Kustánszeg község

ÖNKORMÁNYZATA

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA

a 2011. évi CVIII törvény (új Kbt.) szerint


Kustánszeg Község Önkormányzata a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. sz. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 22.§ (1) bekezdése alapján a közpénzek ésszerű és hatékony felhasználása és nyilvános ellenőrizhetőségének megteremtése, továbbá a közbeszerzések során a verseny tisztaságának biztosítása érdekében az alábbi közbeszerzési szabályzatot alkotja:

I. fejezet

Általános rendelkezések

A szabályzat célja

1.


1.1 E szabályzat célja, hogy – a Kbt-ben foglalt rendelkezésekkel összhangban – az Önkormányzat által lefolytatott közbeszerzések számára és értékére figyelemmel megállapítsa azokat a sajátos szabályokat, amelyeket Kustánszeg község Önkormányzata által megvalósított közbeszerzések (a továbbiakban: közbeszerzési eljárás) lefolytatása során alkalmazni kell.

1.2. Az Önkormányzat mind a Kbt. Második rész szerinti uniós értékhatárt elérő értékű közbeszerzési eljárás, mind pedig a Kbt. Harmadik rész szerinti nemzeti eljárásrendbe tartozó közbeszerzési eljárás lefolytatására saját hatáskörben, önállóan jogosult.

1.3. Jelen szabályozás meghatározza a közbeszerzési eljárás előkészítésének, lefolytatásának, belső ellenőrzésének felelősségi rendjét, az ajánlatkérő nevében eljáró, továbbá az eljárásba bevont személyek, illetőleg szervezetek felelősségi körét, a dokumentálás rendjét, a döntésekért felelős személyt, személyeket, illetőleg testületet.

 

A közbeszerzési szabályzat hatálya

2.


2.1. E szabályzat személyi hatálya KUSTÁNSZEG község Önkormányzatára (továbbiakban: Ajánlatkérő) terjed ki.

2.2. E szabályzat tárgyi hatálya kiterjed minden olyan, a Kbt. hatálya alá tartozó – a közbeszerzés tárgyát képező és kivételi körbe nem tartozó – árubeszerzés, építési beruházás, építési koncesszió, valamint szolgáltatás és szolgáltatási koncesszió megrendelésére (továbbiakban: közbeszerzés), ahol Kustánszeg község Önkormányzata jár el ajánlatkérőként (mint vevő, megrendelő, megbízó stb.) és a közbeszerzés értéke a közbeszerzés megkezdésekor eléri vagy meghaladja a mindenkor érvényes közbeszerzési értékhatárokat.

 

II. fejezet

Közbeszerzések tervezése

3.


3.1. Az Ajánlatkérő a jóváhagyott költségvetési előirányzatok figyelembevételével a tárgyi költségvetési év elején, legkésőbb március 31. napjáig éves közbeszerzési tervet köteles készíteni az adott évre tervezett közbeszerzésekről A közbeszerzési tervet az Önkormányzat jegyzője készíti el és a Képviselőtestület hagyja jóvá. A közbeszerzési terv elkészítése előtt lehetséges közbeszerzési eljárást megindítani, melyet azonban megfelelően szerepeltetni kell a közbeszerzési tervben.

3.2 A közbeszerzési terv módosításáért, aktualizálásáért az Önkormányzat jegyzője felel.

3.3. Ajánlatkérő köteles a közbeszerzési tervet valamint annak módosításait saját honlapján közzétenni. A közbeszerzési tervet a tárgyévet követő 5 évig meg kell őrizni.

3.4. Az Ajánlatkérő köteles a Közbeszerzési Hatóság vagy az Ajánlatkérő ellenőrzésére feljogosított szervek kérésére a közbeszerzési tervet megküldeni.

 

III. fejezet

Éves statisztikai összegzés

4.


4.1. Az egy költségvetési év alatt lefolytatott közbeszerzésekről éves statisztikai összegzést kell készíteni. Az éves statisztikai összegzés elkészítéséért és az érintett nyomtatvány változásainak figyelemmel kíséréséért az Önkormányzat jegyzője felelős. Az éves statisztikai összegzést a polgármester hagyja jóvá.

