Jegyzőkönyv

 


Készült Kustánszeg Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. február 13-i rendes üléséről.

 

Jelen vannak: Bécs Tiborné polgármester, Srágli Mónika, Gyenese Norbert, id. Pulger István, Lakatos Dezső képviselők, Fazekas István jegyző, Gombosné Bencze Ildikó pénzügyi csoportvezető, Darabos Balázsné jegyzőkönyv-vezető, a lakosság részéről megjelent 1 fő.

 

Bécs Tiborné polgármester köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy az ülés határozatképes, jegyzőkönyv-vezetőnek javasolta Darabos Balázsné igazgatási főelőadót.

 

A javaslatot a képviselő-testület egyhangúlag elfogadta.

Ezután javaslatot tett a napirendre:

Napirendi pontok:

1./ Az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata Előadó: Bécs Tiborné polgármester

2./ Az önkormányzat 2013. évi költségvetése Előadó: Bécs Tiborné polgármester

3./ Közbeszerzési szabályzat elfogadása Előadó: Fazekas István jegyző

4./ Egyéb ügyek

Zárt ülés:

5./ A polgármester beszámolója az elmúlt ülés óta polgármesteri hatáskörben hozott döntésekről.

Előadó: Bécs Tiborné polgármester

 

A napirendi javaslatot a képviselő-testület egyhangúlag elfogadta.

 

1./ Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata

Előadó: Bécs Tiborné polgármester

Bécs Tiborné polgármester felkérte Fazekas István jegyzőt, hogy a napirenddel kapcsolatban tájékoztassa a képviselőtestületet.

Fazekas István jegyző elmondta, hogy az érvényben lévő Szervezeti és Működési Szabályzatot felül kell vizsgálni. A helyi és a mai viszonyokhoz kell a szabályzatot igazítani. Javasolta, hogy tegyék közzé a lakosság körében, hogy az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának felülvizsgálata történik és várják a javaslataikat. A javaslatokat március 15-ig lehetne eljuttatni a hivatalba.

Lakatos Dezső: hogyan fogják ezt a lakosság körében meghirdetni?

Fazekas István jegyző: válaszában elmondta, hogy a honlapon és hirdetmény útján is lehet erről a lakosságot tájékoztatni, valamint a hivatalban hozzáférhető lenne a jelenleg érvényben lévő szabályzat.

Bécs Tiborné az önkormányzat által kiadásra kerülő helyi újságba is bele lehet tenni.

Szavazásra került sor, amelynek eredményeként a képviselő-testület egyhangúlag / 4 igen szavazattal/ a következő határozatot hozta:

Kustánszeg Község Önkormányzata 4/2013.(II.13.) számú határozata

Kustánszeg Község Önkormányzata az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának felülvizsgálatához kikéri a lakosság véleményét és ezután dönt a szabályzat elfogadásáról.

A lakossági vélemények beadásának határideje 2013. március 15.

2./ Az önkormányzat 2013. évi költségvetése

Előadó: Bécs Tiborné polgármester

/ Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete./

Bécs Tiborné polgármester felkérte Gombosné Bencze Ildikó pénzügyi csoportvezetőt, hogy ismertesse a költségvetéssel kapcsolatos kiadásokat és bevételeket.

Gombosné Bencze Ildikó elmondta, hogy a tavalyi év tapasztalatai alapján tervezte az idei évi költségvetést. A tavalyi évihez képest változás, hogy kötelező feladatokra ad az állam támogatást. Az ismeretes, hogy a személyi jövedelemadót és a gépjárműadó 60 %-át az állam elviszi. Ezután ismertette az előterjesztés egyes kiadási és bevételi oldalát.

Lakatos Dezső: későn kapták meg az előterjesztést

Fazekas István jegyző első fordulóban nem célszerű elfogadni a költségvetést. A mostani ülésen csak megvitatják és a következő ülésen kerülne sor elfogadására. Nem egyszerű a költségvetés összeállítása, több egyeztetés kell hiszen tudott, hogy az idei évtől nagyon sok változást történt az önkormányzatok finanszírozása tekintetében is.

Lakatos Dezső: miért szerepel a költségvetésben az iskola támogatása, hiszen azt állami feladat?

Gombosné Bencze Ildikó: ez az iskolai alapítvány támogatására tervezett összeg, ez szerepel a 9. számú melléklet támogatásai között.

Lakatos Dezső a képviselők tiszteletdíjukról lemondtak, ennek gyakorlati megvalósítása hogyan fog működni?

Gombosné Bencze Ildikó válaszolt a kérdésre, elmondta, hogy erről a képviselőknek nyilatkozni kell.

Lakatos Dezső Gyenese Eszter jelenleg az önkormányzat dolgozója, hogy fog ez lenni a közös önkormányzati hivatalban?

Fazekas István jegyző válaszában elmondta, hogy a hivatal költségvetése még ezután fog összeállni.

