J e g y z ő k ö n y v

 

 

Kustánszeg Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2012. február 13-i üléséről.

Jelen vannak: csatolt jelenléti ív szerint.

 

 

Bécs Tiborné polgármester: Üdvözlés és a határozatképesség megállapítása után javaslatot tesz a napirendre.

 

A képviselő-testület a napirendi javaslatot – formai határozat meghozatala nélkül – egyhangúlag elfogadta.

N a p i r e n d:

 

1./ Zalaispa Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Megállapodás módosításának elfogadása.

 

2./ 2011. évi költségvetés módosítása, rendeletalkotás.

 

3./ Az ivóvízdíjról szóló rendelet visszavonása.

 

4./ 2012. évi költségvetés első olvasatban történő tárgyalása.

 

5./ Aktuális feladatok.

1./ Zalaispa Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Megállapodás módosításának elfogadása.

Bécsné: A Zalaispa Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Megállapodásának módosítását kell testületi határozattal megerősíteni. (levelet felolvassa, jkv.-höz csatolva)

 

Kustánszeg Község Önkormányzati Képviselő-testülete egyhangúlag a következő határozatot hozta:

 

6/2012. számú határozat

 

Kustánszeg Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Nyugat-Balaton és Zala Folyó Medence Nagytérség Települési Szilárd Hulladékai Kezelésének Korszerű Megoldására létrejött Önkormányzati Társulás (rövidített neve: ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulás) módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodását jóváhagyja, és felhatalmazza a polgármestert annak aláírására, és a szükséges intézkedések megtételére.

 

Határidő: 2012. február 29.

Felelős: Bécs Tiborné polgármester

2./ 2011. évi költségvetés módosítása, rendeletalkotás.

Geráthné: Az előterjesztést kiküldtük, melyet részletesen is ismertetek.

 

Kustánszeg Község Önkormányzati Képviselő-testülete egyhangúlag – minősített többségi szavazattal – a következő rendeletet alkotja:

 

1/2012. (II.15.) önkormányzati rendelet

 

Kustánszeg Község Önkormányzati Képviselő-testülete az 1/2012.(II.15.) önkormányzati rendeletét az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló, többször módosított 5/2011.(III.25.) önkormányzati rendelet módosításáról megalkotja.

 

A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

 

3./ Az ivóvízdíjról szóló rendelet visszavonása.

 

Juhász András: A kiadott anyagban részletesen leírtam a törvényi kötelezettséget, ami a napirend tárgyalását szükségessé tesz. Az önkormányzatnak a díjmegállapításra vonatkozó jogköre szűnt meg, így ezeket, a szabályokat kell hatályon kívül helyezni. Az egyéb szabályozás (közkifolyók, tűzcsapok stb.) továbbra is hatályban marad.

 

Kustánszeg Község Önkormányzati Képviselő-testülete egyhangúlag – minősített többségi szavazattal – a következő rendeletet alkotja

 

2/2012. (II.15.) önkormányzati rendelet

 

Kustánszeg Község Önkormányzati Képviselő-testülete a 2/2012.(II.15.) önkormányzati rendeletét a közműves ivóvízellátás díjának megállapításáról szóló, többször módosított 13/2011.(XII.05.) önkormányzati rendelet módosításáról elfogadja.

 

A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

 

4./ 2012. évi költségvetés első olvasatban történő tárgyalása.

Juhász András: A mai nap a költségvetés beterjesztési határideje. Ez nem jelent egyúttal elfogadási kényszert is, annál is inkább, mivel kevés információ áll rendelkezésre a végleges tervezet benyújtásához. Az idei év eleje elég mozgalmas az önkormányzatok számára, rengeteg az elfogadandó, vagy felülvizsgálandó rendelet. Ezen kívül a megváltozott törvények és egyéb magasabb szintű jogszabályok nagyon sok új dolgot követelnek meg a költségvetésben is, melyeket csak alapos felkészülés után lehet produkálni. Az iskola költségvetését a mai napi együttes ülésen fogadta el az önkormányzat, a körjegyzőségére ezután kerül sor, illetve a 2011. évi pénzmaradvány pontosítására. Kérem a testületet, hogy az eddig nyilvánosságra került adatok megerősítése mellett adjon felhatalmazást a tervezési munka folytatására, a szükséges egyeztetések lefolytatására.

