J e g y z ő k ö n y v

 

Kustánszeg Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2007. november 26-i üléséről.

 

Jelen vannak: csatolt jelenléti ív szerint.

 

Távol maradt: Srágli Sándor képviselő.

 

Geráth Sándor: Üdvözlés és a határozatképesség megállapítása után javaslatot tesz a napirendre.

 

Kustánszeg Község Önkormányzati Képviselő-testülete a napirendi javaslatot – formai határozat meghozatala nélkül – egyhangúlag elfogadta.

N a p i r e n d:

 

1./ Közmeghallgatás

– „Kustánszegért” díj átadása

– polgármesteri beszámoló

 

2./ A 2007. évi költségvetés módosítása, harmadik negyedéves pénzügyi beszámoló elfogadása.

Előadó: Geráth Sándor polgármester

 

3./ 2008. évi költségvetési koncepció tárgyalása.

Előadó: Geráth Sándor polgármester

 

4./ Iparűzési adóról szóló rendelet módosítása.

Előadó: Juhász András körjegyző

 

5./ Horgászegyesülettel együttműködési megállapodás megkötése.

Előadó: Geráth Sándor polgármester

 

6./ Többcélú Kistérségi Társulással kapcsolatos döntések.

Előadó: Geráth Sándor polgármester

 

7./ Belső ellenőrzési munkaterv 2008. évi.

Előadó: Juhász András körjegyző

 

8./ Aktuális feladatok megbeszélése.

 

9./ Zárt ülésen: Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázatok értékelése

Előadó: Geráth Sándor polgármester

– Lakásfelújítási támogatás iránti kérelmek elbírálása.

 

 

 

 

 

1./ Közmeghallgatás

– „Kustánszegért” díj átadása

– polgármesteri beszámoló

Geráth Sándor: A 2005. évben alapított „Kustánszegért” Díjat átadja Geráth Györgyné Kustánszeg, Kossuth u. 8/b. szám alatti lakosnak, aki óvodánk óvónője.

 

A polgármesteri beszámolóban a 2006. október 1-jei választás óta eltelt időszakban elvégzett feladatokról adok rövid tájékoztatást:

Az elmúlt időszakban folyamatosan gondoztuk a közterületeket és a temetőt. Ehhez segítséget nyújtott az, hogy közmunkaprogram keretében fűnyíróhoz jutottunk, illetve 3 hónapra egy embert alkalmazhattunk. Szintén segítséget jelentett, hogy a parlagfű-mentesítési pályázaton motoros fűkaszát sikerült vásárolni. Pályázatot nyújtottunk be a Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanácshoz Jókai út felújítására, melyet forráshiány miatt utasítottak el. Sikerült elérnünk, hogy a fakitermelők a közterületek használatáért díjat fizetnek.

Megtörtént a régi ravatalozó elbontása, az elbontott anyagot felhasználjuk majd a falugondnoki busznak készülő garázs építésénél, mely mellé egy nyitott 6X5-m-es beállót is készítünk majd az iskola udvarra.

Még tavaly novemberben elindítottuk a tó víztömege után fizetendő vízkészletjárulék közös költségviselését a Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőségnél. Remélhetőleg most már végleges döntés születik az ügyben. A Horgászegyesület átveszi használóként, és a minimális összegű vízkészletjárulékot kifizeti.

Nagyon bízunk abban, hogy a korábban cipőüzemként hasznosított telep új gazdára talál és munkahelyek jönnek létre.

Az ifjúságnak az elmúlt évben kialakítottunk egy helyiséget a volt termelőszövetkezeti ebédlőben. Egy ideig nagyon lelkesek is voltak a fiatalok és nem volt velük semmi probléma. 3-4 hónap után szabadult el a pokol, rendetlenek, állandóan buliznak, sajnos az alkoholfogyasztás is mértéktelen, a nyáron zavarták a szállóvendégeket. Ilyen módon ez nem mehet tovább. Tervezem őket beszélgetésre hívni, és ha nem lesz legalább két-három felelős, akiknek a szavára hallgatnak is, kénytelenek leszünk bezárni a helyiséget. Nem vállalom azért a felelősséget, hogy valamelyiküknek baja esik.

