Kustánszeg Község Önkormányzat

Képviselő-testületének

4/2013. (V. 24.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról


Kustánszeg Község Önkormányzata önállóan, demokratikus módon, a település lakosságának, önszerveződő közösségeinek, társadalmi, gazdasági szervezeteinek hatékony együttműködésével, széleskörű nyilvánosságot biztosítva intézi a község közügyeit, gondoskodik a közszükségletek kielégítéséről, az életminőség javítására irányuló jelenlegi és jövőbeni céljainak megvalósításáról.

A képviselő-testület ezen elvekkel összhangban az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. (a továbbiakban: Mötv.) 143. § (4) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Mötv. 53. §-ába foglalt feladatkörében eljárva Kustánszeg Község Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról (a továbbiakban: SzMSz) a következő rendeletet alkotja:

 

I. fejezet

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. §


1) Az Önkormányzat megnevezése: Kustánszeg Község Önkormányzata.

(2) Székhelye: Kustánszeg, Kossuth út 45. Működési területe: Kustánszeg község közigazgatási területe.

 

Az önkormányzat jelképei, az önkormányzat hivatalos honlapja

2. §

(1) Az önkormányzat jelképei: a címer, és a zászló.

(2) Az önkormányzat címere:Vágott, felül hasított ívelttalpú háromszögű pajzs, első vörös mezejében lebegő arany harangláb, tetején csillaggal. Második zöld mezejében, lebegő arany, jobb felé vágtató lovas páncélos vitéz, jobb kezében kivont kardot tart. Harmadik kék mezejében lebegő arany csónak, melyhez arany evezőlapát van támasztva.

A címerpajzs felett lebegő, arany szalagon fekete betűkkel „KUSTÁNSZEG” felirat olvasható.

(3) Az önkormányzat zászlaja:A zászlólap – 2:1 arányú, fekvő formátumú, 100×200 cm-es – piros, fehér, zöld színű, függőlegesen hármasosztású zászlóselyem, oldalán aranyrojt díszítéssel. Az önkormányzat címere a zászlólap közepén – színes megjelenítéssel, mindkét oldalon hímzetten – foglal helyet, mely felett a község neve „KUSTÁNSZEG” lebegő arany szalagon, feketével, az ívelttalp alatt „KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA” felirat arany színnel ívelten jelenik meg.

(4) Az önkormányzat hivatalos honlapja: www.kustanszeg.hu

 

A képviselő-testület tagjai, feladat- és hatásköre

3. §


(1) A képviselő-testület tagjainak száma a polgármesterrel együtt 5 fő.

(2) A képviselő-testület tagjainak névsorát az SzMSz 1. melléklete tartalmazza.


4. §

 

(1) A képviselő-testület az Mötv. 10. § és 20.§ (1) bekezdéseiben foglaltak szerint látja el a törvény által kötelezően előírt feladatokat.

(2) Az önkormányzat által ellátott, önként vállalt feladatokat az SzMSz 2. melléklete, az önkormányzat részvételével létrehozott társulásban ellátott feladatokat az SzMSz 3. melléklete tartalmazza.

(3) A feladatok ellátásának mértékét és módját – a lakosság igényei és az önkormányzat anyagi lehetőségeinek figyelembe vételével – a képviselő-testület az éves költségvetési rendeletében határozza meg.

(4) A képviselő-testület átruházott hatásköreit az SzMSz. 4. melléklete, át nem ruházható hatásköreit az Mötv. 42. §-a tartalmazza.

(5) Az Önkormányzat tevékenységeinek szakfeladat szerinti besorolását a 5. melléklet tartalmazza.

 

II. fejezet

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET MŰKÖDÉSÉNEK SZABÁLYAI

A képviselő-testület munkaterve


5. §


(1) A képviselő-testület üléseit éves munkaterv szerint tartja. A munkaterv elkészítéséről a polgármester gondoskodik.

(2) A munkatervre vonatkozó javaslatokat a polgármesterhez kell benyújtani. A képviselő-testület munkatervének programjára javaslatot tehetnek

a) a települési képviselők,

b) a képviselő-testület bizottsága,

c) az önkormányzati intézmény vezetői, és

d) a jegyző.

(3) A munkatervnek tartalmaznia kell

a) az ülések időpontját, helyét,

b) a napirend tárgyát, előterjesztőjét, (külön előadó esetén annak megnevezését),

c) a közmeghallgatás(ok) időpontját, napirendjét, és

d) a napirend tárgyalásához külön meghívottakat.

(4) A következő naptári év munkatervének elfogadásáról a polgármester javaslatára a tárgyév utolsó ülésnapján a képviselő-testület egyszerű szótöbbséggel határoz.

(5) Az elfogadott munkatervet meg kell küldeni

a) a képviselő-testület tagjainak,

b) a nem képviselő bizottsági tagoknak,

 

A képviselő-testület ülése

6. §


(1) A képviselő-testület

a) alakuló (Mötv. 43. §),

b) rendes, és

c) rendkívüli ülést tart.

(2) A képviselő-testület ülését a polgármester az Mötv. 45. §-a szerint hívja össze és vezeti. Akadályoztatása, tartós távolléte esetén az alpolgármester, mindkettőjük akadályoztatása esetén a korelnök hívja össze és vezeti a képviselő-testületet ülését.

(3) Akadályoztatásnak, tartós távollétnek minősül a) 30 napot meghaladó távollét, és b) az előre nem meghatározható idejű betegség.

 

Az alakuló ülés

7. §


A képviselő-testület az alakuló ülését a választást követően az Mötv. 43. §-a szerint tartja meg.

 

Rendes ülés

8. §


(1) A képviselő-testület munkaterv szerint évi 6 ülést tart. Ezen túlmenően szükség szerint ülésezik.

(2) A képviselő-testület bármelyik bizottságának vagy legalább két képviselőnek az írásos indítványára, munkaterven kívüli, rendes ülést kell összehívni. Az indítványt a napirend megjelölésével, az indítványozók sajátkezű aláírásával, ill. a bizottság határozatával, az ülés tervezett időpontja előtt legalább 10 nappal kell a polgármesterhez benyújtani.

(3) Az ülés előkészítéséről a polgármester gondoskodik.

(4) Az üléseket rendszerint minden páros hónap 20. napját követő szerdai munkanapon, kell összehívni.

(5) Az ülés helye a községháza tanácskozó terme. A képviselő-testület indokolt esetben más helyszínen is tarthat ülést.

(6) A polgármester a képviselő-testület rendes ülését – indokolt esetben – az előzetesen meghatározottól eltérő időpontban is összehívhatja.

 

9. §


(1) A képviselő-testület rendes ülésének napirendjére, azok tárgyalásának sorrendjére a polgármester a meghívóban tesz javaslatot.

(2) A polgármester köteles az SzMSz-ben meghatározott módon az ülés napirendjére felvenni

a) az előterjesztéseket,

b) az önálló indítványokat, és

c) a tájékoztatókat.

(3) A polgármester a napirend előtt tájékoztatást ad az előző ülés óta tett fontosabb intézkedésekről, eseményekről, a lejárt határidejű határozatokról, a közbeszerzési és egyéb pályázatokról.

 

Rendkívüli ülés

10. §

 

(1) Halaszthatatlan döntést igénylő esetben rendkívüli ülést kell tartani.

