Társulási megállapodás

 

óvodai nevelési feladatokat ellátó intézményi társulásról

A Társulási megállapodás Becsvölgye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete és Kustánszeg Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 13.§ (1) bekezdés 6. pontjában meghatározott óvodai ellátás biztosítására nevelési intézmény közös fenntartásában állapodnak meg. A társulási megállapodás a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 6.§-ban meghatározott óvodai neveléssel kapcsolatos feladatokra terjed ki.

 

1. A társulás célja:

1.1 Az óvodai nevelési intézmény társulás formájában történő fenntartása annak érdekében, hogy a társult önkormányzatok hosszú távon is hatékony módon eleget tudjanak tenni kötelező óvodai ellátás feladatának.

1.2 Az óvodai nevelési intézmény közös fenntartásával az egy gyermekre eső fajlagos költségek csökkenjenek.

 

2. A társulás neve, székhelye, működési területe:

Társulás neve: Becsvölgye és Kustánszeg Óvodafenntartó Társulása

Székhelye: Becsvölgye Virágos út 4.

Működési területe: a társult önkormányzatok közigazgatási területén, állandó lakóhellyel rendelkező vagy onnan bejáró gyermekek esetében feladat ellátási kötelezettséggel, valamint bármely önkormányzat közigazgatási területe az onnan bejáró gyermekek tekintetében.

 

3. A társulás tagjainak neve, székhelye:

Becsvölgye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Székhely: 8985 Becsvölgye Kopácsi út 53.

Képviselője: Magai Ágota polgármester

 

Kustánszeg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Székhely: 8919 Kustánszeg, Kossuth út 45.

Képviselője: Bécs Tiborné polgármester

4. A társulás által közösen fenntartott intézmény (a továbbiakban: Intézmény) és tagintézményeinek neve, címe:

Nyitnikék Óvoda Becsvölgye

Székhelye: 8985. Becsvölgye Virágos út 4.

 

5. A társult települések lakosságszáma:

A társult települések lakosságszámát az 1. függelék tartalmazza.

6. A Társulás jogállása: önálló jogi személyiséggel rendelkezik.

 

7. A Társulás döntéshozó szerve a társult önkormányzatok polgármestereiből és a képviselő-testületek által delegált 1-1 főből álló Társulási Tanács.

7.1 A Társulási Tanács tagjai egy-egy szavazattal rendelkeznek. A Társulási Tanács akkor határozatképes, ha minden tagja jelen van.

 

7.2 A Társulási Tanács tagjai sorából elnököt választ. Az elnököt távollétében a korelnök helyettesíti.

 

7.3 A Társulási Tanács döntését ülésén határozattal hozza. A javaslatok elfogadásához a szavazatok több, mint fele szükséges.

7.4 A Társulási Tanács minősített többséggel dönt:

a.) a Társulás által fenntartott Intézmény költségvetésének elfogadásáról, előirányzatának módosításáról

b.) az Intézmény költségvetési beszámolójának elfogadásáról

c.) a Társulási Tanács Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadásáról

7.5 A Társulási Tanács ülését össze kell hívni:

a.) szükség szerint, de évente legalább 2 alkalommal,

b.) a Társulási Tanács által meghatározott időpontban,

c./ a Társulási Tanács tagjai legalább 50 %-ának indítványára,

d.) ha azt a Társulási Tanács elnöke szükségesnek tartja,

e.) az önkormányzatok és társulásaik törvényességi felügyeletét ellátó szerv kezdeményezésére.

7.6 A Társulási Tanács üléseiről jegyzőkönyv készül, amelyet a Társulási Tanács polgármester tagjai írnak alá. A jegyzőkönyvet az ülést követően 15 napon belül meg kell küldeni a társult önkormányzatok képviselő-testületeinek.

7.7 A Társulási Tanács munkaszervezeti feladatait a Gellénházi Közös Hivatal Becsvölgyei Kirendeltsége látja el.

7.8 A Társulási Tanács közös fenntartással kapcsolatos feladat- és hatásköre:

 