A háziorvosi szolgálattal kapcsolatosan vegyesek a vélemények, sajnos nagyon sokat van szabadságon, továbbképzésen, ügyeletben az orvosunk.

A Zala Megyei Vöröskereszttel közösen oldunk meg feladatokat, többek között családsegítés, gyermekjóléti szolgálat, házi segítségnyújtás, étkeztetés stb.

Folyamatban van szennyvízpályázatunk elkészítése. Biokorongos rendszer szerepel a tervben, mely ha megvalósul, családonként kb. 200.000.- Ft-os költség lenne, természetesen Parasza is szerepel a terveinkben.

Elkészült a rendezési terv, melyet azóta már módosítani is kellett amiatt, hogy a tóparton lakóházat is építhessenek, és a szociálpolitikai kedvezményt igénybe lehessen venni. Antal Ernő budapesti befektető vásárolt egy nagyobb területet a tóparton, melyre vadászházat kíván építeni. Úgy ítéljük meg a képviselőkkel közösen, hogy ő a falut is segíteni tudja, akár anyagilag is.

A millenniumi emlékmű és a református templom díszvilágítását rákötöttük a közvilágításra, melyet Márkus Gyula vállalkozó végzett el társadalmi munkában.

Simon Zsolt iskolaigazgató: Üdvözlöm a jelenlévőket. Kollégáimmal együtt azon dolgozom, hogy itt minél tovább legyen óvoda és iskola. Örülök annak, hogy olyan kollégákkal dolgozhatom, akiknek munkáját a község is elismeri.

 

Geráth György: A fiatalok viselkedése engem is felháborít. Biztosítottunk nekik helyet, jómagam is szívesen segítettem, de azokat a húsz-huszonöt éves fiatalokat, akik a helyrehozatalnál segítettek és sokat dolgoztak, kiszorították a 14-17 éves gyerekek, akiknek a viselkedése miatt ők már nem jönnek be a helyiségbe. Nincs olyan, hogy ennyi idős gyerekekkel nem törődnek a szüleik!

Az iskolaigazgató úrral most találkozom először, ott is végeztem munkát, amelyet még mindig nem fizettek ki. Az iskola egy alkalmazottja ezért a felelős, az igazgató úr tudja is kiről van szó, én itt nem kívánom megnevezni.

A képviselőkhöz is szeretnék szólni. Itt voltam azon a gyűlésen, amelyen bemutatkoztak és elmondták terveiket, de szó sem volt arról, hogy a munkájukért tiszteletdíjat kérnek, pedig most ez így van.

 

Geráth Sándor: Én örülök annak, hogy kapnak juttatást a képviselők, csekély pénzről van szó, és a mostani világban nem is lehet elvárni a teljesen ingyen munkát.

 

Geráth Györgyné: Szeretném megköszönni, hogy a temető egész évben gondozott volt.

Szorult helyzetben van iskolánk, óvodánk a gyermeklétszám miatt. Próbáljunk meg közösen hatni a szülőre, hogy ne vigye el más oktatási intézménybe a gyerekét, ha szükséges vonjuk meg tőle a juttatásokat.

 

Geráth Sándor: Iskolást nem visznek el tőlünk másik intézménybe. Három óvodás van, akik máshová járnak, de nekik a szüleik Zalaegerszegen dolgoznak, és muszáj magukkal vinni a gyerekeket.

 

Olasz Gergelyné: Nagyon sok a kutya a falu utcáin és az iskolába menő kicsi gyerekek félnek tőlük.

 

Geráth Sándor: Ez állandó probléma, már komoly büntetéseket is fizettek, mégsem tanulnak az emberek.

 

2./ A 2007. évi költségvetés módosítása, harmadik negyedéves pénzügyi beszámoló elfogadása. Előadó: Geráth Sándor polgármester

 

Geráth Sándor: Az anyagot kiküldtük.