(2) Nem minősül rendkívüli ülésnek, ha a meghívó és az írásos előterjesztés az ülést megelőző 5 nappal kézbesíthető.

(3) A képviselő-testület rendkívüli ülését össze kell hívni:

a) legalább két képviselő, vagy

b) a képviselő-testület bizottságának indítványára.

(4) A (3) bekezdésben foglaltakon túl a polgármester halaszthatatlan döntést igénylő esetekben a rendkívüli ülést saját hatáskörében összehívhatja.

 

11. §

 

(1) A 10. § (3) bekezdésében meghatározott esetekben a rendkívüli ülés összehívására vonatkozó indítványnak tartalmaznia kell

a) a rendkívüli ülés összehívására tett kezdeményezés indokait, illetve a képviselő-testület bizottságának e tárgyban hozott döntését,

b) a határozat-tervezetet,

c) az ülés napirendjére, helyére, időpontjára vonatkozó javaslatot, és

d) a 10. § (3) bek. a) pontjában meghatározott esetben a települési képviselők sajátkezű alá – írását.

(2) A 10. § (3) bekezdésében meghatározott esetekben a polgármester, lehetőleg az indítványban megjelölt időpontban, de ha az indítvány túl rövid időpontra szól, legkésőbb a benyújtástól számított 15 napon belüli időpontra köteles összehívni a képviselő-testület ülését.

 

12. §

 

(1) A rendkívüli ülésre szóló meghívót és az írásos előterjesztést a képviselő-testületi ülés előtt legalább 24 órával kell a képviselők és a jegyző részére kézbesíteni.

(2) Különösen sürgős esetben – az összes képviselő egyetértésével – a rendkívüli ülés az (1) bekezdésben foglaltaktól eltérő módon és időben, távbeszélőn, elektronikus úton is összehívható és a határozati javaslatok az ülés előtt kioszthatók.

 

13. §

 

(1) A rendkívüli képviselő-testületi ülésen csak az a napirendi pont tárgyalható, amire az indítvány vonatkozott.

(2) A rendkívüli ülésen legfeljebb három napirend tárgyalható.

(3) A napirendi pont beterjesztéséről a polgármester gondoskodik, az indítványozó, illetve képviselője a rendkívüli képviselő-testületi ülés összehívásának és az indítvány napirendre tűzésének indokait ismertetheti. Az előterjesztések rendje, tartalmi, formai követelményei

 

14. §

 

(1) Előterjesztésnek minősül

a) a rendelet-tervezet,

b) a határozati javaslat, és

c) a beszámoló.

(2) Az előterjesztéseket írásban kell benyújtani, de a beszámoló szóban is előterjeszthető.

(3) Az írásbeli előterjesztésnek általában tartalmaznia kell

a) az előterjesztő megnevezését,

b) az előterjesztés tárgyát, a képviselő-testületi ülés időpontját,

c) a tényállást,

d) a lehetséges döntési alternatívákat és azok jogszabályi alapját,

e) az alternatívák indokait, a megvalósítás várható negatív és pozitív következményeit,

f) a határozat-, és rendelet-tervezetet,

g) szükség szerint a határozat végrehajtásáért felelős és a határidő megjelölését, és

h) azoknak a megjelölését, akiknek a határozatot meg kell küldeni.

(4) A (3) bekezdés c) – e) pontjaiban foglaltakat az előterjesztő vagy az előadó az ülésen szóban is ismertetheti, illetve írásos előterjesztésük esetén – azokat szóban kiegészítheti.

(5) A képviselő-testület elé döntést igénylő kérdésben előterjesztés benyújtására jogosult

c) a polgármester,

a) a képviselő-testület tagja,

b) bizottság,

d) a jegyző, és

e) a polgármester ellenjegyzésével önkormányzati intézmény vezetője.

(6) Jogszabály előírása, illetve a polgármester felkérése alapján az önkormányzat feladatkörét érintő kérdésekben nem önkormányzati szervek vezetői, képviselői is adhatnak tájékoztatást, illetve előterjeszthetnek beszámolót a képviselő-testület ülésére.

(7) Az előterjesztő az előterjesztés elkészítésére külön előadót jelölhet ki, vagy kérhet fel, aki az előterjesztés megtárgyalásán tanácskozási joggal vesz részt.

 

A képviselő-testület összehívása

15. §

 

(1) A rendes ülésre szóló meghívót a képviselő-testületi ülés előtt legalább 5 nappal kell kézbesíteni.

(2) A meghívóval együtt kell kézbesíteni az érintetteknek az írásos előterjesztéseket. Indokolt esetben a polgármester engedélyezheti az előterjesztés külön kézbesítését.

(3) A meghívó tartalmazza a képviselő-testületi ülés napjának, helyének, kezdési időpontjának pontos megjelölését, a napirendi pontok tárgyát, előterjesztőjének, előadójának megjelölését.

(4) A képviselő-testületi ülésre meg kell hívni

a) a képviselő-testület tagjait,

b) a jegyzőt,

c) a napirendi pontok előadóit,

d) az önkormányzati intézmények vezetőit, a feladatkörükbe tartozó, illetve feladatkörüket érintő képviselő-testületi előterjesztések tárgyalására, e) mindazokat, akiknek meghívását a polgármester indokoltnak tartja.

(5) A meghívottakat a képviselő-testület, és a bizottság ülésein – tevékenységi körükben – tanácskozási jog illeti meg.

(6) A képviselő-testület ülésének időpontjáról a község lakosságát (a nyilvánosságot) a meghívónak a a községi hirdetőtáblákon történő kifüggesztésével, valamint a község honlapján kell értesíteni.


Az ülések nyilvánossága

16. §

 

A képviselő-testület nyilvános vagy zárt ülést tart az Mötv. 46. §-a szerint.


Sürgősségi javaslat

17. §

 

(1) A polgármester, a jegyző, a képviselő-testület bizottsága, vagy bármely képviselő javasolhatja a napirend kiegészítését (sürgősségi javaslat). A javaslatot indokolni kell.

(2) A sürgősségi javaslat kérdésében a képviselő-testület a napirend megszavazása előtt, minősített többséggel dönt.

(3) Sürgősséggel rendelet-tervezet nem tárgyalható.

(4) A sürgősségi javaslat határozat-tervezetét a képviselők részére legkésőbb az ülés megkezdéséig ki kell osztani.

(5) A sürgősségi javaslat tárgyalása előtt, bármely képviselő indítványára, a polgármester mint levezető elnök legalább 15 perces szünetet köteles elrendelni annak érdekében, hogy az előterjesztést a képviselők áttanulmányozhassák.

 

Napirendi pont tárgyalásának elnapolása

18. §

 

(1) A polgármester mint levezető elnök vagy bármelyik képviselő javasolhatja a napirendi pont tárgyalásának elnapolását, az adott napirendi pont vitájának lezárásáig. Erről a képviselő-testület vita nélkül dönt.

(2) Azokat az előterjesztéseket, amelyek tárgyalását a képviselő-testület elnapolta, vagy amelyek tárgyalása határozat-képtelenség miatt maradt el, a következő ülés napirendjének elejére kell felvenni, kivéve ha az elnapolásról hozott határozatában a képviselő-testület másként döntött.