A Társulás a tagok mindegyikének előzetes egyeztetésével összehangolja a törvényben előírt fenntartói jogokat:

a.) meghatározza az adott nevelési évben indítható óvodai csoportok számát, továbbá engedélyezi a csoport átlaglétszámtól való eltérést

b.) meghatározza a felvételi körzeteket

c.) dönt az óvodába történő jelentkezés módjáról, a nagyobb létszámú gyermekek időszakon belüli óvodai felvételének időpontjáról, az óvoda heti és éves nyitvatartási idejének meghatározásáról,

d.) rendszeresen – ha jogszabály másképp nem rendelkezik, négyévenként legalább egy alkalommal – ellenőrzi az Intézmény gazdálkodását, működésének törvényességét, hatékonyságát, a szakmai munka eredményességét, a gyermekvédelmi tevékenységet, a gyermekbaleset megelőzése érdekében tett intézkedéseket,

e.) javaslatot tesz az Intézmény átszervezésével, feladatának megváltozásával, nevének megállapításával összefüggő döntése előtt a társulásban részt vevő önkormányzatok képviselő-testületeinek,

f.) javaslatot tesz az Intézmény költségvetésének meghatározásával és módosításával, vezetőjének megbízásával és megbízásának visszavonásával, felmentésével összefüggő kérdésekben a társulásban részt vevő önkormányzatok képviselő-testületei felé.

 

8. A társulás által fenntartott Intézmény költségvetése és zárszámadása Becsvölgye Község Önkormányzata Képviselő-testületének költségvetési, illetve zárszámadási rendeleteibe épül be.

8.1 Az önállóan gazdálkodó költségvetési szervként működő, az előirányzatok felett rendelkezési jogosultság szempontjából teljes jogkörrel bíró Intézmény pénzügyi-gazdasági feladatait, a pénzügyi-gazdasági feladatok ellátásáról szóló kétoldalú külön megállapodás szerint, Gellénházi Közös Hivatal Becsvölgyei Kirendeltsége látja el.

 

9. A társulás tevékenységi köre:

a) jelen megállapodás 1. pontjában meghatározott ellátási területen a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 6.§-ban meghatározott óvodai nevelés,

b) sajátos nevelésű igényű gyermekek óvodai nevelése,

c) óvodai intézményi közétkeztetés,

d) munkahelyi vendéglátás,

e) szociális étkeztetés,

f) bölcsődei ellátás,

g) intézményi étkeztetés kiegészítő tevékenységként.

10. A társulás vagyona:

 

10.1 Az Intézmény ingatlanai, leltár szerinti ingóságai, felszerelései és berendezési tárgyai Becsvölgye Község Önkormányzatának 60 %-os Kustánszeg Község Önkormányzatának 40 %-os tulajdonát képezik.

 

10.2 Az intézményi társulás működése során a fentiekben felsorolt vagyonkörön kívül keletkezett vagyonszaporulat a társult önkormányzatok közös tulajdonát képezi.
A társulás megszűnésekor a közös használatú vagyontárgyak esetében a Polgári Törvénykönyv közös tulajdon megszüntetésére vonatkozó szabályai szerint járnak el a társult Képviselő-testületek.

 

11. A költségek viselése és megosztása, egyeztetés:

11.1 A társulás működésének, az Intézmény közös fenntartásának fedezeteként a központi költségvetésben a helyi önkormányzatok számára biztosított hozzájárulások, támogatások szolgálnak.

A fedezetet elsődlegesen a mindenkor hatályos költségvetési törvényben meghatározott normatív állami hozzájárulás, egyéb kiegészítő közoktatási hozzájárulás, kötött felhasználású támogatás, pályázati támogatás biztosítja.

 

11.2 A működtetés költségeinek fedezeteként szolgál a feladatra jutó mértékben a társult önkormányzatok által a mindenkor hatályos költségvetési törvényben meghatározottak alapján egyéb címen igénybe vehető támogatás.

 

11.3 A társult önkormányzatok az Intézmény működéséhez szükséges további költségek fedezetét saját költségvetési rendeleteikben biztosítják az alábbiak szerint:

Becsvölgye Község Önkormányzata a többlet költségek 60 %-át biztosítja..

Kustánszeg Község Önkormányzata a többlet költségek 40 %-át biztosítja.

A szükséges pénzügyi hozzájárulást – a költségvetési rendeletében elkülönített előirányzaton – átadott pénzeszközként biztosítja.

11.4 Az Intézmény költségvetését és zárszámadását – a Társulási Tanács döntése alapján – a társult önkormányzatok képviselő-testületei határozatukkal fogadják el, ezen egyetértő határozatok szerint épül be Becsvölgye Község Önkormányzata Képviselő-testületének költségvetési, illetve zárszámadási rendeletébe.

