J e g y z ő k ö n y v

 

Kustánszeg Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2007. augusztus 27-i üléséről.

 

Jelen vannak: csatolt jelenléti ív szerint.

 

Meghívott: Juhász András körjegyző.

 

Távol maradt: Geráth Sándor polgármester

 

 

Lakatos Dezső: Üdvözlés és a határozatképesség megállapítása után javaslatot tesz a napirendre.

 

 

Kustánszeg Község Önkormányzati Képviselő-testülete a napirendi javaslatot – formai határozat meghozatala nélkül – egyhangúlag elfogadta.

 

 

N a p i r e n d:

1./ A szociális gondoskodásról szóló rendelet módosítása.

Előadó: Juhász András körjegyző

 

2./ Költségvetési rendelet módosítása.

Előadó: Juhász András körjegyző

 

3./ BURSA HUNGARICA Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz csatlakozás 2008. évre.

Előadó: Juhász András körjegyző

 

4./ ZALAISPA döntés.

Előadó: Juhász András körjegyző

 

5./ Hulladékgazdálkodási rendelet módosítása.

Előadó: Juhász András körjegyző

 

6./ Aktuális feladatok megbeszélése.

 

 

 

 

 

1./ A szociális gondoskodásról szóló rendelet módosítása. Előadó: Juhász András körjegyző.

Juhász András: Ismételten módosításra került a szociális igazgatásról és ellátásokról szóló törvény, hatályát kiterjesztették letelepedett személyekre is.

Kustánszeg Község Önkormányzati Képviselő-testülete egyhangúlag – minősített többségi szavazattal – a következő rendeletet alkotja:

 

11/2007. (VIII. 30.) számú rendelete

Kustánszeg Község Önkormányzati Képviselő-testülete a 11/2007. (VIII. 30.) számú rendeletét a szociális gondoskodásról szóló 3/2007. (II. 5.) számú rendeletének módosításáról megalkotja.

 

A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

 

2./ Költségvetési rendelet módosítása. Előadó: Juhász András körjegyző.

Juhász András: Az ingatlanértékesítésből befolyt összeggel módosult a költségvetés.

 

Kustánszeg Község Önkormányzati Képviselő-testülete egyhangúlag – minősített többségi szavazattal – a következő rendeletet alkotja:

 

12/2007. (VIII. 30.) számú rendelete

Kustánszeg Község Önkormányzati Képviselő-testülete a 12/2007. (VIII. 30.) számú rendeletét az önkormányzat 2007. évi költségvetéséről szóló 8/2007. (IV. 10.) számú rendelettel módosított 5/2007. (III. 5.) számú rendeletének módosításáról megalkotja.

 

A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

 

3./ BURSA HUNGARICA Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz csatlakozás 2008. évre. Előadó: Juhász András körjegyző

 

Juhász András: Ez a napirend már hagyományos, a korábbi években is csatlakoztunk ehhez az ösztöndíjpályázathoz. Ennek első lépése, hogy a csatlakozásról döntenünk kell és azt október 1-jéig meg kell küldenünk az Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósághoz.

 

Kustánszeg Község Önkormányzati Képviselő-testülete egyhangúlag a következő határozatot hozta.:

 

33/2007. számú határozat

 

Kustánszeg Község Önkormányzati Képviselő-testülete csatlakozik a hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók, illetőleg felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok támogatására létrehozott Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2008. évi fordulójához.

 

Kéri a polgármestert a csatlakozási nyilatkozat aláírására és visszaküldésére.

 

Határidő: 2007. szeptember 30.

Felelős: Geráth Sándor polgármester

 

4./ ZALAISPA döntés. Előadó: Juhász András körjegyző.

Juhász András: A lényege ennek a napirendnek, hogy a polgármestert megerősítik az aláírásra való jogosultságban.

 

Kustánszeg Község Önkormányzati Képviselő-testülete egyhangúlag a következő határozatot hozta.:

 

34/2007. számú határozat

Kustánszeg település Önkormányzatának Képviselőtestülete/közgyűlése a „Nyugat- Balaton és Zala folyó medence” Nagytérség Települési Szilárd Hulladékai Kezelésének Korszerű megoldására létrehozott önkormányzati társulás (rövidített elnevezése: ZALAISPA

Hulladékgazdálkodási Társulás) legfőbb szerve, a társulás társulási tanácsának 2007. április 12. illetve 2007. július 4. napján megtartott ülése által

a.) a 9/2007 (IV.12) számú TT határozattal elfogadott Alapító Okiratot

b.) a 9/2007 (IV.12) és 20/2007 (VII.04) számú TT határozattal elfogadott Társulási Megállapodást

c.) az 9/2007 (IV.12) számú TT határozattal elfogadott Szervezeti- és Működési Szabályzatot annak mellékleteivel; így

ca.) társulási tanács ügyrendje

cb.) társulási operatív tanács ügyrendje

cc.) felügyelő bizottság ügyrendje

cd.) pénzügyi lebonyolító szerv és projekt menedzselő egység (projektiroda)

ügyrendjével együtt változtatás nélkül, egységes szerkezetbe foglalva elfogadja.