Lakatos Dezső ez akkor jelenleg Kustánszeg költségvetését terheli.

Bécs Tiborné elmondta, hogy január hónapban a megbízásos jogviszonyban alkalmazott Geráth Sándorné pénze is fog jelentkezni. Alkalmazása elkerülhetetlen volt.

Fazekas István jegyző Geráthné alkalmazásával kapcsolatban majd elszámolásra kerül sor, hiszen Barlahida és Mikekarácsonyfa ügyeit is ellátták január hónapban, amire számításaik szerint még támogatást fognak kapni.

Lakatos Dezső az elmúlt évben az öregfiúk focicsapat is kapott támogatást

Gombosné Bencze Ildikó a tavalyi évi költségvetésben ez nem szerepelt.

Fazekas István jegyző a költségvetésben a fő vonalakat kell meghatározni, kisebb korrekciókat év közben is el lehet végezni.

Bécs Tiborné polgármester javasolta, hogy a költségvetés elfogadásáról a következő ülésen döntsenek.

Szavazásra került sor, amelynek eredményeként a képviselőtestület egyhangúlag / 5 igen szavazattal / a következő határozatot hozta:

Kustánszeg Község Önkormányzata 5/2013.(II.13.) számú határozata

Kustánszeg Község Önkormányzata az önkormányzat 2013. évi költségvetésének elfogadásáról a következő ülésen dönt.

3./ Közbeszerzési szabályzat elfogadása

Előadó: Fazekas István jegyző

/ Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete./

Fazekas István jegyző az Önkormányzatnak rendelkezni kell olyan szabályokkal, amelyekkel a beruházásokat le lehet bonyolítani. Nem 1 évre szóló rendelkezésekről van szó.

Folyamata a következőképpen alakul:

– közbeszerzési szabályzat kell

– tervet kell készíteni

az adott beruházásra ki kell írni a közbeszerzési eljárást

Szabályosan kell eljárni, mert a szabálytalanság miatt az Önkormányzatot kizárhatják a rendszerből. A bíráló bizottságba 3 tagot kell választani, akik részt vesznek az ajánlatok bontásában, az ajánlatok bírálatában, vizsgálják az ajánlatok érvényességét. Kérte, hogy a bizottság tagjai tegyenek javaslatot.

Bécs Tiborné elnöknek javasolja Gyenese Zsoltot, tagoknak Srágli Mónikát és Pulger Istvánt.

Pulger István nem vállalja a bíráló bizottsági tagságot.

Bécs Tiborné javasolja bizottsági tagnak Lakatos Dezsőt.

Ezután Bécs Tiborné polgármester szavazásra tette fel a közbeszerzési terv elfogadását, valamint a bizottság tagjaira és elnökére tett javaslatot.

Szavazásra került sor, amelynek eredményeként a képviselőtestület egyhangúlag / 5 igen szavazattal / a következő határozatot hozta

Kustánszeg Község Önkormányzata 6/2013.(II.13.) számú határozata

Kustánszeg Község Önkormányzata a közbeszerzési szabályzatot elfogadja. A közbeszerzési bíráló bizottság tagjának válassza Lakatos Dezsőt, Srágli Mónikát. A bizottság elnöke Gyenese Norbert.

4./ Egyéb ügyek

KEOP ivóvíz minőség javítás pályázat

Bécs Tiborné polgármester ismertette a társulási megállapodást, javasolta, hogy a társulási megállapodást a módosításokkal fogadják el és hatalmazzák fel a társulási megállapodás aláírására.

A javaslatot a képviselőtestület tagjai támogatták, szavazásra került sor, amelynek eredményeként a képviselőtestület egyhangúlag / 5 igen szavazattal / a következő határozatot hozta:

Kustánszeg Község Önkormányzata 7/2013.(II.13.) számú határozata

Kustánszeg Község Önkormányzata elfogadja a Zalaegerszeg és térsége ivóvízminőségének javítására létrejött Önkormányzati Társulásnak az előterjesztés mellékletében szereplő módosított Társulási Megállapodását. Az önkormányzat felhatalmazza a polgármestert a módosított Társulási Megállapodás aláírására.

Határidő: 2013. február 15.

Felelős: Bécs Tiborné polgármester

Fazekas István jegyző elmondta, – Helybeli lakos panaszos levéllel fordult az Önkormányzathoz, azzal az indokkal, hogy a Zala Volán telephelyként az ő háza előtti teret használja parkolónak, ami zavarja az ottani lakosokat a busz hangja miatt. Eljárást kell indítani az ügyben, másik telephelyet kell kijelölni, ezzel kapcsolatban helyszíni szemlét hívnak össze.

Lakatos Dezső: talán a kultúrház előtt lenne jó megoldani az autóbuszok parkolását.

