J e g y z ő k ö n y v

 

Kustánszeg Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2007. november 9-i rendkívüli üléséről.

 

Jelen vannak: Geráth Sándor polgármester, Lakatos Dezső, Bécs Tiborné, Takács Miklós, Srágli Sándor és Gyenese Béla képviselők.

 

Geráth Sándor: Üdvözlés és a határozatképesség megállapítása után javaslatot tesz a napirendre.

 

Kustánszeg Község Önkormányzati Képviselő-testülete a napirendi javaslatot – formai határozat meghozatala nélkül – egyhangúlag elfogadta.

 

N a p i r e n d:

 

1./ Téli-koratavaszi közmunkaprogram pályázathoz csatlakozás.

Előadó: Geráth Sándor polgármester

 

 

Geráth Sándor: Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás pályázatot kíván benyújtani téli-koratavaszi közmunkára. Felolvasom a levelüket. (jkv-höz csatolva) Amennyiben egyetértenek azzal, hogy csatlakozzunk a pályázathoz, szavazzanak.

 

Kustánszeg Község Önkormányzati Képviselő-testülete egyhangúlag a következő határozatot hozta:

 

42/2007. számú határozat

 

 

Kustánszeg Község Önkormányzatának Képviselőtestülete úgy döntött, hogy részt vesz a Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás által benyújtásra kerülő, 2007/10.számú, Téli-tavaszi közmunkaprogram támogatására kiírt pályázaton.

 

Az önkormányzat a pályázati kiírásba foglalt feltételeket tudomásul vette, ennek alapján 3 fő megfelel a pályázat feltételeinek, és ezen személy foglalkoztatására támogatást kíván igényelni.

 

Az önkormányzat vállalja, hogy amennyiben a foglalkoztatás ideje alatt a munkavállaló felmond, vagy egyéb okból munkaviszonya megszűnik, úgy azt a megszűnést követő napon ugyanazon feltételek betartása mellett pótolja.

 

Amennyiben a vállalt létszámot a település nem tudja tartani, és a társulást, mint pályázót anyagi veszteség éri, úgy az ezzel járó visszafizetési kötelezettség az önkormányzatra hárul.

 

Az önkormányzat vállalja, hogy amennyiben a közmunkában foglalkoztatott nem rendelkezik bankszámlaszámmal, úgy a társulás pénztárából kifizetett havi munkabér munkavállalónak való átadásáról gondoskodik.

 

Az önkormányzat a pályázatban vállalja a saját erő összegét, mely a dologi kiadások ÁFA összege.

 

Határidő: 2007. november 13.

Felelős: Geráth Sándor polgármester

 

Geráth Sándor: Az ülést berekeszti.

 

 

k. m. f.

 

 

Geráth Sándor Juhász András

polgármester körjegyző