Jegyzőkönyv

Készült Kustánszeg Község Önkormányzat Képviselő-testülete

2013. április 19-i rendkívüli üléséről.


Jelen vannak: Bécs Tiborné polgármester, Srágli Mónika, Gyenese Norbert, Lakatos Dezső, Id. Pulger István képviselők, Fazekas István jegyző.

Bécs Tiborné polgármester köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy az ülés határozatképes, jegyzőkönyv-vezetőnek javasolta Gyenese Esztert. A javaslatot a képviselő-testület egyhangúlag elfogadta.

Ezután javaslatot tett a napirendre:

Napirendi pontok:

1./Döntés pályázati eljárás indításáról

Előadó: Bécs Tiborné

 

1. Döntés pályázati eljárás indításáról

Előadó: Bécs Tiborné

Köszöntöm a megjelent képviselő-testületi tagokat. Már tárgyaltunk az előző gyűlésen 2013. április 11-én a pályázatot. Most gondolkodási idő volt, gondolom mindenki átgondolta és döntött.

Véleményem a következő: Mindenképpen szeretném, ha megvalósítanánk, a cél érdekében szükségesnek látom, hiszen Közösségi és Szolgáltató térről van szó.

Több helyiségből áll: üzlethelyiség, civil szervezetek irodája, Közösségi helyiség, internetszoba, képzés, oktatás, Közművelődési program, Közösségi fejlesztési folyamatok generálása, folyamatkövetése, egészségfejlesztési program, rendezvényterem. Iroda az IKSZT munkatársa számára, könyvtár és lakossági vállalkozói információs szoba.

Ami igazán kérdéses az önerő volt. Úgy látom a fedezetünk meglesz, hiszen van pénz maradványunk és a kultúrház felújításából, és tegnap 5 millió Ft lett inkasszózva iparűzési adóhátralékból. Ez a megvalósítás mindenki számára fontos lenne. Mindenképpen két ütemben készülne el, 2013-ban a kivitelezés és felújítás, valamint 2014-ben pedig az eszközbeszerzés valósulna meg.

Lakatos Dezső: Az önerő a felhalmozásból tevődik össze?

Fazekas István: Nem. Itt arról van szó, hogy magának az önkormányzatnak a költségvetésében kell ezt szerepeltetni a bevételt. Végig gondolva a folyamatot, arra jutottam, hogy tényleg egy kiélezett versenyhelyzet van ma az országban, a világban is, a szűkebb régiókban és a településeken. Elengedni magunk mellette a lehetőségeket nagyon elhamarkodott döntés lenne. Vállaljuk fel, tegyünk egy jót, hogy a település haladni tudjon a jó felé, még akkor is, ha néha rizikóval jár. Ha úgy döntünk, hogy nem szavazzuk meg a pályázatot, akkor lemondunk 20 millió Ft-ról is, ami a mai helyzetben, mai viszonyok között nem mindenkinek adatik meg, hogy ezt megtegye. A pénzügyi háttere megteremthető. Elfogadom azt is, ha a képviselő-testület nem szavazza meg az IKSZT pályázatot.

Bécs Tiborné: Kérem, hogy szavazzunk, aki egyetért azzal, hogy az IKSZT pályázatot megvalósítsuk, tegye fel a kezét. A képviselő-testület 3 igen, és 2 nem szavazattal meghozta a következő határozatot:

 

Kustánszeg Község Önkormányzata 18/2013. (IV.19.) számú határozata


Kustánszeg Község képviselő-testülete a Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Jegyzője által kiadott 262-5/2010 ügyiratszámú építési engedélyben foglaltak megvalósítását elrendeli.

Az építési engedély Kustánszeg Kossuth utca 45. szám alatti 1 hrsz. ingatlanon meglévő épület alsó szintjének integrált közösségi térré történő építését tartalmazza. Az építéshez az önkormányzat a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal által megállapított támogatás igénybevételével történik. A beruházás teljes összege 28.202.991 ,- Ft.

A támogatás összege 23.056.460 ,- Ft. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés aláírására.

Lakatos Dezső: Én nem azért mondtam nemet, mert nem lesz jó, ha megvalósul a pályázat. Csak szerintem nagy rizikóval jár. Természetesen mindennek két oldala van.

Gyenese Norbert: Ha tényleg nem vágunk bele semmibe, és itt van egy ilyen lehetőség, amit hagytunk volna elszalasztani, az nem lett volna előnyös se nekünk, se a falu lakosainak sem.

 

 

………………. ………………
Bécs Tiborné Fazekas István
Polgármester Jegyző