J e g y z ő k ö n y v

 

Kustánszeg Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2007. július 4-i üléséről.

 

Jelen vannak: csatolt jelenléti ív szerint.

 

Meghívott: Juhász András körjegyző.

 

 

Geráth Sándor: Üdvözlés és a határozatképesség megállapítása után javaslatot tesz a napirendre.

 

Kustánszeg Község Önkormányzati Képviselő-testülete a napirendi javaslatot – formai határozat meghozatala nélkül – egyhangúlag elfogadta.

 

 

N a p i r e n d:

 

1./ Az önkormányzat gazdasági programjának felülvizsgálata.

Előadó: Juhász András körjegyző

 

2./ ZALAISPA hulladékgazdálkodási projekt döntések.

Előadó: Juhász András körjegyző

 

3./ Aktuális feladatok megbeszélése.

– Általános Rendezési Terv felülvizsgálata.

– XI. Kustánszegi Napok szervezése,

4./ Zárt ülésen Srágli József Kustánszeg, Kossuth utca 19. szám alatti lakos átmeneti segély kérelmének elbírálása.

1./ Az önkormányzat gazdasági programjának felülvizsgálata. Előadó: Juhász András körjegyző.

Juhász András: Az önkormányzati törvény kötelezően előírja, hogy készíteni kell gazdasági programot. Volt már a korábbi években is, most csak aktualizáltuk.

Röviden szóban is tájékoztatást ad a kiadott előterjesztésről.

 

Srágli Sándor: A jegyző leírta honnét indultunk, hol vagyunk és sajnos hová tartunk, nem jók a kilátások. Ha ezeket, amelyek a gazdasági programban le vannak írva, meg tudnánk valósítani, az nagyon jó lenne. Sajnos egy része csak álom a leírtaknak.

 

Kustánszeg Község Önkormányzati Képviselő-testülete egyhangúlag a következő határozatot hozta:

27/2007. számú határozat

Kustánszeg Község Önkormányzati Képviselő-testülete az önkormányzat gazdasági programját jóváhagyja.

 

 

2./ ZALAISPA hulladékgazdálkodási projekt döntések. Előadó: Juhász András körjegyző.

Juhász András: A ZALAISPA hulladékgazdálkodási projekt már 5-6 éves téma, uniós támogatással létrejövő beruházás. Ez ma országunkban a legnagyobb beruházás, 282 önkormányzat bevonásával valósul meg.

Ezzel kapcsolatosan két rendeletet is el kell fogadnia az önkormányzatnak, egyik az SZMSZ módosítása, a másik pedig a helyi környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, és a település tisztaságáról szóló rendelet.

 

Kustánszeg Község Önkormányzati Képviselő-testülete – minősített többségi szavazattal – egyhangúlag a következő rendeletet alkotja:

 

9/2007. (VII. 10.) számú rendelet

Kustánszeg Község Önkormányzati Képviselő-testülete a 9/2007. (VII.10.) számú rendeletét a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 2/2007. (II.5.) számú rendelet módosításáról megalkotja.

 

A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Kustánszeg Község Önkormányzati Képviselő-testülete – minősített többségi szavazattal – egyhangúlag a következő rendeletet alkotja:

 

10/2007. (VII. 10.) számú rendelet

Kustánszeg Község Önkormányzati Képviselő-testülete a 10/2007. (VII.10.) számú rendeletét a helyi környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, és a település tisztaságáról megalkotja.

 

A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

 

 

3./ Aktuális feladatok megbeszélése.

– Általános Rendezési Terv felülvizsgálata.

– XI. Kustánszegi Napok szervezése,

– Önkormányzati ingatlanok értékesítése stb.

 

Juhász András: Azt tudják a képviselők, hogy Antal Ernővel aláírtuk az adásvételi szerződést. Újabb tárgyalás során kiderült, hogy szükséges lenne a Helyi Építési Szabályzat módosítása, mert az elképzeléseit csak így tudná megvalósítani. Én azt javaslom, hogy ezt tegyük is meg, mivel az önkormányzatnak csak előnye származna abból, ha ő ide beruházást végez. Beszéltem a tervezőkkel, akik 400.000.- Ft-ért végzik el a szükséges munkálatokat, de ez a befektetés meg fog térülni.