 

A képviselő-testület formai határozat meghozatala nélkül az indítvánnyal egyetértett, és felkérte a polgármestert és a körjegyzőt, hogy a költségvetés tervezését legkésőbb a márciusi ülésre fejezzék be, és terjesszék be a végleges tervezetet.

 

5./ Aktuális feladatok megbeszélése.

 

Geráthné: A polgármester illetményét a 2012. évi SZJA változás kedvezőtlenül érinti, kevesebb lenne a tiszteletdíja, ezért illetményének emelését javaslom.

 

Szabó Miklós: Támogatom, én is javasoltam volna. A polgármester a saját telefonját és saját autóját használja, ezek után nem kért semmilyen költségtérítést. 135.000.- Ft-ra javaslom illetményét felemelni.

 

Kustánszeg Község Önkormányzati Képviselő-testülete egyhangúlag a következő határozatot hozta:

 

7/2012. számú határozat

 

Kustánszeg Község Önkormányzati Képviselő-testülete Bécs Tiborné polgármester illetményét 2012. február 1. napjától 135.000.- Ft összegben

állapítja meg.

 

Kéri a körjegyzőt a szükséges intézkedések megtételére.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Juhász András körjegyző

 

Juhász András: A szennyvízpályázat benyújtásával kapcsolatosan az alábbiakról szeretném tájékoztatni Önöket. A Települési Szennyvízkezelési Program műszaki részét Provender József ingyen elkészíti, az ehhez szükséges mérésék és vizsgálatok elvégzésére a SENEX Környezetgazdálkodási Kft. küldött árajánlatot.350.000.- Ft + 27 % ÁFA, bruttó összeg 444.500.- Ft-ra. A TSZP a pályázat benyújtásához szükséges, minél előbb el kell végeztetni.

 

Bécsné: Sokan behozták a nyilatkozatokat, Parasza és a Rákóczi út hiányzik.

 

Kovács Szilvia: Beszéltünk velünk, de senki nem jelentkezett nálunk a kitöltött nyilatkozattal.

 

Szabó Miklós: Nehogy utólag ebből probléma legyen és az önkormányzatnak felesleges kiadásai legyenek emiatt.

 

Bécsné: A faluban nagyon sok probléma van, rengeteg helyen folyik ki a szennyvíz.

 

Szabó Miklós: A Jókai út különösen problémás, borzalmas, hogy mi van az árokban. Írjunk levelet a SENEX Kft-nek, hogy nem végeznék-e el a munkát olcsóbban.

 

Bécsné: Felhívom őket és beszélek velük.

 

Kustánné: Én voltam mindenkinél, akiket nekem adtak, egy ember nem adta le a nyilatkozatát.

 

Srágli József: A cégek esetében mi a teendő? Nekik mennyit kell fizetni majd?

 

Juhász András: Az önkormányzat dönti majd el.

 

Bécsné: Egyetértenek azzal, hogy megrendelem a munkák elvégzését a SENEX Kft-től, de előtte beszélek velük, hátha engednek a megküldött árajánlatból.

 

Kustánszeg Község Önkormányzati Képviselő-testülete egyhangúlag a következő határozatot hozta:

 

8/2012. számú határozat

 

Kustánszeg Község Önkormányzati Képviselő-testülete megbízza a SENEX Környezetgazdálkodási Kft-t (1033 Budapest, Hajógyári sziget 134.) Kustánszeg Települési Szennyvízkezelési Programjának elkészítéséhez szükséges mérések elvégzésére és szakvélemények elkészítésére.

 

Megbízza a polgármestert a szükséges intézkedések elvégzésével és felhatalmazza a megbízási szerződés aláírására.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Bécs Tiborné polgármester

 

Juhász András: A pályázatírásra két cég jelentkezett: CAPITAL CONTROL BT 8900 Zalaegerszeg, Belsőszeg u. 23. és VTK INNOSYSTEM Kft. Nyugat-magyarországi Iroda 9026 Győr, Báthory u. 7/a. Mindkét cég nagyon jó referenciákkal rendelkezik. Az előbbi cég nettó 250.000.- Ft-ért, a második cég nettó 600.000.- Ft összegért vállalja be a pályázatírást, ezenkívül ők még nettó 1.400.000.- Ft sikerdíjat kérnek a pályázat nyertessége esetén. Mindkét cég a projektmendzsmenti feladatokat is elvállalná. Véleményem szerint most csak a pályázatírásra kellene fókuszálni.

