Jegyzőkönyv


Készült Kustánszeg Község Önkormányzat Képviselő-testülete

2013. március 14-i rendes üléséről


Jelen vannak: Bécs Tiborné polgármester, Srágli Mónika, Gyenese Norbert, id. Pulger István, Lakatos Dezső képviselők, Fazekas István jegyző, Gombosné Bencze Ildikó pénzügyi csoportvezető, Horváth Zsolt Zala-Depo szakmai vezető.

Bécs Tiborné polgármester köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy az ülés határozatképes, jegyzőkönyv-vezetőnek javasolta Gyenese Esztert.

A javaslatot a képviselő-testület egyhangúlag elfogadta.

Ezután javaslatot tett a napirendre:

Napirendi pontok:

1./ Hulladékszállítási díj megállapításáról tájékoztatás

Előadó: Bécs Tiborné polgármester

2./ A 2013. évi költségvetésről szóló önkormányzati rendelet megalkotása

Előadó: Bécs Tiborné polgármester

3./ Közös hivatal működésével kapcsolatos döntés

Előadó: Fazekas István jegyző

4./ Egyéb ügyek

 

Fazekas István jegyző elmondta, hogy a 2012. december 09-én megválasztott új képviselő testület részéről beérkeztek a vagyonnyilatkozatok. A képviselő-testület egyhangú szavazattal / 5 igen szavazattal /a következő határozatot hozta:

Kustánszeg Község Önkormányzata 14/2013.(III.14.) számú határozata

Kustánszeg Község képviselő testülete részéről mindenki eleget tett vagyonnyilatkozati kötelezettségének.

1.Hulladékszállítási díj megállapításáról tájékoztatás

Előadó: Bécs Tiborné polgármester

/ Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete./

Bécs Tiborné megkéri Horváth Zsolt Szakmai vezetőt, hogy tájékoztassa a jelenlévő képviselő-testületi tagokat a Kustánszeg lakossági hulladékkezelési közszolgáltatás bevételeiről és költségeiről, amely 2013. évre vonatkozik.

2013. évben sok jogszabály változott meg, szelektív hulladékgyűjtés vezetnek be, amelynek a költségnövekedése nem a Zala-Depo működési költsége, hanem a Zalaispa társaság rendszerfenntartó költsége lesz. A szelektív hulladékgyűjtést a lakosoknak kell megfinanszírozni. Horváth Zsolt elmondta, hogy a hulladék lerakásra tonnánként 3.000,- Ft-ot kell befizetnie a Zala-Depo-nak az állam felé, de ez évente emelkedni fog. Idén 3.000,- Ft, 2014. évben 6.000,- Ft, 2015. évben 9.000,- Ft lesz, ez bent van a törvényben. Ezzel a rendelettel az a cél, hogy rákényszerítsék a hulladékszállítókat, valamint a lakosságot a szelektív hulladékgyűjtésre.

Lomtalanítás során az Önkormányzat felé, sosem számláznak le teljes költséget. Idei évtől nem az Önkormányzatok állapítják meg a díjat, hanem a Magyar Energia Hivatal (MEH). Az 50 literes kukák után árengedményt adnak, amely azt jelenti, hogy ugyan azt a kukát használják a lakosok, de kevesebb díjat fizetnek. Ezt az árengedményt az egyedül élők , illetve a nyugdíjasok vehetik igénybe. Zalaegerszegen a törvény előírja, hogy a 4 fős lakásoknak legfeljebb 120 literes kukát kell használnia, 3 fős háztartásoknak 80 literes kukát, 1 vagy 2 fős háztartásoknak pedig a legkisebb, azaz 50 literes tároló edényt kell használnia. Ezt szabaddá is lehet tenni, hogy mindenki olyan kukát használjon, amilyet akar, amire szükség van, ezáltal annak az edénynek a díját fizeti, amelyiket használja. MEH bekéri a Zala-Depo-tól az idei mérlegelési adatokat, hogy melyik településen mennyi hulladékot hoztak, így amilyen díjat megállapít azt a súlyt bele számolja a költségek közé. Ahol sok felesleges hulladékkal tömik a kukát, azt majd a következő éven megfogják fizetni a lakosok. Ahol pedig a lakosok szelektíven gyűjtik a hulladékot, nem kaviccsal és falevéllel tömik a kukákat, ott kevesebbe fog kerülni a hulladékszállítás.

