J e g y z ő k ö n y v

 

 

Kustánszeg Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2007. október 1-jei üléséről.

 

Jelen vannak: csatolt jelenléti ív szerint.

 

Meghívott: Juhász András körjegyző.

 

 

 

 

Geráth Sándor: Üdvözlés és a határozatképesség megállapítása után javaslatot tesz a napirendre.

 

 

Kustánszeg Község Önkormányzati Képviselő-testülete a napirendi javaslatot – formai határozat meghozatala nélkül – egyhangúlag elfogadta.

 

 

 

N a p i r e n d:

1./ Szennyvízelvezetés megoldása.

Előadó: Geráth Sándor polgármester

 

2./ Aktuális feladatok megbeszélése.

 

 

 

1./ Szennyvízelvezetés megoldása. Előadó: Geráth Sándor polgármester

Juhász András: Olyan információt kaptunk, hogy írnak ki ROP pályázatot 2000 lakos alatti községek esetében is a szennyvízelvezetés-, szennyvízkezelésre. Mivel a pályázat benyújtására biztosított időtartam valószínűleg rövid lesz, ezért időben kell elkezdeni a szükséges teendőket. Ahhoz, hogy a pályázatot be tudjuk nyújtani, megvalósíthatósági tanulmánytervnek legalább lennie kell. A költségekről készített kimutatást Provender József, melyet nézzenek át.

 

Kustánszeg Község Önkormányzati Képviselő-testülete egyhangúlag a következő határozatot hozta:

 

 

 

 

37/2007. számú határozat

Kustánszeg Község Képviselő-testülete a szennyvízelvezés- és tisztítás megoldása érdekében pályázatot kíván benyújtani ROP 2000 lakos-egyenérték alatti településekre meghatározott kiírásra.

A pályázathoz szükséges tanulmányterv elkészítésével, illetve a ROP anyag összeállításával megbízza a PROWATECH Tervezői, Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft-t az előzetes ajánlatban közölt műszaki tartalommal és pénzügyi feltételekkel.

Felhatalmazza a polgármestert, hogy a szerződést írja alá az önkormányzat nevében, az elkészült pályázatot pedig terjessze be soron kívüli ülésre megtárgyalás céljából.

 

Határidő: 2007. szeptember 30., majd folyamatos

Felelős: Geráth Sándor polgármester

2./ Aktuális feladatok megbeszélése.

 

Geráth Sándor: Zalaegerszeg megküldte az egészségügyi ügyeleti ellátásra a megállapodás tervezetét, melyet határozattal kell elfogadnunk. Az ügyeleti időben állandó jelleggel 1 gyermekorvos is rendel a felnőtt rendelés mellett. Az ügyeletet vállalkozó orvosokkal oldják meg, nem lenne emiatt a háziorvosi rendelésben sem kiesés. A hozzájárulás 501.- Ft lakosonként.

 

Kustánszeg Község Önkormányzati Képviselő-testülete egyhangúlag a következő határozatot hozta:

 

38/2007. számú határozat

 

Kustánszeg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az egészségügyi alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátás megszervezése és folyamatos biztosítása érdekében Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésével megkötendő feladat- ellátási társulási megállapodás tervezetét elfogadja, felkéri a polgármestert a megállapodás aláírására

 

Határidő: 2007. október 15.

Felelős: Geráth Sándor polgármester

 

 

Geráth Sándor: Közcélú keretből Tuboly Gyulát alkalmazzuk október 5-től. Horváth Jánosnak október 31-ig van munkaszerződése, Szalai Gyulának nagyon sok a szabadsága, ezért mindenképpen olyan embert kerestünk, aki őt is tudja helyettesíteni.

 

Antal Ernő kimérette a megvásárolt területet, s úgy alakult, hogy nekünk kevesebb terület maradt, kb. 1,4-1,5 hektár. Mivel nekünk kisebb terület jutott, ezért az Antal Ernő többet fizet.

 

Vízkészletjárulékkal kapcsolatosan már egy éve húzódik a kérelmünknek az intézése és még mindig nincsen vége.

