Bóbita Óvoda

ALAPÍTÓ OKIRATA

MÓDOSÍTÁSA

Becsvölgye, Csonkahegyhát, Dobronhegy, Kustánszeg, Milejszeg, Németfalu és Pálfiszeg községek önkormányzatainak képviselő-testületei által létrehozott Köznevelési Intézményi Társulás társulási tanácsa az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21. § (3) bekezdése, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. Korm. rendelet 5. § (1)-(2) bekezdései, valamint a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet szerinti tartalommal az alábbi alapító okiratot adja ki:

1) A költségvetési szerv megnevezése: Csonkahegyháti Bóbita Óvoda

2) Székhelye: 8918 Csonkahegyhát, Kossuth u. 15.

Csoportok száma: 2

Felvehető maximális gyermeklétszám: 50 fő

3) Telephelyei, tagintézményei:

a) Telephely:

Csonkahegyháti Bóbita Óvoda Főzőkonyhája

8918 Csonkahegyhát, Fő u. 24.

b)Tagintézmény:

Csonkahegyháti Bóbita Óvoda Becsvölgyei Nyitnikék Egységes Óvoda-bölcsőde

Tagintézménye

8985 Becsvölgye, Virágos u. 4.

Csoportok száma: 2

Felvehető maximális gyermeklétszám: 50 fő

4) A költségvetési szerv módosítás előtti megnevezése, székhelye:

Gárdonyi Géza és Szegi Suli Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda

8918 Csonkahegyhát, Fő u. 24.

5) A költségvetési szerv típusa: Óvoda

6) Közfeladata:

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény alapján óvodai nevelés

7) Irányító szerv(ek) neve, székhelye:

Alapító neve, székhelye:

Csonkahegyháti Intézményi Társulás

Székhelye: 8918 Csonkahegyhát, Fő u. 20.

Fenntartó, működtető neve és székhelye:

Csonkahegyháti Intézményi Társulás

Székhelye: 8918 Csonkahegyhát, Fő u. 20.

8) Felügyeleti szervének neve, címe:

Az irányítói és felügyeleti jogokat a Csonkahegyháti Intézményi Társulás Társulási Tanácsa gyakorolja.

Címe:

Csonkahegyhát Község Önkormányzata 8918. Csonkahegyhát, Fő u. 20.

9) Alaptevékenysége:

Államháztartási szakágazati besorolása:

851020 Óvodai nevelés

Alapfeladatának jogszabály szerinti megnevezése:

  • óvodai nevelés
  • a többi gyermekkel, tanulóval együtt nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése

Az alaptevékenység(ek) szakfeladatrend szerinti besorolása:

Csonkahegyháti Bóbita Óvoda Főzőkonyhája telephelyen:

562912 Óvodai intézményi étkeztetés

562913 Iskolai intézményi étkeztetés

562917 Munkahelyi étkeztetés

562920 Egyéb vendéglátás

A székhelyen:

851011 Óvodai nevelés, ellátás

851012 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása

sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló: az a különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, aki a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján mozgásszervi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, autizmus spektrum zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzd

890111 Esélyegyenlőség elősegítését célzó általános, komplex tevékenységek és programok

A tagintézményben:

562912 Óvodai intézményi étkeztetés

562913 Iskolai intézményi étkeztetés

562917 Munkahelyi étkeztetés

851011 Óvodai nevelés, ellátás

851012 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása

sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló: az a különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, aki a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján mozgásszervi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, autizmus spektrum zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzd

889101 Bölcsődei ellátás

890111 Esélyegyenlőség elősegítését célzó általános, komplex tevékenységek és programok

680002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése

10) Vállalkozási tevékenység felső határa a módosított kiadási előirányzatok arányában:

Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytat.

11) Illetékessége, működési köre:

Becsvölgye, Csonkahegyhát, Dobronhegy, Kustánszeg, Milejszeg, Németfalu, Pálfiszeg községek közigazgatási területe

12) Gazdálkodási besorolása:

Önállóan működő költségvetési szerv.

A pénzügyi-gazdasági feladatokat a gesztor önkormányzat hivatala látja el.

Az erről szóló munkamegosztás- és felelősségvállalás rendjét, a gazdálkodással kapcsolatos jogosultságokat a két szerv között létrejött „Ügyrendi Megállapodás” rögzíti.