11.5 Az intézmény költségvetésének év közbeni módosítására az előző pontban leírt eljárási rend az irányadó.

 

11.6 Kustánszeg Község Önkormányzati Képviselő-testülete határozatával jóváhagyott költségvetés településre jutó, állami támogatással nem fedezett többletköltségét havi bontásban utalja át Becsvölgye Község Önkormányzata költségvetési elszámolási számlájára, a nettó finanszírozás időpontjában és arányában. Az Intézmény költségvetésével elfogadott hozzájárulás a zárszámadásig előlegnek minősül, az önkormányzatok a zárszámadás elfogadását követő 10. napig pénzügyileg rendezik az esetleges különbözetet.

Az Intézmény következő évi költségvetésének rendeletben történő elfogadásáig a társult település Kustánszeg Községi Önkormányzata a nevelési év szerint elfogadott előző évi előirányzatnak megfelelően utalja a többletköltséget.

 

11.7. Az esetleges, hitelezéssel összefüggő, tőke- és kamatköltségek kiadásai teljes mértékben a hitelfelvevőt terhelik.

 

11.8. A szerződő felek által vállalt pénzügyi hozzájárulás nem teljesítése esetén a fizetési határidő lejártától számított 15. naptól irányadó eljárás inkasszó – azonnali beszedési megbízás – alkalmazása. Amennyiben az inkasszó nem behajtható, akkor a tartozásra a jegybanki alapkamat mértékének megfelelő késedelmi kamatot számol fel a társulás.

12. A társulás működésének szabályai:

A képviselő-testületek a társulás által fenntartott Intézmény tekintetében együttesen gyakorolják az egyébként a képviselő-testületet megillető, a nemzeti köznevelésről szóló törvényben és más, vonatkozó jogszabályokban meghatározott jogokat.

 

12.1. Az intézményi működés szakmai, törvényességi előírásoknak megfelelő alapdokumentumait és azok módosításait (Alapító Okirat, az SZMSZ, Pedagógiai program, Házirend,) a társult tagok határozataikkal hagyják jóvá.

12.2. A társulás által fenntartott intézmény vezetőit érintő vezetői megbízás, felmentés, vezetői megbízás visszavonása, az összeférhetetlenség megállapítása, fegyelmi eljárás megindítása, a fegyelmi büntetés kiszabása munkáltatói jogokat a fenntartó önkormányzatok jelen megállapodás aláírásával egyidejűleg a Társulási Tanács hatáskörébe utalja. Az intézményvezető tekintetében az egyéb munkáltatói jogokat Becsvölgye és Kustánszeg községek polgármesteri együttesen gyakorolják.

 

 

12.3. Az intézmény dolgozói vonatkozásában a munkáltatói jogkört az intézményvezető gyakorolja.

12.4. A képviselő-testületek a társulással kapcsolatos döntések elfogadására együttes ülést is tarthatnak. Az együttes ülésre az alábbi szabályokat kell alkalmazni:

a.) A társult önkormányzatok bármelyik képviselő-testülete kezdeményezi az együttes ülést, azt a székhely település polgármesterének össze kell hívnia.

b.) A kezdeményező képviselő-testület gondoskodik – a polgármester és a jegyző útján – a téma, az előterjesztés előkészítéséről.

c.) Az együttes testületi ülések helye a polgármesterek eseti egyezsége alapján történik.

d.) Az együttes testületi ülésen a fenntartó települések polgármesterei felváltva elnökölnek.

 

12.5 A társulásban résztvevő képviselő-testületek mindegyikének minősített többséggel hozott döntése szükséges:

a) a megállapodás jóváhagyásához,

b) a megállapodás módosításához,

c) a megállapodás megszüntetéséhez,

d) a társuláshoz történő csatlakozáshoz való hozzájáruláshoz.

 

13. A társulás ellenőrzésének rendje:

13.1 A Zala Megyei Kormányhivatal vezetője törvényességi ellenőrzési jogkörében vizsgálja, hogy a Társulás szervezete, működése, döntéshozatali eljárása megfelel-e a jogszabályoknak.

 

13.2 A Társulás működésének ellenőrzését, a feladatok egyeztetését, a Társulási Tanács végzi. Az ellenőrzésbe a képviselő-testületek bizottságai, illetve egyéb bizottságok is bekapcsolódhatnak, konkrét témákhoz kapcsolódóan eseti írásos megbízással más képviselők, vagy szakemberek is képviselhetik a polgármestereket. A polgármesterek egyenrangúak és egyenjogúak.

 

13.3 Az ellenőrzések eredményéről, valamint a társulás pénzügyi helyzetéről, a társulás tevékenységének és céljainak megvalósulásáról a Társulási Tanács a zárszámadást jóváhagyó ülésen számolnak be a képviselő-testületeknek.

