J e g y z ő k ö n y v

 

Kustánszeg Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2008. január 30-i üléséről.

 

Jelen vannak: csatolt jelenléti ív szerint.

 

 

Geráth Sándor: Üdvözlés és a határozatképesség megállapítása után javaslatot tesz a napirendre.

 

Kustánszeg Község Önkormányzati Képviselő-testülete a napirendi javaslatot – formai határozat meghozatala nélkül – egyhangúlag elfogadta.

N a p i r e n d:

1./ A 2007. évi költségvetés módosítása.

Előadó: Geráth Sándor polgármester

 

2./ Rendezési Terv módosítása.

Előadó: Juhász András körjegyző

 

3./ 2008. évi költségvetés első olvasatbani tárgyalása.

Előadó: Geráth Sándor polgármester

 

4./ Aktuális feladatok megbeszélése.

 

 

 

1./ A 2007. évi költségvetés módosítása. Előadó: Geráth Sándor polgármester.

Geráthné: Az írásban kiküldött előterjesztést szóban ismerteti.

 

Kustánszeg Község Önkormányzati Képviselő-testülete – minősített többségi szavazattal – egyhangúlag a következő rendeletet alkotja:

 

1/2008. (II.05.) számú rendelet

 

Kustánszeg Község Önkormányzati Képviselő-testülete az 1/2008. (II.05.) számú rendeletét az önkormányzat 2007. évi költségvetéséről szóló többször módosított 5/2007. (III.05.) számú rendeletének módosításáról megalkotja.

 

 

2./ Rendezési Terv módosítása. Előadó: Juhász András körjegyző

 

Juhász András: Előzményeket mindannyian ismerik, az Antal Ernő vadászháza miatt szükséges a rendezési terv módosítása, illetve szerettük volna, ha az üdülőterületen lakóházat is lehessen építeni. A kétkörös egyeztetés megtörtént, az állami főépítész levelét, illetve aggodalmait felolvassa. A főépítész azt semmiképpen nem támogatja, hogy az üdülőtelkeken lakóházat lehessen építeni, a másik változatba úgy egyezik bele, hogy a dombtető csúcsán lévő két telek ne legyen beépíthető. Ez véleményem szerint nem nagy gond, így is marad 14 kialakított telke az önkormányzatnak. Ma volt az egyeztető tárgyalás, ahol a vízmű szakembere elmondta, hogy a jelenlegi kút nem bírja el, hogy a hálózatot tovább bővítsék.

Kustánszeg Község Önkormányzati Képviselő-testülete, a főépítész javaslatát figyelembe véve, egyhangúlag a következő határozatot hozta:

1/2008. számú határozat

Kustánszeg Község Önkormányzati Képviselő-testülete megállapítja, hogy a 10/2007. (II. 28.) képviselő-testületi határozattal jóváhagyott településszerkezeti terv az alábbiak szerint módosul.

 

1. Területhasználat változása: A kustánszegi tó mellett elhelyezkedő, Kovács- gyep dűlő különleges területbe sorolt terület egy része hétvégi házas üdülőterületbe kerül. Az érintett terület nagysága 1,5 ha.

Szerkezeti tervlap jele: Tm-1.

 

Kustánszeg Község Önkormányzati Képviselő-testülete – minősített többségi szavazattal – egyhangúlag a következő rendeletet alkotja:

 

2/2008. (II.05.) számú rendelet

Kustánszeg Község Önkormányzati Képviselő-testülete a 2/2008. (II. 05.) számú rendeletét Kustánszeg Község Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről szóló 6/2007. (III. 05.) számú rendeletének módosításáról megalkotja.

A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

 

 

3./ 2008. évi költségvetés első olvasatbani tárgyalása. Előadó: Geráth Sándor polgármester.

Juhász András: Ebben az évben ismét megszűnt egy normatíva, a lakáshozjutás, ez kb. 1 millió Ft kiesést jelent az önkormányzatnak. Sajnos a lakosság terhelhető képessége is kicsi, ezért a saját bevételeket sem lehet irreálisan magasra emelni.

Nagyságrendileg a kiküldött anyagban feltűntetett összegekre lehet számítani, kisebb változások lehetnek. Úgy tervezem, hogy február végén lesz a következő ülés, akkor már lesz végleges költségvetés, és a március 5-i határidőre tudunk élni az ÖNHIKI előlegigényléssel.

Srágli Sándor: Járdafelújítással nem számolunk?

 

Geráth Sándor: Szakemberrel megnézettem a járdát, akinek az a véleménye, hogy újra fel kell szedni és újra megépíteni, erre sajnos nincs anyagi fedezetünk. A paraszai út kátyúzását mindenképpen meg kell oldanunk.

 

Lakatos Dezső: Ugyanolyan rossz a Jókai és Táncsics út is.

 

Takács Miklós: A volt tsz. majornál 20 cm-es sár van az úton.

 

Geráth Sándor: Elvégeznek a fakitermelők és utána rendbe kell tenniük az utat, ezt rögzítettük megállapodásban.

 

Kustánszeg Község Önkormányzati Képviselő-testülete egyhangúlag a következő határozatot hozta:

 

2/2008. számú határozat

 

Kustánszeg Község Önkormányzati Képviselő-testülete a 2008. évi költségvetést első olvasatban elfogadja.

 

 

4./ Aktuális feladatok megbeszélése.

Geráth Sándor: Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás kéri, hogy fogadjuk el a közoktatási feladat-ellátási intézményhálózat- működtetési intézkedési tervének felülvizsgálatát, az erről szóló határozati kivonatot január 31-ig meg kell küldeni.