Fazekas István jegyző olyan megkeresés érkezett, hogy az adóhátralékosok listáját tegyék közzé. A lista közzétételének vannak jogszabályi feltételei. Az adóhátralékosoknak a fizetési felszólítást ki fogják küldeni, így szűkülni fog a tartozások száma. A felszólítások hatására, akinek fizetési problémája van biztosan fog jelentkezni. Fizetési halasztást lehet kérni, de azt hogy valaki egyáltalán nem fizet ez nem szabad megengedni.

Lakatos Dezső a tarozásoknál vizsgálni kell, hogy az valós tartozás-e, ő inkább egy pozitív lista mellett tenné le a voksát.

Srágli Mónika, akinek túlfizetése van az hogyan kapja vissza abban az esetben ha közben a cég felszámolásra került?

Fazekas István jegyző erre is biztos van valamilyen megoldás, meg fogják nézni.

Fazekas István jegyző javasolta, hogy ne tegyék közzé a listát.

Bécs Tiborné polgármester sem támogatta a közzétételt, szavazásra került sor, amelynek eredményeként a képviselőtestület egyhangúlag / 5 igen szavazattal/ a következő határozatot hozta:

Kustánszeg Község Önkormányzata 8/2013.(II.13.) számú határozata

Kustánszeg Község Önkormányzata az önkormányzati adóhátralékosok listáját nem teszi közzé.

Bécs Tiborné polgármester elkészült a Kultúrház, ahova egy 4 órás részmunkaidős személyt kellene alkalmazni, ezt a pályázat beadásakor is vállalták. Feladata a képkiállítás felügyelete és gondozása, ellátja a ház nyújtotta szolgáltatások koordinálását, valamint a mozgókönyvtári ellátó hely működtetésével és nyitva tartásával kapcsolatos feladatokat. Javasolta, hogy az állás betöltésére írjanak ki pályázatot.

A javaslatot a képviselőtestület tagjai támogatták, szavazásra került sor, amelynek eredményeként a képviselőtestület egyhangúlag / 5 igen szavazattal / a következő határozatot hozta:

Kustánszeg Község Önkormányzata 9/2013.(II.13.) számú határozata

Kustánszeg Község Önkormányzata 4 órás állás betöltésére pályázatot meghirdeti.

Bécs Tiborné polgármester:

– A téli közfoglalkoztatás 2013. február 28-val befejeződik.

Az idei közmunkaprogram március 1-től augusztus 31-ig időszakig terjed. 4 fő alkalmazására adhattak be pályázatot, amely szerint 2013. 03-04-05 2 fő 6 órában Czender György és Czenner Jolán foglalkoztatását tervezték. 2013. 05-06-07 hónapokban pedig megint 2 fős 6 órás foglalkoztatására lesz lehetőség. Ez a közfoglalkoztatási keret nagyon kevés, ennél jóval többre lenne szükség a nyár folyamán a kaszálások megoldására.Felajánlották, hogy vannak önkéntesek, akik díjmentesen kijönnének közmunkára.

– Idén újra megrendezik a Göcseji Randevút Zalaegerszegen a Falumúzeumban 2013.05.25-én.

– Járási Hivatalból egy Járási ügysegéd jár ki a faluba minden héten szerdán délelőtt. Feladata: egyes gyámügyi feladatok, szociális ellátások egy része ( időskorúak járadéka, alanyi ápolási díj, egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság, alanyi közgyógyellátás)

– Eladó a Camping megkeresték, hogy az önkormányzat vásárolja meg, úgy gondolja, hogy az önkormányzat ez nem tudja megvenni.

Lakatos Dezső véleménye szerint is tárgytalan az, hogy az önkormányzat megvásárolja.

Bécs Tiborné polgármester: 2013. április 13-án alapítványi bál lesz az iskolában, amelyhez kellene az Önkormányzat anyagi támogatása Javasolta. Hogy az iskolai alapítvány javára, valamint 2013. február 22-én az óvodai alapítványi bálra szintén 50.000,- Ft-ot utaljon át az önkormányzat Nyitnikék Kincsesláda alapítványnak.

A javaslatot a képviselőtestület tagjai támogatták, szavazásra került sor, amelynek eredményeként a képviselőtestület egyhangúlag / 5 igen szavazattal / a következő határozatot hozta:

Kustánszeg Község Önkormányzata 10/2013.(II.13.) számú határozata

Kustánszeg Község Önkormányzata az iskola és az óvodai alapítvány részére 50.000-50.000,- Ft támogatást nyújt.

Felhatalmazza a jegyzőt, hogy az átutalásról gondoskodjék.

Bécs Tiborné polgármester: 2013. március 14-én este 18:00 órakor ünnepi felvonulás lesz Barcza Boldizsár sírjához.

A következő 5./ napirendi pontot a képviselőtestület zárt ülés keretében tárgyalta.

 

 

Kmf.

Bécs Tiborné                                                                                                                                                           Fazekas István

polgármester                                                                                                                                                                         jegyző