4.2. Az éves statisztikai összegzés elkészítésénél alkalmazandó nyomtatvány mintáját az 92/2011. (XII.30.) NFM rendelet 11. számú melléklete tartalmazza.

4.3 A jóváhagyott éves statisztikai összegzést a tárgyévet követő május 31. napjáig meg kell küldeni a Közbeszerzési Hatóságnak. A megküldésért az Önkormányzat jegyzője felelős.

4.4. Ajánlatkérő köteles az éves statisztikai összegzést saját honlapján közzétenni.

 

IV. fejezet

Az Ajánlatkérő nevében eljáró személyek

5.


5.1. A jelen közbeszerzési szabályzat hatálya alá tartozó valamennyi közbeszerzés esetén az Ajánlatkérő képviseletében eljáró személy az Önkormányzat polgármestere.

5.2. Az Ajánlatkérő jogait és kötelezettségeit az Ajánlatkérő nevében eljáró személy is gyakorolhatja.

5.3. A közbeszerzési eljárás előkészítése, a felhívás és a dokumentáció elkészítése, az ajánlatok értékelése során és az eljárás más szakaszában az ajánlatkérő nevében eljáró, illetőleg az eljárásba bevont személyeknek, illetőleg szervezeteknek (a továbbiakban: a közbeszerzési eljárásban részt vevők) megfelelő – a közbeszerzés tárgya szerinti, közbeszerzési, jogi és pénzügyi – szakértelemmel kell rendelkezniük.

5.4. Ha a közbeszerzés tárgya, sajátossága, nagyságrendje, bonyolultsága különleges szakértelmet igényel, vagy fokozott felelősséggel jár, a közbeszerzési eljárás előkészítésére és lebonyolítására külső személy/szervezet (továbbiakban: Bonyolító) is felkérhető.

5.5. Az Ajánlatkérő nevében eljáró, illetőleg az Ajánlatkérő által az eljárással vagy annak előkészítésével kapcsolatos tevékenységbe bevont személy vagy szervezet köteles írásban nyilatkozni arról, hogy vele szemben nem áll fenn a Kbt. 24.§-ában meghatározott összeférhetetlenség.

5.6 A közbeszerzési eljárásban részt vevők az eljárás során tudomásukra jutott információkat kötelesek szolgálati titokként kezelni, s a birtokukba került üzleti titkokat harmadik személynek nem szolgáltathatják ki.

 

V. fejezet

A közbeszerzési eljárásban részt vevő személyek és szervek

Bíráló Bizottság


6.1. A szabályzat 2. pontjában meghatározott valamennyi közbeszerzési eljárás során a Kbt. 22. §. (4) bekezdése szerint Kustánszeg Község Önkormányzata az ajánlatok elbírálására háromtagú bíráló bizottságot (továbbiakban: Bizottság) hoz létre, mely részt vesz az ajánlatok bontásában, az ajánlatok bírálatában, vizsgálja az ajánlatok érvényességét.

6.2. A Bizottság tagjainak kiválasztásánál fokozottan be kell tartani a Kbt-nek a szakértelemre és az összeférhetetlenségre vonatkozó szabályait. A Bizottság tagjainak írásban kell nyilatkoznia arról, hogy nem áll fenn összeférhetetlenség.

6.3. A Bizottság a 6.1 pontban foglalt feladatkörében írásbeli szakvéleményt és döntési javaslatot tesz a közbeszerzési eljárást lezáró döntést meghozó személynek a./ a beérkezett ajánlatok alapján a nyertes, illetve szükség esetén a nyertes ajánlatot követő második legkedvezőbb ajánlatot benyújtott ajánlattevő megjelölésére, b./ a közbeszerzési eljárás eredménytelenné nyilvánítására, c./ egyéb, a közbeszerzési eljárás során felmerülő döntésre.