 

Kustánszeg Község Önkormányzati Képviselő-testülete – minősített többségi szavazattal – egyhangúlag a következő rendeletet alkotja:

14/2007. (XII.03.) számú rendelet

Kustánszeg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 14/2007. (XII.03.) számú rendeletét az önkormányzat 2007. évi költségvetéséről szóló többször módosított 5/2007. (III. 05.) számú rendeletének módosításáról megalkotja.

 

A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

 

Geráth Sándor: A harmadik negyedéves pénzügyi beszámolót határozattal el kell fogadni.

 

Kustánszeg Község Önkormányzati Képviselő-testülete egyhangúlag a következő határozatot hozta:

 

43/2007. számú határozat

 

Kustánszeg Község Önkormányzati Képviselő-testülete az önkormányzat 2007. évi harmadik negyedéves pénzügyi beszámolót elfogadja.

 

 

3./ 2008. évi költségvetési koncepció tárgyalása. Előadó: Geráth Sándor polgármester

Juhász András: Tájékoztatást ad a jövő évi várható adatokról.

 

Kustánszeg Község Önkormányzati Képviselő-testülete egyhangúlag a következő határozatot hozta:

 

44/2007. számú határozat

 

Kustánszeg Község Önkormányzati Képviselő-testülete az önkormányzat 2008. évi költségvetési koncepcióját elfogadja.

 

4./ Iparűzési adóról szóló rendelet módosítása. Előadó: Juhász András körjegyző

 

Juhász András: 1999-es az iparűzési adó rendeletünk, melynek módosítását az uniós jogszabályok tették esedékessé. Január 1-jétől lép életbe.

 

Lakatos Dezső: Megkapják majd ezt a rendeletet az adózók is?

 

Juhász András: Közzétesszük majd az újságban is, de ki is küldjük azoknak, akiket érint.

Kustánszeg Község Önkormányzati Képviselő-testülete – minősített többségi szavazattal – egyhangúlag a következő rendeletet alkotja:

15/2007. (XII.03.) számú rendelet

Kustánszeg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 15/2007. (XII.03.) számú rendeletét a helyi iparűzési adóról megalkotja.

 

A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

5./ Horgászegyesülettel együttműködési megállapodás megkötése. Előadó: Geráth Sándor polgármester

 

Geráth Sándor: Ismert a képviselő-testület előtt, hogy a vízkészletjárulék fizetésének megosztását kezdeményeztük a Vízügyi Felügyelőségnél. Úgy néz ki, hogy végre megnyugtató döntés született. A Horgászegyesülettel megállapodást kötöttünk a hasznosítást illetően, és egyúttal változott vízhasználat jellege is, halgazdaság és rizstermelés lett. Így jelentősen csökkent a vízkészletjárulék összege is, kb. évi 25.000.- Ft-ra. Eddig az önkormányzat évi 800.000.- Ft vízkészletjárulékot fizetett ki erre a célra, ehhez képest a 25.000.- Ft szinte semmiség.

 

Kustánszeg Község Önkormányzati Képviselő-testülete egyhangúlag a következő határozatot hozta:

45/2007. számú határozat

Kustánszeg Község Önkormányzati Képviselő-testülete a Göcsej Horgászegyesülettel Kustánszegi tó vízhasználatára vonatkozó megállapodást jóváhagyja.

 

6./ Többcélú Kistérségi Társulással kapcsolatos döntések. Előadó: Geráth Sándor polgármester

 

Geráth Sándor: A Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulása új társulási megállapodás módosítását kéri, mivel bővül a felvállalható feladatok köre, esetünkben a sport feladattal. A határozati kivonatot november 30-ig kell megküldeni a Koordinációs Irodába.