Pulger István: Szóba jöhet a heti hulladékszállítás?

Horváth Zsolt: Van egy Hulladékgazdálkodási törvény, egy Egészségügyi Minisztériumi rendelet, ami előírja azt, hogy azok a háztartások, ahol biológiailag lebomló hulladékot tartalmaz, ott heti hulladékszállítást kell alkalmazni. Ha rendeletileg le van szabályozva, hogy tilos beletenni az embereknek a lebomló hulladékot a kukákba, akkor ott elvileg nincs benne lebomló hulladék. Ha van a háztartásoknál komposztáló lehetőség, akkor nincs olyan előírás, amely ezt a rendeletet megkövetelné.

Lakatos Dezső: Helyileg mi a helyzet az 50 literes kukákkal az időseknél, egyedülállóknál, ahol nem képződik annyi hulladék?

Horváth Zsolt: Azért van az úgynevezett kedvezményes díj, ami az 50 literes kukákra vonatkozik. Nem követelhetik meg a lakosoktól, hogy a kisméretű kukákat használják. Mindenki azt a díjat fizeti, amilyen kukát használ.

Bécs Tiborné: Ezt már a lakosok zöme igénybe veszi.

Lakatos Dezső: Ki kérhette a kisebb méretű kukát?

Bécs Tiborné: Aki már korábban bejött a hivatalba. Idén is páran kérték már.

Lakatos Dezső: De akkor ezt azért nem kérték többen, mert nem tudja az egész falu.

Horváth Zsolt: Ezt már tudniuk kellett, mert amikor elkezdték a hulladékszállítást, akkor kötöttek a tulajdonosokkal egy szerződést, amit tájékoztatóval kiküldtek a háztartásokba. Jelezni lehetett, hogy ki milyen méretű hulladéktározót szeretne igénybe venni, milyen méretűre van szüksége.

Pulger István: Hány főről beszélünk?

Horváth Zsolt: 160 lakossági ügyfélből, lakó ingatlanból 69 jogosult a kisméretű kukára. A falu elöregedő félben van, ezért egyre többen beleesnek ebbe a kategóriába. Az ISPA használati díjat akkor is be kell fizetni, ha semmi hulladékot nem szállítanak el.

Lakatos Dezső: Többen jelezték vissza, hogy kaptak zsákokat, amik a szelektív hulladékgyűjtés céljára lett kiosztva.

Horváth Zsolt: A zsákokat újra kifogják osztani, mert az eddig kiosztottak 40 %-a visszakerült A Zala-Depo-hoz. Ebből az derült ki ,hogy jó irányba halad a szelektív hulladékgyűjtés.

Lakatos Dezső: Újra küldeni kellene tájékoztatót a szelektív hulladékgyűjtés során használt zsákokról. Mert az 1 évvel ezelőtti tájékoztató nem volt egyértelmű, sok lakos már nem is emlékszik rá. Kellene egy egy új tájékoztatót kiküldeni a szelektív hulladékgyűjtésről.

Fazekas István: Már tettünk egy ígéretet, hogy kiküldjük a lakosoknak a tájékoztatót.

Horváth Zsolt: A számla mellé egy új tájékoztatót fogunk tenni, hogy a zsákos gyűjtés hogy zajlik. A számla összegébe beletartozik a szelektív gyűjtés díja is. Ha a lakosok nem szelektíven gyűjtik a hulladékot, akkor is fizetik a rá eső díjat.

Bécs Tiborné: A lomtalanítással kapcsolatban Zsolttal egyeztettem, amelynek időpontja 2013. május 14-én lesz. Erről a lakosságot tájékoztatni fogjuk. A lomtalanítást az Önkormányzat fogja fizetni.

Polgármester szavazásra bocsájtotta a lomtalanítás időpontját.

Képviselő-testület egyhangúlag / 5 igen szavazattal / szavazattal a következő határozatot hozta:

Kustánszeg Község Képviselő-testületének 15/2013. (III.14.) számú határozata

Kustánszeg Községben az Önkormányzat a lomtalanítást 2013. május 14-re szervezi meg.

