Jegyzőkönyv

Készült Kustánszeg és Becsvölgye Községek Önkormányzat Képviselő-testületének

2013. június 25-i együttes üléséről


Jelen vannak: a jelenléti ív szerint.

Távol voltak: Id. Pulger István és Szanati István alpolgármester.

Bécs Tiborné polgármester köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy az ülés határozatképes, jegyzőkönyv-vezetőnek javasolta Gyenese Esztert.

A javaslatot a képviselő-testületek egyhangúlag elfogadta.

Ezután javaslatot tett a napirendre:

 

Napirendi pontok:

1./ Nyitnikék Óvoda Becsvölgye fenntartására megállapodás megkötése

Előadó: Bécs Tiborné polgármester és Magai Ágota polgármester

2./ Nyitnikék Óvoda alapító okiratának elfogadása

Előadó: Bécs Tiborné polgármester és Magai Ágota polgármester

3./ Telenor bázisállomás

Előadó: Bécs Tiborné polgármester és Magai Ágota polgármester

4./ Egyéb ügyek

 

1.Nyitnikék Óvoda Becsvölgye fenntartására megállapodás megkötése

Előadó: Bécs Tiborné és Magai Ágota

/ Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete./

Bécs Tiborné tájékoztató jelleggel elmondta, hogy 2013. április 22-én megtartott együttes képviselő-testületi ülésén megválasztásra került Becsvölgye és Kustánszeg Önkormányzatok kiválása a Köznevelési Társulásból. 2013. június 11-én polgármesteri ülést tartottak Teskándon az Óvodával kapcsolatban. A gyűlés után Kustánszeg Község Önkormányzata újabb gyűlést kezdeményezett, amelynek ideje 2013. június 14. Becsvölgye. A gyűlés során kiderül, hogy Kustánszeg Község képviselő-testületének semmi nincs beleszólása.

Magai Ágota elmondta, hogy célunknak az kell lennie, hogy úgy állunk fel az asztaltól, hogy mind a kettő testület elfogadja, amivel az óvoda később működni fog. Erről meg kell állapodnunk. Egy variációt előterjesztett Becsvölgye Önkormányzata és egy variációt előterjesztett Kustánszeg Önkormányzata. A két féle megállapodásnak a lényege ugyan az. Megerősítem, hogy az általunk előkészített megállapodáshoz, Kustánszeget kértük,hogy határozza meg benne a szerepét , egészítse ki a megállapodást. Hangsúlyoztuk, hogy ez tervezet nem végleges . Mivel ezt a kiegészítést nem tették meg, ezért nem találták meg Kustánszeg ” Beleszólását”

Helyette előterjesztettek egy bonyolultabb formát, amelynek szükségességét vitatjuk, azonban készek vagyunk tárgyalási alapnak tekinteni , annak érdekében, hogy közös megállapodást mondhassunk magunkénak az óva működtetésére.

Bécs Tiborné felkérte Fazekas István jegyző Urat, hogy részletezze a megállapodást.

Fazekas István jegyző Úr elmondta, hogy nem szabad egy intézményt úgy működtetni, ahogy az Önkormányzatok pillanatnyi érdeke ezt megkívánja. Az intézménynek a feladat ellátáshoz kell igazodnia, abból kell kiindulni és azt a munkát kell maximálisan elvégeznie. A tulajdonosnak vannak felelősségei, amellyel irányítják az intézményt. Amikor elkészítettük a megállapodás tervezetet, akkor ebből indultunk ki, ehhez kerestük a törvény adta lehetőségeket, és az Önkormányzat érdekeit. Ez alapján eljutottunk arra, hogy nem szerencsés, ha az egyik Önkormányzat kisajátítja azt a jogot, hogy irányítja az óvodát, a másik pedig finanszíroz. Ezért készítettem el az előterjesztett megállapodást, amely arról szól, hogy legyen egy társulás amelyet a kettő Önkormányzat képviselő-testülete hoz létre. Véleményem szerint az a megoldás, hogy Becsvölgye Község Önkormányzata legyen az intézmény fenntartó és Kustánszeg Község Önkormányzata pedig a finanszírozó nem tartom jó ötletnek, nem tudjuk elfogadni. Egy óvoda vezetőt kell kinevezni, aki beszámol az Önkormányzatoknak a különböző feladatokról.