 

Kustánszeg Község Önkormányzati Képviselő-testülete egyhangúlag a következő határozatot hozta:

28/2007. számú határozat

 

Kustánszeg Község Képviselő-testülete a község általános rendezési tervét felülvizsgálta, és megállapította, hogy új beépítési igények alapján a külterületi szabályozási terv módosítására van szükség. Felkéri a Tér-T-Rend Kft-t, mint a rendezési terv készítőjét , hogy az előzetes egyeztetésnek megfelelően a munkát elvégezni szíveskedjen.

 

Felhatalmazza a polgármestert, hogy a döntésről a tervező céget tájékoztassa, illetve a tervezői szerződést aláírja.

 

Határidő: 2007. július 15.

Felelős: Geráth Sándor polgármester

 

Geráth Sándor: Nagyon közeledik a XI. Kustánszegi Napok rendezvényeinek időpontja. Az elmúlt évben 1.450.000.- Ft-ba került, ebből 250.000.- Ft-ot szponzorok biztosítottak. A sörsátor és az ajándékok, egyéb költségek 500.000.- Ft-ba kerülnek. Hívnunk kellene vendégművészeket, akik fellépnek. Természetesen lesz horgászverseny, dödöllefőző verseny, focimeccsek is. Mekkora összeget fordítsunk erre a rendezvényre?

 

Juhász András: 1 millió Ft fölé ne menjenek a költségek.

 

Srágli Sándor: Hívjunk azért egy nagyobb nevű előadót is, és ahhoz igazítsuk a többi kiadást.

 

Geráth Sándor: 1 millió Ft-nál ne kerüljön többe, úgy szervezzük a programokat. Arra kérem a képviselőket, és a családtagjaikat is, hogy maximálisan segítsenek majd a szervezésben és lebonyolításban. Természetesen még egyszer összeülünk és beszélgetünk a feladatokról.

 

Geráth Sándor: A Református Egyház kérte, hogy a templom és millenniumi emlékmű díszkivilágítása legyen rákötve a közvilágításra. A korábbi években erre a feladatra az önkormányzat 20.000.- Ft-ot adott az egyháznak. Én beszéltem egy vállalkozóval, aki elvégezné ezt a rákötést társadalmi munkában.

 

Kustánszeg Község Önkormányzati Képviselő-testülete egyhangúlag a következő határozatot hozta:

 

29/2007. számú határozat

 

Kustánszeg Község Önkormányzati Képviselő-testülete a Református Egyház kérelmének helyt ad, és hozzájárul ahhoz, hogy a református templom és a millenniumi emlékmű megvilágító berendezése a közvilágítási rendszerhez csatlakozzon.

 

Kéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére

 

Határidő: 2007. augusztus 31.

Felelős: Geráth Sándor polgármester

 

Geráth Sándor: Több témáról is szeretnék tájékoztatást adni:

Elkészült a Dózsa utca folytatásában lévő horhos, a szükséges hídgyűrűket Paraszáról hoztuk el.

Tölgyfa utca lakói súlykorlátozó tábla kihelyezését kérik, melyet elkészíttettünk és a közeljövőben ki is teszünk.

Ezen kívül kirakjuk a tóhoz a fürödni tilos táblát is, illetve egy figyelmeztetést, hogy tilos a tóban kutyát fürdetni, illetve a tóparton kutyát futtatni.

Felújítottuk a játszóteret a tóparton.

Július hónapban Palkóné Tuboly Lívia az óvodában fog segíteni.

A Pannon GSM Zrt. elfogadta a bérleti díj emelését és visszamenőleg is ki fogják fizetni a magasabb összeget. A Vodafone 680.000.- Ft bérleti díjat fizet.

Július 30-tól augusztus 10-ig fogadjuk a Zalai Festőtelep rendezvény két külföldi művészét.

 

Zárt ülésen kell még egy átmeneti segély kérelemben döntenünk.

A nyílt ülést berekeszti.

 

k. m. f.

 

 

 

Juhász András Geráth Sándor

körjegyző polgármester