 

6.4. A Bizottság önálló hatáskörében, ha Bonyolító megbízására nem kerül sor: a./ elvégzi az ajánlatok bontását a Kbt. 62. § szerint, elvégzi a beérkezett ajánlatok bírálatát a

Kbt. 63. § szerint, b./ hiánypótlást rendelhet el a döntési javaslatának megfogalmazása előtt a

Kbt. 67. § szerint, c./ újabb felvilágosítást kérhet az ajánlattevőtől a kizáró okokkal, az alkalmassággal, illetőleg az ajánlati felhívásban vagy a dokumentációban előírt egyéb iratokkal kapcsolatos nem egyértelmű kijelentések, nyilatkozatok, igazolások tartalmának tisztázása érdekében, d./ az értékelés szempontjából lényeges ajánlati elemek tartalmát megalapozó adatokat, valamint indoklást kér, ha az ajánlat aránytalanul alacsony árat tartalmaz, vagy ha az értékelési szempontok valamelyik tartalmi eleme lehetetlennek vagy túlzottan magas vagy alacsony mértékűnek illetve kirívóan aránytalannak értékelt kötelezettség vállalást tartalmaz, e./ dönthet nyilvánvaló számítási hiba kijavításáról a

Kbt. 68. § szerint, f./ szükség esetén dönthet az eredményhirdetés elhalasztásáról.

7. 7.1. A Bizottság szavazati joggal rendelkező állandó tagokból áll.

7.2. A Bizottság tagjai: Srágli Mónika, Lakatos Dezső

7.3. A Bizottság elnöke: Gyenese Norbert

7.4. A Bizottság szükség szerint – a feladatkörébe tartozó közbeszerzési eljárásokkal kapcsolatos kérdések megtárgyalása, a közbeszerzési eljárás során beérkezett ajánlatok bírálata, illetve a döntéshozatal elősegítése céljából – ülésezik.

7.5. A Bizottság ülését a bizottság elnöke hívja össze és vezeti.

7.6. A Bizottság ülésén tanácskozási joggal részt vehet a döntéshozó, a Bonyolító, továbbá a jegyzőkönyvvezető.

7.7. A Bizottság határozatképes, ha ülésén valamennyi bizottsági tag jelen van.

7.8. A Bizottság határozatait nyílt szavazással hozza. A bizottság elnöke a szavazás elrendelése előtt minden esetben köteles a jelenlévő bizottsági tagok számát megállapítani.

7.10. A Bizottság döntési javaslatához 2 egybehangzó igen szavazat szükséges.

7.11. A bírálatból, illetve a tárgyalásból kizárható az, akit, vagy akinek hozzátartozóját az ügy személyesen érinti. A bizottsági tag köteles bejelenteni a személyes érintettséget. A kizárásról a bizottsági tag kezdeményezésére vagy bármely bizottsági tag javaslatára a bizottság dönt. A kizárt tagot a határozatképesség szempontjából jelenlévőnek kell tekinteni.

7.12. A bizottság üléseiről – az ülést követő 3 napon belül – jegyzőkönyvet kell készíteni. A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell: – az ülés helyét és idejét, – a jelenlévő tagok és a meghívottak nevét, – a tárgyalt napirendi pontokat, – az egyes napirendeknél a tanácskozás lényegét, – a szavazás számszerű eredményét, – a hozott határozat pontos szövegét a végrehajtásért felelősök és a határidő megjelölésével, – a kisebbségi véleményt, – a bizottsági tagok indokolással ellátott bírálati lapjait.

7.13. A jegyzőkönyvet az elnök és a jegyzőkönyvvezető írja alá.

 

Döntéshozó

8


. 8.1. A szabályzatban foglaltak szerint lefolytatandó közbeszerzési eljárást lezáró és egyéb döntéshozatalra – a Bizottság szakvéleménye és döntési javaslata alapján – az Önkormányzat Képviselőtestülete jogosult.