Dr. Szemes Róbert elmondta, hogy néhány félreértés van a két megállapodás értelmezésében.. Alapvetően kettő jogi konstrukció létezik az óvodának a működtetésére. Júliustól az összes jogi személyiségi társulást felül kell vizsgálni és jogi személyiségi társulást kell létrehozni. Kustánszeg Község Önkormányzata részéről a megállapodás erről szól. Ennél van egy sokkal egyszerűbb megoldás is. Azaz Önkormányzat, amelynek a területén az intézmény található fenntartja az intézményt és az érintett települések ahonnét a gyerekek érkeznek az óvodába, ott egy polgárjogi szerződés során finanszírozza az intézményt. Azt javasoltuk volna, hogy a jogi személyiségi társulás olyan feladatokkal is jár, hogy társulási tanácsot kell működtetni, költségvetést kell készíteni, zárszámadást kell elfogadni, hogy olyan megállapodást szerettünk volna készíteni, ami Kustánszeg részéről elfogadható lenne. Igaz, hogy Becsvölgye a fenntartó, de minden ügyet megértéssel lehet kezelni. Nem látom előnyét a jogi személyiségű társulásnak.

Magai Ágota javasolta, hogy a tervezetet nézzék át együtt, és a Társulási megállapodást a következő módosítással fogadják el:

4. A társulás által közösen fenntartott intézmény (a továbbiakban: Intézmény) neve, címe:

Nyitnikék Óvoda Becsvölgye

Székhelye: 8985. Becsvölgye Virágos út 4.

9. A társulás tevékenységi köre:

a)jelen megállapodás 1. pontjában meghatározott ellátási területen a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 6.§-ban meghatározott óvodai nevelés,

b)sajátos nevelésű igényű gyermekek óvodai nevelése,

c)óvodai intézményi közétkeztetés,

d)bölcsődei ellátás,

11. A költségek viselése és megosztása, egyeztetés:

11.1 A társulás működésének, az Intézmény közös fenntartásának fedezeteként a központi költségvetésben a helyi önkormányzatok számára biztosított hozzájárulások, támogatások szolgálnak.

A fedezetet elsődlegesen a mindenkor hatályos költségvetési törvényben meghatározott normatív állami hozzájárulás, egyéb kiegészítő közoktatási hozzájárulás, kötött felhasználású támogatás, pályázati támogatás biztosítja.

11.2 A működtetés költségeinek fedezeteként szolgál a feladatra jutó mértékben a társult önkormányzatok által a mindenkor hatályos költségvetési törvényben meghatározottak alapján egyéb címen igénybe vehető támogatás.

11.3 A társult önkormányzatok az Intézmény működéséhez szükséges további költségek fedezetét saját költségvetési rendeleteikben biztosítják az alábbiak szerint:

Becsvölgye Község Önkormányzata a többlet költségek 60 %-át biztosítja.. Kustánszeg Község Önkormányzata a többlet költségek 40 %-át biztosítja.

A szükséges pénzügyi hozzájárulást – a költségvetési rendeletében elkülönített előirányzaton – átadott pénzeszközként biztosítja

11.4 Az Intézmény költségvetését és zárszámadását – a Társulási Tanács döntése alapján – a társult önkormányzatok képviselő-testületei határozatukkal fogadják el, ezen egyetértő határozatok szerint épül be Becsvölgye Község Önkormányzata Képviselő-testületének költségvetési, illetve zárszámadási rendeletébe.