Utasítja a polgármester, hogy a lakosságot értesítse.

Felelős: Bécs Tiborné polgármester

Bécs Tiborné megköszönte Horváth Zsoltnak a tájékoztatást.

2. A 2013. évi költségvetésről szóló önkormányzati rendelet megalkotása

Előadó: Bécs Tiborné polgármester

/ Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete./

Bécs Tiborné: 2013. február 13-án erről már szó volt, de akkor nem hoztunk még határozatot.

Bécs Tiborné polgármester felkérte Gombosné Bencze Ildikó pénzügyi csoportvezetőt, hogy ismertesse a költségvetéssel kapcsolatos kiadások és bevételek változtatását.

Gombosné Bencze Ildikó elmondta, hogy a költségvetési tervezet az előző előterjesztéshez képest szerkezetileg lényegesen megváltozott. Külön kellett szedni az önkormányzatnak a költségvetési mérlegét, a bevételeket és kiadásokat kötelező és önként vállalt feladat szerint külön kellett bontani, illetve állami és államigazgatási feladat szerint is el kellett készíteni. Ezután ismertette az előterjesztés egyes kiadási és bevételi oldalát.

Lakatos Dezső: Az iskolával szemben van tartozásunk?

Gombosné Bencze Ildikó: Nem tudok róla, hogy lenne bármiféle tartozás.

Bécs Tiborné: Április közepén lesz a zárszámadás, ahol majd megtudjuk, hogy hogy állunk.

Gombosné Bencze Ildikó: Az iskola átadásakor probléma merült fel, hogy a Klebergsberg Intézményfenntartó Központ nem akarta átvenni az itt maradt hiányt. Több egyeztetés után kiderült, hogy a Központnak mindent átkell vennie. A 2012. decemberében érkezett számlákat, melyeknek 2013. januárjában esedékes a fizetése, azokat is a Klebergsberg-nek kell fizetnie. Az étkeztetés marad az önkormányzatoknál.

Szavazásra került sor, amelynek eredményeként a képviselőtestület egyhangúlag / 5 igen szavazattal / a következő rendeletet alkotta:

Kustánszeg Község Önkormányzata 1/2013.(III.14.) önkormányzati rendelete

/Az önkormányzat 1/2013.(III.14.) számú rendelete az önkormányzat 2013.évi költségvetéséről a jegyzőkönyv melléklete./

3. Közös hivatal működésével kapcsolatos döntés

Előadó: Bécs Tiborné polgármester

Bécs Tiborné polgármester felkérte Fazekas István jegyzőt, hogy ismertesse a közös hivatal működésével kapcsolatos döntést.

Fazekas István elmondta, hogy lassan összeáll a Közös Önkormányzati Hivatal költségvetés. Kérdés volt, hogy melyik hivatal milyen ügyeket intéz, de ezzel kapcsolatban változás nem lesz, minden marad az eddigi felállás szerint. Kustánszegi ügyeket az eddigi formában intézzük majd. Azokat az ügyeket, amelyek a lakosságot érintik azokat a hivatalba intézzük. A hatósági vagy hivatali ügyeket pedig a székhely településen található hivatal intézi.

Pulger István: Több település megtámadott minket, ezzel kapcsolatban lenyugodtak már a kedélyek?

Fazekas István: Sajnos soha nem fognak lenyugodni, mindenki beletörődik a maga sorsába.

Srágli Mónika: A létszám hogy fog alakulni?

Fazekas István: Naponta változik a döntés.

Lakatos Dezső: A helyi ügyintéző bére bekerül a közös hivatalba?

Fazekas István: Igen bekerül a közös hivatal létszámába. Az, hogy a polgármesteri ülésen 13 vagy 14 főt szavaznak, még nem tudni, de a pénzügyi keret meg van rá.

Lakatos Dezső: Nekem nagyon jó a viszonyom a szomszédos településekkel, de sehol nem hallottam vissza rosszat.

Fazekas István: A megállapodásban az van, hogy van kettő hivatal a Teskándi és a Csonkahegyháti hivatal. Teskándot finanszírozza Teskánd és Boncodfölde, Csonkahegyhátot pedig a többi 5 település. Kustánszeg belép a közös hivatalba, így lakosságszám szerint finanszíroz be ahova a település jónak látja. Kustánszeg kedvező helyzetben a lakosságszám arányában, mert a második legnagyobb településnek számít, viszonylag kis hivatalával.