 

Juhász András: Nyilatkozatot várnak tőlünk a vízhasználat jellegét illetően, illetve arra vonatkozóan, hogy a tóhasznosítást miként oldjuk meg?

 

 

Geráth Sándor: Három éve úgy határozott az akkori testület, hogy „Kustánszegért” díjat alapít, és ezzel azokat jutalmazza, akik a községért az átlagosnál többet tesznek. Az első évben Kustánné Kiss Zsuzsanna a helyi énekkar vezetéséért és alapításáért, az elmúlt évben pedig Kustán Gyuláné Boronyák Mária a Kustánszegi Napok rendezvényein való aktív részvételéért, kapták. Az idén kinek adományozzuk?

 

Srágli Sándor: Én a volt polgármesterre, Németh Editre gondolnék, ő sokat tett a faluért.

 

Bécsné: Én nem támogatom, mert fizetést kapott akkor. Biztosan sokat dolgozott, de kapott fizetést.

 

Geráth Sándor: Én Geráth Györgynét javaslom, aktív tagja az énekkarnak, 8 évig volt képviselő, óvodásaival minden falubeli rendezvényen részt vesz.

 

Lakatos Dezső: Elfogadom, annyit ő is tett a faluért, mint a korábbi évben díjazott.

 

Bécsné: Márkus Gyulát javaslom, nagyon nagy értékű társadalmi felajánlást tesz. Megcsinálta a díszvilágítás közvilágításhoz való csatlakoztatását, a sportpályához ígért világítást.

 

Lakatos Dezső: Ha majd megcsinálja a sportpálya világítást, akkor támogatom.

 

Kustánszeg Község Önkormányzati Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, 1 nem szavazat ellenében a következő határozatot hozta:

39/2007. számú határozat

Kustánszeg Község Önkormányzat Képviselő-testülete „Kustánszegért” kitűntető címet adományozza Geráth Györgyné részére.

A képviselő-testület ezzel a kitüntetéssel ismeri el a községért végzett kulturális tevékenységét.

 

Kéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére

 

Határidő: 2007. évi közmeghallgatás időpontja

Felelős: Geráth Sándor polgármester

 

 

 

Juhász András: Törvényességi észrevételt kaptunk a Nyugat-dunántúli Regionális Közigazgatási Hivatal Zala Megyei Kirendeltségétől, melyet felolvasok. Ezzel nincs más teendő, mint tudomásul venni, és majd a költségvetés soron következő tárgyalásakor belevesszük a rendeletbe.

 

Kustánszeg Község Önkormányzati Képviselő-testülete egyhangúlag a következő határozatot hozta:

40/2007. számú határozat

Kustánszeg Község Önkormányzati Képviselő-testülete a Nyugat-dunántúli Regionális Közigazgatási Hivatal törvényességi észrevételét tudomásul veszi. A rendelet kiigazítására a harmadik negyedéves beszámolóval együtt sort kerít.

Kéri a polgármestert, hogy az előkészítést tegye meg, illetve a rendelet-tervezet beterjesztéséről intézkedjen.

 

Kéri a körjegyzőt és a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

 

Határidő: 2007. november 30.

Felelős: Geráth Sándor polgármester és

Juhász András körjegyző

 

 

Geráth Sándor: Becsvölgyén október 12-13-án lesz a Göcseji Szüreti fesztivál, ahová meghívtak bennünket is. Termékeket vihetnénk a kiállításra. Tavaly Szabó Miklós vitte el a padjait, ezen kívül méz, lekvár voltak még jelen.

 

Juhász András: A Gazdasági és Közlekedési Minisztérium pályázatot írt ki eMagyarország pontok támogatására, mellyel mindhárom faluban éltünk is. Vissza nem térítendő támogatásról van szó. Összesen 280.000.- Ft nyerhető, önerő nem kell hozzá. Mivel ezzel nem volt veszíteni való és önerő sem kell hozzá, a pályázatot elkészítettük és el is postáztuk.

 

Geráth Sándor: Az ülést berekeszti.

 

 

k. m. f.

 

Juhász András Geráth Sándor

körjegyző polgármester