 

Képviselői önálló indítványok

19. §

 

(1) A munkatervben szereplő, valamint a napirendbe már felvett ügyekkel nem összefüggő képviselői önálló indítványt az ülést megelőzően 10 nappal kell a polgármesternél, írásban beterjeszteni. A sürgősséggel beterjesztett önálló indítvány esetében a 17. § rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni.

(2) A beterjesztésnek tartalmaznia kell az önálló indítványt előterjeszteni kívánó képviselő nevét, az indítvány tárgyát, és az előterjesztő sajátkezű aláírását.

(3) A képviselő-testület ülésének napirendjére önálló napirendi pontként felvehető indítványok

a) a rendelet-tervezetek, és

b) határozati javaslatok lehetnek

 

Interpelláció

20. §

 

(1) A települési képviselő a képviselő-testület ülésén a

a) polgármestertől (alpolgármestertől),

b) jegyzőtől, és a

c) bizottság elnökétől önkormányzati ügyekben felvilágosítást kérhet (interpelláció).

(2) Az interpellációt az ülés napját megelőzően legalább 2 nappal a polgármesternél kell írásban bejelenteni.

(3) A bejelentésnek tartalmaznia kell a) az interpelláló nevét, valamint b) az interpelláció tárgyát és tartalmát.

(4) Az interpellálót megilleti az írásbeli bejelentés mellett a szóbeli kiegészítés joga is.

(5) Sürgős esetben az ülés elnökeként eljáró polgármester engedélyével az ülésen szóbeli interpelláció is előterjeszthető. Ha az elnök az engedélyt megtagadja, a képviselő kérésére az interpelláció engedélyezéséről a képviselő-testület vita nélkül határoz.

(6) Az interpellációra lehetőség szerint az ülésen, ha ez nem lehetséges 15 napon belül írásban kell választ adni. Ha az interpelláló képviselő írásban kapott választ, akkor a következő rendes ülésen kell nyilatkoznia a válasz elfogadásáról. Az írásbeli választ a képviselő-testület minden tagja részére meg kell küldeni.

(7) Ha az interpellációra adott szóbeli vagy írásbeli választ a képviselő nem fogadja el, a képviselő-testület a válasz elfogadásáról egyszerű szótöbbséggel dönt. Abban az esetben, ha a választ a képviselő-testület sem fogadja el, az interpellációt az illetékes állandó bizottságnak kell kiadni vizsgálatra és az interpellációt a soron következő ülésen ismételten megválaszolni.

 

Kérdések, észrevételek, tájékoztatók, bejelentések, napirend előtti felszólalás

21. §

 

(1) A képviselő a képviselő-testületi ülésen napirend előtt, önkormányzati ügyekben kérdéssel, illetve észrevétellel fordulhat a polgármesterhez, az alpolgármesterhez, a jegyzőhöz, és a bizottság elnökéhez. Részére a választ lehetőleg azonnal, de legkésőbb a következő ülésen meg kell adni.

(2) A képviselő az erre kijelölt napirendi pont keretében, vagy ennek hiányában az ülés végén közérdekű ügyekről tájékoztatást adhat, vagy bejelentéssel élhet.

 

22. §

 

(1) Napirend előtti felszólalásra az ülés elnökeként eljáró polgármestertől írásban bármelyik képviselő, a felszólalás tárgyának megjelölésével, engedélyt kérhet.

(2) Ha az elnök az engedélyt megtagadja, a képviselő kérésére, e tárgyban a képviselő-testület felszólalás és vita nélkül határoz.

(3) A napirend előtti felszólalás legfeljebb 5 percig tarthat. A felszólaláshoz kapcsolódóan bármely képviselő egy ízben, két-két percre kaphat szót.

(4) Napirend előtti felszólalás tárgyában vitának és határozathozatalnak helye nincs.

 

A képviselő-testület tanácskozási rendje

23. §

 

(1) A képviselő-testület akkor határozatképes, ha az ülésen a települési képviselők több mint a fele (3 fő) jelen van.

(2) Ha az (1) bekezdésben megjelölt számú képviselő nincs jelen, akkor az ülés határozatképtelen. A határozatképtelen képviselő-testületi ülést 8 napon belüli időpontra ugyanazon napirendek megtárgyalására újra össze kell hívni

(3) Amennyiben az ülés közben válik határozatképtelenné a képviselő-testület az ülés elnökeként eljáró polgármester az ülést berekeszti, és 8 napon belüli időpontra, a nem tárgyalt napirendekkel, újból összehívja.

(6) Az ülés elnöke

a) megnyitja az ülést, megállapítja a határozatképességet, számba veszi a távollévőket és ismerteti a bejelentett távollét okát., és lehetőséget ad a napirend előtti felszólalásra és interpellációra,

b) előterjeszti és elfogadásra szavazásra bocsátja a napirendi javaslatot,

c) félbeszakíthatja, bezárja az ülést, tárgyalási szünetet rendelhet el, biztosítja az ülés rendjét,

d) általános vitavezetési feladatokként

– napirendi pontonként megnyitja és berekeszti a vitát,

– megadja, vagy megtagadja a szót,

– megvonja a szót, vagy felszólít a tárgyra térésre,

– elrendeli a szavazást,

– megállapítja a szavazás eredményét, és

– kimondja a határozatot.

 

A tárgyra térésre felhívás, és a szó megvonása

24. §

 

(1) Azt a felszólalót, aki eltér a tárgytól, az elnök felszólítja, hogy térjen a tárgyra.

(2) Az elnök az (1) bekezdés szerinti második felszólítás után megvonja a szót. Akitől a szót megvonták, ugyanabban az ügyben nem szólalhat fel újra.

 

Rendfenntartás

25. §

 

(1) Ha a képviselő, felszólalása során a képviselő-testület vagy bármely személy tekintélyét, személyiségi jogait megsérti, vagy a képviselő-testület tagjaira sértő kifejezést használ, továbbá az SzMSz-nek a tanácskozás rendjére és a szavazás szabályaira vonatkozó előírásait megszegi, az elnök rendre utasítja.

(2) A testületi ülésen tilos felhangosított rádiótelefonnal részt venni. E tilalom megszegőjét az elnök rendre utasítja. Ha nem képviselő a rendet sértő, akkor a második rendreutasításkor fel kell szólítani a terem elhagyására.

(3) A képviselő-testületi ülésen résztvevő állampolgárok sem a napirendekhez, sem azon kívül nem kaphatnak szót. Ezen szabály megsértése esetén az érintettet az elnök figyelmeztetésben részesíti, ismételt esetben felszólítja a terem elhagyására. Amennyiben ez sem jár eredménnyel a 26. § rendelkezéseit kell alkalmazni.

 

Az ülés félbeszakítása

26. §

 

Ha a képviselő-testület ülésén olyan rendzavarás történik, amely a tanácskozás folytatását lehetetlenné teszi, az elnök az ülést félbeszakíthatja. Ha az elnök nem talál meghallgatásra, elhagyja az elnöki széket, az ülés ezzel félbeszakad és elnöki összehívásra folytatódik


Az előterjesztés tárgyalásának részletes vitavezetési szabályai

27. §

 

(1) Az elnök napirendi pontonként megnyitja az előterjesztés tárgyalását.