8.2. A Döntéshozó e feladatkörében a./ engedélyezi a közbeszerzési eljárások külső, szakértő szervezettel vagy személlyel történő lebonyolítását, b./ jóváhagyja a közbeszerzési eljárások tekintetében a külső szervezetek általi ellenőrzés során adott jelentést, tájékoztatást, adatszolgáltatást, egyéb információt, c./ kivizsgáltatja a szabálytalan, vagy a közbeszerzési eljárás tisztaságát egyébként kérdésessé tevő eseteket, d./ jóváhagyja az ajánlati felhívásokat, ezeket ellenjegyzésével látja el, valamint engedélyezi ezek közzétételét, vagy megküldését, e./ részt vehet az ajánlatok bontási eljárásán, az eredményhirdetésen, f./ tanácskozási joggal részt vehet a Bizottság munkájában, g./ a Bizottság szakvéleménye és javaslata alapján meghozza az eljárást lezáró döntést, h./ megköti a nyertes ajánlattevővel a szerződést, i./ a Bizottság szakvéleménye és javaslata alapján döntést hoz egyéb, a közbeszerzési eljárások során felmerülő kérdésekben.

 

Az előkészítésért és a végrehajtásért felelős szervek, személyek

9.


9.1. A közbeszerzési eljárás megindításának feltétele a megfelelő pénzügyi fedezet rendelkezésre állása, illetve arra vonatkozó megfelelő garancia, hogy a fedezet a közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződésnek megfelelően rendelkezésre fog állni. Ezek meglétét a jegyző köteles ellenőrizni és a kötelezettségvállalás szabályait megfelelően alkalmazni.

9.2. Az Ajánlatkérő által lefolytatandó valamennyi közbeszerzési eljárásban az előkészítő és végrehajtó feladatok koordinálását a polgármester látja el.

9.3. A polgármester e feladatkörében: a./ szükség esetén kezdeményezi a Bizottság ülésének összehívását, b./ a jegyzővel közösen – adott esetben a Bonyolító írásbeli javaslatára – dönt a közbeszerzési eljárás formájáról, c./ gondoskodik az ajánlati felhívás pontos szövegének, valamint a szükséges külön dokumentációnak az elkészíttetéséről, d./ a jegyzővel közösen – adott esetben a Bonyolító írásbeli javaslatára – dönt az ajánlatok elbírálásának rész-szempontjairól és súlyozásáról, e./ a jegyzővel közösen – adott esetben a Bonyolító írásbeli javaslatára – dönt az ajánlati biztosíték mértékéről, f./ gondoskodik a már jóváhagyott ajánlati felhívás közzétételéről, illetőleg közvetlen megküldéséről, g./ az ajánlati felhívásban foglaltak szerint az ajánlattevők rendelkezésére bocsátja a dokumentációt, h./ gondoskodik az egyes közbeszerzési eljárások során szükséges tárgyalások lefolytatásáról, a lefolytatott tárgyalásokról jegyzőkönyv készítéséről, és annak a tárgyalás befejezésekor minden jelenlévő ajánlattevővel való aláírattatásáról, i./ eredményes eljárás esetén gondoskodik a közbeszerzési eljárás nyertesével kötendő szerződés határidőben történő elkészítéséről a szerződéskötésre vonatkozó előírások (kötelezettségvállalás, ellenjegyzés stb.) betartásával. j./ gondoskodik a közbeszerzési eljárások során keletkezett valamennyi dokumentum elhelyezéséről és tárolásáról, valamint az eljárás lezárulásától illetőleg a szerződés teljesítésétől számított 5 évig történő megőrzéséről, k./ gondoskodik a Kbt. 31.§ (1) bekezdés szerinti közbeszerzési dokumentumoknak az ajánlatkérő honlapján történő közzétételéről, l./ gondoskodik a szerződés teljesítéséről készített tájékoztató elkészítéséről, valamint az ajánlatkérő honlapján történő közzétételéről, m./ közreműködik a közbeszerzési eljárások tekintetében a külső szervezetek által végzett ellenőrzések során adandó jelentés és tájékoztatás elkészítésében, továbbá e körben gondoskodik az adatszolgáltatásról,

9.4. A közbeszerzési eljárásban előírt törvényi határidők betartásáért és betartatásáért a jegyző és adott esetben a Bonyolító felelős.