13) A feladatellátást szolgáló vagyon:

a) Csonkahegyháti Bóbita Óvoda

8918 Csonkahegyhát, Kossuth u. 15.

Helyrajzi szám: 104/1,

Területe: 802 m2

Tulajdonosai:

Csonkahegyhát Község Önkormányzata 1/5 részben,

Dobronhegy Község Önkormányzata 1/5 részben,

Milejszeg Község Önkormányzata 1/5 részben,

Németfalu Község Önkormányzata 1/5 részben,

Pálfiszeg Község Önkormányzata 1/5 részben

b) Csonkahegyháti Bóbita Óvoda Főzőkonyhája

8918 Csonkahegyhát, Fő u. 24.

Helyrajzi szám: 256

Területe: 226 m2

Tulajdonosai:

Csonkahegyhát Község Önkormányzata 1/5 részben,

Dobronhegy Község Önkormányzata 1/5 részben,

Milejszeg Község Önkormányzata 1/5 részben,

Németfalu Község Önkormányzata 1/5 részben,

Pálfiszeg Község Önkormányzata 1/5 részben

c) Csonkahegyháti Bóbita Óvoda Becsvölgyei Nyitnikék Egységes Óvoda-bölcsőde Tagintézménye

8985 Becsvölgye, Virágos u. 4.

Helyrajzi szám: 416/6

Területe: 7902 m2

Tulajdonosai:

Becsvölgye Község Önkormányzata 3/5 részben,

Kustánszeg Község Önkormányzata 2/5 részben

14) Az intézményi vagyon feletti rendelkezési jogosultság:

A vagyon feletti rendelkezési jogosultság, valamint az intézmény működése során keletkező vagyontárgyak esetében a tulajdonjog az alapítókat illeti meg. Az intézményvezető a bérbeadási, hasznosítási tevékenység gyakorlását az alapító önkormányzatokkal való egyeztetés alapján, illetve a hozzájárulásukat követően teheti meg.

A vagyon felett az önkormányzatok tulajdoni hányaduk arányában rendelkeznek. A tulajdonost megillető jogok gyakorlásáról a képviselő-testületek a vagyongazdálkodás szabályairól szóló rendeleteikben rendelkeznek.

Az intézmény az épületeket, építményeket nem jogosult elidegeníteni, használatukra az önkormányzati rendeletek alapján jogosult.

15) Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony(ok) megjelölése:

Foglalkoztatottjainak jogviszonya lehet közalkalmazott, melyekre a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény az irányadó. Egyes foglalkoztatottjainak a jogviszonya munkavállaló, melyekre nézve a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény az irányadó. Egyéb foglalkoztatásra irányuló jogviszonyra (pl. megbízási jogviszony) a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi. IV. törvény vonatkozik.

16) Az intézményvezető kinevezésének rendje:

Az intézmény vezetőjének kinevezési, megbízási rendje az alábbiak szerint történik:

Az intézményvezetői állást nyilvános pályázat útján kell betölteni.

A pályázati eljárás előkészítésével és lefolytatásával kapcsolatos feladatokat az alapító önkormányzatok együttes képviselőtestületi határozata alapján a gesztor önkormányzat hivatala végzi el.

A pályázati felhívást a megyei lapon kívül a Szaktárca szerinti közlönyben is közzé kell tenni.

Az intézményvezetői megbízást a Társulási Tanács adja. Az intézményvezetői megbízás 5 évre, illetve tanévre szól.

Az intézményvezető felett az egyéb munkáltatói jogkört az alapító önkormányzatok véleményének kikérésével és velük egyeztetve a gesztor önkormányzat polgármestere gyakorolja.

Jelen alapító okirat 2013. május 1. napon lép hatályba.

A módosítással egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot a Csonkahegyháti Intézményi Társulás Társulási Tanácsa a 7/2013. (IV.22.) számú határozatával jóváhagyta.

Csonkahegyhát, 2013. április 22.

…………………… …………………… …………………….

Magai Ágota Salamon Mária Barabás Erzsébet

Becsvölgye község Csonkahegyhát község Dobronhegy község

polgármestere polgármestere polgármestere

……………………. ……………………… …………………….

Bécs Tiborné Egyedné Salamon Mária Galambos László

Kustánszeg község Milejszeg község Németfalu község

polgármestere polgármestere polgármestere

………………………. ……………………………..

Szakál Tibor Fazekas István

Pálfiszeg község jegyző

polgármestere