(2) Megadja a szót az előterjesztőnek, az előadónak, akik az előterjesztéshez szóbeli kiegészítést fűzhetnek. Az előterjesztő az előterjesztést a vita megnyitásáig módosíthatja, visszavonhatja, ill. a vita lezárásáig, átdolgozásra visszakérheti.

(3) A képviselők az előterjesztőhöz, az előadóhoz, az adott előterjesztés tárgyalására meghívott szakértőhöz kérdést intézhetnek, akik kötelesek a válaszadásra.

(4) A képviselő-testület bizottságának elnöke ismerteti a polgármester által a bizottság részére kiadott, valamint a munkatervben meghatározott előterjesztésekkel kapcsolatos bizottsági ajánlást, és a bizottság esetleges módosító javaslatát.

(5) Az előterjesztéshez módosító javaslatot bármely települési képviselő, a képviselő-testület állandó bizottsága, a polgármester, és a jegyző nyújthatnak be. A módosító javaslatot indokolni kell.

(6) Ha az előterjesztés rendelet, vagy határozat módosítására irányul, akkor a módosító javaslat nem terjedhet ki a rendelet, vagy a határozat előterjesztéssel nem érintett részeire, kivéve, ha ez a szabályszerű módosító javaslat tartalma miatt nyilvánvalóan szükséges.

(7) A módosító javaslat benyújtója módosító javaslatát a vita lezárásáig megváltoztathatja, ill. visszavonhatja.

(8) A kérdések, válaszok, bizottsági ajánlás, módosító javaslatok elhangzása után az ülés elnöke megnyitja a napirend vitáját.

(9)A hozzászólásra jelentkezőknek az elnök a jelentkezés sorrendjében adja meg a szót.

(10) Egy napirendhez egy képviselő legfeljebb két ízben, első ízben 5, másodízben 2 perc időtartamban szólhat hozzá.

(11) Az ülés elnöke – indokolt esetben – a képviselő további felszólalásának engedélyezését megtagadhatja. Ilyen esetben a képviselő a képviselő-testülettől kérheti a felszólalás engedélyezését. A képviselő-testület e tárgyban vita nélkül határoz.

(12) Az ülés elnöke, indokolt esetben, a hozzászólások időtartamát korlátozhatja, valamint kezdeményezheti a napirend vitájának időbeli korlátozását. Ez utóbbiról a képviselő-testület vita nélkül határoz.

(13) A tanácskozási joggal rendelkezők a napirendi pont vitája során legfeljebb egy alkalommal, legfeljebb 3 perc időtartamban szólalhatnak fel.

(14) Az előterjesztőt és az előadót – legfeljebb 3 perc időtartamra – megilleti a zárszó joga.

 

Felszólalás ügyrendi kérdésben

28. §

 

(1) Az ülés vezetésével, rendjével összefüggő, a tárgyalt napirendi javaslatot érdemben nem érintő – döntést igénylő – eljárási kérdésben bármelyik képviselő 2 percre szót kérhet és javaslatot tehet. (Ügyrendi javaslat).

(2) Az ügyrendi javaslat elhangzása után ehhez felszólalásra jelentkezőknek legfeljebb 2 perces hozzászólás engedélyezhető.

(3) A képviselő-testület a javaslat felett vita nélkül határoz.

 

A vita lezárása

29. §

 

(1) Ha a napirendi ponthoz több felszólaló nincs, az elnök a vitát lezárja.

(2) Az előterjesztő, vagy bármelyik képviselő javasolhatja a vita lezárását. A képviselő-testület e kérdésben vita nélkül határoz.

 

A döntéshozatal szabályai

30. §

 

(1) A képviselő-testület a vita lezárása után rendeletet alkot, vagy határozatot hoz.

(2) Minősített többség szükséges az Mötv. 50. §-ában, valamint az Önkormányzat rendeletében meghatározott ügyek eldöntéséhez.

 

31. §

 

(1) A szavazás előtt a jegyző törvényességi észrevételt tehet.

(2) A képviselő-testület először – benyújtásuk sorrendjében – a módosító javaslatról, majd a rendeleti vagy határozati javaslat egészéről dönt. Bármely képviselő a módosító indítványok szavazási sorrendjének megváltoztatását kezdeményezheti. A javaslatról a képviselő-testület vita nélkül dönt.

(3) A több változatban előterjesztett javaslatokról az előterjesztés sorrendjének megfelelően kell szavazni.


32. §

 

(1) A képviselő-testület döntéseit, az SzMSz-ben és más jogszabályban meghatározott kivételekkel, nyílt szavazással hozza meg.

(2) A szavazatok összeszámlálásáról az ülés elnöke gondoskodik. Ha a szavazás eredménye felöl kétség merül fel, vagy valamelyik képviselő kéri, az elnök köteles a szavazást megismételni. A napirendi pont végszavazása után a részszavazások nem ismételhetők meg.

(3) Nyílt szavazás esetén, legalább 2 képviselőnek a szavazás megkezdése előtt benyújtott javaslatára, név szerinti szavazást kell tartani. Egyéni képviselői kezdeményezés esetén a nyílt szavazásról a képviselő-testület dönt, vita nélkül.

(4) Név szerinti szavazás esetén a jegyző ABC-sorrendben felolvassa a képviselők névsorát. A képviselők „igen”, „nem”, vagy „tartózkodom” nyilatkozattal szavaznak. A jegyző a szavazatot a névsoron feltünteti, a szavazatokat összeszámolja és a szavazás eredményét – a névsorral együtt – átadja az elnöknek. A szavazás eredményét az elnök hirdeti ki. A külön hitelesített névsort a jegyzőkönyvhöz kell csatolni.

 

33. §

 

(1) Titkos szavazást a polgármester, vagy bármelyik települési képviselő kezdeményezheti. Titkos szavazás elrendeléséről a képviselő-testület vita nélkül, egyszerű szótöbbséggel dönt.

(2) Titkos szavazást kell tartani abban az esetben is, ha azt jogszabály elrendeli.

(3) A szavazás borítékba helyezett szavazólapon, urna igénybevételével történik.

(4) A szavazás lebonyolítására a képviselő-testület a képviselők közül háromtagú – elnökből és két tagból álló – szavazatszámláló bizottságot választ.

(5) A szavazatszámláló bizottság összeszámolja a szavazatokat, megállapítja az érvényes és érvénytelen szavazatok számát és a szavazásról jegyzőkönyvet készít.

(6) A szavazatszámláló bizottság jegyzőkönyve tartalmazza:

a) a szavazás tárgyát, helyét, napját, kezdetének és befejezésének időpontját,

b) a szavazatszámláló bizottság tagjainak nevét és tisztségét,

c) a szavazás során felmerült, jogi jelentőséggel bíró körülményeket,

d) a szavazás során tett megállapításait és a hozott határozatait, valamint

e) a szavazás eredményét.

(7) A szavazásról készült jegyzőkönyvet a szavazatszámláló bizottság tagjai aláírják.

(8) A szavazás eredményéről a bizottság elnöke a képviselő-testületnek – a jegyzőkönyv ismertetésével – jelentést tesz, amelynek elfogadásáról a képviselő-testület egyszerű szótöbbséggel határoz.