 

A Bonyolító

10.


10.1. Az 5.4. pontban foglaltak szerinti Bonyolító megbízása esetén a szükséges adatok és dokumentációk átadásáról, valamint a Bonyolítóval történő kapcsolattartásról az polgármester gondoskodik. A Bonyolító alkalmazása megbízási szerződés alapján történik. A Bonyolító a megbízás során az Ajánlatkérő, mint megbízó nevében jogosult eljárni.

10.2. A Bonyolító feladatai a közbeszerzési eljárás során: a./ szükség esetén hivatalos közbeszerzési tanácsadói feladatok ellátása, b./ javaslatot tesz a közbeszerzési eljárás formájára, c./ elkészíti az ajánlati felhívást, valamint – a részére átadott szakmai dokumentumok alapján – a dokumentációt, d./ elkészíti és megjelenteti az egyes közbeszerzési eljárások során szükséges hirdetményeket, e./ megszervezi, megtartja és dokumentálja az esetleges helyszíni konzultációt, f./ megválaszolja az ajánlattevők kiegészítő tájékoztatásra irányuló kérdéseit, g./ indokolt esetben javaslatot tesz a hirdetmény vagy a dokumentáció módosítására, a hirdetmény visszavonására, az ajánlattételi határidő meghosszabbítására, h./ megszervezi, megtartja és dokumentálja az ajánlatok bontási eljárását, teljesíti a bontáshoz kapcsolódóan a Kbt. által meghatározott feladatokat, i./ az ajánlati felhívásban, valamint a dokumentációban és az esetleges kiegészítő tájékoztatásban foglaltak alapján megállapítja az ajánlatok esetleges hiányosságait, j./ a közbeszerzési dokumentumok által biztosítottak szerint felszólítja az ajánlattevőket hiánypótlás benyújtására, k./ szükség esetén felvilágosítást kér az ajánlattevőtől a kizáró okokkal, az alkalmassággal, illetőleg az ajánlati felhívásban vagy a dokumentációban előírt egyéb iratokkal kapcsolatos nem egyértelmű kijelentések, nyilatkozatok, igazolások tartalmának tisztázása érdekében, l./ az értékelés szempontjából lényeges ajánlati elemek tartalmát megalapozó adatokat, valamint indoklást kér, ha az ajánlat aránytalanul alacsony árat tartalmaz, vagy ha az értékelési szempontok valamelyik tartalmi eleme lehetetlennek vagy túlzottan magas vagy alacsony mértékűnek illetve kirívóan aránytalannak értékelt kötelezettség vállalást tartalmaz, m./ kijavítja az ajánlatok nyilvánvaló számítási hibáit, n./ az ajánlatok és a hiánypótlás során, illetve felvilágosításként benyújtott dokumentumok alapján elkészíti az ajánlatok értékelését, o./ a Bizottság valamint a polgármester közreműködésével lefolytatja az egyes közbeszerzési eljárások során szükséges tárgyalásokat, p./ a Kbt. szerinti határidők figyelembevételével értesíti az ajánlattevőket az ajánlatok érvénytelenségéről, q./ javaslatot tesz a közbeszerzési eljárás eredménytelenné nyilvánítására a Kbt-ben megfogalmazott körülmények fennállása esetén, r./ elkészíti a külön jogszabályban meghatározottak szerint az összegezést, valamint azt a Kbt-ben foglaltak szerint átadja vagy megküldi az ajánlattevőknek, s./ megszervezi, megtartja és dokumentálja a közbeszerzési eljárás eredményhirdetését, t./ gondoskodik a nyertes ajánlattevővel megkötendő szerződés aláírásra történő előkészítéséről, u./ szakértőként részt vesz a Bizottság ülésein, v./ tájékoztatást ad a Kbt-ben foglalt esetekben az ott megjelölt személyeknek illetőleg szervezeteknek, w./ szakértői támogatást nyújt a közbeszerzéssel kapcsolatban felmerülő egyéb kérdésekben.