 

13.4 Az Intézmény éves munkájáról az intézmény vezetője évente egy alkalommal a képviselő-testületeknek beszámol.

A beszámolóban az intézményvezető tájékoztatást ad:

a) az intézmény személyi, dologi, tárgyi feltételeiről,

b) a törvényességi, szakmai követelmények betartásáról,

c) a létszámok (gyermek-, alkalmazotti) alakulásáról, csoportbeosztásról,

d) minden olyan körülményről, mely az Intézmény éves munkáját jellemezte.

 

13.5 A polgármesterek együttesen és külön-külön is tájékoztatást kérhetnek az intézményvezetőtől, az egyes feladatok megvalósításáról, melyet az intézményvezető a Intézmény belső szabályzataiban rögzített rendnek megfelelően köteles megadni.

 

13.6 Az Intézmény működésével kapcsolatos ügyviteli teendőket Gellénházi Közös Hivatal Becsvölgyei Kirendeltsége látja el.

 

14. A társuláshoz történő csatlakozás:

14.1 A társult tagok a csatlakozást kizárólag azon önkormányzatok részére teszik lehetővé, amelyek határozatban nyilatkoznak arról, hogy:

a) elfogadják a társulás céljait,

b) hatékonyan közreműködnek a feladatok költségkímélő megvalósításában,

c) vállalják a költségek és többletköltségek viselésének a megállapodásban rögzített módját, és

d) a jelen megállapodásban foglaltakat magukra nézve kötelezően ismerik el.

 

14.2 A csatlakozni kívánó önkormányzat képviselő-testületének a 14.1 pont szerinti nyilatkozatát tartalmazó határozatát Becsvölgye Község Polgármesterének kell megküldenie. A csatlakozási szándék elfogadásáról a társult önkormányzatok Képviselő testületei döntenek.

14.3 A társult képviselő-testületek a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 84.§ (3) bekezdésében foglaltakra figyelemmel kikötik, hogy közoktatási intézmény csatlakozása kizárólag július vagy augusztus hónapban történhet.

 

15. A társulási megállapodás időtartama és módosítása

 

15.1 A társulási megállapodás a közoktatási intézmények új alapító okiratainak elfogadásával lép hatályba és határozatlan időre szól.

 

15.2 A megállapodás módosítását bármelyik fél kezdeményezheti, a módosítás érvényességéhez mind a két képviselő-testület minősített többséggel hozott határozata szükséges.

 

16. A társulási megállapodás felmondásának szabályai:

A társulási megállapodás felmondásról szóló testületi döntést a mindenkori nevelési év végét megelőző március 31-ig kell a megállapodó féllel közölni.

 

17. Elszámolás a társulás megszűnése esetén:

A társulás megszűnése esetén a társult képviselőtestületek egymással történő elszámolására jelen megállapodás 10. és 11. pontjában foglaltak az irányadók.

 

18. Záró rendelkezések:

 

18.1 A Társulás működése során a tagok együttműködésre, az érdekek összehangolására, a kölcsönös tájékoztatásra törekszenek.

18.2 A Társulás működése során felmerülő vitás kérdéseket elsődlegesen tárgyalás útján, 10 munkanapon belül kell rendezni.

18.3 A Társulás működése során felmerülő vitás kérdésekben végső esetben a bíróság dönt.

18.4 Jelen társulási megállapodást az utolsó aláírást követő 15 napon belül meg kell küldeni a törvényességi ellenőrzést végző szerv vezetőjének.

18.5 A jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a hatályos jogszabályok vonatkozó rendelkezései az irányadók.

18.6 A Társulás tagjai tudomásul veszik, hogy a jelen megállapodás hatálybalépéséhez Becsvölgye és Kustánszeg Községek Önkormányzatai képviselő-testületének minősített többséggel hozott jóváhagyó döntése szükséges.

 

Záradék

 

A társulási megállapodást Becsvölgye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 42/2013. (VI.25.), Kustánszeg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 24/2013. (VI.25.) számú határozatával jóváhagyta, a társulási megállapodást annak elolvasása és tartalmának megértése után, a képviselő-testületek nevében eljáró polgármesterek – mint az önkormányzati akarattal teljességgel megegyezőt – saját kezűleg aláírták.

 

………………………………………………………………………………………………..

 

Magai Ágota

Bécs Tiborné

Becsvölgye polgármestere

Kustánszeg polgármestere

 

 

1. üggelék

A társult települések lakosságszáma

 

Becsvölgye

816 fő

Kustánszeg

523. fő

Összesen

1339fő