 

34. §

 

Titkos szavazással lebonyolított választás, kinevezés, megbízás, kitüntetés esetén – amennyiben kettőnél több jelölt van és a jelöltek egyike sem kapja meg a szükséges szavazatot – a két legtöbb szavazatot kapott jelöltre ismételt szavazást kell tartani.


35. §

 

(1) Amennyiben a képviselő az Mötv. 49. §(1) bekezdésében meghatározott, a személyes érintettségre vonatkozó bejelentési kötelezettségét elmulasztja a képviselő-testület – a polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. törvény 17. §

(2) bekezdése figyelembevételével – a képviselő tiszteletdíját, illetve természetbeni juttatását 6 hónapra 25 %-kal csökkenti. (2) Az (1) bekezdés szerinti csökkentésről a képviselő-testület határozatot hoz.

 

A képviselő-testület döntéseinek jelölése

36. §


(1) A képviselő-testület által hozott határozatokat, rendeleteket a naptári év elejétől kezdődően, folyamatos sorszámmal és évszámmal kell ellátni.

(3) Nem kell sorszámmal ellátott, alakszerű határozatba foglalni az ügyrendi jellegű döntéseket, de a döntést és a szavazás számszerű eredményét a jegyzőkönyvben, ilyen esetben is rögzíteni kell.

(4) A határozatok esetén a sorszám /arab szám/ és az évszám /arab szám/ után zárójelben fel kell tüntetni az elfogadás időpontját (hó. /római szám/ nap. /arab szám/), valamint a határozat megjelölést az alábbi minta szerint: „Kustánszeg Község Önkormányzat Képviselő-testületének sorszám/év. (hó. nap.) számú határozata”

(5) A rendeletek esetén a jogszabályalkotásról, és – szerkesztésről szóló mindenkori felsőbb szintű jogszabályok alapján kell eljárni. A jelenleg hatályos, a jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII. 14.) IRM rendelet alapján a rendeleteket az alábbi minta szerint kell jelölni: „Kustánszeg Község Önkormányzat Képviselő-testületének sorszám(arab szám) / év(arab szám). (hó(római szám). nap(arab szám).) önkormányzati rendelete cím (-ról, -ről toldattal)”

(6) A hatályos önkormányzati rendeleteknek a módosításokkal történő egységes szerkezetbe foglalásáról a jegyző gondoskodik

. (7) Az önkormányzati rendelet kihirdetésének időpontját a rendeletben meg kell határozni, ennek hiányában a jegyző, a rendelet megalkotásától számított 15 napon belül, az önkormányzat hirdetőtábláján történő elhelyezéssel hirdeti ki.

 

A képviselő-testület ülésének jegyzőkönyve

37. §

 

(1) A képviselő-testület üléséről az Mötv. 52. §-ában foglalt rendelkezések szerint kell jegyzőkönyvet készíteni.

(2) A tárgyalt napirendeknél a tanácskozás lényegét kell a jegyzőkönyvbe foglalni. A képviselő-testület tagja, valamint az ülésen tanácskozási joggal résztvevő kérésére, az általa elmondottakat szó szerint kell rögzíteni a jegyzőkönyvbe.


III. fejezet

A LAKOSSÁGI FÓRUMOK RENDJE

38. §

 

(1) A képviselő-testület évente legalább egy alkalommal az Mötv. 54. §-a szerint közmeghallgatást tart.

(2) A közmeghallgatásról a 36. § szerinti jegyzőkönyv készül.

(3) A polgármester a lakosság, a társadalmi szervezetek tájékoztatása, meghatározott döntések előkészítésébe történő bevonása érdekében, falugyűlést, lakossági fórumot hívhat össze.

(4) A közmeghallgatás, falugyűlés, lakossági fórum idejéről, helyéről, tárgyáról a lakosságot, legalább 15 nappal korábban hirdetmények útján tájékoztatni kell.


IV. fejezet

A TÁRSULÁS

39. §

 

(1) Az önkormányzat feladatainak hatékonyabb, célszerűbb ellátása érdekében társulásokban vesz részt. A képviselő-testület elsősorban a megyei közgyűlés és más települések önkormányzataival hoz létre társulásokat, a kötelező és önként vállalt önkormányzati feladatok ellátása érdekében.

(2) Az Önkormányzat részvételével működő társulások felsorolását a 3. melléklet tartalmazza.


V. fejezet

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET TAGJAINAK JOGÁLLÁSA ÉS FELELŐSSÉGE

40. §

 

(1) A települési képviselő jogaira és kötelességeire az Mötv 32.§-a, valamint a helyi önkormányzati képviselők jogállásának egyes kérdéseiről szóló 2000. évi XCVI. törvény rendelkezései az irányadóak, az alábbi kiegészítésekkel.

(2) Ha a képviselő-testület tagját önkormányzati jogkörében eljárva, vagy testületi felhatalmazás alapján, jogszerűen tett hivatalos nyilatkozata miatt joghátrány éri, érdekében az önkormányzat külön határozatban foglalt döntés szerint helytáll. A képviselő-testület e határozatát az adott esetre vonatkozó tényeket mérlegelve hozza meg.

(3) A települési képviselő – az Ötv. 19. § (2) bekezdés f) pontjában meghatározottakon túl – köteles

a) kapcsolatot tartani a választóival, tájékoztatni őket a képviselő-testület működése során hozott közérdekű döntésekről,

b) lehetőség szerint előre bejelenteni, ha a testületi ülésen nem tud megjelenni,

c) képviselőhöz méltó magatartást tanúsítani, a képviselő-testület és szervei tekintélyét, hitelét óvni,

d) a tudomására jutott önkormányzati, szolgálati, üzleti, valamint magán titkot megőrizni.

(4) A képviselő-testület a képviselőkre vonatkozó magatartási szabályokat az Mötv. 53. § (1) bekezdés d) pontja alapján az alábbiak szerint határozza meg:

a) a képviselő köteles az ülésre pontosan megjelenni,

b) a képviselő az ülésre köteles a részére előterjesztésként megküldött anyagot áttekinteni,

c) a jelen szervezeti és működési szabályzatban meghatározott, a testületi ülésen biztosított hozzászólási jogot szabályszerűen gyakorolni.

(5) A képviselő összeférhetetlenségével, illetve az összeférhetetlenségi eljárással kapcsolatos szabályokat a helyi önkormányzati képviselők jogállásának egyes kérdéseiről szóló 2000. évi XCVI. törvény 5–10. §-ai tartalmazzák.

(6) A képviselők vagyonnyilatkozat tételi kötelezettségével kapcsolatos szabályokat a helyi önkormányzati képviselők jogállásának egyes kérdéseiről szóló 2000. évi XCVI. törvény 10/A. §-a tartalmazza.

(7) Az összeférhetetlenség megállapítására vonatkozó kezdeményezés kivizsgálása, továbbá a vagyonnyilatkozatok nyilvántartása és ellenőrzése, valamint a polgármester juttatásaira vonatkozó javaslat tétele az Ügyrendi Bizottság feladata.


VI. fejezet

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET SZERVEI

A képviselő-testület bizottságai

41. §

 

(1) A képviselő-testület az Mötv. 57. §-a szerint állandó, vagy ideiglenes (ad hoc) bizottságokat hoz létre.