10.3. A Bonyolítót a tevékenysége kifejtése során tett cselekményeiért, azok tartalmáért vagy esetleges elmaradásáért felelősség terheli.

 

VI. fejezet

Ajánlatok bontása, elbírálása, eredményhirdetés

11.


11.1. Az ajánlatok bontását a Bizottság végzi a Kbt. 62. § szerint.

11.2. Az ajánlatok bontásáról jegyzőkönyvet kell készíteni, melyet legkésőbb 5 napon belül meg kell küldeni faxon (e-mailben) az ajánlattevők részére. A bontásról készült jegyzőkönyv elkészítéséért és az ajánlattevők részére történő megküldésért a jegyző vagy a Bonyolító felel.

11.3. Az ajánlatok elbírálását a Bizottság végzi a Kbt. 63. § szerint. A bírálat során meg kell vizsgálni, hogy az ajánlatok megfelelnek-e az ajánlati felhívásban és a dokumentációban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek.

11.4. A Bizottság köteles megállapítani, hogy mely ajánlatok érvénytelenek, illetőleg van-e olyan ajánlattevő, akit az eljárásból ki kell zárni.

 

Érvénytelennek kell minősíteni az ajánlatot, ha:

 

a./ az ajánlati felhívásban meghatározott ajánlattételi határidő lejárta után nyújtották be;

b./ az ajánlattevő, vagy alvállalkozója illetőleg az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet nem felel meg a Kbt. 24.§ szerinti összeférhetetlenségi követelményeknek;

c./ az ajánlattevőt, vagy alvállalkozóját illetőleg az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet az eljárásból kizárták;

d./ az ajánlattevő nem felel meg a szerződés teljesítéséhez szükséges alkalmassági követelményeknek;

e./ egyéb módon nem felel meg az ajánlati felhívásban és a dokumentációban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, ide nem értve az ajánlatok Ajánlatkérő által előírt formai követelményeit;

f./ aránytalanul alacsony ellenszolgáltatást tartalmaz;

g./ lehetetlen vagy túlzottan magas vagy alacsony mértékű, illetőleg kirívóan aránytalan kötelezettségvállalást tartalmaz;

h./ az ajánlattevő az ajánlati biztosítékot az Ajánlatkérő által előírt határidőre nem, vagy az előírt mértéknél kisebb összegben bocsátotta rendelkezésre. Ki kell zárni az eljárásból azt az ajánlattevőt, az alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki a./ a kizáró okok (Kbt. 56-57.§) ellenére nyújtotta be ajánlatát, b./ részéről a kizáró ok (Kbt. 56-57.§) az eljárás alatt következett be,

 

Kizárható az eljárásból


az az ajánlattevő, aki a./ számára nem kell nemzeti elbánást nyújtani, illetőleg b./ ajánlatában olyan származású árut ajánl, amely számára nem kell nemzeti elbánást nyújtani.

11.5. A Bizottság minden tagja köteles a bírálati lap minta szerint bírálatát írásban rögzíteni. A bírálati lap tartalma változhat az ajánlati felhívás és a dokumentáció tartalma alapján.

11.6. Az ajánlatok ismertetéséről, az érvénytelen ajánlatokról és a kizárt ajánlattevőkről, az érvényes ajánlatok értékeléséről, a nyertes ajánlattevő megjelölésével a Bizottság jegyzőkönyvet köteles készíteni, melynek legalább a következőket kell tartalmaznia:

a./ az ajánlattevő nevét, székhelyét (lakóhelyét,

b./ az ajánlattevő által kért ellenszolgáltatást,

c./ az ajánlattevő által vállalt teljesítési határidőt,

d./ az érvénytelennek minősített ajánlatokat,

e./ az ajánlatok érvénytelenségének okát,

f./ az eljárásból kizárt ajánlattevőket,

g./ az ajánlatokra vonatkozó egyéb különleges körülményeket,

h./ az érvényes ajánlatot tevő ajánlattevők nevét, székhelyét (lakóhelyét), és az értékelési részszempontokra adott ajánlatok számszerűsített adatait,

