Kustánszeg Község Önkormányzata

…….. /……………….. számú önkormányzati rendelete

a 2013. évi költségvetésről

Kustánszeg Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1)-(4) bekezdésében, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 27.§ (1) és (2) bekezdésében kapott felhatalmazás, valamint Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény rendelkezései alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) és g) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. §-ában meghatározott feladatkörében eljárva Kustánszeg Község Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.

 

A rendelet hatálya


1. §


A rendelet hatálya kiterjed Kustánszeg Község Önkormányzatának Képviselőtestületére, az önkormányzatra és az önkormányzat költségvetési szerveire.

A költségvetés bevételei és kiadásai

 

2. §


(1) Kustánszeg Község önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat 2013. évi költségvetését

41.200 E Ft bevétellel
41.200 E Ft kiadással

0 E Ft

0 E Ft

0 E Ft

forráshiány

-ebből működési

felhalmozási

állapítja meg.

 

(2) Kustánszeg Község képviselő-testülete a 2013. évi költségvetési bevételeket 35.735eFt-ban hagyja jóvá, melynek jogcímei:

Költségvetési bevételek:

 

  • intézményi működési bevételek ……………………………………………… 495eFt
  • közhatalmi és sajátos bevételek ………………………………………………10.735eFt
  • felhalmozási bevételek……………………………………………………………… 1.700eFt
  • állami támogatás…………………………………………………………………….. 20.631eFt
  • TB alaptól átvett pénzeszközök…………………………………………………. 0eFt
  • támogatásértékű bevétel………………………………………………………….. 2.174eFt

(3) Kustánszeg Község képviselő-testülete a 2013. évi költségvetési kiadásokat 41.200eFt-ban hagyja jóvá, melynek jogcímei:

 

Költségvetési kiadások:


  • személyi jellegű kiadások……………………………………….. 9.575eFt
  • munkaadókat terhelő járulékok ………………………………595eFt
  • dologi jellegű kiadások………………………………………… 13.970eFt
  • működési támogatások………………………………………… 15.060eFt

(4) A költségvetési hiány összegét 5.465eFt-ban, ebből működési hiányt 5.465eFt-ban állapítja meg.

 

A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek: Előző évi pénzmaradvány igénybevétele:

Működési célra: 5.465eFt

Felhalmozási célra: 0 (5)

 

(5)   Az (1) bekezdésében megállapított bevételek forrásonkénti, kiadások jogcímenkénti megoszlását mérlegszerűen önkormányzati szinten, a rendelet (2)-(4) bekezdése, valamint az 1.számú melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.

 

(6) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat mérlegszerűen önkormányzati szinten a 2. és 3. számú melléklet szerint állapítja meg a képviselő-testület.

 

(7) A normatív állami hozzájárulásokat jogcímenként a képviselő-testület a 4. számú melléklet alapján hagyja jóvá.

 

3. §


A Képviselő-testület az Önkormányzat 2013. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:

 

(1) Az önkormányzat költségvetésének címenkénti és feladatonkénti megoszlását a rendelet 5. számú mellékletei szerint.

 

(2) A helyi önkormányzat által a lakosságnak jutatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások jogcímenként a 5. mellékletben a 11. alcím alatt jelennek meg.

 

(3) Az önkormányzat által adott céljellegű támogatásokat a 9. számú melléklet szerint.

 

(4) A költségvetési évet követő 2 év várható előirányzatait, a költségvetési év folyamatai és áthúzódó hatásai, valamint a gazdasági előrejelzések ismeretében a 11. számú mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

 

(5) A képviselőtestület az önkormányzat 2013. évi előirányzat-felhasználási ütemtervét havi bontásban a 12. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.

 

(6) Az önkormányzat a kiadások között általános és céltartalékot nem állapít meg.

 

(7) A képviselő testület az önkormányzat létszámkeretét a következők szerint állapítja meg:

 

a) önkormányzat létszámkerete 2 fő:

 

Létszám (fő) Megnevezés:
1 Falugondnok
1 Ügyintéző

 

 

 

(b) a képviselő-testület az önkormányzatnál az engedélyezett létszámon felül 3 fő közfoglalkozatási létszámot tervez, melyet év közben a pályázati lehetőségek függvényében a polgármester megemelhet, illetve csökkenthet.

 

A költségvetés végrehajtásának szabályai


4. §


(1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

 

5. §

 

(1) A képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát minden esetben fenntartja magának.

 

(2) Az (1) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni.

 

(3) Az 2013. évi költségvetés előirányzatainak módosítását – az első negyedéve kivételével – negyedévenként a jegyző által történő elkészítés után, a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé. Kiemelt fontosságú előirányzat módosításokat soron kívül kell a képviselő-testület elé terjeszteni.

 

(4) Kifizetéseket teljesíteni csak a jóváhagyott előirányzat mértékéig a költségvetési célokra és feladatokra lehet. Többlet feladat finanszírozását csak a források és az előirányzat egyidejű biztosításával lehet vállalni, az SZMSZ előírásai szerint.

 

(5) A költségvetésben jóváhagyott feladatokat a végrehajtás során rangsorolni kell, elsőbbséget kell biztosítani az intézményfinanszírozásnak, az önkormányzat működésével összefüggő kiadásoknak, igénybevételükre fedezetet időarányosan, felhalmozási és felújítási kiadásokat teljesítményarányosan lehet kiutalni. Ettől eltérő finanszírozás csak a Képviselőtestület jóváhagyása szerint történhet.

 

(6) A 2013. évi költségvetésben jóváhagyott felújítási és fejlesztési feladatok maradványainak mértékéig a jóváhagyott célnak, feladatnak megfelelően kötelezettség vállalható.

 

(7) Az önkormányzat az előirányzatát meghaladó többletbevételéből a törvényi előírások betartásával a többletbevételekkel összefüggő feladat elvégzéséhez szükséges közvetlen és közvetett dologi kiadások teljesítése után fennmaradó összeg erejéig – amennyiben az általános feladatellátásának pénzügyi feltételei biztosítottak – megemelheti az éves személyi kiadások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát, felhasználására a Képviselőtestület döntését követően kerülhet sor.

 

(8) Az önkormányzat esetében a polgármester saját hatáskörben engedélyezheti: a.) a 100.000.-Ft értékhatárt el nem érő kisösszegű követelés, b.) a felszámolási eljárás alá vont gazdálkodóval szemben fennálló meg nem térült követelés, c.) egyéb, a végrehajtási eljárások során behajthatatlanná vált, valamint bírósági döntéssel alátámasztott behajthatatlan követelés törlését. Minden más egyedi esetben követelés csak a Képviselőtestület hozzájárulásával törölhető.

 

6. §

 

(1) A feladat elmaradásából származó – személyi és dologi – megtakarítások felhasználására csak a képviselő-testület engedélyével kerülhet sor.

 

7. §

 

(1) Az önkormányzat az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában köteles naprakész nyilvántartást vezetni. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

8. §

(1) Az ellenőrzés tapasztalatairól a polgármester a zárszámadási rendelettervezet előterjesztésekor köteles a képviselő-testületet tájékoztatni. Záró és vegyes rendelkezések

9. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2013. költségvetési év során kell alkalmazni.

 

Teskánd, ……………………… …………………………………….

 

………………….. …………………
Fazekas István Bécs Tiborné
körjegyző polgármester