(2) Az ideiglenes bizottságot a képviselő-testület konkrétan meghatározott feladat ellátására hozza létre. A bizottság az adott feladat ellátását követően arról beszámol a képviselő-testületnek. A beszámoló elfogadásával az ideiglenes bizottság megszűnik.

(3) A bizottság nem képviselő-testületi tagjainak, a bizottság feladatköre szerinti jelentősebb szervezet képviselőjét, szakemberét, társadalmi szervezet küldöttjét, a szolgáltatást igénybevevők képviselőjét, a terület szakértőjét célszerű megválasztani. A bizottság nem képviselő tagja a megválasztását követően köteles esküt tenni a képviselő-testület előtt. Az eskü letételéig a bizottság tagja nem gyakorolhatja jogait. A vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően köteles megtartani a tudomására jutott állami, szolgálati és üzleti titkot, valamint köteles figyelembe venni az Alaptörvényben és más jogszabályban a magántitokra és a személyi adatok védelmére vonatkozó szabályokat.

(4) A képviselő-testület bizottságába megválasztott nem képviselő tag is a 39. § (6) bekezdése szerinti vagyonnyilatkozat-tételre köteles.

 

42. §

 

(1) A képviselő-testület az alábbi állandó bizottságokat hozza létre és tagjainak számát a következők szerint határozza meg: a) Ügyrendi Bizottság tagjainak száma: 3 fő (2) A bizottságok személyi összetételét az SzMSz. 6. melléklete, feladatait az 7. melléklete tartalmazza. A bizottság működése 43. § (1) A bizottságok működésére az Mötv. 60. §-ának szabályait kell alkalmazni.

(2) A bizottságok éves munkaterv alapján végzik tevékenységüket. Az éves munkatervről az adott év első Képviselő-testületi ülésén, a bizottság elnöke tájékoztatja a képviselő-testületet.

(3) A bizottságok munkájuk segítése érdekében folyamatosan, vagy egy meghatározott célra tanácsadókat, szakértőket kérhetnek fel. A tanácsadók munkájukat fizetés, költségtérítés nélkül végzik. A szakértők díjazását önkormányzati döntéssel biztosított keretből, vagy pályázat útján elnyert összegből lehet biztosítani.

(5) A bizottság szükség szerint ülésezik.

(6) Az állandó bizottsági üléseket eltérő időpontban, úgy kell megtartani, hogy azokon a képviselő-testület többi tagja is részt tudjon venni.

 

44. §

 

(1) A bizottság ülését a bizottság elnöke hívja össze és vezeti.

(2) Az elnök köteles összehívni a bizottságot:

a) a Képviselő-testület határozata alapján,

b) a polgármester indítványára,

c) a bizottsági tagok egyharmadának kezdeményezésére.

(3) A bizottság ülésére a polgármestert, az alpolgármestert, az erre igényt tartó képviselőket és a jegyzőt meg kell hívni, a bizottság szakértőit külön is meg lehet hívni.

 

45. §

 

(2) A bizottsági ülésről az Mötv. 60. §-a szerint jegyzőkönyvet kell készíteni.

 

A polgármester

47. §

 

(1) A polgármester tisztségét társadalmi megbízásban látja el.

(2) A polgármesteri tisztség összeférhetetlenségi szabályait az Ötv. 33/A. §-a, a vagyonnyilatkozat tételi kötelezettségét az Ötv. 33/B. §-a, a polgármesteri tisztség megszüntetésnek szabályait az Ötv. 33/C §-a tartalmazza.

(3) A polgármester lemondására a polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. törvényben meghatározottakat kell alkalmazni.

(4) A polgármester tisztségének megszűnése esetén, a tisztség megszűnését követően nyolc munkanapon belül írásban foglaltan átadja munkakörét az új polgármesternek, ennek hiányában az alpolgármesternek.

(5) Gyakorolja a munkáltatói jogokat az Mötv. 67. §-a szerint, továbbá egyetértési jogát a köztisztviselők vonatkozásában a jogszabályokban és , a közös önkormányzati hivatal létrehozására kötött megállapodásban biztosított esetekben.

(6) A polgármester az Mötv. 65. és 67. §-ában meghatározott feladatokon túli további feladatai:

a) segíti a képviselő-testület tagjainak testületi és bizottsági munkáját,

b) meghatározza a jegyző képviselő-testületi tevékenységével kapcsolatos feladatait,

c) kapcsolatot tart a választópolgárokkal, valamint a helyi társadalmi és egyéb szervezetekkel.

(7) A polgármesterrel való konzultáció előzetes egyeztetés alapján következő időpontban lehetséges (fogadóra): minden héten szerdán: 9.00 – 12. H -ig

(8) A polgármester dönthet – a képviselő-testület utólagos tájékoztatása mellett – a két ülés közötti időszakban felmerülő, halaszthatatlan, a képviselő-testület hatáskörébe tartozó következő önkormányzati ügyekben:

a) önkormányzati saját forrást nem igénylő pályázatok benyújtása esetén, ha a pályázati határidő a következő ülésig lejár,

b) az önkormányzat költségvetési rendelete alapján meghatározott eredeti előirányzati főösszeg 5 %-át elérő kiadás megtakarítást, vagy bevételszerzést eredményező új kötelezettségvállalás esetén,

c) az önkormányzati vagyon megóvása érdekében szükséges élet, és vagyonbiztonságot veszélyeztető helyzet esetében, ha az elhárítása miatti intézkedést kell hozni.

 

Az alpolgármester

48. §

 

(1) A képviselő-testület az Ötv. 34. §-a szerint 1 fő társadalmi megbízatású alpolgármestert választ

(2) Az alpolgármester feladatait a polgármester határozza meg és irányítja tevékenységét.

 

A jegyző

49. §

 

(1) A közös önkormányzati hivatalt létrehozó települések polgármesterei az Mötv. 82-83., és 146/C. §-ai szerint jegyzőt neveznek ki.

(2) A jegyző jogállására az Mötv. 81. § (1) bekezdését kell alkalmazni

. (3) A jegyző – Mötv. 81. § (3) bekezdésében felsoroltakon kívüli – kiemelt feladatai:

a) tájékoztatást nyújt a képviselő-testületnek a képviselő-testület hatáskörét érintő jogszabályokról, azok változásairól,

b) tájékoztatást nyújt a bizottságnak a bizottság hatáskörét érintő jogszabályokról, azok változásairól,

c) gondoskodik a hivatali dolgozók továbbképzéséről,

d) biztosítja az önkormányzati rendeletek, a határozatok érintettekkel való megismertetését,

e) a képviselő-testület döntéseiről nyilvántartást vezet határozat-nyilvántartás, illetve rendelet-nyilvántartás formájában,

f) a bizottság döntéseiről határozat-nyilvántartást vezet,

g) gondoskodik a módosított képviselő-testületi rendeletek egységes szerkezetbe történő foglalásáról.

(4) A jegyző gondoskodik a rendelet helyben szokásos módon történő kihirdetéséről

(5) A jegyzői tisztség betöltetlensége, illetve tartós akadályoztatása esetén, a tisztség betöltetlensége, illetve akadályoztatása kezdő időpontjától számított legfeljebb hat hónap időtartamra a jegyzői feladatok ellátására a Közös Önkormányzati Hivatal székhelye szerinti település polgármestere a Közös Önkormányzati Hivatal olyan köztisztviselőjét bízza meg, aki a képesítési és alkalmazási feltételeknek megfelel. Ha a Közös Önkormányzati Hivatalban ilyen köztisztviselő nincs, akkor más önkormányzat polgármesteri hivatalának, vagy közös önkormányzati hivatalának jegyzőjét bízza meg.