i./ az érvényes ajánlatok értékelését,

j./ a nyertes ajánlattevőt, illetve ha az ajánlati felhívásban megjelölésre került, a második legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlattevőt meg kell jelölni, illetve nyilatkozni kell arról, hogy a nyertes ajánlattevő, illetve a második legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlattevő ajánlati ára megfelel az Ajánlatkérőnek,

k./ a Bizottság javaslatát az eljárás eredményességére, illetve eredménytelenségére,

11.7. Az ajánlatok elbírálása után a Bizottság javaslata alapján az eljárás lezárására vonatkozó döntést a 8.1. pontban meghatározott személy hozza meg.

11.8. Az Ajánlatkérő az ajánlatok elbírálásának befejezésekor külön jogszabályban meghatározott minta szerint írásbeli összegezést köteles készíteni az ajánlatokról. Az írásbeli összegzés elkészítéséért a jegyző vagy a Bonyolító felel.

11.9. Az eljárás eredményét vagy eredménytelenségét legkésőbb az ajánlati felhívásban meghatározott eredményhirdetési időpontban nyilvánosan ki kell hirdetni, megjelölve az eljárás nyertesét és – ha arra az ajánlati felhívásban utalás volt – a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőt.

11.10. Az írásbeli összegezésben észlelt bármely elírást (névcserét, hibás névírást, szám- vagy számítási hibát vagy más hasonló elírást) az Ajánlatkérő kérelemre vagy kérelem hiányában is kijavíthatja. A kijavított írásbeli összegezést az Ajánlatkérő legkésőbb az eredményhirdetést követő öt napon belül köteles egyidejűleg megküldeni az összes ajánlattevőnek.

11.11. Az Ajánlatkérő az írásbeli összegzés megküldésétől számított huszadik napig egy alkalommal jogosult az írásbeli összegzést módosítani és szükség esetén az érvénytelenségről szóló tájékoztatást visszavonni, ha az eredményhirdetést követően észleli, hogy a kihirdetett eredmény (eredménytelenség) törvénysértő volt és a módosítás a törvénysértést orvosolja. Az Ajánlatkérő a módosított írásbeli összegzést köteles faxon vagy e-mailben haladéktalanul, egyidejűleg az összes ajánlattevőnek megküldeni.

11.12. Az eljárásból kizárt vagy alkalmatlanná minősített ajánlattevőt az erről hozott döntést követő leghamarabb, de legkésőbb 3 munkanapon belül írásban kell tájékoztatni, megjelölve a kizárás vagy az alkalmatlanná minősítés tényét, én annak indokát. Ezen tájékoztatók elkészítéséért és megküldéséért a jegyző vagy a Bonyolító felelős.

 

VII. fejezet

Előzetes vitarendezés, szerződéskötés

12.


12.1. Ha az ajánlattevő jogsértőnek tartja az írásbeli összegzést, vagy egyéb dokumentumot vagy valamely eljárási cselekményt, úgy a jogsértő eseményről való tudomásszerzést követő 3 munkanapon belül jogosult – kérelem benyújtásával – az ajánlatkérőhöz fordulni jogorvoslatért. Az előzetes vitarendezés szabályait a Kbt. 79. § tartalmazza.

12.2 Amennyiben valamely ajánlattevő előzetes vitarendezési kérelmet nyújtott be, az Ajánlatkérő a kérelem benyújtásától a válaszának megküldését követő tízedik napig nem kötheti meg a szerződést.

12.3. Az eredményes közbeszerzési eljárás alapján a szerződést a pogármester köti meg a nyertes szervezettel (személlyel) a szerződéskötésre vonatkozó előírások betartásával.