Az Intézmény következő évi költségvetésének rendeletben történő elfogadásáig a társult település Kustánszeg Községi Önkormányzata a nevelési év szerint elfogadott előző évi előirányzatnak megfelelően utalja a többletköltséget.

11.7. Az esetleges, hitelezéssel összefüggő, tőke- és kamatköltségek kiadásai teljes mértékben a hitelfelvevőt terhelik.

11.8. A szerződő felek által vállalt pénzügyi hozzájárulás nem teljesítése esetén a fizetési határidő lejártától számított 15. naptól irányadó eljárás inkasszó – azonnali beszedési megbízás – alkalmazása. Amennyiben az inkasszó nem behajtható, akkor a tartozásra a jegybanki alapkamat mértékének megfelelő késedelmi kamatot számol fel a társulás.

Dr. Szemes Róbert a következő módosítással javasolt elfogadni az előterjesztés 18.4 pontját:

18.4 Jelen társulási megállapodást az utolsó aláírást követő 15 napon belül meg kell küldeni a törvényességi ellenőrzést végző szerv vezetőjének.

Bécs Tiborné Kustánszeg polgármestere szavazásra tette fel a Nyitnikék Óvoda Társulási megállapodás módosítására elhangzott javaslatokat.

Becsvölgye Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen szavazattal meghozta 41/2013.(VI.25.) számú határozatát,

Kustánszeg Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen szavazattal meghozta 23/2013.(VI.25.) számú határozatát,

Begyvölgye és Kustánszeg Községek Önkormányzati Képviselőtestülete a Nyitnikék Óvoda társulás megállapodás módosítására elhangzott javaslatokat elfogadja.

Bécs Tiborné Kustánszeg polgármestere a módosító javaslatok elfogadásának megfelelően a Nyitnikék Óvoda társulási megállapodásának elfogadását tette fel szavazásra:

Becsvölgye Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen szavazattal meghozta 42/2013.(VI.25.) számú határozatát,

Kustánszeg Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen szavazattal meghozta 24/2013.(VI.25.) számú határozatát,

Becsvölgye és Kustánszeg Községek Önkormányzati Képviselőtestületei a Nyitnikék Óvoda Társulási megállapodását az elfogadott módosítások figyelembevételével elfogadják. / Megállapodás a jegyzőkönyv melléklete./

 

2.Nyitnikék Óvoda Becsvölgye Alapító Okiratának elfogadása

Előadó: Bécs Tiboré és Magai Ágota

Bécs Tiborné polgármester szavazásra tette fel a Nyitnikék Óvoda alapító okiratának elfogadását.

Becsvölgye Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen szavazattal meghozta 43/2013.(VI.25.) számú határozatát,

Kustánszeg Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen szavazattal meghozta 25/2013.(VI.25.) számú határozatát,

Becsvölgye és Kustánszeg Község Önkormányzat Képviselőtestületei a Nyitnikék Óvoda Becsvölgye Alapító Okiratát elfogadják.

 

3.Telenor Magyarország Zrt. bázisállomással kapcsolatos ügyek

Előadó: Magai Ágota

Magai Ágota elmondta, hogy a Telenor bázisállomással kapcsolatban még nem történt megbeszélés, döntés. A döntéshozásnál a Zalavíz Zrt.-nek is részt kell vennie. Úgy gondolja, hogy teljesen jogos Becsvölgye igénye, nem kellene tulajdonjogi nyilatkozatot adni hozzá. Meg kell határozni egy egyeztetési időpontot, ahol a két község, a Zalavíz és a Telenor is részt vesz.

Fazekas István elmondta, hogy a Telenor bázisállomás Kustánszegi tulajdonban lévő ingatlanon található, amiért nem fizet bérleti díjat a társtulajdonos. A bázisállomásról Kustánszeg Község Önkormányzata és Becsvölgye Község Önkormányzata bérleti szerződés kötött.