 

VII. fejezet

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET HIVATALA

50. §.

 

(1) Boncodfölde,Csonkahegyhát, Dobronhegy,Kustánszeg, Milejszeg,Németfalu, Pálfiszeg,Teskánd községek képviselő-testületei az Mötv. 84-86. §-ai alapján, 2013. január 1-i hatállyal közös önkormányzati hivatalt hoztak létre Teskándi Közös Önkormányzati Hivatal megnevezéssel (a továbbiakban: Hivatal), Teskándi székhellyel (8991 Teskánd Rákóczi út 3. )

(2) A Közös Önkormányzati Hivatal alapvető feladatait az Mötv. 84. § (1) bekezdése határozza meg.

(3) A Hivatal további feladatát és hatásköreit, működésének részletes szabályait a Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata tartalmazza. A jegyző által, a vonatkozó jogszabályok – különösen az Mötv. 67. § d) pontjának és a 85. § (6), (9) bekezdéseinek figyelembe vételével – és a Hivatal létrehozására és fenntartására kötött megállapodás alapján megalkotott Szervezeti és Működési Szabályzatot a tagönkormányzatok képviselő-testületei határozattal hagyják jóvá.

 

VIII. fejezet

AZ ÖNKORMÁNYZAT VAGYONA, GAZDÁLKODÁSA

51. §

 

(1) Az önkormányzat vagyonára és gazdálkodására különösen az Alaptörvény, a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény, az Mötv. 106-110. §-ainak, az államháztartásról szóló törvény és végrehajtási rendeleteinek rendelkezései az irányadóak.

(2) Az önkormányzati vagyonra, a vagyon hasznosítására vonatkozó szabályokat az önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodásáról szóló önkormányzati rendelet tartalmazza.

(3) A választási ciklusra a képviselő-testület gazdasági programot készít.

(4) Az önkormányzat gazdálkodásának pénzügyi kereteit és szabályait a képviselő-testület az éves költségvetési rendeletben, ill. külön rendeletben határozza meg. (5) Az önkormányzat intézményeinek függetlenített belső ellenőrzését a Hivatal látja el.


IX. fejezet

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

53. §

 

(1) Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A hatályba lépéssel egyidejűleg Kustánszeg Község Önkormányzatának az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2011. (VI.30.) számú önkormányzati rendelete hatályát veszti.

 

Bécs Tiborné Fazekas István
Polgármester

Jegyző

 

A jelen rendelet 2013. május 24. napján kihirdetésre került:

Fazekas István jegyző

 

1. melléklet a 4/2013. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

 

A képviselő-testület tagjainak névsora:

Bécs Tiborné polgármester

Srágli Mónika alpolgármester

Gyenese Norbert képviselő

Lakatos Dezső képviselő

Id. Pulger István képviselő

 

2. melléklet a 4/2013. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

 

Az önkormányzat által ellátott, önként vállalt feladatok:

– településfejlesztés, településrendezés, az épített és természeti környezet védelme,

– vízrendezés, vízelvezetés, csatornázás, szennyvízkezelés,

– köztisztaság, településtisztaság,

– sport támogatása,

– helyi közbiztonság feltételeinek megteremtésének támogatása,

– közreműködés a helyi energiaellátásban,

– közösségi tér biztosítása,

– kulturális és közművelődési tevékenység támogatása,

– civil szervezetek közérdekű tevékenységének támogatása,

– helyi rendezvények (különösen: Nyugdíjas találkozó, Falunap, Szüret-Borünnep) szervezése,

 

3. melléklet a 4/2013. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

 

Társulás útján ellátott feladatok:

1. Nevelés – oktatás: óvodai ellátás

3. Szociális,- gyermekvédelmi alapellátás:

4. Hulladékgazdálkodás:

5. Vízgazdálkodási feladatok

 

4. melléklet a 4/2013. (V. 24.)) önkormányzati rendelethez

 

A Képviselő-testület által a polgármesterre átruházott hatáskörök:

a) közterület-foglalási díj

b) temetési segély

c) a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. tv-ben meghatározott közútkezelői feladatok és hatáskörök

d) közút nem közlekedési célú igénybevételéhez tulajdonosi hozzájárulás

e) egyéb önkormányzati rendeletben a polgármesterre átruházott hatáskörök

f) átmeneti segély

 

 

5. melléklet a 4/2013. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

 

Az Önkormányzat tevékenységeinek szakfeladat szerinti besorolása:

1. Gazdasági feladatok

360000 Víztermelés, – kezelés, – ellátás

370000 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése

381101 Települési hulladék szelektív gyűjtése

381103 Települési hulladék vegyes begyűjtése, szállítása

382101 Települési hulladék kezelése

412000 Lakó- és nem lakóépület építése

421100 Út építése

422100 Folyadék szállítására szolgáló közmű építése

422200 Elektromos, híradás-technikai célú közműépítés

429900 Egyéb m.n.s. építés 522001 Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása

522003 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása

 

2. Étkeztetés

562912 Óvodai intézményi étkeztetés

562913 Iskolai intézményi étkeztetés

562917 Munkahelyi étkeztetés

562920 Egyéb vendéglátás

 

3. Kiadási tevékenység

581400 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása

581900 Egyéb kiadói tevékenység

 

4. Ingatlanügyletek

680001 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése

680002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 5. Kölcsönzés, reklám

730000 Reklám, piackutatás

770000 Kölcsönzés, operatív lízing

 

6. Állategészségügyi ellátás

750000 Állategészségügyi ellátás

 

7. Építményüzemeltetés, zöldterület-kezelés

811000 Építményüzemeltetés

812000 Takarítás

813000 Zöldterület-kezelés

 

8. Általános közigazgatás

841112 Önkormányzati jogalkotás

841192 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények

 

9. Önkormányzati szolgáltatások, tevékenységek

841402 Közvilágítás

841403 Város-, Községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások

 

10. Költségvetési pénzellátás technikai szakfeladatai

841901 Önkormányzatok elszámolásai

841902 Központi költségvetési befizetések

 

11. Külügyek

842155 Önkormányzatok m.n.s. nemzetközi kapcsolatai

 

12. Közbiztonsági feladatok

842421 Közterület rendjének fenntartása

842422 Igazgatásrendészet

842428 Bűnmegelőzés

 

13. Tűz-, polgári- és katasztrófavédelem

842541 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenység

 

14. Oktatás 851011 Óvodai nevelés, ellátás

851012 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása

851013 Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás

855912 Sajátos nevelési igényű gyermekek napközi otthoni nevelés

855913 Nemzetiségi napközi otthoni nevelés

856013 Fejlesztő felkészítés

 

15. Orvosi-, egészségügyi ellátás

862101 Háziorvosi alapellátás

862102 Háziorvosi ügyeleti ellátás

862231 Foglalkozás egészségügyi ellátás

862301 Fogorvosi alapellátás

869041 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás

 

