J E G Y Z Ő K Ö N Y V

 

Kustánszeg Község Önkormányzat Képviselő-testület

2013. június 10. napján megtartott

rendkívüli nyilvános üléséről

 

 

 

Határozatok: 21 /2013.(VI.10.) Közép-Zalai Belsőellenőrzési Társulás társulási megállapodás módosításának elfogadása

22//2013.(VI.10.) ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulás társulási megállapodás megvitatása

 

 

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

 

 

Készült Kustánszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. június 10. napján 18,00 órai kezdettel Kustánszeg, Kossuth út 45. szám alatt megtartott rendkívüli nyilvános ülésüléséről.

 

Jelen vannak: Bécs Tiborné polgármester, Srágli Mónika alpolgármester, Lakatos Dezső, Gyenese Norbert képviselők, Fazekas István jegyző.

Távol volt: Id. Pulger István képviselő.

Bécs Tiborné polgármester köszönti a rendkívüli nyilvános ülésen megjelenteket, az ülést megnyitja, melyről megállapítja, hogy határozatképes, mivel a képviselő-testület 4 tagja megjelent.

A mai együttes ülés összehívása meghívók kiküldésével és telefonon történt, a döntés sürgősségére való tekintettel.

Bejelenti, hogy a jegyző kijelölése alapján a jegyzőkönyvet Gyenese Eszter vezeti.

Ismerteti az ülés napirendjét:

1. A Közép-Zalai Belsőellenőrzési Társulás társulási megállapodásának módosítása, a Társulási Tanácsba delegált tag és helyettesének megválasztása.

2. ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulás társulási megállapodás megvitatása.

A polgármester által ismertetett napirend tárgyalásával a képviselő-testület egyhangúlag egyetértett.

 

N a p i r e n d e k t á r g y a l á s a:

 

1. A Közép-Zalai Belsőellenőrzési Társulás társulási megállapodásának módosítása, a Társulási Tanácsba delegált tag és helyettesének megválasztása.

Előadó: Bécs Tiborné polgármester

(Előterjesztés jegyzőkönyvhöz mellékelve)

Bécs Tiborné polgármester elmondja, hogy a rendkívüli ülésre azért került sor, mert a Közép-Zalai Belsőellenőrzési Társulást jogi személyiségű társulássá kell alakítani 2013. július 1-ig. A Társulás törzskönyvi bejegyzéséhez a társulási megállapodást módosítani kell és azt az önkormányzatok képviselő-testületeinek el kell fogadni. Mivel a törzskönyvi bejegyzéshez a Társulási Tanácsot is meg kell alakítani, ezért az önkormányzat képviselő-testületének határozni kell, hogy kit delegál a Társulási Tanácsba, és a delegáltat helyettesítő tag személyéről is.

Bécs Tiborné ismerteti az előterjesztést és javasolja, hogy a képviselő-testület a Társulási Tanácsba a polgármestert delegálja és annak állandó helyettesének az alpolgármestert.

Megkérdezi, hogy az elhangzottakkal kapcsolatban van-e kérdés, hozzászólás?

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a polgármester ismerteti a határozati javaslatot, melyet szavazásra tesz fel.

A képviselő-testület 4 igen szavazattal (egyhangúlag), ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

Kustánszeg Község Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2013.(VI.10.) számú határozata

Kustánszeg Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a belső ellenőrzési feladat ellátására, köztisztviselő közös foglalkoztatásával 2004. május 19-én létrejött Közép-Zalai Belsőellenőrzési Társulás társulási megállapodását felülvizsgálta és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 87.§-92.§-ában foglalt rendelkezéseinek megfelelően a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt – jegyzőkönyvhöz mellékelt – társulási megállapodást 2013. június 12-i hatállyal elfogadja.

Kustánszeg Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Közép-Zalai Belsőellenőrzési Társulás Társulási Tanácsába Bécs Tiborné polgármestert, állandó helyettesként Srágli Mónika–t delegálja.

A Képviselő-testület felhatalmazza Bécs Tiborné polgármestert a társulási megállapodás aláírására.

Határidő: 2013. június 12.

Felelős: Bécs Tiborné polgármester

 


2. ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulás társulási megállapodás megvitatása.

Előadó: Bécs Tiborné polgármester

( Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete)

 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a polgármester ismerteti a határozati javaslatot, melyet szavazásra tesz fel. A képviselő-testület 4 igen szavazattal (egyhangúlag), ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

Kustánszeg Község Önkormányzat Képviselő-testületének 22/2013.(VI.10.) számú határozata

 

1. Kustánszeg Önkormányzat Képviselő-testülete a Nyugat-Balaton és Zala Folyó Medence Nagytérség Települési Szilárd Hulladékai Kezelésének Korszerű Megoldására létrejött Önkormányzati Társulás (rövidített neve: ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulás) társulási megállapodását az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.

2. Kustánszeg Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a Társulási Megállapodás aláírására, és felkéri, hogy a döntésről a ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulást tájékoztassa.

Határidő: 2013. június 30.

Felelős: Bécs Tiborné polgármester

Bécs Tiborné polgármester – megköszönve a megjelenést – a képviselő-testület rendkívüli nyilvános ülését 19.00 órakor bezárta.

 

…………………………. ……………………….
Bécs Tiborné fazekas István
Polgármester Jegyző

 

Bécs Tiborné Fazekas István polgármester jegyző