polgármester

Geráth Sándor: Az előterjesztést kiküldtük.

 

Kustánszeg Község Önkormányzati Képviselő-testülete – minősített többségi szavazattal- egyhangúlag a következő rendeletet alkotja:

 

5/2008. (IV.21.) számú rendelete

Kustánszeg Község Önkormányzati Képviselő-testülete az 5/2008. (IV.21.) számú rendeletét az önkormányzat 2007. évi költségvetésének végrehajtásáról megalkotja.

 

A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

 

 

2./ A 2008. évi költségvetési rendelet módosítása. Előadó: Geráth Sándor polgármester

Juhász András: Az önhikis előleggel, 3.602.000.- Ft-tal kell módosítani.

 

Kustánszeg Község Önkormányzati Képviselő-testülete – minősített többségi szavazattal- egyhangúlag a következő rendeletet alkotja:

 

6/2008. (IV.21.) számú rendelete

Kustánszeg Község Önkormányzati Képviselő-testülete az 6/2008. (IV.21.) számú rendeletét az önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló 4/2008. (III.10.) számú rendeletének módosításáról megalkotja.

 

A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

 

3./ Falugondnoki pályázat korrigálása. Előadó: Juhász András körjegyző

Juhász András: Csütörtökön voltam értekezleten az MVH-ban, ahol tájékoztattak bennünket arról, hogy a 100 %-os támogatottság a nettó árra vonatkozik. Megjelent két MVH Közlemény is, egyikben felsorolják, hogy milyen autókra lehet pályázni. Számunkra a Fiat és a Ford érhető el. A Fiat 4.375 e Ft, melyhez az ÁFA 875 e Ft. A Ford 5.936 e Ft, az ÁFA 1.187 e Ft. A pályázatban meg kell jelölni, hogy milyen típusú gépkocsira pályázunk. Ebben szeretnének-e ebben most dönteni, vagy megbíznak bennünket a polgármesterrel, hogy ennek utánajárjunk. A pályázat benyújtási határideje május 1.

 

Kustánszeg Község Önkormányzati Képviselő-testülete egyhangúlag a következő határozatot hozta:

 

14/2008. számú határozat

Kustánszeg Község Önkormányzati Képviselő-testülete pályázatot nyújt be falugondnoki gépjármű cseréjére. A gépjármű ÁFA vonzatát a 2008. évi költségvetésébe betervezi

 

Kérik a polgármestert és a jegyzőt a pályázat elkészítésére.

 

Határidő: 2008. május 1.

Felelős: Geráth Sándor polgármester és Juhász András körjegyző

 

4./ Pályázatokkal kapcsolatos tájékoztató. Előadó: Juhász András körjegyző

 

Juhász András: Benyújtottuk a szennyvízpályázatot, azóta már kiküldték a hiánypótlást is, vízjogi engedélyt kérnek, melyet benyújtottunk a Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőséghez. A vízjogi engedélyért eljárási díjat kell fizetni, melynek az összegét még nem tudjuk pontosan.

 

Geráth Sándor: A pályázattal kapcsolatosan 6-700 e Ft-ot kifizetünk, és nem biztos, hogy sikeres lesz a pályázat.

 

Juhász András: Május 15. a régiós pályázatok benyújtásának határideje. Beadjuk-e a Jókai utcára a pályázatot idén is?

 

 

 

Kustánszeg Község Önkormányzati Képviselő-testülete egyhangúlag a következő határozatot hozta:

 

15/2008. számú határozat

Kustánszeg Önkormányzat Képviselőtestülete ülésén úgy határozott, hogy a Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács által meghirdetett a települési önkormányzati szilárd burkolatú belterületi közutak burkolat felújításának támogatása felhívásra pályázatot nyújt be.

 

A pályázat célja:

Kustánszeg, Jókai Mór utca burkolat felújítása

 

A fejlesztés megvalósulási helye:

8919. Kustánszeg, Jókai Mór utca / 111. hrsz. /

 

A fejlesztés forrásösszetétele:

 

adatok Ft-ban

Megnevezés

2008. év

Saját forrás

3.021.341,-

Hitel

0,-

Támogatásból igényelt összeg

3.021.341,-

Egyéb támogatás (nevesítve)

0,-

Egyéb forrás

0,-

Összesen:

6.042.682,-

 

 

A képviselőtestület a 2008. évi saját forrás összegét a 2008. évi költségvetéséről szóló 4/2008. (III.10.) számú költségvetési rendeletében biztosítja. A testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására.