 

Kovács Szilvia: Én a CAPITAL CONTROL BT-re szavazok.

 

Srágli József: CAPATAL CONTROL Bt.

 

Kustánné: Nem tudom. Az egyik olcsóbb, a másik szimpatikusabb.

 

Kustánszeg Község Önkormányzati Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, 1 nem szavazat ellenében a következő határozatot hozta:

 

 

 

 

9/2012. számú határozat

 

Kustánszeg Község Önkormányzat Képviselő-testülete a NYDOP4.1.1/A-1.1. kódjelű, „Kistelepülések szennyvízkezelése” című

pályázat elkészítésével a CAPITAL Control Bt. 8900 Zalaegerszeg, Belsőszeg út 23. bízza meg, az ajánlatban foglalt nettó 250.000.- Ft + 67.5000.- Ft (27 % ÁFA), összesen bruttó: 317.500.- Ft összegért.

 

Megbízza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére és felhatalmazza a megbízási szerződés aláírására.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Bécs Tiborné polgármester

 

Juhász András: Egy dologról szeretnék még beszélni. A polgármester és az alpolgármester megbíztak, hogy reagáljak a faluban kifüggesztett szórólapra. Én ennek eleget tettem és tájékoztattam a lakosságot a szennyvízberuházással összefüggő pályázatról. (Jkv.höz csatolva) A hirdetmény végén tájékoztatom a lakosságot a talajterhelési díjról, és a rendszer megvalósulása esetén a csatlakozási kötelezettségről.

A lakossági hozzájárulás összegére kérjünk ajánlatot az OTP-tól, Erste Banktól, és a Fundamentától.

 

Kovács Szilvia: Ha Paraszán nem jelentkezik senki, ott hogyan lehet megoldani a szennyvízelvezetést és tisztítást?

 

Juhász András: Törvénymódosítások várhatóak, nem tudjuk mi lesz. Ha másképpen nem, akkor 2014-ben Paraszára is kell pályázni.

 

Barlahidán a gerincvezeték megépítése a projekt része, a villamosrész is. A tulajdonosok kötelessége csak az aknától a házig megépíteni a rendszert. Bekértünk három árajánlatot, a legolcsóbbat választottuk ki. Az önkormányzat minden háznál 5 m-t vállalt be a tulajdonosi részből is, a többit a tulajdonosok csináltatták meg.

 

Srágli József: A szivattyú havonta nem kis összeg.

 

Juhász András: 980 Ft körül van havonta.

 

Srágli József: Hová teszik be az aknát?

 

Juhász András: A telekhatáron belül 1 m-re.

 

Srágli József: Ha sikerülne ez a beruházás, akkor az árkot is meg kellene csináltatni a beruházóval.

 

Bécsné: Paraszán Németh Gergelyné ingatlanát elöntötte a Szirkovics Ákos tavaiból kifolyó víz. Először azt gondolták, hogy eleresztették a tavakból. Felhívtam a Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőséget, akiknek képviselői Vaski Endre, Belovai Tamás és Poór Gyula felügyelő kijöttek a helyszínre, és az állapították meg, hogy az elöntést a Nagyberekvíz-patak meder feliszapolódása és növényzettel történő benövöttsége okozta, vize teljesen eljegesedett, emiatt a vízgyűjtőről érkező víz a jég fölé folyt és az ingatlan kertjében kiterült. Épületekben, gazdasági létesítményben nem keletkezett kár. A patak kezelője a Zalaegerszegi Vízgazdálkodási Társulat. A Vízügyi Felügyelőség felhívja a Társulatot a patak medrének kitisztítására.

 

Az ülést berekeszti.

 

k. m. f.

 

Juhász András Bécs Tiborné

körjegyző polgármester