KUSTÁNSZEG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK

3/2013. (V. 24.) rendelete

az önkormányzat 2012. évi költségvetési zárszámadásáról


Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-a alapján a 2011. évi költségvetési zárszámadásáról a következő rendeletet alkotja.

 

1. §


(1) Az önkormányzat képviselőtestülete a 2012. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást

 

55.451 E Ft. bevétellel
50.286 E Ft. kiadással
5.383 E Ft. pénzmaradvánnyal

 

jóváhagyja.

(2) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az 1. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(3) A működési bevételek és kiadások, valamint a tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét a 2. és 3. számú melléklet szerint fogadja el.

 

2. §


A Képviselő-testület az Önkormányzat 2012. évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el:

(1) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a 4. és 5. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat kiadási előirányzatának teljesítését feladatonként a 6. számú melléklet szerint.

(3) Az önkormányzat a 2012. december 31-ei állapot szerinti adósságállományát lejárat és eszközök szerinti bontásban a 9. sz. melléklet szerint hagyja jóvá. (

5) A céljellegű támogatások felhasználását a 11. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

(6) A képviselőtestület az önkormányzat 2012. évi egyszerűsített mérlegét, egyszerűsített pénzforgalmi jelentését, egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatását, valamint az egyszerűsített eredmény-kimutatást a 13/a., 13/b., 13/c. számú mellékletekben foglaltak szerint hagyja jóvá.

(7) Az önkormányzat a 2012. december 31-ei állapot szerinti vagyonát – 14/a., 14/b. számú mellékletben foglaltak szerint 209.658 E Ft-ban állapítja meg.

(8) Az önkormányzat 2012. december 31-i állapot szerinti vagyonkimutatását a 15/a., 15/b. sz. melléklet szerint állapítja meg.

(9) A képviselő-testület a pénzeszközök változásának levezetését a 16-as mellékletben szereplő adatok alapján hagyja jóvá.

3. §


(1) A képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy a pénzmaradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.

 

4. §

 

Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

Kustánszeg, 2013. május 09.

 

……………….. ………………..
Bécs Tiborné Fazekas István
Polgármester Jegyző

 

Kihirdetve: 2013. május 24.

Fazekas István jegyző