 

Határidő: 2008. május 15.

Felelős: Geráth Sándor polgármester

.

 

5./ Aktuális feladatok megbeszélése.

 

Juhász András: A Zalaispa Társulás megkeresett bennünket, hogy szükséges a társulási megállapodás módosítása, a határozati javaslatot megküldték.

 

Kustánszeg Község Önkormányzati Képviselő-testülete egyhangúlag a következő határozatot hozta:

 

16 /2008. számú képviselőtestületi határozat

Kustánszeg Képviselő-testület elfogadja, hogy a Nyugat-Balaton és Zala folyó medence nagytérség települési szilárd hulladékai kezelésének korszerű megoldására létrejött Önkormányzati Társulás társulási megállapodás VII.2. Tulajdonjogi kérdések fejezetének első bekezdése helyébe az alábbi lépjen :

„Tagok előzetesen hozzájárulnak ahhoz, hogy a projekt keretében megépülő létesítmények a Társulás Tulajdonába kerüljenek, mely Társulás tulajdonosai a tagok az 1. sz. melléklet szerinti arányban.

Ezért a tagok vállalják az ingatlanok tiszta jogi helyzetének megteremtését, így hozzájárulnak ahhoz, hogy az ISPA/KA projekt keretében megépülő felépítmények a Társulás nevére 1/1 tulajdoni arányban az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzésre kerüljenek. A létrejövő közös tulajdoni részarányok mértékét, megoszlásának kialakítását a tagok a beruházáshoz történő hozzájárulásuk arányához igazítják. Zalabér esetében a konkrét tulajdoni részarányok kialakításakor a Társulás tagjai figyelembe veszik az előkészítés során felmerült többletráfordításokat, különös tekintettel az előkészítés költségeire, az átadott terület értékére és a pályázatokon Zalabér által elnyert összegek jelen projekt érdekében történő felhasználására. Felek vállalják, hogy a tulajdonjogi kérdésekben a pénzügyi memorandumnak megfelelően járnak el.”

Felhívja a tisztségviselők figyelmét, hogy a döntésről a határozati kivonat 3 példányának megküldésével a ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulás (8798 Zalabér, Rákóczi Ferenc utca 2.) tájékoztatásáról gondoskodjanak.

Felhatalmazza az önkormányzat polgármesterét a módosított társulási megállapodás aláírására.

Ugyancsak felhívja a tisztségviselők figyelmét, hogy a társulás ezen döntéssel elfogadott társulási megállapodás aláírását helyettesítő un. aláíró lapok ugyancsak 3 példányának ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulás részére történő megküldéséről gondoskodjanak.

Határidő: 2008. április 13.

Felelősök: Juhász András körjegyző

Geráth Sándor polgármester

 

Geráth Sándor: Május 9-ére terveztük az Idősek Napját, mindenkit várunk, számítunk a családtagok segítségére is.

 

Hozzáfogunk a garázs építéséhez, Horváth István vállalkozó segít a munkában, és segítséget ígért a világháborús emlékmű talapzatának helyreállításában is.

 

Németh Lajos megvásárolta a régi szolgálati lakást, a garázst a továbbiakban nem használhatjuk, nagyon jó, hogy hozzáfogtunk új garázs építésének.

 

Tervezzük a sportpálya melletti régi padok helyett újakat kihelyezni.

 

Az iskolába megtörtént az internet kiépítése.

 

Juhász András: Szirkovics László bejelentést tett a hivatalhoz, a paraszai út állapota miatt. Benyújtotta a számlát, hogy térítsük meg a kárát, vagy csináljuk meg az utat.

 

Geráth Sándor: Az utat mindenképpen megcsináltatjuk, betonnal kikátyúzzuk.

 

Srágli Sándor: Körültekintőnek kell lennünk, mert ha neki kifizetjük a kárát, akkor mindenkinek fizetnünk kell.

Juhász András: Megválaszoljuk neki, hogy nem tudunk kártérítést fizetni, de az utat megjavíttatjuk.

 

Geráth Sándor: Az ülést berekeszti.

 

 

k. m. f.

 

 

Juhász András Geráth Sándor

körjegyző polgármester