 

Kustánszeg Község Önkormányzati Képviselő-testülete egyhangúlag a következő határozatot hozta:

 

46 / 2007. sz. határozat

1. Kustánszeg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, a Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás új társulási megállapodását elfogadja. A társulási megállapodás hatályba lépésével egyidejűleg a 42/2004. sz. határozatával elfogadott, majd a 28/2005. számú határozatával módosított társulási megállapodás hatályát veszti.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a társulási megállapodás aláírására.

2. Kustánszeg Község Önkormányzata a közszolgáltatások biztosításához kapcsolódó és térségi együttműködést igénylő egyes feladat – és hatáskörök közül:

– területfejlesztés,

– oktatás és nevelés,

– szociális ellátás (házi segítségnyújtás, a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, a nappali ellátás biztosítása, a családsegítés, a közösségi ellátás, a támogató szolgálat, szociális étkeztetés),

– egészségügyi ellátás,

– család-, gyermek- és ifjúságvédelem (gyermekjóléti szolgáltatás),

közművelődési, közgyűjteményi tevékenység (mozgókönyvtári feladat),

esélyegyenlőségi program megvalósítása,

foglalkoztatás,

gazdaság- és turizmusfejlesztés, valamint idegenforgalom,

– belső ellenőrzés,

– a környezet- és természetvédelem, valamint hulladékkezelés,

– sport feladatok

ellátásában részt vesz .

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás részére a határozat eljuttatásáról, 2007. november 30-ig gondoskodjon.

Felelős: Geráth Sándor polgármester

Határidő: 2007. november 30.

 

Geráth Sándor: Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás megküldte a 2005-2006.évi beszámolót a Társulás működéséről. Az anyagot kézhezkapták.

A képviselő-testület a Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás 2005-2006. évi működéséről szóló beszámolót – alaki határozat meghozatala nélkül – egyhangúlag elfogadta.

 

 

7./ Belső ellenőrzési munkaterv 2008. évi. Előadó: Juhász András körjegyző.

Juhász András: A gesztor önkormányzat megküldte a belső ellenőr 2008. évi munkatervét, melyet határozattal kérnek elfogadni. Ebben az évben is végzett ellenőrzést Kustánszegen, mégpedig a személygépkocsik hivatalos használatával kapcsolatosan. Ő segíti a munkánkat, tanácsokat, javaslatokat ad.

 

Kustánszeg Község Önkormányzati Képviselő-testülete egyhangúlag a következő határozatot hozta:

 

47 / 2007. sz. határozat

Kustánszeg Község Önkormányzati Képviselő-testülete a belső ellenőr 2008. évi munkatervét elfogadta.

Kéri a körjegyzőt, hogy a határozatról a gesztor önkormányzatot értesítse.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Juhász András körjegyző

 

 

8./ Aktuális feladatok megbeszélése.

 

Geráth Sándor: Az ifjúság helyzetét már a közmeghallgatáson említettem. Egyetértenek velem abban, hogy beszélgetni kell velük, és ha nem lesz felelősük, és a viselkedésükön sem változtatnak, akkor bezárjuk a helyiséget.

 

Lakatos Dezső: Ezzel én egyetértek. Ha nem változtatnak a viselkedésükön, be kell zárni a helyiséget.

 

A képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadta.

 

Juhász András: A meghívó kiküldése után kaptuk meg a Zalavíz Zrt. levelét a közműves ivóvízellátás díjának megállapításáról.

 

Kustánszeg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete – minősített többségi szavazattal – egyhangúlag a következő rendeletet alkotja:

 

16/2007. (XII.03.) számú rendelet

Kustánszeg Község Önkormányzati Képviselő-testülete a 16/2007. (XII.03.) számú rendeletét a közműves ivóvízellátás díjának megállapításáról szóló 11/2005. (XII.01.) számú rendelet kiegészítéséről és módosításáról megalkotja.

 

A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

 

 

Geráth Sándor: Zárt ülésen kell még döntenünk az ösztöndíjpályázatban, illetve lakás-felújítási támogatás iránti kérelmekben.

A nyílt ülést berekeszti.

 

 

k. m. f.

 

 

Juhász András Geráth Sándor

körjegyző polgármester