16. Szociális ellátás

881011 Idősek nappali ellátása

881090 Idősek egyéb szociális ellátása beutalás nélkü

l 882111 Aktív korúak ellátása

882116 Méltányossági ápolási díj

882122 Átmeneti segély

882123 Temetési segély

882124 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás

882129 Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli támogatások

882202 Közgyógyellátás

882203 Köztemetés

889201 Gyermekjóléti szolgáltatás

889921 Szociális étkeztetés

889922 Házi segítségnyújtás

889923 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

889924 Családsegítés

889925 Támogató szolgáltatás

889942 Önkormányzat által nyújtott lakástámogatás

 

17. Társadalmi összetartozás erősítését célzó közfeladatok

890111 Esélyegyenlőség elősegítését célzó programok, tevékenységek

890121 Akadálymentesítést segítő programok, támogatásuk

890216 Önkormányzati ifjúsági programok, támogatásuk

890222 Idősügyi önkormányzati programok, támogatásuk

890302 Civil szervezetek program és egyéb támogatása

890506 Egyházak közösségi támogatása

 

18. Közfoglalkoztatás

890441 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás

890442 Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása

890443 Egyéb közfoglalkoztatás

 

19. Könyvtári, közművelődés, egyéb kulturális szolgáltatások, sport

910123 Könyvtári szolgáltatások

910301 Történelmi hely, építmény működtetése

910302 Történelmi hely, építmény megóvása

910501 Közművelődési tevékenységek és támogatások

910502 Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése

931102 Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése

931201 Verseny sporttevékenység és támogatása

931301 Szabadidősport tevékenység és támogatása

932918 M.n.s. szabadidős szolgáltatás

932919 M.n.s egyéb szórakoztatási tevékenység

 

20. Egyéb személyi szolgáltatás

960302 Köztemető fenntartás és működtetés

 

6. melléklet a 4/2013. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

 

Az önkormányzat bizottságainak személyi összetétele:

Ügyrendi Bizottság:

Gyenese Norbert

Lakatos Dezső

Pulger István

 

7.melléklet a 4/2013. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

Állandó bizottságok feladatköre:

Ügyrendi Bizottság:

1) Átruházott hatáskörben gyakorolja a szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendeletben meghatározott hatásköreit.

2) Javaslatokat dolgoz ki a nevelés-oktatási, kulturális önkormányzati feladatok ellátására. Véleményezi a tárgykörben más területről érkező javaslatokat, tervezeteket.

3) Figyelemmel kíséri az egészségügyi ellátás helyzetét.

4) Gondoskodik a szociális- és gyermekvédelmi ellátás feladataival kapcsolatos önkormányzati feladatok ellátásának biztosításáról. Kapcsolatot tart a feladatot ellátó igazgatási társulással.

5) Figyelemmel kíséri a Kisbíró c. önkormányzati tájékoztató újság szerkesztésével, kiadásával kapcsolatos feladatokat, és együttműködik azok megvalósításában a felelős kiadóval és szerkesztővel,

6) Szervezi, koordinálja a helyi rendezvények tervezésével, előkészítésével, lebonyolításával összefüggő munkát.

7.) Ellátja a polgármester és a képviselők vagyonnyilatkozataival, összeférhetetlenségi ügyeivel kapcsolatos feladatokat.

8.) Javaslatot dolgoz ki a polgármester illetményének és egyéb juttatásainak megállapítására, módosítására.

 

Gazdasági feladatkörök:

1.) Az Önkormányzatnál és intézményeinél:

– véleményezi az éves költségvetési javaslatot és a végrehajtásáról szóló féléves, éves beszámoló tervezeteit,

– figyelemmel kíséri a költségvetési bevételek alakulását, különös tekintettel a saját bevételekre, a vagyonváltozás (vagyonnövekedés, – csökkenés) alakulását, értékeli az azt előidéző okokat,

– vizsgálja a hitelfelvétel indokait és gazdasági megalapozottságát, ellenőrizheti a pénzkezelési szabályzat megtartását, a bizonylati rend és bizonylati fegyelem érvénesítését.

Vizsgálati megállapításait a Képviselő-testülettel haladéktalanul közli. Ha a Képviselő-testület a vizsgálati megállapításokkal nem ért egyet, a vizsgálati jegyzőkönyvet az észrevételeivel együtt megküldi az Állami Számvevőszéknek.

2.) Véleményezi az éves költségvetés bevételi vagy kiadási előirányzatainak módosulását eredményező előterjesztéseket.

3.) Figyelemmel kíséri a költségvetés végrehajtását, folyamatosan vizsgálja az alapszerűen kezelt céltartalékok és egyéb pénzügyi alapok célirányos és hatékony felhasználását.

4.) Figyelemmel kíséri a képviselő-testület által hozott pénzügyi döntések végrehajtását.

5.) Figyelemmel kíséri az önkormányzati vagyon kezelésével, nyilvántartásával és leltározásával kapcsolatos feladatok ellátását.

6.) Javaslatokat tehet az önkormányzat saját bevételei növelésére, kiadásai csökkentésére.

7.) Javaslatot tehet – a törvény keretei között – új helyi adó bevezetésére, adó mértékének növelésére, illetve véleményezi az ilyen irányú javaslatokat.

8.) Véleményezi az Önkormányzat gazdasági programját, költségvetési tervezetét, a költségvetés módosításait.

9.) Véleményezi a gazdasági, pénzügyi kihatású előterjesztéseket.

10.) Véleményezi az önkormányzati tulajdonú telkek eladását, vállalkozásba vitelét, megosztását, bérbeadását.

11.) Javaslatot tehet önkormányzati tulajdonú területek hasznosítására, felhasználására.

 

Településfejlesztési és üzemeltetési feladatkörök:

1.) Előkészíti a feladatkörébe tartozó rendeleteket.

2.) Ellenőrzi és koordinálja a településfejlesztéssel és településrendezéssel, település üzemeltetéssel és környezetvédelemmel kapcsolatos feladatokat.

3.) Kezdeményezi a településfejlesztési koncepció, illetve a településrendezési tervek kidolgozását, illetve véleményezi azokat.

4.) Figyelemmel kíséri a településfejlesztési koncepció, illetve a településrendezési tervek érvényesülését, szükség esetén kezdeményezi a módosításukat.

5.) Véleményezi az övezeti átminősítési és belterületbe vonási terveket.

6.) Kezdeményezi a településrendezési feladatok megvalósulását biztosító sajátos jogintézmények alkalmazását, illetve véleményezi az ezzel kapcsolatos előterjesztéseket, kezdeményezheti a településrendezési tervpályázat kiírását.

7.) Javaslatot tehet a település közlekedés fejlesztésére, kezdeményezheti forgalomtechnikai felülvizsgálatát, és véleményezheti a forgalomtechnikai terveket.

8.) Javaslatot tesz utcák, terek elnevezésére.

9.) Kezdeményezheti, illetve véleményezheti az épített és természeti környezet védelmével kapcsolatos rendeleteket, támogatásokat és díjazásokat

10.) Javaslatot tesz a település közműfejlesztésére

11.) Figyelemmel kíséri a település arculatának alakulását.

12.) Figyelemmel kíséri a régió településeinek fejlesztéseit.