Bécs Tiborné: Képviselő testület egyetért azzal, hogy Kustánszeg Teskándra finanszíroz és Gyenese Eszter bérét a Körjegyzőség fizet?

Lakatos Dezső: Örülök neki, hogy így alakult. Mi van a Geráth Sándorné bérével?

Fazekas István: Ő egyszerű megbízási szerződéssel volt felvéve 1 hónapra.

Bécs Tiborné: Annyi bért kap, mint amennyi volt a fizetése.

Gombosné Bencze Ildikó: A hivatalokra vonatkozóan április 15-ig újabb felmérés lesz majd, ahol majd ténylegesen meglátjuk, hogy a számításaink jók-e. Hozhatnak olyan rendeletet, ami rossz lehet, de hozhatnak olyat is, ami kedvező lesz az önkormányzatok számára.

Szavazásra került sor, amelynek eredményeként a képviselő-testület egyhangúlag / 5 igen szavazattal/ a következő határozatot hozta:

Kustánszeg Község Képviselő-testülete 16/2013. (III.14) számú határozata

Kustánszeg község Önkormányzata képviselő-testülete az önkormányzat működésével, valamint a jegyző feladat és hatáskörébe tartozó ügyek döntésre való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátását a Teskándi székhelyű Közös Önkormányzati Hivatal székhelyén és a Közös Önkormányzati Hivatal Kustánszegi Kirendeltségén látja el.

 

4. Egyéb ügyek

Előadó: Bécs Tiborné polgármester

Múlt héten a Hivatalunkban volt Magai Ágota polgármester a Telenor állomással kapcsolatban amit mi adunk ki bérbe. Becsvölgye szeretne kapni belőle 60% részt, Kustánszegé pedig 40% maradna. Jegyző úrral megbeszéltük, hogy ilyen nincs, mert a földterület a miénk. Ugyan így a tóban is van 60% részük, vízben és partszakaszban is, de nem csinálnak vele semmit. Az önkormányzat gondozza a területet. Kérnünk kellene pénzt érte, vagy adják el.

Fazekas István: Becsvölgye soha nem zárkózott el attól, hogy a tó környékét rendbe tegye. Fontolgatják azt is, hogy kilépnek a tó részesedéséből.

Bécs Tiborné: Kérdés, hogy mennyiért?

Fazekas István: Külön napirendi pontot kell erről készíteni a következő ülésen.

Bécs Tiborné polgármester felkérte Fazekas István jegyzőt, hogy Dr. Erdősy Tamás ügyvéd által küldött levéllel kapcsolatban tájékoztassa a képviselő-testületet.

Fazekas István: 1998-ban Becsvölgye és Kustánszeg községek közösen eladtak a tó mellett egy 30 hektáros területet, melyet 2007-ben újra eladtak Antal Ernőnek. Első alkalommal egy befektetési céllal létrehozott Kft.-nek lett eladva, aminek az alapítói felhatalmaztak egy Keszthelyi ügyvédet. A területet 9 millió Ft adták el.

Lakatos Dezső: Ezt az összeget azért kapta a kettő önkormányzat, hogy megcsináltassa a belterületté nyilvánítást.

Fazekas István: Előleget fizettek. Azóta a Kft. már megszűnt, de az alapítói még mindig követelik a pénzüket, mondván, hogy az önkormányzatok nem tettek eleget a kötelezettségüknek. Ez ügyben elmentünk egy ügyvédhez tanácsot kérni, hogy mit lehet ilyenkor tenni. Az ügyvéd megnyugtatott bennünket, hogy olyan nagy probléma nincs, mert törölve lett a nyilvántartásból a Kft.

Lakatos Dezső: Amikor a terület még egyszer el lett adva, akkor az Antal Ernő az ügyvédjét kérte meg rá, hogy járjon utána a dolgoknak. Akkor az ügyvéd mondta azt, hogy ellehet adni újra a földet.