 

Felhívja a tisztségviselők figyelmét, hogy a döntésről a határozati kivonat 2 példányának

megküldésével a ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulás (8798 Zalabér, Rákóczi

Ferenc utca 2.) tájékoztatásáról gondoskodjanak.

 

Felhatalmazza az önkormányzat polgármesterét/közgyűlés elnökét a társulási

megállapodás, az alapító okirat következők szerinti aláírására.

 

Ugyancsak felhívja a tisztségviselők figyelmét, hogy a társulás ezen döntéssel elfogadott

alapító okiratának és a társulási megállapodás aláírását helyettesítő un. aláíró lapok

ugyancsak 2-2 példányának ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulás részére történő

megküldéséről gondoskodjanak.

 

Határidő: 2007. szeptember 15.

Felelősök: Juhász András körjegyző

Geráth Sándor polgármester

 

 

5./ Hulladékgazdálkodási rendelet módosítása. Előadó: Juhász András körjegyző.

Juhász András: Azért szükséges a módosítás, mert nevesíteni kell a hulladékkezelést végző közszolgáltatót, a ZALADEPO Kft-t.

 

Kustánszeg Község Önkormányzati Képviselő-testülete egyhangúlag – minősített többségi szavazattal – a következő rendeletet alkotja:

 

13/2007. (VIII. 31.) számú rendelete

Kustánszeg Község Önkormányzati Képviselő-testülete a 13/2007. (VIII. 31.) számú rendeletét a helyi környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, és a település tisztaságáról szóló 10/2007. (VII. 10.) számú önkormányzati rendelet módosításáról megalkotja.

 

A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

 

 

6./ Aktuális feladatok megbeszélése.

 

Juhász András: A Kustánszegi Napok kiadásai összesen 930.179.- Ft volt, melyből 606.000.- Ft-ot az önkormányzat biztosított, a többit szponzorok fizették.

 

A korábbi polgármester, Németh Edit telefonált, hogy az édesanyja elől Paraszáról elvitték a hídgyűrűket, pedig azt korábban azért vitték oda, hogy az átereszt megcsináljuk. Én úgy tudom, hogy csak ki kell tisztítani az átereszt, nem kellenek oda új gyűrűk, de szükséges akkor veszünk oda akár újakat is.

 

A testület a javaslatot egyhangúlag elfogadta.

Juhász András: Elkészült a megosztási vázrajz a tó környékéről, az Antal Ernő és az önkormányzat kívánságának megfelelően. Szeretném azért megmutatni Önöknek is a rajzot, hogy egyetértenek-e vele.

 

A testület a megosztási vázrajzot egyhangúlag elfogadta.

 

 

Juhász András: Meg kell küldeni a csatlakozási szándékunkat arról, hogy csatlakozni kívánunk-e Göcsej Helyi Közösség Akciócsoporthoz. A nyilatkozatot szeptember 5-ig kell eljuttatni Kovács Szabinához.

 

Kustánszeg Község Önkormányzati Képviselő-testülete egyhangúlag a következő határozatot hozta:

 

35/2007. számú határozat

Kustánszeg Község Önkormányzati Képviselő-testülete csatlakozik a 2007- 2013-as időszakban a Göcsej Helyi Közösség Akciócsoporthoz.

 

Kéri a polgármestert, hogy a szándéknyilatkozatot írja alá, és szeptember 5-ig küldje meg.

 

Határidő: 2007. szeptember 5.

Felelős: Geráth Sándor polgármester

 

Lakatos Dezső: A Jókai úti patakot az eső telehordta hordalékkal, a Petőfi utcában egy helyen nagyon megsüllyedt az út, illetve a Dávid Zsolt a gát melletti úton szállította a fát. Szóltam neki, hogy arra nem lehet szállítani a fát, mert tönkreteszi az utat.

 

A zárt ülés beiskolázási segélyek odaítélésében kell döntenünk, a nyílt ülést berekesztem.

 

 

k. m. f.

 

 

 

Juhász András Lakatos Dezső

körjegyző alpolgármester