 

Kustánszeg Község Önkormányzati Képviselő-testülete egyhangúlag a következő határozatot hozta:

3/2008. számú határozat

Kustánszeg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás közoktatási feladat- ellátási intézményhálózat-működtetési intézkedési tervének felülvizsgálatát.

 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás részére a határozat eljuttatásáról 2008. január 31-ig gondoskodjon.

 

Határidő: 2008. január 31.

Felelős: Geráth Sándor polgármester

 

Geráth Sándor: Korábbi testületi ülésen már beszéltünk arról, hogy az orvosi ügyeletet másképpen oldjuk meg, Zalaegerszeg Megyei Jogú Város bevonásával, ezért a korábbi Egészségügyi Társulást meg kell szűntetni, az erről szóló határozatot pedig január 31-ig meg kell küldeni a gesztor önkormányzatnak Bakra.

 

Kustánszeg Község Önkormányzati Képviselő-testülete egyhangúlag a következő határozatot hozta:

 

4/2008. számú határozat

Kustánszeg település Önkormányzatának Képviselő-testülete a Zalaegerszeg Városkörnyéki Önkormányzatok Egészségügyi Társulásának 2007. november 7. napján megtartott Társulási Tanácsi ülésén a 22/2007. számú határozatában foglaltakkal egyetért. A képviselő-testület egyetért a Társulás 2008. február 28. napi hatállyal történő megszüntetésével.

 

A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről a jegyzőkönyvi kivonat 4 példányának megküldésével a Zalaegerszeg Városkörnyéki Önkormányzatok Egészségügyi Társulása (8945 Bak, Rákóczi u. 2/a.) részére legkésőbb 2008. január 31. napjáig gondoskodjon.

 

Határidő: 2008. január 31.

Felelős: Geráth Sándor polgármester

 

 

Geráth Sándor: December 14-én a körzeti rendőr bevonásával leültünk a helyi fiatalokkal és megbeszéltük a ifjúsági klub további működésének feltételeit. Három felelőst választottak maguk közül, Gyenese Esztert, Bécs Tibort és Császár Tibort. Nekik van kulcsuk és csak valamelyikük jelenlétében lehet a klubban tartózkodni. Ezen kívül elkészítették a házirendjüket, melyet felolvasok. Kérem a képviselőket, hogy segítsenek a házirend betartásában, mert a kulturált továbbműködésnek ez alapfeltétele. Amennyiben a szabályokat betartják, megígértem nekik, hogy beköttetjük a DIGI tv-ét, és akkor tévézni is tudnak majd.

 

Kustánszeg Község Önkormányzati Képviselő-testülete az ifjúsági klub működésére készített házirendet, formai határozat meghozatala nélkül, egyhangúlag elfogadta.

 

Volt egy köztemetésünk, meghalt Horváth Ferencné, az ő temettetéséről kellett gondoskodni.

 

Közhasznú munkásként Kovács Zoltánnét alkalmazzuk, február 1-jétől november 30-ig. Közcélúként Tuboly Gyulát június 30-ig, Farkas Balázst egész évben foglalkoztatjuk.

 

Az eMagyarország pályázaton 280.000.- Ft-ot nyertünk, melyen 2 db számítógépet és 2 db monitort vettünk. A régi postahelyiségben 3 db géppel kialakítunk egy internetes szobát a lakosság részére.

 

A világháborús emlékmű csúnyán megsüllyedt, megmutattam egy szakembernek, aki azt mondta, hogy a beton mellett meg kell ásni és alábetonozni.

 

Tavasszal nekiállunk a garázsépítésnek.

 

Juhász András: Január 14-ével kiírták a pályázatot a falugondnoki gépjárművek cseréjére. A pályázat szerint a régi autót le kell adni, azt felértékelik, s ez képezi az önrészt a pályázat során. A régi és az új autó közötti különbözet kerül pályázati támogatásként kifizetésre. Az országos keretösszeg nem szerepel a pályázati kiírásban

 

Kustánszeg Község Önkormányzati Képviselő-testülete egyhangúlag a következő határozatot hozta:

 

5/2008. számú határozat

 

Kustánszeg Község Önkormányzati Képviselő-testülete pályázatot nyújt be falugondnoki gépjármű cseréjére.

 

Felhatalmazza a polgármestert a pályázat határidőre való benyújtására.

 

Határidő: 2008. március 10.

Felelős: Geráth Sándor polgármester

 

Juhász András: Kiépült a Lyoness törzsvásárlói rendszer, egyelőre intézményeknek, melynek az a lényege , hogy kedvezményt biztosít a rendszerben regisztráltaknak. A Magáz pl 6 %-os kedvezményt ad. Ennek semmilyen kockázata nincsen, csak előnye. Regisztráltatni kell magunkat interneten, és élhetünk a kedvezménnyel minden olyan cégnél, aki szerepel ebben a rendszerben. Pl. Magáz, Spar, Interspar stb. Sőt olyan lehetőség is van, ha Interspar étkezési utalványt vásárolunk, akkor december hónapban 10.000.- Ft-os ajándékutalványt biztosítanak ingyenesen minden dolgozónknak.

 

Kustánszeg Község Önkormányzati Képviselő-testülete egyhangúlag a következő határozatot hozta:

 

6/2008. számú határozat

 

Kustánszeg Község Önkormányzati Képviselő-testülete csatlakozik a Lyoness törzsvásárlói rendszerhez.

Kéri a körjegyzőt a szükséges intézkedések megtételére.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Juhász András körjegyző

 

Geráth Sándor: Az ülést berekeszti.

 

k. m. f.

 

 

Geráth Sándor Juhász András

polgármester körjegyző