 

4. Egyéb ügyek

Előadó: Bécs Tiborné

A./ Bécs Tiborné elmondta, hogy a Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulásnak ülése lesz, amelyre a képviselő-testületnek határozatot kell hozni arról, hogy a tásulás megállapodását elfogadja e, illetve nem fogadja el.

Bécs Tiborné szavazásra kérte a jelenlévő képviselőket akik 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozták:

Kustánszeg Község Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2013. (VI.25) számú határozata:

Kustánszeg Község Képviselő-testülete a Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Megállapodását elfogadja.

Felhatalmazza a polgármestert a társulási megállapodás aláírására.

Felelős: Bécs Tiborné polgármester

B./ Bécs Tiborné polgármester tájékoztatta a Képviselőtestületet, hogy a Zala Megyei Kormányhivatal Főigazgatója a ZAB/030/1228-1/2013. számú levelében törvényességi felhívással élt. (Felhívás a jegyzőkönyv melléklete ). Javasolta, hogy a törvényes működés helyreállítása érdekében az önkormányzat dolgozójának Miklovics Miettának a munkakörét úgy állapítsák meg, hogy szerepeljen benne a közérdekű adatok megismerésének lehetővé tétele, továbbá biztosítása a település internetes honlapján Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011.évi CXII. Törvény 32.§. alapján kötelezően közzéteendő közérdekű adatok hozzáférését.

Bécs Tiborné szavazásra kérte a jelen lévő képviselőket akik 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozták:

Kustánszeg Község Önkormányzat Képviselő-testületének 27/2013. (VI.25) számú határozata

Kustánszeg Község Képviselő-testülete Miklovics Mietta munkaköri feladatát ugy módosítja, hogy 2013. julius 1-től köteles a település internetes honlapjára feltölteni Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011.évi CXII. Törvény 32.§. alapján kötelezően közzéteendő közérdekű adatokat. Miklovics Mietta köteles gondoskodni arról, hogy az önkormányzat kezelésében lévő közérdekű adatot és közérdekből nyilvános adatot erre irányuló igény alapján bárki megismerhesse.

A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy Miklovics Mietta munkaköri leírását a változásnak megfelelően módosítsa.

Határidő: 2013. június 30.

C. Bécs Tiborné elmondta, hogy a Csonkahegyhát székhelyű Intézményi Társulásból Becsvölgye és Kustánszeg Önkormányzatai kiválnak ezért a Társulási Megállapodást és az Alapitó Okiratot ennek megfelelően módosítani kell.

(A Társulási Megállapodás és az Alapitó Okirat módositásának irásos előterjesztése a jegyzőkönyv melléklete)

Bécs Tiborné Kustánszeg polgármestere szavazásra tette fel a csonkahegyháti Intézményi Társulás módosítására előterjesztett javaslatokat.

Becsvölgye Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen szavazattal meghozta 44/2013.(VI.25.) számú határozatát,

Kustánszeg Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen szavazattal meghozta 28/2013.(VI.25.) számú határozatát,

Begyvölgye és Kustánszeg Községek Önkormányzati Képviselőtestülete a csonkahegyháti Intézményi Társulás módosítására előterjesztett javaslatokat elfogadják.

Bécs Tiborné polgármester szavazásra tette fel a csonkahegyháti Bóbita Óvoda alapító okiratának módosítását.

Becsvölgye Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen szavazattal meghozta 45/2013.(VI.25.) számú határozatát,

Kustánszeg Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen szavazattal meghozta 29/2013.(VI.25.) számú határozatát,

Becsvölgye és Kustánszeg Község Önkormányzat Képviselőtestületei a csonkahegyháti Bóbita Óvoda Alapító Okiratának módosítását az előterjesztésnek megfelelően elfogadják.

 

Kmf.

Bécs Tiborné                                                                                                                           Magai Ágota

polgármester                                                                                                                           polgármester

 

Dr. Szemes Róbert                                                                                                                   Fazekas István

jegyző                                                                                                                                                jegyző