Bécs Tiborné: 2007. április 04-i ülésen Geráth Sándor a következőt mondta: Felolvassa Antal Ernő vásárlási szándékát. 7 millió forintot adna a területért, ennek 60%-a Becsvölgyéé lenne, míg 40%-a miénk maradna. Én elmondtam az elképzeléseimet, hogy a tó mellett egy 20 m-es sávot megtartanánk, illetve a tetőn, az egyenes részen 2-3 ha-t. Én azt szeretném, ha ez a terület csak a kustánszegi önkormányzaté lenne, Becsvölgye ebben már tulajdonostársként ne szerepeljen, úgy kell az adásvételi szerződést elkészíteni. Antal Ernő ügyvédje sem biztos 100%-osan a dolgában, ezért azt is elmondta, ha véletlenül probléma akadna a régi szerződésből eredően, kiegészítené 2 millió Ft-tal, hoy a 9 millió Ft-ot vissza tudjuk fizetni.

2007. július 04-i ülésen Juhász András a következőket mondta: Azt tudják a képviselők, hogy Antal Ernővel aláírtuk az adásvételi szerződést. Újabb tárgyalás során kiderült, hogy szükséges lenne a Helyi Építési Szabályzat módosítása, mert az elképzeléseit csak így tudná megvalósítani. Én azt javaslom, hogy ezt tegyük is meg, mivel az önkormányzatnak csak előnye származna abból, ha ő ide beruházást végez. Beszéltem a tervezőkkel a Tér-T-Rend Kft-vel, akik 400.000,- Ft-ért végzik el a szükséges munkálatokat, de ez a befektetés meg fog térülni.

Fazekas István: Reméljük, hogy ebből az ügyből jól fogunk kijönni.

Az óvodát a két település Kustánszeg és Becsvölgye külön költségvetési szervként fogja üzemeltetni. Közös egyeztetés során Becsvölgye bevállalta azt, hogy ők legyenek a Gesztor önkormányzat.

Geráth Györgyné felkereste a polgármestert, hogy 2013. július 08- augusztus 16-ig zárva lesz az óvoda.

Fazekas István: A héten beszéltem a Teskándi polgármester asszonnyal az óvodával kapcsolatban. Ha valaki nem tudja ez idő alatt elhelyezni a gyereket, akkor úgy tűnik, hogy nálunk lesz nyári nyitva tartás is. Így Teskándra hozhatják a gyerekeket.

2013. március 18-tól kettő fő közmunkást alkalmazunk 4 hónapon keresztül, aminek június 30-val vége lesz. Májustól újabb kettő főt lehet alkalmazni majd 6 órában. Sajnos több embert nem lehet alkalmazni.

Rendőrség felhívta a figyelmünket arra, hogy 2013. május 01-től Dr. Farkas Tibor alezredes lesz az új Rendőrfőkapitány Zalaegerszegen. Február 01-től már megbízási alapon kapitány, hivatalosan csak május 01-től lesz.

Szavazásra került sor, ahol egyhangúlag /5 igen szavazat/ szavazattal a képviselő testület a következő határozatot hozta:

Kustánszeg Község Önkormányzata 17/2013.(III.14.) számú határozata

Kustánszeg Község Önkormányzata Dr. Farkas Tibor r. alezredesnek a Zalaegerszegi Rendőrkapitányság vezetőjévé történő kinevezését támogatja.

Katasztrófa védelemtől írtak levelet, hogy hatályban lévő tűzvédelmi rendeletet küldjük el nekik.

2013. március 22-én pénteken este 6 órakor olvasó estet szervezünk, amelyről a lakosságot tájékoztatjuk.

Első alkalommal kerül megszervezésre a Bor verseny 2013. április 06-án.

Zala Volánnal egyeztettünk a telephely megváltoztatásával kapcsolatban. Az új telephely Kossuth utca 71. szám melletti megállónál.

Lakatos Dezső: Megkerestek egy olyan céllal, hogy a Sport Egyesületet bővítsük ki Kulturális részre, amibe a fiatalokat is be lehet vonni. A civil szervezetek több pályázatot nyernek el, mint az önkormányzatok. Ezzel kapcsolatban egy megbeszélést szeretnénk tartani, amelynek ideje 2013. március 23 szombat este 6 óra lenne a Kultúrházban.

 

………………………………. ………………………….
Bécs Tiborné Fazekas István
Polgármester Jegyző