12.4. A szerződés tartalmával (125.§), érvénytelenségével (127.§), teljesítésével (128.§), módosításával (132.§) kapcsolatos feltételekre vonatkozó előírásokra a Kbt. illetve egyéb kérdésekben a Ptk. rendelkezéseit kell alkalmazni.

 

VIII. fejezet

Ellenőrzés

13.


13.1. A Kbt. 132.§ szabályozza a közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződések módosításának lehetőségét. Az Ajánlatkérő köteles a közbeszerzési eljárás alapján kötött szerződés módosításáról a módosítástól számított 15 munkanapon belül külön jogszabályban meghatározott minta szerint tájékoztatót készíteni, és hirdetmény útján a Közbeszerzési Értesítőben közzé tenni.

13.2. A Kbt., valamint jelen közbeszerzési szabályzat rendelkezéseinek betartását a Döntéshozó bármikor jogosult és köteles ellenőrizni.

13.3. A közbeszerzési eljárás előkészítésével, lefolytatásával és az eljárás alapján megkötött szerződéssel kapcsolatos összes iratot az eljárás lezárásától, illetőleg a szerződés a megkötésétől számított öt évig meg kell őrizni. Amennyiben a közbeszerzéssel kapcsolatban jogorvoslati eljárás indult, az iratokat annak jogerős befejezéséig, de legalább öt évig kell megőrizni. Amennyiben jogszabály vagy a támogatási szerződéses rendelkezés öt évnél hosszabb őrzési kötelezettséget ír elő, a közbeszerzési dokumentumokat a vonatkozó rendelkezésnek megfelelő időtartamig kell megőrizni. Az iratok megőrzéséért a jegyző felel.

 

IX. fejezet

Az Ajánlattevő közzétételi kötelezettségei

14.


14.1. Az Ajánlatkérő köteles a Kbt. 30.§ (1) bekezdés a)-h) pontjai szerinti dokumentumokat hirdetmény útján közzé tenni.

14.2 A Kbt. 31.§ (1) bekezdés a)-g) pontjai tartalmazzák azokat az adatokat, információkat és dokumentumokat, melyeket az Ajánlatkérő köteles a saját honlapján közzétenni, ezek a következők:

a) közbeszerzési terv és annak módosítása – a következő évre vonatkozó közbeszerzési terv közzétételéig kell elérhetőnek lennie

b) a Kbt. 9.§ (1) bekezdés k) pontja alkalmazásával megkötött szerződések – teljesítéstől számított 5 évig folyamatosan elérhetőnek kell lennie

c) az előzetes vitarendezéssel kapcsolatos Kbt. 79.§ (2) bekezdése szerinti adatok – 5 évig kell elérhetőnek lennie

d) közbeszerzési eljárás kapcsán indult jogorvoslati eljárás vonatkozásában

da) a kérelemnek a Kbt. 137.§ (9) bekezdésben meghatározott adatai – 5 évig kell elérhetőnek lennie

db) a Közbeszerzési Döntőbizottság szerződés megkötését engedélyező végzése – 5 évig kell elérhetőnek lennie

e) a közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződések – teljesítéstől számított 5 évig folyamatosan elérhetőnek kell lennie

f) a szerződés teljesítésére vonatkozó adatok a Kbt. 31.§ (1) bekezdés f) pontja szerint – 5 évig kell elérhetőnek lennie. E tájékoztatást a szerződés mindkét fél általi teljesítésétől számított 15 munkanapon belül kell közzétenni. Az egy évnél hosszabb vagy határozatlan időre kötött szerződés esetében a szerződés megkötésétől számítva évenként kell a közzétett adatokat aktualizálni

g) éves statisztikai összegzés – 5 évig kell elérhetőnek lennie.

 

X. fejezet

Záró rendelkezések

15.


15.1. Jelen szabályzat 2013 február 20.napján lép hatályba. Rendelkezéseit a hatályba lépését követően indult ügyekben kell alkalmazni.

Kustánszeg, 2013. február 12.

Bécs Tiborné polgármester

Fazekas Istvánjegyző